Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Wrzesień 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3345 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu Kieleckiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 3346 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/70/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkolnych schronisk młodzieżowych, trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kieleckiego dla publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 3347 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 3348 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3349 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3350 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/67/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Ożarowski Bon Żłobkowy”
2019 3351 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XII/65/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych dawnych odcinków dróg wojewódzkich Nr 765 o długości 2,492 km oraz Nr 757 o długości 2,164 km zlokalizowanych w Staszowie
2019 3352 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XII/69/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 3353 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr X/81/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Bieliny oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej
2019 3354 2019-09-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.77.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. stwierdza się nieważność uchwały Nr VIII/49/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, prowadzonych przez gminę Łoniów publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – w części dotyczącej § 2 w zakresie słów „każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego”
2019 3355 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr 89/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 3356 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr 90/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których powiat skarżyski jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 3357 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr 91/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 315/XLVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie określenia regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
2019 3358 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr 92/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 401/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami
2019 3359 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr 93/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 402/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski
2019 3360 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/2/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian  budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 3361 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/3/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 3362 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/12/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3363 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019  r.
2019 3364 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/70/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Waśniowie nr XXXVI/189/2017 z dnia 30 maja 2017r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Waśniowie
2019 3365 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok
2019 3366 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3367 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/57/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3368 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/62/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Baćkowice
2019 3369 2019-09-03 Postanowienie Postanowienie nr 161/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Małogoszcz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3370 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII.59.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 2 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Opatowskiego
2019 3371 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XI/79/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 roku
2019 3372 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XI/80/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym
2019 3373 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/63/19 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Schematu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Samborcu
2019 3374 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/64/19 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Samborcu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3375 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/52/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3376 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/54/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łubnice
2019 3377 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/55/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubnice
2019 3378 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/59/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/11/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3379 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/60/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały XXIX/105/2009 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 3380 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2019 rok
2019 3381 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3382 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3383 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/381/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2019 3384 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego Nr 1 w Pińczowie oraz nadania mu Statutu
2019 3385 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym Nr 1 w Pińczowie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2019 3386 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz regulaminu nagród dla nauczycieli
2019 3387 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Pińczowie
2019 3388 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/437/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Pińczów
2019 3389 2019-09-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.44.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 maja 2017 r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXV/189/17 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 29.03.2017r. w sprawie zaliczenia drogi rolniczej do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu na terenie Gminy Tarłów
2019 3390 2019-09-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.45.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 maja 2017 r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXV/190/17 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 29.03.2017r. w sprawie zaliczenia drogi rolniczej do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu na terenie Gminy Tarłów
2019 3391 2019-09-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.4.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 marca 2019 r. stwierdzam nieważność całości uchwały Nr V/27/2019 Rady Gminy Górno z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Bęczków”
2019 3392 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr X/80/19 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowość Secemin (plan 1)
2019 3393 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr X/81/19 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości Brzozowa, Zwlecza, Kluczyce, Wola Kuczkowska, Kuczków, Dąbie (plan 3)
2019 3394 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XVI/54/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skalbmierz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3395 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XVI/55/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z toalety publicznej usytuowanej na Pl. M. Curie-Skłodowskiej w Skalbmierzu
2019 3396 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XVI/56/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2019 rok
2019 3397 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XXI/80/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LVII/254/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Iwaniska
2019 3398 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XXI/82/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Iwaniska w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Iwaniska
2019 3399 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XXI/83/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Iwaniska
2019 3400 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XI/67/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2019 rok
2019 3401 2019-09-04 Postanowienie Postanowienie nr 152/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 2 września 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta i Gminy Busko-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3402 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2019r.
2019 3403 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnychw publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirzec
2019 3404 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirzec
2019 3405 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirzec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3406 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XII/148/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok
2019 3407 2019-09-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.77.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 października 2018 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 66/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 września 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gruszka na terenie gminy Zagnańsk
2019 3408 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIX/207/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 czerwca 2018 r. dotyczącej określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela
2019 3409 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia ..Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Oksa na lata 2019-2022"
2019 3410 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/61/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach
2019 3411 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/53/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2019 3412 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/54/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w Gminie Solec-Zdrój
2019 3413 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/55/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 3414 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/57/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok
2019 3415 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/78/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok
2019 3416 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/93/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób
2019 3417 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Końskie
2019 3418 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Końskie
2019 3419 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/96/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/233/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 3420 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/254/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
2019 3421 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/69/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
2019 3422 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/70/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/349/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne niż Powiat Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 3423 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/71/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/319/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2019 3424 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/72/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/140/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki
2019 3425 2019-09-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.67.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 września 2018 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XLII/257/2018 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój
2019 3426 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 3427 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/79/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogoria oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Bogoria od dnia 1 września 2019 roku
2019 3428 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/80/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogoria
2019 3429 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, dla których Gmina Bogoria nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki
2019 3430 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/82/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Bogoria za pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 3431 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/83/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 3432 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów, określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach prowadzonych przez Gminę Bogoria
2019 3433 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XV/73/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3434 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XV/74/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2019 3435 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XV/76/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3436 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/78/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Małogoszcz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3437 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/79/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małogoszcz
2019 3438 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/82/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Małogoszcz
2019 3439 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/83/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małogoszcz
2019 3440 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/85/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu kwalifikowania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, ubiegających się o dofinansowanie doskonalenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małogoszcz
2019 3441 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/84/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małogoszcz
2019 3442 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/59/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr III/18/19 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2019
2019 3443 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/60/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3444 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/61/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior +, funkcjonującego na terenie Gminy Brody
2019 3445 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/62/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brody, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 3446 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/63/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brody oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 3447 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/64/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Brody” oraz „Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej”
2019 3448 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/67/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019r.
2019 3449 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/69/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/73/2015 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody
2019 3450 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII / 75 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok
2019 3451 2019-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
2019 3452 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr 70/VIII/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3453 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok
2019 3454 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIX/97/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/195/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Połaniec
2019 3455 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Połańcu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3456 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3457 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/97/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku
2019 3458 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/98/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Sędziszów
2019 3459 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/99/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/42/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie
2019 3460 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/100/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
2019 3461 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/101/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Nr X/81/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3462 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/102/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących mienie gminy Sędziszów
2019 3463 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/103/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2019 3464 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/104/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków na terenie Gminy Sędziszów
2019 3465 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Gminy Raków z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
2019 3466 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2019 Rady Gminy Raków z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3467 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/58/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2019 rok
2019 3468 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/59/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3469 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/60/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkaso
2019 3470 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/62/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek Mikołaja Reja” w Nagłowicach
2019 3471 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/63/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nagłowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia stawki opłat za jedno zatrzymanie środka transportu w tych obiektach
2019 3472 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nagłowice
2019 3473 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/214/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych w Gminie Nagłowice dodatków do wynagrodzeń
2019 3474 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XV/121/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok
2019 3475 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XV/124/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie Miasta i Gminy Daleszyce
2019 3476 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XV/126/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/95/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Daleszyce
2019 3477 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XV/127/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, zespołu szkolno-przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Daleszyce
2019 3478 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XVI.98.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Kunów
2019 3479 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XVI.100.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kunów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2019 3480 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 69/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2019 rok
2019 3481 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 73/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 3482 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 74/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2019 3483 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/118/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Masłów
2019 3484 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/119/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2019 3485 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/88/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3486 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/90/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Michałów
2019 3487 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XI/60/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna
2019 3488 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XI/62/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 3 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łączna
2019 3489 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XI/64/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 3 września 2019 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej
2019 3490 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XI/65/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
2019 3491 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XI/66/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
2019 3492 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2019 rok
2019 3493 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XI/75/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2019 rok
2019 3494 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/101/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej przez Urząd Miasta i Gminy Chmielnik dla jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielnik
2019 3495 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/102/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku
2019 3496 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielnik
2019 3497 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/105/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/50/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 maja 2011r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
2019 3498 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/106/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/354/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Chmielnik, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 3499 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/107/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Chmielnik
2019 3500 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/108/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkaso oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2019 3501 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/109/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2019 3502 2019-09-10 Postanowienie Postanowienie nr 202/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 5 września 2019 r. w sprawie podziału Miasta Starachowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3503 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XV/74/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 281/XLII/18 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica
2019 3504 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XV/75/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/49/2019 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2019 roku”
2019 3505 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XV/77/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 244/XXXV/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Oleśnica, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2019 3506 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XV/79/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019 rok
2019 3507 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3508 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XVII/125/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bodzentyn
2019 3509 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XVII/127/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 0585T Gołębiówka – Ściegnia - Wzdół Plebański od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 do skrzyżowania z drogą powiatową numer 0585T do kategorii drogi gminnej
2019 3510 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/96/2019 Rady Gminy Górno z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/290/2017 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Górno, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat
2019 3511 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/97/2019 Rady Gminy Górno z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII392/2018 Rady Gminy Górno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Górno
2019 3512 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/98/2019 Rady Gminy Górno z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górno
2019 3513 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/99/2019 Rady Gminy Górno z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3514 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/104/2019 Rady Gminy Górno z dnia 3 września 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Górno
2019 3515 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XVI.101.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 3516 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XVI.103.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów
2019 3517 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr X/78/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr IV/18/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 3518 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr X/80/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulica Lawendowa drodze wewnętrznej w miejscowości Miedziana Góra
2019 3519 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/65/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3520 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/66/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/87/09 Rady Gminy w Radkowie z dnia 03.04.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radków
2019 3521 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/68/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2019 3522 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/70/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.
2019 3523 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/71/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/62/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.
2019 3524 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/72/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/205/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 9.05.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/163/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4.10.2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radków
2019 3525 2019-09-11 Postanowienie Postanowienie nr 163/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 6 września 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta i Gminy Jędrzejów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3526 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr X/48/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3527 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Gminę Pierzchnica
2019 3528 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019
2019 3529 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr VII/62/19 Rady Gminy Gnojno z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gnojno
2019 3530 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr X/93/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok
2019 3531 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XI/98/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok
2019 3532 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok
2019 3533 2019-09-11 Postanowienie Postanowienie nr 203/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 10 września 2019 r. w sprawie podziału Gminy Iwaniska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3534 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019  r.
2019 3535 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/95/2019 Rady Gminy Górno z dnia 3 września 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Żłobków w Gminie Górno i uchwalenia jego Statutu
2019 3536 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2019 rok
2019 3537 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr V/59/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn oraz określenia granic ich obwodów, od dnia 1 września 2019 r.
2019 3538 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr V/60/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie
2019 3539 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr V/61/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie
2019 3540 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok
2019 3541 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XII/79/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2019 rok
2019 3542 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 9 września 2019 r. zmiany uchwały Nr LVI/361/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowiecki
2019 3543 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok
2019 3544 2019-09-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 284/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2019 r.
2019 3545 2019-09-12 Postanowienie Postanowienie nr 226/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 11 września 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Miedziana Góra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3546 2019-09-12 Postanowienie Postanowienie nr 227/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 11 września 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Kielce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3547 2019-09-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 września 2019 r. o sprostowaniu błędu
2019 3548 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 rok
2019 3549 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 września 2019 r. sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu
2019 3550 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3551 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 września 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
2019 3552 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Gminy Górno z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Bęczków”
2019 3553 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XXII/84/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3554 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XIII/71/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2019 3555 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XIII/79/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 3556 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XV/82/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 10 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3557 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XV/84/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy, a także warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród
2019 3558 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 3559 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 3560 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/155/09 Rady Gminy Wiślica z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wiślica
2019 3561 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 12 września 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Wiślica
2019 3562 2019-09-13 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie Nr 5/2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Kielce - Białogon, gmina Kielce, powiat kielecki
2019 3563 2019-09-17 Postanowienie Postanowienie nr 164/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 11 września 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Włoszczowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3564 2019-09-17 Postanowienie Postanowienie nr 204/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 13 września 2019 r. w sprawie podziału Gminy Mirzec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3565 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XVII.105.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 3566 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 3567 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2019 3568 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/132/2009 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kazimierski
2019 3569 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr 106/XIII/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chęciny
2019 3570 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr 109/XIII/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 9 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Chęciny na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z zakupem paneli fotowoltaicznych celem wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Chęciny
2019 3571 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr 110/XIII/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 9 września 2019 r. w sprawie Pomnika przyrody "Stokóweczka"
2019 3572 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr VI/22/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich
2019 3573 2019-09-17 Porozumienie Porozumienie nr 58/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 września 2019 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty zadań związanych z prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych dla nauczycieli
2019 3574 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XII/74/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 3575 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 3576 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XII/82/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3577 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2019 rok
2019 3578 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2019 3579 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Pińczowa
2019 3580 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XI/138/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
2019 3581 2019-09-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.43.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr X/80/19 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości Secemin (plan 1)
2019 3582 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XV/75/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok
2019 3583 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XV/83/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia samorządowego programu "Ogólnopolska Karta Seniora - edycja Miasta Skarżyska-Kamiennej"
2019 3584 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XV/87/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2019 3585 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XV/88/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/38/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2019 3586 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XV/89/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/151/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu „Mocny Fundament”
2019 3587 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XV/90/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 10 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Orla I” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
2019 3588 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XV/94/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 10 września 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej instrumentem płatniczym
2019 3589 2019-09-18 Postanowienie Postanowienie nr 229/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Łagowie w okręgu wyborczym nr 13
2019 3590 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XIV/122/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 9 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 3591 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XIV/123/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Jędrzejów Programu "Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019
2019 3592 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok
2019 3593 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Daleszyce
2019 3594 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr 67/XI/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019
2019 3595 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XI/75/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3596 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XI/76/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wąchock
2019 3597 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3598 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XI/53/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3599 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XV/78/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 rok
2019 3600 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3601 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr VIII.58.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2019 rok
2019 3602 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr VIII.60.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 17 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych oraz punkcie przedszkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Imielno
2019 3603 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr VIII.61.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Imielno
2019 3604 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr X/82/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu pomocy udzielanej przez Powiat Włoszczowski w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, a także trybu postępowania w sprawach dotyczących jej przyznawania
2019 3605 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr X/83/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b i d ustawy z dnia 26 kwietnia 1982 r. – Karta Nauczyciela
2019 3606 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr X/84/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski
2019 3607 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr X/85/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Włoszczowskiego
2019 3608 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XIII/119/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Wojciechów 1” w obrębie geodezyjnym Wojciechów
2019 3609 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XIII/120/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3610 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XIII/113/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie
2019 3611 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XIII/116/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 września 2019 r. sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 3612 2019-09-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.79.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 września 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XI/56/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał w części obejmującej § 9 pkt 3
2019 3613 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/73/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3614 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów
2019 3615 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 3616 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Opatów
2019 3617 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 3618 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 3619 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3620 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/116/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Opatów
2019 3621 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatów
2019 3622 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/124/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok
2019 3623 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr X/64/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok
2019 3624 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr X/65/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 17 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/136/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zawichost
2019 3625 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr 93/XII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mniowie
2019 3626 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr 94/XII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2019 3627 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr 96/XII/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2019 r.
2019 3628 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr 104/XIII/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2019 r.
2019 3629 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2019 rok
2019 3630 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XI/76/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2019 3631 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XI/77/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Włoszczowa na lata 2019-2022
2019 3632 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XI/80/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody drzewa gatunku topola czarna (Populus nigra)
2019 3633 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XI/83/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2019 r.
2019 3634 2019-09-20 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2019 3635 2019-09-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 315/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 10 lipca 2019 r.
2019 3636 2019-09-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 351/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 4 lipca 2019 r.
2019 3637 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/91/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez gminę Piekoszów
2019 3638 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr XIV.61.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 20 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 rok
2019 3639 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr XIV.66.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 20 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Opatowski
2019 3640 2019-09-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.44.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr X/81/19 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania obszarów miejscowości Brzozowa, Zwlecza, Kluczyce, Wola Kuczkowska, Kuczków, Dąbie (plan 3)
2019 3641 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/67/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 19 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019
2019 3642 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/69/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2019 3643 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr XIV/112 /2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3644 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XIII/152/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok
2019 3645 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XIII/153/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 września 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Busko – Zdrój
2019 3646 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XIII/158/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3647 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XIII/159/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/387/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój
2019 3648 2019-09-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 23 września 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Chęcinach przeprowadzonych w dniu 22 września 2019 r.
2019 3649 2019-09-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 23 września 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radoszycach przeprowadzonych w dniu 22 września 2019 r.
2019 3650 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019  rok
2019 3651 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XII/88/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 roku
2019 3652 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XII/92/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Łopuszno
2019 3653 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr X/97/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 3654 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr x/103/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szerzawy II na terenie gminy Pawłów
2019 3655 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr X/104/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Świślina na terenie gminy Pawłów
2019 3656 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr X/106/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVII/284/13 z dnia 9 kwietnia 2013r. określającego przystanki komunikacyjne których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pawłów
2019 3657 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr X/109/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Gminie Pawłów oraz wysokości maksymalnej kwoty za wyżywienie
2019 3658 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr X/110/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Pawłów
2019 3659 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr X/111/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pawłów
2019 3660 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XI/123/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/70/15 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Masłów
2019 3661 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XI/124/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVl/348/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Masłów
2019 3662 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XI/126/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/111/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów
2019 3663 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XI/127/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/112/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolina Marczakowa na terenie gminy Masłów
2019 3664 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2019 r.
2019 3665 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XV/74/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, szczegółowych warunków ich przyznawania oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rytwiany
2019 3666 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3667 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2019 Rady Gminy Raków z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
2019 3668 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/287/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z podziemnymi garażami wielostanowiskowymi przy ulicy Dobrzyńskiej i ulicy Sandomierskiej w Kielcach
2019 3669 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/289/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok
2019 3670 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/290/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów dla studentów uczelni wyższych z Kielc, będących absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Kielc – z Winnicy na Ukrainie
2019 3671 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/291/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w ramach Międzynarodowego Programu Stypendialnego Miasta Kielce dla maturzystów z najwyższą średnią za wybieranie kieleckich uczelni
2019 3672 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/294/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania
2019 3673 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/295/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i w systemie kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2019 3674 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/296/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Żłobek Samorządowy Nr 5 w Kielcach i utworzeniu o tej nazwie jednostki budżetowej
2019 3675 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/297/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Żłobek Samorządowy Nr 12 w Kielcach i utworzeniu o tej nazwie jednostki budżetowej
2019 3676 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/298/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Żłobek Samorządowy Nr 13 w Kielcach i utworzeniu o tej nazwie jednostki budżetowej
2019 3677 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/299/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Żłobek Samorządowy Nr 15 w Kielcach i utworzeniu o tej nazwie jednostki budżetowej
2019 3678 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/300/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Samorządowy Nr 17 w Kielcach
2019 3679 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/304/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy "Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych" rondu w Kielcach
2019 3680 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/337/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kielcach
2019 3681 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/340/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Zespół Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach
2019 3682 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/341/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Kamyk” w Kielcach i nadania Statutu
2019 3683 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/342/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „ Dom dla Dzieci” w Kielcach i nadania Statutu
2019 3684 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/343/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Placówek w Kielcach i nadania statutu
2019 3685 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/345/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce
2019 3686 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2019 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3687 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/127/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2019 3688 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr IX/54/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/149/09 Rady Gminy Łoniów z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łoniów
2019 3689 2019-09-26 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4.2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na części terenu gminy Masłów, Górno oraz gminy Daleszyce – należących do powiatu kieleckiego
2019 3690 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XI/71/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Lipnik na 2019 rok
2019 3691 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XI/72/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 września 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Lipnik instrumentem płatniczym
2019 3692 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr IX/68/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3693 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr IX/70/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn
2019 3694 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr IX/72/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 23 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Bliżyn w prawo własności tych gruntów
2019 3695 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 września 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Wojciechowice
2019 3696 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 września 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3697 2019-09-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 października 2019 r.
2019 3698 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie likwidacji aglomeracji Oksa
2019 3699 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok
2019 3700 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany do regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 3701 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2019 3702 2019-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 382/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 18 lipca 2019 r.
2019 3703 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr X/90/2019 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Jędrzejowskiego
2019 3704 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr X/91/2019 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Jędrzejowski
2019 3705 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr X/103/2019 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wymiaru czasu pracy dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jędrzejowski
2019 3706 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XI/60/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 3707 2019-09-27 Porozumienie Porozumienie nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 września 2019 r. w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Pińczów
2019 3708 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XI/104/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 roku
2019 3709 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XI/105/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku
2019 3710 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XI/108/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego
2019 3711 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XI/111/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/38/2011 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie przyznawania nagród Starosty Buskiego w dziedzinie kultury
2019 3712 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XI/112/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/39/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Buskiego w dziedzinie kultury fizycznej
2019 3713 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XI/113/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/2011 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania Stypendium Sportowego Starosty Buskiego
2019 3714 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XI/114/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski
2019 3715 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XI/116/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. a, b i d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
2019 3716 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XI/117/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 września 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 3717 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XII/63/2019 Rady Gminy Sadowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3718 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XII/65/2019 Rady Gminy Sadowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli oraz przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku funkcyjnego
2019 3719 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XI/87/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bieliny
2019 3720 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/53/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy Bodzentyn
2019 3721 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 3722 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XIII/170/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego
2019 3723 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XIII/171/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego”
2019 3724 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XIII/174/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok
2019 3725 2019-09-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.81.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 września 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XI/62/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 3 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łączna w części obejmującej § 9 ust. 4 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łączna, stanowiącego załącznik do uchwały
2019 3726 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XII/66/2019 Rady Gminy Sadowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, dla których Gmina Sadowie nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki
2019 3727 2019-09-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków