Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Sierpień 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3078 2019-08-02 Postanowienie Postanowienie nr 130/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Wiślica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3079 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/ 68/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2019 rok
2019 3080 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/ 69/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Szydłów
2019 3081 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/ 70/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/ 288/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 3082 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/ 71/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Szydłowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3083 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr III/11/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 r.
2019 3084 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2019 r.
2019 3085 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w statucie Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec
2019 3086 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mirzec oraz warunków i zasad korzystania z nich
2019 3087 2019-08-02 Postanowienie Postanowienie nr 1/2019 Przewodniczącego Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach z dnia 1 sierpnia 2019 r. Przewodniczącego Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów XML
2019 3088 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/72/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 roku
2019 3089 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XVI/249/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 oraz określenia rodzajów usług, zasad przyznawania i odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu, dla mieszkańców Gminy Kielce
2019 3090 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr Nr XV/105/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok
2019 3091 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3092 2019-08-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.71.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 lipca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr X/82/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących mienie gminy Sędziszów
2019 3093 2019-08-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.75.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/55/2019 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/73/2015 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody
2019 3094 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XI/79/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3095 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XI/83/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy
2019 3096 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XI/84/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2019 3097 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok
2019 3098 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości, wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 3099 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłat za pojemniki
2019 3100 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr X/93/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 r.
2019 3101 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr X/98/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla której organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn
2019 3102 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr X/99/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn
2019 3103 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr X/56/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 3104 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy Klimontów
2019 3105 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr IX/2/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 3106 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
2019 3107 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XII/71/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Ćmielów
2019 3108 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr IX/46/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3109 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3110 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2019 r.
2019 3111 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Końskie na 2020 rok
2019 3112 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/81/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Końskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3113 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2019 3114 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 3115 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/85/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 3116 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/87/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2019 3117 2019-08-08 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 6 czerwca 2019 r. zawarte w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy: Powiatem Ostrowieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego w imieniu którego działają: 1) Pani Marzena Dębniak – Starosta Ostrowiecki, 2) Pan Andrzej Jabłoński – Wicestarosta Ostrowiecki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego – Pani Grażyny Krawczyk, a Gminą Bodzechów, reprezentowaną przez: Pana Jerzego Murzyna – Wójta Gminy Bodzechów przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bodzechów – Pani Beaty Gardynik
2019 3118 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok
2019 3119 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/99/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów
2019 3120 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/100/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów
2019 3121 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/101/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze zbiornika wodnego położonego w Karwowie
2019 3122 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3123 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/221/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30.08.2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały/punkty przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Waśniów
2019 3124 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/57/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2019 rok
2019 3125 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/59/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupia oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.
2019 3126 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/60/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat, obowiązujących na terenie Gminy Słupia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2019 3127 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/85/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 3128 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/87/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia insygniów organu wykonawczego Miasta i Gminy Morawica: łańcucha Burmistrza Miasta i Gminy Morawica
2019 3129 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/70/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019 rok
2019 3130 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie
2019 3131 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu Seniora dla mieszkańców Gminy Bodzentyn
2019 3132 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora dla mieszkańców Gminy Bodzentyn
2019 3133 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej (ulicy Piłsudskiego) położonej w miejscowości Bodzentyn do kategorii drogi gminnej
2019 3134 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 rok
2019 3135 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3136 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr VII/20/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzechów”
2019 3137 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie
2019 3138 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Bodzechów „Gminnego Zespołu Oświatowego w Bodzechowie” i utworzenia jednostki budżetowej Gminy Bodzechów „Gminnego Centrum Oświaty w Bodzechowie”
2019 3139 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 3140 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3141 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/99/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 roku
2019 3142 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/100/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku
2019 3143 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2019 rok
2019 3144 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/57/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok
2019 3145 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/59/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zawichost na lata 2019 - 2024
2019 3146 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/61/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Obrazów
2019 3147 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XII/101/2019 Rady Gminy Raków z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
2019 3148 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3149 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr 84/XI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2019 rok
2019 3150 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr 85/XI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 334/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na ujawnianie należności pieniężnych Powiatu Skarżyskiego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
2019 3151 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr 86/XI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski”
2019 3152 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XIV/55/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatowiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3153 2019-08-12 Postanowienie Postanowienie nr 1/2019 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej przy wprowadzaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2019 3154 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Obrazów
2019 3155 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie
2019 3156 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/51/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3157 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/56/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał.
2019 3158 2019-08-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na rok 2019.
2019 3159 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/74/19 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2019 rok
2019 3160 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/79/19 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Secemin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3161 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 26 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/145/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2019 3162 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Fałków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r.
2019 3163 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Fałków
2019 3164 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2019
2019 3165 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr XII/64/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok
2019 3166 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/75/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i studentów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży z terenu Gminy Bieliny
2019 3167 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/77/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bieliny w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 3168 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/78/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2019
2019 3169 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/100/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 r.
2019 3170 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3171 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X/60/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2019 rok
2019 3172 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X/62/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3173 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X/66/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 3174 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X/63/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku
2019 3175 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X/77/19 Rady Gminy Secemin z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2019 3176 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IV/18/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w powiecie koneckim
2019 3177 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XII/96/2019 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3178 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok
2019 3179 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Staszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3180 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XII/107/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany obszaru i granic aglomeracji Opatów
2019 3181 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/88/2019 Rady Gminy Górno z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom na drogach wewnętrznych w miejscowości Cedzyna
2019 3182 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 Rady Gminy Górno z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/434/2018 Rady Gminy Górno z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie określania trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Górno dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu uzyskania zysku na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania
2019 3183 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/89/2019 Rady Gminy Górno z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom na drogach wewnętrznych w miejscowości Bęczków
2019 3184 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/91/2019 Rady Gminy Górno z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Cedzynie dla którego organem prowadzącym jest Gmina Górno oraz nadania mu Statutu
2019 3185 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/55/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarłów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3186 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/56/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 3187 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/54/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 sierpnia 2019 r. zaliczenia drogi rolniczej do kategorii dróg gminnych, oraz ustalenia jej przebiegu na terenie Gminy Tarłów
2019 3188 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/57/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdysyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3189 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/69/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3190 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/70/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rytwiany
2019 3191 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Łopuszno
2019 3192 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/98/2019 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej działającego jako Gminny Ośrodek Zdrowia w Tuczępach
2019 3193 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/53/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr VIII/42/2019 z dnia 25 czerwca 2019 w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2019 3194 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radoszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Radoszyce
2019 3195 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/321/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Staszów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2019 3196 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/78/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3197 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2019
2019 3198 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
2019 3199 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej
2019 3200 2019-08-16 Informacja Informacja nr OKA.4210.13.2019.PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne: SFW Energia Spółka z o. o. z siedzibą w Gliwicach
2019 3201 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica
2019 3202 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką
2019 3203 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Miasta i Gminy Wiślica
2019 3204 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3205 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/54/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/154/2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2019 3206 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr X/1/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 3207 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII / 61 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok
2019 3208 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII / 62 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 3209 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII / 63 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarnocin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3210 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII / 64 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi Kolosy-Gościniec do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jego przebiegu
2019 3211 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII / 67 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin
2019 3212 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII / 69 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3213 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII / 70 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 3214 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII / 71 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości mieszanych
2019 3215 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII / 72 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/183/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3216 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów
2019 3217 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XX/78/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3218 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XV/85/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania
2019 3219 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XV/86/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019  r.
2019 3220 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XV/88/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ćmielów
2019 3221 2019-08-22 Porozumienie Porozumienie nr 1/ODC/2019 Powiatu Kieleckiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Morawica prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymanie dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy i oczyszczaniu chodników przy drogach zlokalizowanych na obszarze miasta i gminy Morawica
2019 3222 2019-08-22 Porozumienie Porozumienie nr 2/ODŁ/2019 Powiatu Kieleckiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Daleszyce prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymanie dróg, polegające na wykaszaniu poboczy przy drogach zlokalizowanych na obszarze miasta i gminy Daleszyce
2019 3223 2019-08-22 Porozumienie Porozumienie nr 3/ODS/2019 Powiatu Kieleckiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Łopuszno prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymanie dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy przy drogach zlokalizowanych na obszarze gminy Łopuszno
2019 3224 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr XII.49.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 19 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 rok
2019 3225 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr XII.52.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Opatowskiego od dnia 1 września 2019 r.
2019 3226 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr XII.55.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Opatowski
2019 3227 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr XII.56.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Opatowskiego
2019 3228 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr XII.58.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 19 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego
2019 3229 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3230 2019-08-22 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3.2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach z dnia 6 sierpnia 2019 r. uchylające rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach nr 2.2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na części terenu gminy Mniów, Miedziana Góra, Strawczyn oraz Zagnańsk – należących do powiatu kieleckiego
2019 3231 2019-08-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 287/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 5 czerwca 2019 r.
2019 3232 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmiany budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2019 rok
2019 3233 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/64/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3234 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/48/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 3235 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/50/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie transportu dla dzieci i uczniów wobec których Gmina Gowarczów nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu do oddziałów przedszkolnych i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gowarczów w roku szkolnym 2019/2020
2019 3236 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/52/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu i trybu udzielania pomocy uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez Gminę Gowarczów
2019 3237 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/53/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXV/179/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych n terenie gminy Gowarczów
2019 3238 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok
2019 3239 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr XII/102/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
2019 3240 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr XII/104/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasocin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3241 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr XII/107/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 3242 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr XII/109/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3243 2019-08-26 Postanowienie Postanowienie nr 152/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta i Gminy Jędrzejów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3244 2019-08-27 Postanowienie Postanowienie nr 153/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Jędrzejów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3245 2019-08-27 Postanowienie Postanowienie nr 154/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Końskie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3246 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok
2019 3247 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 dla Gminy Fałków
2019 3248 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2019 rok
2019 3249 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXV/302/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stąporków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stąporków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 3250 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr XV/98/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2019 rok
2019 3251 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr XVII/284/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok
2019 3252 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr XVII/286/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kielce miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży
2019 3253 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr VIII/59/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Włoszczowskiego za 2018 rok
2019 3254 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr IX/72/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok
2019 3255 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr IX/93/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pokrzywnica na terenie gminy Pawłów
2019 3256 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Odonów, na obszarze gminy Kazimierza Wielka
2019 3257 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr X/50/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój
2019 3258 2019-08-27 Postanowienie Postanowienie nr 155/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Włoszczowa w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3259 2019-08-27 Postanowienie Postanowienie nr 156/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Secemin w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3260 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 137/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Rytwiany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3261 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 138/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3262 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 139/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Bogoria na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3263 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 140/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Busko-Zdrój w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3264 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 141/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście i Gminie Kazimierza Wielka w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3265 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 142/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Pacanów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3266 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 143/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Pińczów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3267 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 144/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Staszów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3268 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 145/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście i Gminie Szydłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3269 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 146/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Bejsce w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3270 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 147/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Bogoria w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3271 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 148/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Gnojno w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3272 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 149/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Solec-Zdrój w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3273 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 157/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Słupia Konecka w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3274 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 182/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Sadowie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3275 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 183/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Bałtów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3276 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 184/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Ostrowiec Świętokrzyski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3277 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 185/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Ostrowiec Świętokrzyski w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3278 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 186/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Skarżysko-Kamienna w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3279 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 187/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Starachowice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3280 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 188/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Opatów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3281 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 189/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Ożarów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3282 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 190/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Sandomierz w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3283 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 191/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Baćkowice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3284 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 192/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Pawłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3285 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 214/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Sitkówka-Nowiny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3286 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 215/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Kielce w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3287 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 216/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście i Gminie Chęciny w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3288 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 217/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Chmielnik w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3289 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 218/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Morawica w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3290 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 219/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Pierzchnica w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3291 2019-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 220/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Piekoszów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3292 2019-08-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 26 sierpnia 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bodzentynie przeprowadzonych w dniu 25 sierpnia 2019 r.
2019 3293 2019-08-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 sierpnia 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierzu przeprowadzonych w dniu 25 sierpnia 2019 r.
2019 3294 2019-08-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 26 sierpnia 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bodzechów przeprowadzonych w dniu 25 sierpnia 2019 r.
2019 3295 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XV.92.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 3296 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XI/55/2019 Rady Gminy Sadowie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadowie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3297 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XI/58/2019 Rady Gminy Sadowie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3298 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/127/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
2019 3299 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/128/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
2019 3300 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/129/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
2019 3301 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/133/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/382/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz zasad korzystania z tych przystanków
2019 3302 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/136/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/695/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Sandomierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2019 3303 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr IX/58/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019
2019 3304 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Pierzchnica
2019 3305 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3306 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XIII/93/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 25 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 3307 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XIII/94/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 25 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/261/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 5 marca 2009 r. sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 3308 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XIII/95/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 25 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zbrza
2019 3309 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 194/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Koprzywnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3310 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 196/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Dwikozy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3311 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 197/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta i Gminy Kunów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3312 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XV/90/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Działoszyce
2019 3313 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr V/20/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 r.
2019 3314 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XII/97/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Wodociągi Gminne w Sobkowie
2019 3315 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XII/101/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3316 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XII/102/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3317 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr 82/XI/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mniów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 3318 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr 89/XI/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Mniów
2019 3319 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr 90/XI/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mniów
2019 3320 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr 92/XI/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2019 3321 2019-08-30 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 5 Starosty Staszowskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ponownego zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Staszowskim
2019 3322 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Ostrowieckiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 3323 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok
2019 3324 2019-08-30 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Kieleckiego z dnia 12 grudnia 2018 r. Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018.
2019 3325 2019-08-30 Postanowienie Postanowienie nr 199/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Bodzechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3326 2019-08-30 Postanowienie Postanowienie nr 222/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Morawica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 3327 2019-08-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 152/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2019 r.
2019 3328 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XV/91/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Działoszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3329 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XV/92/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Działoszyce
2019 3330 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XV/93/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Działoszyce
2019 3331 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr RG-XIII/115/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2019 rok
2019 3332 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XII/75/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy WODZISŁAW na 2019 r.
2019 3333 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XII/77/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wodzisław
2019 3334 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XII/78/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.
2019 3335 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XII/79/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/227/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wodzisław
2019 3336 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr IX/111/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów
2019 3337 2019-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.36.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr IX/111/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów
2019 3338 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr IX/112/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawiw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolina Marczakowa na terenie gminy Masłów
2019 3339 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr IX/113/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów
2019 3340 2019-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.38.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr IX/113/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów
2019 3341 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary - tereny inwestycyjne
2019 3342 2019-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.39.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary – tereny inwestycyjne, zwanej dalej planem, tj. : - § 10 ust. 3 uchwały, - wszystkich ustaleń planu (zarówno w tekście, jak i na rysunku - załączniku Nr 1 do uchwały), dotyczących działek nr ewid.: 82/11, 93, 94 (obręb Jasienica), 388/1, 389, 416/1, 416/2, 416/3 (obręb Świniary), położonych na terenie przemysłu i usług przetwórstwa rolno – spożywczego, oznaczonego symbolem PU.
2019 3343 2019-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.40.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr X/48/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Słupia
2019 3344 2019-08-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.41.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr VI/51/2019 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody – obszar „A”