Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Czerwiec 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2337 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr X/66/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ronda na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 73 i 79 w miejscowości Słupia Gmina Pacanów
2019 2338 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr X/67/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok
2019 2339 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr 63/IX/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 2340 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr RG-X/93/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży – uczniów szkół publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sitkówka-Nowiny, poprzez przyznawanie stypendiów i nagród za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz artystyczne”
2019 2341 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr RG-X/95/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr RG - VI/43/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso
2019 2342 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr RG-X/96/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr RG - VI/44/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2343 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/41/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
2019 2344 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr X/44/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat na terenie Gminy Opatowiec
2019 2345 2019-06-03 Postanowienie Postanowienie nr 174/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Bodzentynie w okręgu wyborczym nr 10
2019 2346 2019-06-03 Postanowienie Postanowienie nr 175/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w okręgu wyborczym nr 4
2019 2347 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/58/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2019 rok
2019 2348 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagów
2019 2349 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/60/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/387/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 2350 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/61/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łagów
2019 2351 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/62/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/58/15 Rady Gminy Łagów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łagów
2019 2352 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/63/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łagów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 2353 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łagów
2019 2354 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XII/52/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok
2019 2355 2019-06-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z siedzibą w Baćkowicach
2019 2356 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2019 rok
2019 2357 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 2358 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XI/40/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2359 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XI/44/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat a także trybu ich pobierania
2019 2360 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/80/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 roku
2019 2361 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/81/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku
2019 2362 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr X/87/2019 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Tuczępy, za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe”
2019 2363 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/63/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 2364 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr XI/75/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kazimierza Wielka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2365 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 2366 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Złota z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Złota z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2019 2367 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2368 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/37/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 2369 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy WODZISŁAW na 2019 r.
2019 2370 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 2371 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pierzchnica oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 2372 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019
2019 2373 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
2019 2374 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2375 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
2019 2376 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów
2019 2377 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/68/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wiślica
2019 2378 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX / 49 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok
2019 2379 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łączna
2019 2380 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Łączna
2019 2381 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/102/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok
2019 2382 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/104/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Busko - Zdrój instrumentem płatniczym
2019 2383 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/105/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Busko - Zdrój instrumentem płatniczym
2019 2384 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/106/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Busko - Zdrój instrumentem płatniczym
2019 2385 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/107/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Busko - Zdrój instrumentem płatniczym
2019 2386 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/108/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Busko - Zdrój instrumentem płatniczym
2019 2387 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/116/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/570/2018 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój
2019 2388 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/119/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody i ścieków obowiązujących w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju
2019 2389 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/120/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/451/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 października 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Busko-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 2390 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/121/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Busko-Zdrój
2019 2391 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/122/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Busko-Zdrój oraz granic ich obwodów
2019 2392 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/125/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój
2019 2393 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/126/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać projekty uchwał
2019 2394 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/77/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr V/27/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania uczniom rocznego stypendium naukowego im. Ks. prof. Józefa Kudasiewicza ze środków Gminy Kije
2019 2395 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/78/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2396 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr XV/59/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmiany w załączniku do Uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr XII/48/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwaniska w 2019r.
2019 2397 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr XV/60/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2398 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr X/85/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok
2019 2399 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/68/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 rok
2019 2400 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/73/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/344/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Strawczyn
2019 2401 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/74/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Strawczyn
2019 2402 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/76/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2403 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/77/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie
2019 2404 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/38/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 2405 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
2019 2406 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2407 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych lub schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 2408 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX /83/2109 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2019 roku
2019 2409 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Opatów, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2019 2410 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr X/76/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2411 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2412 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia, ustalenia stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2413 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr VII/54/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sobków
2019 2414 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr X/80/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sobków
2019 2415 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr X/81/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sobków Nr VII/53/2019 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobków w 2019 roku”
2019 2416 2019-06-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.60.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 maja 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VII/83/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój w części dotyczącej § 1 pkt 2
2019 2417 2019-06-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.61.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr X/71/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu i trybu udzielania pomocy uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez Gminę Mirzec - w części określonej w załączniku do uchwały dot § 4 ust. 1-9
2019 2418 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok
2019 2419 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 2420 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/62/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za korzystanie z sali narad Urzędu Gminy Wilczyce
2019 2421 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bejsce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2422 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/33/2019 Pełniącego Funkcję Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 r.
2019 2423 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wodzisław w 2019 roku
2019 2424 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wodzisław w 2019 roku”
2019 2425 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/103/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r.
2019 2426 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/104/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
2019 2427 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/107/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu i nadania statutu
2019 2428 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/113/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza
2019 2429 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/115/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza
2019 2430 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr XI/55/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy "Rondo im. 4 czerwca 1989 r." rondu u zbiegu ulic: Krakowskiej i Alei Jana Pawła II w Skarżysku-Kamiennej
2019 2431 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/41/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2019 rok
2019 2432 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr VII/37/2019 Rady Gminy w Słupi z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Słupia na 2019 rok”
2019 2433 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 roku
2019 2434 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2435 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/59/95 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 czerwca 1995 roku w sprawie nadania nazw ulic
2019 2436 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/03 Rady Gminy w Bejscach z dnia 2 września 2003 roku w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Bejsce
2019 2437 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr XII/58/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr X/56/2019 w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Koprzywnica na lata 2017 – 2020”
2019 2438 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr XII/60/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2019 r.
2019 2439 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2440 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Michałów
2019 2441 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr X/57/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2442 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach zatwierdzonego Uchwałą Nr II/13/2016 Rady Gminy Brody z dnia 26 lutego 2016 roku
2019 2443 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2444 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2445 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/45/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior +, funkcjonującego na terenie Gminy Brody w Stykowie, ul. Świętokrzyska 25
2019 2446 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu GMINY BRODY za 2018 rok
2019 2447 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego położonego w miejscowościach Zajączków, Lesica i Gałęzice Gmina Piekoszów
2019 2448 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr XI/75/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2019 r.
2019 2449 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr XI/80/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mirzec
2019 2450 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Tychów Nowy w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy Mirzec
2019 2451 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 2452 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki
2019 2453 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Górno z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom na drogach wewnętrznych w miejscowości Cedzyna
2019 2454 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Gminy Górno z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad zalewem w miejscowości Cedzyna
2019 2455 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy Górno z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/247/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Górno oraz warunków i zasad korzystania z nich
2019 2456 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.
2019 2457 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr IX/72/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków
2019 2458 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr IX/75/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2459 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr x/70/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto i Gminę Morawica
2019 2460 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr IX/39/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/177/2017 Rady Gminy Opatowiec z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatowiec
2019 2461 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr X/45/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez właścicieli nieruchomości
2019 2462 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr X/82/2019 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2463 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr X/84/2019 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Tuczępy
2019 2464 2019-06-06 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Buskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Buskiego
2019 2465 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2019 rok
2019 2466 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2019 rok
2019 2467 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/ 57/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Małogoszcz
2019 2468 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/1/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 2469 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/2/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 2470 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/3/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 2471 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/6/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości
2019 2472 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/7/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice
2019 2473 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/11/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Starachowice
2019 2474 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XI/47/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Opatowiec
2019 2475 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/85/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 2476 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/88/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty
2019 2477 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/89/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/78/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2019 2478 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/90/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie pomników przyrody nieożywionej położonych na terenie Gminy Bodzentyn
2019 2479 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/91/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie pomników przyrody ożywionej położonych na terenie Gminy Bodzentyn oraz ustanowienia pomnika przyrody
2019 2480 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/92/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzentyn w 2019 roku
2019 2481 2019-06-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Gminy w Klimontowie w okręgu wyborczym nr 7
2019 2482 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XIV/54/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2483 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XIV/55/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2023
2019 2484 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XIV/56/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2019 2485 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XIV/62/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
2019 2486 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 2487 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 2488 2019-06-10 Informacja Informacja nr 1 Starosty Pińczowskiego z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie operatu opisowo – kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej: 260804_5 Pińczów-obszar wiejski, obręb ewidencyjny: 260804_5.0009 Chruścice
2019 2489 2019-06-10 Informacja Informacja nr 2 Starosty Pińczowskiego z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie operatu opisowo – kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej: 260804_5 Pińczów-obszar wiejski, obręb ewidencyjny: 260804_5.0032 Szarbków
2019 2490 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2019 rok
2019 2491 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nagłowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2492 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
2019 2493 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/34/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjecia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nagłowice w 2019 roku"
2019 2494 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019  rok
2019 2495 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok
2019 2496 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania dotyczącego udzielania dotacji celowych dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Połaniec na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska
2019 2497 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/298/2017 z dnia 28 września 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przyznania zwolnień od obowiązku realizacji dla nauczycieli którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów i logopedów oraz doradców zawodowych, zmienionej Uchwałą Nr LXII/395/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/298/2017 z dnia 28 września 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przyznania zwolnień od obowiązku realizacji dla nauczycieli którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów i logopedów oraz doradców zawodowych
2019 2498 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Połaniec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2499 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Obrazów
2019 2500 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XII.76.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 2501 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XI/46/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Opatowiec oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Opatowiec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 2502 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr X/59/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok
2019 2503 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Złota z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złota oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2504 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XII/64/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2505 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piekoszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2506 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2507 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/74/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych – szkołach, zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasocin na rok 2019
2019 2508 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/81/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2509 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/35/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 2510 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok
2019 2511 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie 10 i obrębie 11 miasta Jędrzejowa
2019 2512 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 maja 2019 r. zmiany w załączniku do Uchwały Nr V/25/19 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarłów w 2019 roku
2019 2513 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Tarłów
2019 2514 2019-06-10 Informacja Informacja nr OKA.4210.59.2018.ESt1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Pińczowie
2019 2515 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/74/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 2516 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/81/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasenta podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty targowej na terenie gminy Pawłów
2019 2517 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie pomnika przyrody
2019 2518 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XI/67/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest gmina Działoszyce
2019 2519 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok
2019 2520 2019-06-11 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.19.2019.ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 czerwca 2019 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne Veolia Industry Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu
2019 2521 2019-06-11 Informacja Informacja nr OKA.4210.28.2018.KT Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez "Stolbud Włoszczowa" Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie
2019 2522 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/45/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr IV/18/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2523 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/52/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulica Kredowa drodze wewnętrznej w miejscowości Ciosowa gm. Miedziana Góra
2019 2524 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/53/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulica Rzeczna projektowanej drodze gminnej w miejscowości Ćmińsk, gm. Miedziana Gora
2019 2525 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Gminy Miedziana Góra
2019 2526 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr V/31/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedziana Góra
2019 2527 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2528 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr XI/39/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 rok
2019 2529 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr XI/41/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 2530 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr XI/43/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie
2019 2531 2019-06-11 Postanowienie Postanowienie nr 155/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy Bodzechów w okręgu wyborczym nr 5
2019 2532 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ruda Maleniecka
2019 2533 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2019/2020
2019 2534 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik oraz określenia granic ich obwodów
2019 2535 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
2019 2536 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
2019 2537 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Chmielnik
2019 2538 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/144/08 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ronda w Chmielniku
2019 2539 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwatorskich pomnika przyrody ożywionej z gatunku dąb szypułkowy
2019 2540 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2541 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/46/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok
2019 2542 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad sytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałów
2019 2543 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/46/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawichost oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 2544 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2019 rok
2019 2545 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr XII/79/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok
2019 2546 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr III/20/2019 Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2019 rok
2019 2547 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu kwalifikowania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, ubiegających się o dofinansowanie doskonalenia zawodowego, dla któych organem prowadzącym jest Gmina Nagłowice
2019 2548 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 2549 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VII/62/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2019 2550 2019-06-13 Postanowienie Postanowienie nr 1/2019 Przewodniczącego Rady Gminy Bejsce z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2019 2551 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok
2019 2552 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok
2019 2553 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Sandomierskiego od dnia 1 września 2019 rok
2019 2554 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 2555 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 50/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zagnańsk na 2019 rok
2019 2556 2019-06-13 Postanowienie Postanowienie nr 181/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w okręgu wyborczym nr 4
2019 2557 2019-06-13 Postanowienie Postanowienie nr 182/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w okręgu wyborczym nr 3
2019 2558 2019-06-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.62.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – w części określonej w, § 3, § 4 i § 5
2019 2559 2019-06-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.63.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr IX/43/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy w Skarżysko-Kamienna”
2019 2560 2019-06-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.65.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/31/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gowarczów
2019 2561 2019-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bodzentynie w okręgu wyborczym nr 10
2019 2562 2019-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bodzechów w okręgu wyborczym nr 5
2019 2563 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Gminy Raków z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
2019 2564 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr xIV/57/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2022
2019 2565 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIV/185/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2566 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIV/187/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok
2019 2567 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIV/188/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 2568 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIV/189/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznania i odpłatności za usługi świadczone w ramach ustawy o pomocy społecznej
2019 2569 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIV/191/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wyodrębnioną częścią usługową oraz podziemnym garażem wielostanowiskowym w Kielcach u zbiegu ulic: Wojska Polskiego i Nowej
2019 2570 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIV/41/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2019 rok
2019 2571 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XI/66/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019  r.
2019 2572 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII.83.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2573 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII.84. 2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 2574 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 16/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr IX/60/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piekoszów na lata 2019-2030
2019 2575 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 17/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 czerwca 2019 r. dotycząca wskazania nieprawidłowości wystepujących w uchwale Rady Gminy w Piekoszowie Nr IX/59/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2019 rok oraz wskazania sposobu i terminu usunięcia nieprawidłowości
2019 2576 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 18/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 czerwca 2019 r. dotycząca stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/58/2019 Rady Gminy Piekoszów w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
2019 2577 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019 2578 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/31/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2579 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr X/85/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok
2019 2580 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej (starodroże drogi krajowej Nr S7) od km 571+530 do km 575+060 i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej
2019 2581 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej (starodroże drogi krajowej Nr S7) od km 575+060 do km 577+600 i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej
2019 2582 2019-06-14 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 maja 2019 r. do Porozumienia zawartego w dniu 22 lutego 2019 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek, zwanym w treści Porozumienia „Wojewodą” a Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach reprezentowanym przez Dyrektora – Panią Małgorzatę Kiebzak zwanym w treści Porozumienia „ŚOW NFZ”
2019 2583 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr XII.74.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 2584 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok
2019 2585 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr XI/92/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym 2019, położonego w miejscowości Jasień - zbiornik Chańcza- plaża główna
2019 2586 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/43/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok
2019 2587 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/46/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Skarżysko Kościelne”
2019 2588 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skarżysko Kościelne oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2589 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, doradców zawodowych, nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Skarżysko Kościelne
2019 2590 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/53/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Skarżysko Kościelne
2019 2591 2019-06-18 Postanowienie Postanowienie nr 117/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Skalbmierzu w okręgu wyborczym nr 2
2019 2592 2019-06-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 17 czerwca 2019 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny przeprowadzonych w dniu 16 czerwca 2019 r.
2019 2593 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę własną Nr II/14/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia jej wysokości, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2594 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XVI/65/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2595 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/43/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok
2019 2596 2019-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierzu w okręgu wyborczym nr 2
2019 2597 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr x/68/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Bilcza
2019 2598 2019-06-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.64.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr IX/73/19 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zawarcia porozumienia między jednostkami samorządowymi o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
2019 2599 2019-06-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr ZNAK SPN.III.4130.26.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr VII/91/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciekoty na terenie gminy Masłów
2019 2600 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XV/70/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019
2019 2601 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XV/71/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 2602 2019-06-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 17 czerwca 2019 r. o wynikach przedterminowych wyborów do Rady Powiatu Koneckiego przeprowadzonych w dniu 16 czerwca 2019 r.
2019 2603 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2604 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wojciechowice
2019 2605 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/54/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2606 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr X/83/19 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Krasocin w miejscowości Czostków
2019 2607 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr X/86/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2608 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr 67/X/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2019 r.
2019 2609 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/57/19 Rady Gminy Samborzec z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Śmiechowicach
2019 2610 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Gminy Samborzec z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Samborzec nr V/39/19 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Samborzec na 2019 r.
2019 2611 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2612 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2019 rok
2019 2613 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Pińczów na lewym brzegu zalewu pińczowskiego w 2019 roku
2019 2614 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/76/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Pińczów na lewym brzegu zalewu pińczowskiego w 2019 roku
2019 2615 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Pińczów w miejscowości Gacki w 2019 roku
2019 2616 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Pińczów w miejscowości Gacki w 2019 roku
2019 2617 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz regulaminu nagród dla nauczycieli
2019 2618 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/371/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w  ustawie z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych
2019 2619 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2019 2620 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w Gminie Pińczów
2019 2621 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr X/ 65/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2019 rok
2019 2622 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr X/ 66/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 2623 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/41/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2018 r.
2019 2624 2019-06-21 Postanowienie Postanowienie nr 128/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Końskich w okręgu wyborczym nr 2
2019 2625 2019-06-21 Postanowienie Postanowienie nr 129/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Radoszycach w okręgu wyborczym nr 2
2019 2626 2019-06-21 Postanowienie Postanowienie nr 130/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Końskich w okręgu wyborczym nr 1
2019 2627 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/119/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r.
2019 2628 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/120/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2629 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/121/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym
2019 2630 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok
2019 2631 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr XI/101/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Daleszyce publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego
2019 2632 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr XI/106/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Gminy Daleszyce
2019 2633 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr XI/107/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Daleszyce
2019 2634 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr XII.72. 2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
2019 2635 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Pińczowskiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 2636 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr X/35/2019 Pełniącego Funkcję Rady Powiatu w Końskich z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok
2019 2637 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/84/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok
2019 2638 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenie sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
2019 2639 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2019 rok
2019 2640 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnik na 2019 rok
2019 2641 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2642 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/ 46/ 2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2643 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oksa oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 2644 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/ 48/ 2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Oksa w 2019 roku
2019 2645 2019-06-25 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 29/2019 Starosty Skarżyskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Skarżysku-Kamiennej
2019 2646 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr X/39/2019 Pełniącego Funkcję Rady Powiatu w Końskich z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 r.
2019 2647 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr X.43.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 rok
2019 2648 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XVI/74/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Ostrowcu Świętokrzyskim
2019 2649 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XVI/78/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 2650 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok
2019 2651 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2652 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IV/52/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2019 rok
2019 2653 2019-06-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego
2019 2654 2019-06-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego
2019 2655 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr X/52 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 21 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok
2019 2656 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr X / 53 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 21 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok
2019 2657 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr X/90/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok
2019 2658 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr X/91/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok
2019 2659 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr X/93/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Opatów
2019 2660 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr IX/62/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2019 r.
2019 2661 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr IX/64/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze i tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
2019 2662 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr IX/65/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Włoszczowa wraz z określeniem granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 2663 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr IX/66/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Włoszczowa
2019 2664 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr IX/67/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i nadania statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej we Włoszczowie
2019 2665 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr IX/69/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Włoszczowa w formie stypendiów dla uzdolnionych uczniów klas 7-8 szkół podstawowych
2019 2666 2019-06-27 Informacja Informacja nr OKA.4210.35.2019.AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach
2019 2667 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr X / 54 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Czarnocin
2019 2668 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XI/75/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Piekoszowie Nr IX/59/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2019 rok
2019 2669 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XI/78/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2019 rok
2019 2670 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XII/44/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 rok
2019 2671 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XII/49/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bodzechów
2019 2672 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XII/50/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bodzechów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2673 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XII/51/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu oraz zwolnień z opłat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzechów
2019 2674 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/69/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieliny
2019 2675 2019-06-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 185/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2019 r.
2019 2676 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019
2019 2677 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XIII/58/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2678 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XIII/61/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Słupia oraz inne organy, a także określenia granic ich obwodów
2019 2679 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VI/4/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 2680 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VI/5/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 2681 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VI/6/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 2682 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VI/7/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 2683 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VI/9/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2016 roku Nr III/1/2016 w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2684 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VI/10/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Starachowice
2019 2685 2019-06-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Opatowskiego z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2018 rok
2019 2686 2019-06-27 Postanowienie Postanowienie nr 132/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Końskich w okręgu wyborczym nr 1
2019 2687 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XI/61/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2688 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr X/138/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok