Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Sierpień 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3078 2019-08-02 Postanowienie Postanowienie nr 130/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Wiślica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3079 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/ 68/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2019 rok
2019 3080 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/ 69/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Szydłów
2019 3081 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/ 70/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/ 288/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 3082 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/ 71/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Szydłowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3083 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr III/11/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 r.
2019 3084 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2019 r.
2019 3085 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w statucie Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec
2019 3086 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mirzec oraz warunków i zasad korzystania z nich
2019 3087 2019-08-02 Postanowienie Postanowienie nr 1/2019 Przewodniczącego Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach z dnia 1 sierpnia 2019 r. Przewodniczącego Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów XML
2019 3088 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/72/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 roku
2019 3089 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XVI/249/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 oraz określenia rodzajów usług, zasad przyznawania i odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu, dla mieszkańców Gminy Kielce
2019 3090 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr Nr XV/105/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok
2019 3091 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3092 2019-08-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.71.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 lipca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr X/82/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących mienie gminy Sędziszów
2019 3093 2019-08-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.75.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/55/2019 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/73/2015 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody
2019 3094 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XI/79/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3095 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XI/83/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy
2019 3096 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XI/84/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2019 3097 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok
2019 3098 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości, wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 3099 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłat za pojemniki
2019 3100 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr X/93/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 r.
2019 3101 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr X/98/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla której organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn
2019 3102 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr X/99/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn
2019 3103 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr X/56/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 3104 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy Klimontów
2019 3105 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr IX/2/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 3106 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
2019 3107 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XII/71/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Ćmielów
2019 3108 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr IX/46/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3109 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3110 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2019 r.
2019 3111 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Końskie na 2020 rok
2019 3112 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/81/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Końskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3113 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2019 3114 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 3115 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/85/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 3116 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/87/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2019 3117 2019-08-08 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 6 czerwca 2019 r. zawarte w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy: Powiatem Ostrowieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego w imieniu którego działają: 1) Pani Marzena Dębniak – Starosta Ostrowiecki, 2) Pan Andrzej Jabłoński – Wicestarosta Ostrowiecki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego – Pani Grażyny Krawczyk, a Gminą Bodzechów, reprezentowaną przez: Pana Jerzego Murzyna – Wójta Gminy Bodzechów przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bodzechów – Pani Beaty Gardynik
2019 3118 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok
2019 3119 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/99/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów
2019 3120 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/100/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów
2019 3121 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/101/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze zbiornika wodnego położonego w Karwowie
2019 3122 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3123 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/221/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30.08.2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały/punkty przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Waśniów
2019 3124 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/57/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2019 rok
2019 3125 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/59/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupia oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.
2019 3126 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/60/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat, obowiązujących na terenie Gminy Słupia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2019 3127 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/85/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 3128 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/87/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia insygniów organu wykonawczego Miasta i Gminy Morawica: łańcucha Burmistrza Miasta i Gminy Morawica
2019 3129 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/70/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019 rok
2019 3130 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie
2019 3131 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu Seniora dla mieszkańców Gminy Bodzentyn
2019 3132 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora dla mieszkańców Gminy Bodzentyn
2019 3133 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej (ulicy Piłsudskiego) położonej w miejscowości Bodzentyn do kategorii drogi gminnej
2019 3134 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 rok
2019 3135 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3136 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr VII/20/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzechów”
2019 3137 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie
2019 3138 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Bodzechów „Gminnego Zespołu Oświatowego w Bodzechowie” i utworzenia jednostki budżetowej Gminy Bodzechów „Gminnego Centrum Oświaty w Bodzechowie”
2019 3139 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 3140 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3141 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/99/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 roku
2019 3142 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/100/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku
2019 3143 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2019 rok
2019 3144 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/57/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok
2019 3145 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/59/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zawichost na lata 2019 - 2024
2019 3146 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/61/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Obrazów
2019 3147 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XII/101/2019 Rady Gminy Raków z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
2019 3148 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3149 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr 84/XI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2019 rok
2019 3150 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr 85/XI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 334/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na ujawnianie należności pieniężnych Powiatu Skarżyskiego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
2019 3151 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr 86/XI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski”
2019 3152 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XIV/55/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatowiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3153 2019-08-12 Postanowienie Postanowienie nr 1/2019 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej przy wprowadzaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2019 3154 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Obrazów
2019 3155 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie
2019 3156 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/51/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3157 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/56/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał.
2019 3158 2019-08-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na rok 2019.
2019 3159 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/74/19 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2019 rok
2019 3160 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/79/19 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Secemin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3161 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 26 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/145/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2019 3162 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Fałków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r.
2019 3163 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Fałków
2019 3164 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2019
2019 3165 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr XII/64/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok
2019 3166 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/75/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i studentów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży z terenu Gminy Bieliny
2019 3167 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/77/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bieliny w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 3168 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/78/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2019
2019 3169 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/100/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 r.
2019 3170 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3171 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X/60/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2019 rok
2019 3172 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X/62/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3173 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X/66/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 3174 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X/63/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku
2019 3175 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X/77/19 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2019 3176 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IV/18/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w powiecie koneckim
2019 3177 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XII/96/2019 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3178 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok
2019 3179 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Staszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3180 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XII/107/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany obszaru i granic aglomeracji Opatów
2019 3181 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/88/2019 Rady Gminy Górno z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom na drogach wewnętrznych w miejscowości Cedzyna
2019 3182 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 Rady Gminy Górno z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/434/2018 Rady Gminy Górno z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie określania trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Górno dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu uzyskania zysku na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania
2019 3183 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/89/2019 Rady Gminy Górno z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom na drogach wewnętrznych w miejscowości Bęczków
2019 3184 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/91/2019 Rady Gminy Górno z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Cedzynie dla którego organem prowadzącym jest Gmina Górno oraz nadania mu Statutu
2019 3185 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/55/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarłów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3186 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/56/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 3187 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/54/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 sierpnia 2019 r. zaliczenia drogi rolniczej do kategorii dróg gminnych, oraz ustalenia jej przebiegu na terenie Gminy Tarłów
2019 3188 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/57/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdysyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3189 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/69/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3190 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/70/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rytwiany
2019 3191 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Łopuszno
2019 3192 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/98/2019 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej działającego jako Gminny Ośrodek Zdrowia w Tuczępach
2019 3193 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/53/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr VIII/42/2019 z dnia 25 czerwca 2019 w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2019 3194 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radoszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Radoszyce
2019 3195 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/321/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Staszów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2019 3196 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/78/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3197 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2019
2019 3198 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
2019 3199 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej
2019 3200 2019-08-16 Informacja Informacja nr OKA.4210.13.2019.PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne: SFW Energia Spółka z o. o. z siedzibą w Gliwicach
2019 3201 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica
2019 3202 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką
2019 3203 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Miasta i Gminy Wiślica
2019 3204 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3205 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/54/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/154/2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2019 3206 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr X/1/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok