Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 46084

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4367 2019-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/107/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/79/15 Rady Gminy Łagów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łagów
2019 4366 2019-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/106/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia i wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 4368 2019-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/110/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę nr uchwałę nr III/25/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2019 4365 2019-11-14 Postanowienie Postanowienie nr 198/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Pińczowie w okręgu wyborczym nr 1
2019 4364 2019-11-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 483/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 28 sierpnia 2019 r.
2019 4363 2019-11-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 452/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 24 lipca 2019 r.
2019 4362 2019-11-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 439/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 22 sierpnia 2019 r.
2019 4361 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 4360 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moskorzew
2019 4359 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 4358 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/101/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 września 2019r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Ćmielów
2019 4357 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019  r.
2019 4356 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/300/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Ćmielów
2019 4355 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondom na terenie miasta Ćmielów i miejscowości Wólka Wojnowska, gmina Ćmielów
2019 4354 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XVII/80/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 4353 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/122/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wystąpienia do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o zaliczenie Gminy Strawczyn do III okręgu podatkowego
2019 4352 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XV/122/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Staszowie na skrzyżowaniu ulicy Targowej i ulicy Tadeusza Kościuszki
2019 4351 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/114/ 2019 Rady Gminy Górno z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Górno
2019 4350 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 4349 2019-11-14 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 53/2019 Starosty Skarżyskiego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Skarżysku-Kamiennej
2019 4348 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2019 rok
2019 4347 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 4346 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 4345 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 4344 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XI/76/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wąchock
2019 4343 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XV/77/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Olszownicy
2019 4342 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XV/76/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie określenia zakresu działania Dziennego Domu "Senior+" w Olszownicy oraz kryteriów uczestnictwa seniorów w działaniach Dziennego Domu "Senior+" w Olszownicy
2019 4341 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XV/75/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w  Baćkowicach
2019 4340 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XV/73/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Baćkowice, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Baćkowice
2019 4339 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/82/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wojciechowice
2019 4335 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/75/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojciechowice
2019 4338 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/79/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku ich podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego
2019 4336 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/76/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 4337 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Wojciechowice
2019 4334 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XV/102/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 4333 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/169/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
2019 4332 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 4331 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/127/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/328/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
2019 4330 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/123/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku
2019 4329 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/122/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 roku
2019 4328 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XV/117/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
2019 4327 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 4326 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XVII/78/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rytwiany nr XVI/77/19 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rytwiany
2019 4325 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XV/92/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 4324 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XI/107/2019 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2019 4323 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 31 października 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Piekoszów
2019 4322 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4321 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XVI/125/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 31 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekoszów
2019 4320 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/311/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Piekoszów
2019 4319 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2019 rok
2019 4318 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/73/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2019 rok
2019 4317 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr X/89/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowych oraz usług kanalizacyjnych na terenie Gminy Fałków
2019 4316 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr X/88/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Fałkowie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2019/2020
2019 4315 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr X/87/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie w sprawie zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Czermnie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2019/2020
2019 4314 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr X/86/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz warunków i trybu obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin
2019 4313 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr X/85/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Fałków
2019 4312 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr X/81/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/264/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 26 września 2014 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Fałków
2019 4311 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok
2019 4310 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XVII/92/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Rudki
2019 4309 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XI/84/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2019 rok
2019 4308 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019  rok
2019 4307 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/94/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Zdanowice
2019 4306 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/93/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Zagórze
2019 4305 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/92/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Warzyn Pierwszy
2019 4304 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/91/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Warzyn Drugi
2019 4303 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/90/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Trzciniec
2019 4302 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/89/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Ślęcin
2019 4301 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/88/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Rejowiec
2019 4300 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/87/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Rakoszyn
2019 4299 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/86/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Nowa Wieś
2019 4298 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/85/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Nagłowice
2019 4297 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/84/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Kuźnice
2019 4296 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/83/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Jaronowice
2019 4295 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/82/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Deszno
2019 4294 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/81/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Cierno-Żabieniec
2019 4293 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/80/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Chycza-Brzóstki
2019 4291 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/78/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Brynica Mokra
2019 4292 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/79/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Caców
2019 4290 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/77/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/38/2019 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2019 4289 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/76/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie pomnika przyrody
2019 4288 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/75/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie pomnika przyrody
2019 4287 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/74/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/185/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nagłowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników wykonujących publiczny transport zbiorowy
2019 4286 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/73/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 14 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice - dla fragmentów sołectw: Brynica Mokra, Deszno, Nagłowice, Nowa Wieś, Rakoszyn, Ślęcin, Trzciniec, Warzyn Drugi, Zdanowice
2019 4285 2019-11-12 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 5 listopada 2019 r. Porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Kielce i Gminą Łączna w sprawie komunikacji miejskiej
2019 4284 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok
2019 4283 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIX/145/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 4282 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIX/142/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/102/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4281 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 4280 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2019 rok
2019 4279 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIV/124/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustaleniu jej przebiegu
2019 4278 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIV/123/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany obszaru i granic aglomeracji Strawczyn
2019 4277 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIV/120/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 rok
2019 4276 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XI/119/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/280/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 9 kwietnia 2013 r., w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze
2019 4275 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XI/112/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 4274 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta i Gminy Wiślica.
2019 4273 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIX/143/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok
2019 4272 2019-11-12 Aneks Aneks nr 2 Wójta Gminy Masłów z dnia 25 października 2019 r. do porozumienia Nr 6/13M/0314/2017 zawarte w dniu 28 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Masłów wykonania zadania publicznego w zakresie rozbudowy sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów przy drodze powiatowej nr 0314T Mąchocice-Ciekoty
2019 4271 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi udzielających schronienia osobom tego pozbawionym w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Wiślica
2019 4270 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym
2019 4269 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalania Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bałtów
2019 4268 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 4267 2019-11-12 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6.2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach z dnia 6 listopada 2019 r. uchylające rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach nr 4.2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na części terenu gminy Masłów, Górno oraz Daleszyce – należących do powiatu kieleckiego
2019 4266 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/66/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2019
2019 4265 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr 106/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2019 rok
2019 4264 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XV/116/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 4263 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w ośrodkach wsparcia – klubach seniora dla mieszkańców Gminy Łopuszno
2019 4262 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 stycznia 2019 w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” w Łopusznie
2019 4261 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Łopusznie
2019 4260 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łopusznie
2019 4259 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli
2019 4258 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 4257 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 roku
2019 4256 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XV/97/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Klimontów
2019 4255 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIV/ 88/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/ 149/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 4254 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XX.123.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 4253 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na terenie Powiatu Starachowickiego
2019 4252 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/116/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie oraz nadania statutu
2019 4251 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/162/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 4250 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/33/2019 z dnia 28 marca 2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
2019 4249 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyodrębnienia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Powiatu Koneckiego pod nazwą Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie oraz nadania Statutu dla w/w jednostki
2019 4248 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Bogoria oraz nadania jej statutu
2019 4247 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 października 2019 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Bogoria oraz nadania jej statutu
2019 4246 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/ 86/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Szydłów, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Szydłów
2019 4245 2019-11-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.57.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 listopada 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 października 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskiew rejonie ulic: Staszica, Warszawskiej i Wjazdowej
2019 4244 2019-11-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.53.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 listopada 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr RG-XIV/144/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmiany Nr 11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą „Sołectwo Zgórsko-Zagrody – tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i komunikacji – plan F”
2019 4239 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/117/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Dębska Wola
2019 4238 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/115/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określania trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Morawicy i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 4237 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/114/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 4240 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/118/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bilcza
2019 4243 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/121/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany obszaru i granic aglomeracji Morawica
2019 4242 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/120/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
2019 4241 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/119/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 4233 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XIII/161/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/48/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2019 4232 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XIII/160/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/17/2018 Rady Miasta Sandomierza z  dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz oraz nauczycieli emerytów i rencistów objętych przez te jednostki pomocą socjalną.
2019 4231 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XIII/154/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 4236 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XIII/166/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4235 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XIII/164/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 4234 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XIII/163/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 października 2019 r. zmieniającą uchwałę Nr XXIV/267/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w  sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 4219 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 4218 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Połaniec
2019 4221 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr X/71/19 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Samborzec, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Samborzec
2019 4220 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr X/68/19 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 października 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 4215 2019-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.93.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XV/61/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 20.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/240/2018 RG Opatowiec z dnia 30.05.2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatowiec
2019 4214 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XV/61/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/240/2018 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30 maja 2018r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatowiec
2019 4217 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Połańcu
2019 4216 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XXII/122/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok
2019 4222 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XX.118.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 4228 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/97/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr IV/18/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 4227 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XIII/80/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2019 rok
2019 4230 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XIII/152/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
2019 4229 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/100/2019 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/62/2019 Rady Gminy Miedziana Góra z  dnia 31  maja 2019 r. w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2019 4224 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XX.120.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kunów
2019 4223 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XX.119.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 4226 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XX.122.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kunów”
2019 4225 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XX.121.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 4198 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec
2019 4197 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/104/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kije na lata 2019 – 2024
2019 4199 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/48/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4201 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna
2019 4200 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2019 r. dotyczy zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łączna
2019 4196 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/103/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kije
2019 4192 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/97/19 Rady Gminy Secemin z dnia 30 października 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4191 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/96/19 Rady Gminy Secemin z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2019 rok
2019 4193 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/98/19 Rady Gminy Secemin z dnia 30 października 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4195 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr Nr XII/102/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/104/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Kijach
2019 4194 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/99/19 Rady Gminy Secemin z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce oświatowej; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów dla szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Secemin
2019 4202 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XI/65/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 4210 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIII/161/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych Gminy Gowarczów” oraz nadania jej statutu
2019 4209 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/227/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wodzisław
2019 4211 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gowarczów
2019 4213 2019-11-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zmiany statutu Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku-Zdroju
2019 4212 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4208 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wodzisław w 2019 roku”
2019 4204 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/106/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Michałów
2019 4203 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XVI/132/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok
2019 4205 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy WODZISŁAW na 2019 r.
2019 4207 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 4206 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy WODZISŁAW na 2019 r.
2019 4174 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4173 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia kosztu jednej godziny usług opieki wytchnieniowej świadczonych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019
2019 4172 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/57/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie: poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4177 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI/125/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2019 4176 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zamiaru dokonania zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2019 4175 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2019 4168 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stopnica
2019 4167 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr VII/32/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/35/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stopnica
2019 4166 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr VII/31/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 27 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2019 4171 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności, stanowiących dochody budżetu Gminy Kazimierza Wielka instrumentem płatniczym
2019 4170 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok
2019 4169 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 4178 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 4187 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XVI/136/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 19 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 4186 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów
2019 4185 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XVI/133/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
2019 4190 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/98/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/174/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwaniska
2019 4189 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/96/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 4188 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 4181 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XVII/90/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 4180 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 rok
2019 4179 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 4184 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XVI/132/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 4183 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XVII/96/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Nowa Słupia w prawo własności tych gruntów
2019 4182 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XVII/91/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Nowa Słupia
2019 4159 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr 137/XVI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę 439/LXVIII/2018 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chęciny
2019 4160 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/43/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 r
2019 4158 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr 131/XVI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chęciny na lata 2016-2021"
2019 4156 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr 126/XVI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
2019 4157 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr 128/XVI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustanowienia herbu Gminy i Miasta Chęciny oraz zasad jego stosowania
2019 4164 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok
2019 4165 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2019 r. w sprawie pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
2019 4163 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2020 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2019 4161 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/44/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41 B
2019 4162 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/47/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu koneckiego w 2020 r
2019 4150 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XII/63/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok
2019 4151 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVII.74.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 31 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 rok
2019 4148 2019-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za 2018 rok
2019 4149 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XII/59/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi udzielających schronienia osobom tego pozbawionym w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Solec-Zdrój
2019 4154 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr 123XVI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2019 r.
2019 4155 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr 125/XVI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
2019 4152 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok
2019 4153 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XII/58/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Solec-Zdrój
2019 4141 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr 99/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 4142 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr 104/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 4140 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mirzec na lata 2019-2022
2019 4138 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XII/85/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2019 rok
2019 4139 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/47/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy
2019 4146 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 4147 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XII/97/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Bieliny
2019 4145 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Bogoria
2019 4143 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr 118/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego powiatu skarżyskiego
2019 4144 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 4137 2019-10-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.92.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/90/2019 Rady Gminy Złota z dnia 26 września 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Złota
2019 4136 2019-10-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.91.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/72/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas oznaczony, w części obejmującej § 15 ust. 1 oraz § 19 ust. 4
2019 4117 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/144/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 24 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Kopcowa na terenie gminy Masłów
2019 4135 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/90/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 4134 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/89/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszczowa
2019 4133 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/87/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2019 r.
2019 4132 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/85/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa
2019 4131 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVII/161/2019 Rady Gminy Raków z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 4130 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVII/160/2019 Rady Gminy Raków z dnia 29 października 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 4129 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 4128 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVI/140/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie utraty mocy uchwały nr LXVII/543/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej, przy sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Staszów osobom, o których w art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2018 r., poz. 2369)
2019 4127 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVI/139/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/270/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Staszów
2019 4126 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVI/135/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok
2019 4125 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr xvi/134/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w miejscowości Oględów
2019 4124 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVI/133/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Staszowie przy ulicy Krakowskiej
2019 4120 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/96/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Małogoszcz oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
2019 4121 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/97/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 4123 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/100/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Małogoszcz, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Małogoszcz
2019 4119 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/95/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej uchwalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Małogoszcz
2019 4122 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Małogoszcz
2019 4118 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/145/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2019 4116 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr X/83/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały NrXII/73/2015 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2015r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody
2019 4115 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr X/81/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2019 rok
2019 4114 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVII/57/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Skalbmierz
2019 4113 2019-10-31 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2019 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Powierzającym”, a Zarządem Powiatu Jędrzejowskiego reprezentowanym przez: 1. mgr Paweł Faryna - Starosta, 2. mgr Maria Barańska - Wicestarosta działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu w Jędrzejowie Nr X.105.2019 z dnia 25 września 2019 r., zwanym dalej „Przejmującym” w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2020-2024
2019 4112 2019-10-31 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2019 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Powierzającym”, a Zarządem Powiatu Włoszczowskiego reprezentowanym przez: 1. Starostę Włoszczowskiego - Dariusza Czechowskiego, 2. Wicestarostę - Łukasza Karpińskiego, z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu - Agnieszki Górskiej działającym na podstawie uchwały XI/92/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 września 2019 r. - w sprawie przyjęcia od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, zwanym dalej „Przejmującym” w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2020-2024
2019 4111 2019-10-31 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2019 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Powierzającym”, a Zarządem Powiatu Staszowskiego reprezentowanym przez: 1. Józef Żółciak - Starosta Staszowski, 2. Leszek Guzal - Wicestarosta działającym na podstawie uchwały Nr XIII/70/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 12 września 2019 roku, zwanym dalej „Przejmującym” w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2020-2024
2019 4110 2019-10-31 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 października 2019 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Powierzającym”, a Zarządem Powiatu Koneckiego reprezentowanym przez: 1. Grzegorza Pieca - Starostę Koneckiego, 2. Wiesława Skowrona - Wicestarostę Koneckiego działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu w Końskich Nr VII/27/2019 z dnia 30 września 2019 r., zwanym dalej „Przejmującym” w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2020-2024
2019 4109 2019-10-31 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 października 2019 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Powierzającym”, a Zarządem Powiatu Starachowickiego reprezentowanym przez: 1. Wicestarostę Dariusza Dąbrowskiego, 2. Członka Zarządu Roberta Sowulę działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Starachowickiego Nr XIII/81/2019 z dnia 26 września 2019 r., zwanym dalej „Przejmującym” w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2020-2024
2019 4108 2019-10-31 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 października 2019 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Powierzającym”, a Zarządem Powiatu Skarżyskiego reprezentowanym przez: 1. Artur Berus - Starosta Skarżyski, 2. Anna Leżańska - Wicestarosta Skarżyski działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego Nr 97/XIII/2019 z dnia 26 września 2019 r., zwanym dalej „Przejmującym” w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2020-2024
2019 4107 2019-10-31 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 października 2019 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Powierzającym”, a Zarządem Powiatu Sandomierskiego reprezentowanym przez: 1. Marcina Piwnika - Starostę Sandomierskiego, 2. Wojciecha Dzieciucha - Wicestarostę, działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu w Sandomierzu Nr XIII/93/2019 z dnia 30 września 2019 r., zwanym dalej „Przejmującym” w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2020-2024
2019 4106 2019-10-31 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 października 2019 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Powierzającym”, a Zarządem Powiatu w Kielcach reprezentowanym przez: 1. Starostę Kieleckiego – Pana Mirosława Gębskiego, 2. Wicestarostę – Pana Tomasza Plebana przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Marii Klusek działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu w Kielcach Nr X/66/2015 z dnia 30 listopada 2015 r., zwanym dalej „Przejmującym” w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2020-2024
2019 4104 2019-10-31 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2019 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Powierzającym”, a Zarządem Powiatu Pińczowskiego reprezentowanym przez: 1. Zbigniewa Kierkowskiego - Przewodniczącego Zarządu Powiatu Pińczowskiego, 2. Ryszarda Barnę - Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Powiatu Pińczowskiego, działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu w Pińczowie Nr XI/67/2019 z dnia 24 września 2019 r., zwanym dalej „Przejmującym” w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2020-2024
2019 4099 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr 76/XII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019
2019 4096 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVII/70/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 4098 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr 74/XII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Suchedniów
2019 4097 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVII/71/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w drodze inkasa
2019 4100 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr 77/XII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
2019 4103 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVI / 87 /2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok
2019 4105 2019-10-31 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2019 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek, zwanym dalej „Powierzającym”, a Miastem Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25, zwanym dalej „Przejmującym”, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Kielce Pana Bogdana Wentę, działającym na podstawie uchwały Rady Miasta Kielce Nr XVIII/344/2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2020-2024
2019 4101 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr 85/XII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchedniów
2019 4102 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr 86/XII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4095 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVII/60/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2019 rok
2019 4094 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIV/125/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 4093 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIV/124/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2019 r.
2019 4092 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr RG-XV/155/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR RG-XXVI/319/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2019 4091 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr RG-XV/154/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR RG-XLVIII/383/10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 września 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2019 4090 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr RG-XV/153/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XLIV/378/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny
2019 4089 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr RG-XV/151/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
2019 4088 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/95/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Włoszczowskiego
2019 4087 2019-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 118/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji
2019 4086 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/ 82/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przyjęcia na rok 2020 programu współpracy Gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2019 4085 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/ 81/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2019 rok
2019 4084 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4083 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 4082 2019-10-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 401/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 21 sierpnia 2019 r.
2019 4081 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/60/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/13/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki
2019 4080 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/58/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w szkołach prowadzonych przez Gminę Dwikozy
2019 4079 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/56/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 4078 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIV/161/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynek A i B) wraz z wyodrębnioną częścią usługową, na działkach o nr ewid. gr. 243/4 i 253 położonych w obrębie 12 przy ul. Młyńskiej i ul. Ludwika Waryńskiego w Busku-Zdroju
2019 4074 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/14/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Starachowice, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania
2019 4070 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/10/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 4065 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 4077 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/17/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior+"
2019 4076 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/16/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+"
2019 4075 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/15/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/6/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice
2019 4067 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/6/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 4064 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2019 rok
2019 4066 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/5/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 4068 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/7/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 4072 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/12/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/11/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzących przez gminę Starachowice, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 4073 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/13/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/9/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Starachowicach i ulg w komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Starachowice
2019 4069 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/8/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 4071 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/11/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 4062 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XIV/165/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju
2019 4056 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/95/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2019 4053 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XII/69/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok
2019 4063 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XI/78/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 4061 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XIV/164/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju
2019 4060 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XIV/160/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok
2019 4059 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XVII/85/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019 rok
2019 4058 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XVI.72.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 rok
2019 4054 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XII/72/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Zawichost Nr IX/59/19 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zawichost na lata 2019-2024
2019 4057 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2019 rok
2019 4055 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/93/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 4052 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XVI/77/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rytwiany
2019 4049 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XIV/71/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 4051 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany do regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4050 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok
2019 4048 2019-10-28 Informacja Informacja nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 29 sierpnia 2019 r. z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku
2019 4047 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr IX.68.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Imielno
2019 4046 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr IX.64.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2019 rok
2019 4045 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2019 Rady Gminy Raków z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
2019 4044 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2019 4043 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr 102/XIV/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 23 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2019 4042 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr 98/XIV/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 113/XX/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 4041 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 4040 2019-10-25 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 28 marca 2019 r. z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
2019 4039 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr XIV/124/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 4038 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr XX/373/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali użytkowych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu
2019 4037 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr XX/356/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Kielce
2019 4036 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr XX/355/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Żłobek Samorządowy Nr 13 w Kielcach i utworzeniu o tej nazwie jednostki budżetowej
2019 4035 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr XX/353/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok
2019 4034 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr XIV/131/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok
2019 4033 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr XIV/129/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/167/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik
2019 4032 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr XIV/125/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chmielnik
2019 4031 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr XIV/124/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 stycznia 2019 r. Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chmielnik na lata 2019- 2023
2019 4030 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr XI/79/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2019 rok
2019 4029 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2019 rok
2019 4028 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XII/84/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 października 2019 r. w sprawie określenia zakresu działania Klubu Senior+ w Kurowie oraz kryteriów uczestnictwa w działaniach Klubu Senior+ w Kurowie
2019 4027 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XII/83/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku
2019 4026 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XII/79/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Lipnik na 2019 rok
2019 4025 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok
2019 4024 2019-10-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.87.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2019 r. stwierdzające nieważność § 5 uchwały Nr XVI.103.2019 Rady Miejskiej w Kunowie dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem jest Gmina Kunów
2019 4023 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr xvi/82/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019 rok
2019 4020 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XV/120/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego Nr 1 w Pińczowie oraz nadania mu Statutu
2019 4022 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XV/124/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w Gminie Pińczów
2019 4021 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XV/122/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/381/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2019 4019 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XV/112/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2019 rok
2019 4009 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4008 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4010 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4007 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XVI/80/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 rok
2019 4004 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XIX.113.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 14 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 4005 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XVI/76/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 4006 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr 121/XV/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 14 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2019 r.
2019 4011 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 16 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 4016 2019-10-23 Postanowienie Postanowienie nr 326/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 22 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Górno w okręgu wyborczym nr 12
2019 4017 2019-10-23 Informacja Informacja Starosty Koneckiego z dnia 21 października 2019 r. w sprawie ujawnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków operatów opisowo-kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2019 4018 2019-10-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5.2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na części terenu gminy Zagnańsk oraz Miedziana Góra – należących do powiatu kieleckiego
2019 4015 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Stąporków - zmiana wskaźnika RLM
2019 4012 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu sołectwa Czarniecka Góra – "Poręba"
2019 4013 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXV/302/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stąporków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stąporków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 4014 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z tych opłat, a także trybu ich pobierania
2019 4003 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XV/126/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok
2019 4002 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XV/115/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Gminy Piekoszów Nr LXI/419/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
2019 4001 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XV/110/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXXVII/254/2017 Rady Gminy Piekoszów z  dnia 23  lutego 2017r. w  sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w  Gminie Piekoszów oraz ustalenia zasad korzystania z  tych obiektów i  stawki opłaty za korzystanie z  przystanków komunikacyjnych
2019 4000 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XV/108/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Piekoszów
2019 3999 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XV/106/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2019 rok
2019 3996 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XV/130/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok
2019 3995 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XV/83/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/158/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ożarów
2019 3998 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XIX.116.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 14 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kunów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2019 3997 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XIII/114/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 rok
2019 3994 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3993 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XII/71/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Oksa
2019 3991 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Waśniowie Nr LIII/299/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Waśniów
2019 3990 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3992 2019-10-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmiany statutu Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach
2019 3986 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 4289/5, 6238/16, 4289/6, 4289/8, 4279/16 w Końskich
2019 3985 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Staszica, Warszawskiej i Wjazdowej
2019 3987 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 r.
2019 3989 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/227/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie nadania regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych prowadzonym przez Gminę Ruda Maleniecka
2019 3988 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XV/87/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 3983 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok
2019 3984 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XI/90/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok
2019 3982 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2019 rok
2019 3981 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XV / 84 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok
2019 3980 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XV/111/2019 Rady Gminy Raków z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVII/168/2009 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2009r. w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Raków oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2019 3979 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XV/110/2019 Rady Gminy Raków z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
2019 3976 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr XV/112/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanków dla autobusowej komunikacji publicznej przy drodze gminnej o nr 349007T
2019 3978 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr VIII/71/19 Rady Gminy Gnojno z dnia 11 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gnojno
2019 3977 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr VIII/70/19 Rady Gminy Gnojno z dnia 11 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Gnojno
2019 3975 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr XV/111/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 3974 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII/121/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi łączącej drogę powiatową – ul. Zachodnią z drogą wewnętrzną na działce o nr ew. gr. 2294/10 włączoną do ul. Gimnazjalnej w Końskich
2019 3972 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XII/55/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 3 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 3973 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 2 października 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2019 3971 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2019 rok
2019 3970 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XI/70/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 9 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3969 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XI/67/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019
2019 3968 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3967 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIV/86/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu staszowskiego w 2020 roku
2019 3966 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIV/85/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 3965 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIV/80/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski
2019 3964 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII/67/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice
2019 3963 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr RG-XIV/144/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Nr 11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i komunikacji - plan F"
2019 3962 2019-10-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2019 Gminy Brody i Gminy Starachowice z dnia 1 października 2019 r. w sprawie świadczenia usług w części zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób na trasie Lipie -Starachowice i Starachowice – Lipie w części dotyczącej Gminy Starachowice
2019 3955 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VI/62/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2019 rok
2019 3956 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 3 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn.
2019 3954 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XII/80/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3952 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi Osowa – Brzeźno na terenie Gminy Sobków do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2019 3953 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII/114/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi Miąsowa- Miąsowa (starodroże drogi krajowej Nr 7) na terenie Gminy Sobków do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2019 3960 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XV.68.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 10 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Opatowskiego
2019 3961 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XV.71.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 10 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 rok
2019 3959 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XV.67.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 10 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Opatowski
2019 3957 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X/59/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/149/09 Rady Gminy Łoniów z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łoniów
2019 3958 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X/60/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, prowadzonych przez gminę Łoniów publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 3951 2019-10-10 Postanowienie Postanowienie nr 240/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 9 października 2019 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy w Bałtowie przed upływem kadencji
2019 3950 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok
2019 3947 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI \ 86 \ 2019 Rady Gminy Złotej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia zakresu działania i zasad uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora w Gminie Złota
2019 3946 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/85/2019 Rady Gminy Złotej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie Seniora w Złotej
2019 3949 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Gminy Złota z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Złota
2019 3948 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/89/2019 Rady Gminy Złota z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/211/2014 Rady Gminy Złota z dnia 25 września 2014 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Złota
2019 3936 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/69/2019 Rady Gminy Złota z dnia 26 września 2019 r. w sprawie pomnika przyrody
2019 3937 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/70/2019 Rady Gminy Złota z dnia 26 września 2019 r. w sprawie pomnika przyrody
2019 3929 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2019 r.
2019 3945 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/78/2019 Rady Gminy Złota z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2019 3942 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/75/2019 Rady Gminy Złota z dnia 26 września 2019 r. w sprawie pomnika przyrody
2019 3943 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/76/2019 Rady Gminy Złota z dnia 26 września 2019 r. w sprawie pomników przyrody
2019 3939 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/72/2019 Rady Gminy Złota z dnia 26 września 2019 r. w sprawie pomnika przyrody
2019 3940 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/73/2019 Rady Gminy Złota z dnia 26 września 2019 r. w sprawie pomnika przyrody
2019 3938 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/71/2019 Rady Gminy Złota z dnia 26 września 2019 r. w sprawie pomnika przyrody
2019 3944 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 Rady Gminy Złota z dnia 26 września 2019 r. w sprawie użytku ekologicznego
2019 3941 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/74/2019 Rady Gminy Złota z dnia 26 września 2019 r. w sprawie pomnika przyrody
2019 3935 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/122/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 października 2019 r. w sprawie pomnika przyrody
2019 3934 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/120/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Końskie i nadania jej statutu
2019 3933 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/119/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Końskie
2019 3932 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/293/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie programu stypendialnego Gminy Końskie
2019 3931 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/234/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady tworzenia specjalnego funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2019 3930 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/116/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2019 3928 2019-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.84.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 października 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XII/77/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wodzisław w całości
2019 3927 2019-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.83.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym Nr 1 w Pińczowie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie - w części § 1 ust. 2 oraz § 4 uchwały
2019 3926 2019-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.82.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XII/90/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Michałów w części: § 5 uchwały – w zakresie słów „z dniem podjęcia” oraz § 7 ust. 2 i 3, § 8 ust. 2 – 4 oraz ust. 6 – 11, § 12, § 13 ust. 2 i 3, § 14 ust. 2 i 3, § 17 ust. 2 i § 26 załącznika do uchwały
2019 3925 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XX/114/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok
2019 3924 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr 118/XIV/ 19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2019 r.
2019 3923 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 3 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wodzisław
2019 3922 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 3 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3921 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 3 października 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Wodzisław
2019 3920 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli
2019 3912 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XI/129/2019 Rady Gminy w Masłowie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie Zaliczenia drogi powiatowej 0310T Dąbrowa – Stara Góra położonej w miejscowości Dąbrowa do kategorii drogi gminnej
2019 3919 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 3 października 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wodzisław
2019 3918 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy WODZISŁAW na 2019 r.
2019 3917 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy WODZISŁAW na 2019 r.
2019 3916 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XI/133/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2019 3915 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XI/132/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/114/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Masłów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i  zasad korzystania z tych obiektów
2019 3914 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XI/131//019 Rady Gminy w Masłowie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie Pozbawienia drogi 344022T „Domaszowice starodroże 74” kategorii drogi gminnej położonej w miejscowości Domaszowice
2019 3913 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XI/130/2019 Rady Gminy w Masłowie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie Zaliczenia drogi powiatowej 0317T droga do Ośrodka Wypoczynkowego „Ameliówka” położonej w miejscowości Mąchocice Kapitulne do kategorii drogi gminnej
2019 3911 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XI/128/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciekoty na terenie gminy Masłów
2019 3910 2019-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 117/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czarnocinie w okręgu wyborczym nr 9
2019 3895 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kieleckiego nr XLI/92/2018 z dnia 24 września 2018 r. dotyczącej pozbawienia drogi nr 0310T Dąbrowa - Stara Góra położonej na terenie Gminy Masłów kategorii drogi powiatowej
2019 3894 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr X/76/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kieleckiego nr XXXIX/59/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. dotyczącej pozbawienia drogi nr 0585T Gołębiówka - Ścignia - Wzdół Plebański na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 do skrzyżowania z drogą powiatową 0584T położonej na terenie Gminy Bodzentyn kategorii drogi powiatowej
2019 3896 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kieleckiego nr XLI/93/2018 z dnia 24 września 2018 r. dotyczącej pozbawienia drogi nr 0317T droga do Ośrodka Wypoczynkowego „Ameliówka„ położonej na terenie Gminy Masłów kategorii drogi powiatowej
2019 3898 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XVIII.109.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 3897 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kieleckiego nr XLI/94/2018 z dnia 24 września 2018 r. dotyczącej zaliczenia drogi gminnej zwanej Starodrożem drogi krajowej nr 74 przebiegającej na terenie Gminy Masłów do kategorii dróg powiatowych
2019 3893 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XX/103/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 3889 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/68/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Baćkowice
2019 3888 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/64/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3890 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/69/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał
2019 3892 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr 103/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2019 rok
2019 3891 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr 79/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2019 rok
2019 3906 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/93/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmiany statutu Rady Seniorów Gminy Miedziana Góra
2019 3905 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/88/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr IV/18/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 3907 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/94/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/262/2013 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia”
2019 3909 2019-10-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 7 października 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Oleśnica przeprowadzonych w dniu 6 października 2019 r.
2019 3908 2019-10-08 Postanowienie Postanowienie nr 236/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Skarżysku-Kamiennej, na czas wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3904 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr VI/40/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Klimontów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 3900 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/95/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3899 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/93/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/235/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kije
2019 3901 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/98/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/185/13 z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Kije, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kije, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2019 3903 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/71/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
2019 3902 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/99/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 września 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Włoszczowice, Gmina Kije
2019 3887 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019  rok
2019 3886 2019-10-07 Postanowienie Postanowienie nr 174/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 4 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Czarnocinie w okręgu wyborczym nr 9
2019 3885 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 139/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso opłaty targowej na terenie Gminy Bodzentyn
2019 3884 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 0585T Gołębiówka – Ścignia - Wzdół Plebański od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 do skrzyżowania z drogą powiatową numer 0584T do kategorii drogi gminnej
2019 3883 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn na rok 2020
2019 3882 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3881 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 96/XIII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2019 3880 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej
2019 3879 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wyodrębnienia Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku – Kamiennej ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Skarżyska – Kamiennej pod nazwą Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy w Skarżysku Kamiennej
2019 3878 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok
2019 3877 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr IX/76/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy w Brodach nr III/18/19 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2019
2019 3876 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr IX/74/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019r.
2019 3875 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr RG-XIV/137/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny oraz bonifikat przysługujących ich nabywcom
2019 3874 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr RG-XIV/132/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za energię cieplną
2019 3873 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr RG-XIV/130/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr RG - VI/44/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3872 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr RG-XIV/129/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr RG - VI/43/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso
2019 3871 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr RG-XIV/128/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2019 rok
2019 3870 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XV/86/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 3869 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XV/85/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bałtów