Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 236

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4147 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XII/97/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Bieliny
2019 3719 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XI/87/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bieliny
2019 3353 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr X/81/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Bieliny oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej
2019 3166 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/75/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i studentów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży z terenu Gminy Bieliny
2019 3167 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/77/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bieliny w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 3168 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/78/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2019
2019 2674 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/69/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieliny
2019 2047 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/49/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2046 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/48/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2048 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/50/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bieliny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2050 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/52/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w gminie Bieliny
2019 2049 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/51/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bieliny
2019 1580 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bieliny w 2019 r.”
2019 811 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Bieliny
2019 93 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/30/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/166/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Bielinach oraz nadania jej statutu
2019 92 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków z zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 91 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 90 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Bieliny „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 89 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bieliny na 2019 rok
2018 4676 2018-12-31 Aneks Aneks nr - Rady Gminy Bieliny z dnia 17 grudnia 2018 r. zawarty pomiędzy Gminą Górno reprezentowaną przez Wójta Gminy Przemysława Łysaka, a Gminą Bieliny reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławomira Kopacza
2018 4051 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4050 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Bieliny
2018 4049 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bieliny
2018 3766 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII/386/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 3765 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII/385/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bieliny
2018 2876 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLV/379/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Bieliny
2018 2875 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLV/376/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia kierownika Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Bielinach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3
2018 2874 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLV/374/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do prowadzonego przez Gminę Bieliny rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 2388 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/347/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Belno
2018 2412 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/359/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Porąbki
2018 2410 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/358/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Napęków
2018 2408 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/357/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Makoszyn
2018 2406 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/356/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Lechów
2018 2404 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/355/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Kakonin
2018 2402 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/354/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Huta Koszary
2018 2400 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/353/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Huta Stara
2018 2398 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/352/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Huta Podłysica
2018 2396 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/351/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Huta Nowa
2018 2394 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/350/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Górki Napękowskie
2018 2392 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/349/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Czaplów
2018 2390 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/348/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Bieliny
2018 2249 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/364/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Bieliny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1951 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/345/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XLVI/335/14 Rady Gminy w Bielinach z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bieliny
2018 1950 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/344/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w gminie Bieliny
2018 1949 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/341/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Bieliny
2018 1307 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLII/335/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bieliny w 2018 r.”
2018 1306 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLII/334/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 1305 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLII/333/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bieliny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1304 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLII/332/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bieliny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1303 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLII/331/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Bieliny
2018 682 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/317/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/49/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 681 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/316/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/50/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie sposobu poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 683 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/319/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/145/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bieliny oraz warunków i zasad korzystania z nich.
2018 690 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/318/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/198/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie podziału gminy Bieliny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 684 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/324/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 0050.24.2017 Wójta Gminy Bieliny z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia Planu działań w zakresie rozwoju turystyki w Gminie Bieliny do roku 2023 w oparciu o zasoby endogeniczne
2017 4148 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/302/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bieliny na 2018 rok
2017 3632 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/298/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3631 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/297/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3630 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/296/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Bieliny
2017 3629 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/295/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bieliny
2017 2933 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/294/10 Rady Gminy Bieliny w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 2568 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/260/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/345/14 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich w Bielinach oraz Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bielinach i utworzenie Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach
2017 2377 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2017 2376 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieliny
2017 2375 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/255/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bieliny
2017 1816 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/238/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bieliny oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1233 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/239/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r do dnia 31 sierpnia 2019 roku
2017 1232 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bieliny oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1231 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Bieliny
2017 1230 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bieliny w 2017 r.”
2017 706 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/224/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/145/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bieliny oraz warunków i zasad korzystania z nich
2017 705 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/223/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Bieliny
2017 708 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/227/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia kierownika Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Bielinach do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2017 707 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/225/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/334/14 Rady Gminy w Bielinach z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Bieliny
2017 71 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Bieliny na lata 2017 - 2020”
2016 4188 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Bieliny na 2017 rok
2016 4189 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bieliny
2016 3913 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu w granicach gminy Bieliny
2016 3596 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3595 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Bieliny
2016 3594 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bieliny
2016 3246 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXV/184/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 28 października 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 3245 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXV/182/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/145/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bieliny oraz warunków i zasad korzystania z nich
2016 3244 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXV/181/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 28 października 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Bieliny instrumentem płatniczym
2016 2843 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 13 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacjina terenie Gminy Bieliny
2016 2842 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 13 września 2016r. w sprawie reasumpcji uchwały Nr XXI/149/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/198/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie podziału gminy Bieliny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 2841 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/145/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bieliny oraz warunków i zasad korzystania z nich.
2016 2824 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 13 września 2016r. w sprawie w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej będącej jednostką budżetową Gminy Bieliny „Zespołu Obsługi Oświaty”w jednostkę budżetową Gminy Bieliny „Samorządowe Centrum Usług Wspólnych”
2016 2470 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bieliny
2016 2424 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Bielinach oraz nadania jej statutu
2016 2423 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Bieliny
2016 2422 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 2128 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXII/160/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2127 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXII/159/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2016 2126 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXII/157/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury - Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach
2016 1662 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXI/149/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 maja 2016r. zmiany uchwały Nr XXX/198/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie podziału gminy Bieliny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 1533 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XX/144/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 5 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/145/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bieliny oraz warunków i zasad korzystania z nich
2016 1133 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XIX/139/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bieliny w 2016 r.”
2016 733 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach
2016 732 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej lub gimnazjum dla których organem prowadzącym jest gmina Bieliny
2016 340 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XV/109/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bieliny na 2016 rok
2015 3830 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/106/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bielinach
2015 3829 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/105/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/345/14 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 maja 2014roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich w Bielinach oraz Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bielinach i utworzenie Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach
2015 3726 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/99/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3550 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/98/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3549 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/97/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3548 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/96/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Bieliny
2015 3547 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/95/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bieliny
2015 2982 2015-10-16 Uchwała Uchwała nr XII/88/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 12 października 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bielinach
2015 2981 2015-10-16 Uchwała Uchwała nr XII/87/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 12 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży z terenu Gminy Bieliny
2015 2055 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/69/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieliny
2015 2056 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/70/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 1844 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr VIII/63/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 maja 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 1356 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/50/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie sposobu poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1355 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/49/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1151 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/44/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 11 marca 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwiewrząt na terenie Gminy Bieliny w 2015 r."
2015 885 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr V/42/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 11 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego
2015 884 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr V/35/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 11 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/235/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 471 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/30/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Bieliny
2015 316 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr III/14/14 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bieliny na 2015 rok
2014 3353 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/10/14 Rady Gminy Bieliny z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3352 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/9/14 Rady Gminy Bieliny z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Bieliny
2014 3351 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Rady Gminy Bieliny z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3354 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/11/14 Rady Gminy Bieliny z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bieliny
2014 3086 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LII/370/14 Rady Gminy Bieliny z dnia 11 listopada 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bieliny
2014 390 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/310/14 Rady Gminy Bieliny z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 389 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/309/14 Rady Gminy Bieliny z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 388 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/308/14 Rady Gminy Bieliny z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 387 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/307/14 Rady Gminy Bieliny z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 156 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XLI/288 /13 Rady Gminy Bieliny z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bieliny na 2014 rok
2013 4099 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/285/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 4098 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/284/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 4097 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/283/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Bieliny
2013 4096 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/282/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bieliny
2013 3659 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 października 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/145/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bieliny oraz warunków i zasad korzystania z nich
2013 3660 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży z terenu Gminy Bieliny
2013 3409 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/262/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 września 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 3194 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/145/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bieliny oraz warunków i zasad korzystania z nich
2013 3193 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 5 września 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu w granicach gminy Bieliny
2013 3192 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 5 września 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bieliny lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2013 3191 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 5 września 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXXII/224/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 2869 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zmiany w statucie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Hucie Starej
2013 2868 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Hucie Starej
2013 2558 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/236/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2557 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2556 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/234/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/213/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Bieliny.
2013 2555 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/233/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 14 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/170/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieliny
2013 2291 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 maja 2013r. w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Hucie Starej
2013 2270 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/214/13 Rady Gminy Bieliny w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2269 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 maja 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 2268 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bieliny
2013 1584 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 19 marca 2013r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Bielinach
2013 1583 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 19 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bieliny” na rok 2013
2013 1586 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 19 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1585 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 19 marca 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Bieliny
2013 1308 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/201/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Bieliny działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
2013 1307 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/198/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie podziału gminy Bieliny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1162 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Samorządowych w Bielinach.
2013 703 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia dopłat do 1 m3 wody i ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bielinach
2013 536 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bieliny na 2013 rok
2013 509 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieliny
2013 510 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Bieliny
2013 267 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Bieliny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 4018 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/154/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 11 listopada 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/145/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 24 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bieliny oraz warunków i zasad korzystania z nich.
2012 3992 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2012 3993 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3495 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/153/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 11 listopada 2012r. sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bieliny z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku
2012 3459 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3458 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3457 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
2012 3456 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bieliny
2012 3375 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Bieliny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 2861 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 24 września 2012r. zmieniająca uchwałę Nr V/26/11 Rady Gminy w Bielinach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień sportowych oraz ich rodzajów i wysokości.
2012 2860 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 24 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bieliny oraz warunków i zasad korzystania z nich
2012 2859 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 24 września 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bieliny.
2012 2858 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 24 września 2012r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Bieliny
2012 2489 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXI/123/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 1 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bieliny na rok 2012”
2012 1964 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XIX/112/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach
2012 1963 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XIX/111/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny miejscowości Huta Szklana
2012 1362 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bieliny na rok 2012”.
2012 882 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XV/80/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia dopłat do 1 m3 wody i ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bielinach
2012 775 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/93/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr V/26/11 Rady Gminy w Bielinach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień sportowych oraz ich rodzajów i wysokości.
2012 707 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XIII/63/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 624 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XV/82/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Bieliny oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami
2012 623 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XV/76/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bieliny na 2012 rok
2012 409 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/74/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr V/26/11 Rady Gminy w Bielinach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień sportowych oraz ich rodzajów i wysokości.
2012 408 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/73/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr V/25/11 Rady Gminy w Bielinach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Bieliny.
2012 199 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/64/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bieliny z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku
2011 3668 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/67/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie o kreślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3667 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/66/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
2011 3666 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/65/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bieliny
2011 3671 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/70/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3670 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/69/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 3669 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/68/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 1767 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/34/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 27 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1084 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 9 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr 44/95 Rady Gminy w Bielinach z dnia 30 grudnia 1995r.
2011 1085 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 9 marca 2011r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień sportowych oraz ich rodzajów i wysokości
2011 799 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 9 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Bieliny
2011 687 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/12/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bieliny na 2011 rok
2011 386 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia dopłat do 1 m3 wody i ścieków na terenie gminy Bieliny.
2011 1 2011-01-04 Uchwała Uchwała nr L/307/10 Rady Gminy Bieliny z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bieliny z organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku
2010 3602 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/306/10 Rady Gminy Bieliny z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Gospodarki Komunalnej w Bielinach w nowym brzmieniu
2010 3151 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/297/10 Rady Gminy Bieliny z dnia 17 września 2010r. w sprawie aktualizacji Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla gminy Bieliny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2010 3167 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/303/10 Rady Gminy Bieliny z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Bieliny
2010 3168 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/304/10 Rady Gminy Bieliny z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę skupu 1 dt żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bieliny
2010 2508 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/294/10 Rady Gminy Bieliny z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2010 2426 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/289/10 Rady Gminy Bieliny z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Bieliny na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2010 2338 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/284/10 Rady Gminy Bieliny z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bieliny
2010 2339 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/287/10 Rady Gminy Bieliny z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich
2010 1470 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/267/10 Rady Gminy Bieliny z dnia 22 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 445 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XLI/253/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie w sprawie ustalenia dopłat do 1 m3 wody i ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bielinach
2010 444 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XLI/251/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 4164 2009-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 11 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bieliny z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010
2009 4010 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/244/09 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku
2009 4009 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/243/09 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży 1m3 drewna stanowiącej podstawę do naliczenia podatku leśnego
2009 4011 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/245/09 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 3859 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/235/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 października 2009r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuzy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2009 3621 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 28 września 2009r. zmieniająca Uchwałę NR XXIX/168/2009 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu w granicach gminy Bieliny
2009 3620 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/224/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 28 września 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu w granicach gminy Bieliny
2009 3304 2009-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 9 września 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 2930 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bieliny z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2009
2009 2929 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/120/2008 Rady Gminy Bieliny z dnia 16 maja 2008r. w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród sportowych oraz zasad i trybu ich przyznawania w gminie Bieliny
2009 2788 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Bieliny
2009 2787 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 czerwca 2009r. o zmianie Uchwały nr XXXI/182/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieliny
2009 1746 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 27 marca 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1745 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bielinach
2009 1744 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieliny
2009 1262 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/2009 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu w granicach gminy Bieliny
2009 1263 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2009 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Bieliny z dnia 6 stycznia 2009r.
2009 1264 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/2009 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Bieliny
2009 927 2009-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/2008 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia dopłat do 1 m3 wody i ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bielinach
2009 925 2009-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/08 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bieliny na 2009 rok
2009 926 2009-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/08 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 427 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/2008 Rady Gminy Bieliny z dnia 1 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/103/2008 Rady Gminy Bieliny z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 104 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2008 Rady Gminy Bieliny z dnia 27 października 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/112/2004 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach
2009 44 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2008 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/154/2008 Rady Gminy Bieliny z dnia 01 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych