Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Luty 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 603 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IX/20/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2019 rok
2019 604 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr VI/32/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy
2019 605 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr I/4/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 606 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/22/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Opatowiec
2019 607 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/23/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zamiany nazwy jednostki organizacyjnej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu” oraz nowego brzmienia jej statutu
2019 608 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IX/37/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 609 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Oświaty w Sobkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej poprzez prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2019 610 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2019 rok
2019 611 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno
2019 612 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łopuszno
2019 613 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXVIII/237/2010 Rady Gminy Łopuszno z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Łopuszno
2019 614 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Uchwalenia Regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Łopusznie
2019 615 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 616 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr 2/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2019 rok
2019 617 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr VI/27/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2019 rok
2019 618 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczo-gaśniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2019 619 2019-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.1.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr II/8/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/43/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Ostrowieckiego w całości
2019 620 2019-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.2.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały nr. III/13/2018 r. Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie odpłatności za uczestnictwo w Klubie Seniora + przy ulicy Rynek 12 w Skarżysku Kamiennej
2019 621 2019-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.5.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/10/2018 r. Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w części określonej w § 3 ust. 2 uchwały
2019 622 2019-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.9.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/29/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 w części obejmującej § 3 uchwały w brzmieniu „w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego”
2019 623 2019-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.10.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr II/20/18 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zakresu działania Klubu Senior + w Gminie Zawichost oraz kryteriów uczestnictwa w działaniach Klubu Senior + w Czyżowie Szlacheckim – w części dotyczącej punktów 1 i 2 działu „Nadzór nad działalnością Klubu Senior +” oraz ustępu 1 działu „Postanowienia końcowe” Załącznika nr 1 do Uchwały
2019 624 2019-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.11.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/35/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - w części obejmującej § 1 uchwały w zakresie wyrazu „posiłku” użytego po słowach „w formie” oraz w zakresie wyrazów „albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych”
2019 625 2019-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.13.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/42/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/73/16 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia jako jednostki obsługującej oraz nadania mu statutu
2019 626 2019-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.14.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr II/19/18 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych Programem osłonowym w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w części obejmującej § 1 uchwały w zakresie wyrazu „posiłku” użytego po słowach „w formie” oraz w zakresie wyrazów „albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych”
2019 627 2019-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.15.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w części obejmującej § 1 uchwały w zakresie wyrazu „posiłku” użytego po słowach „w formie” oraz w zakresie wyrazów „świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych”
2019 628 2019-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.16.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/23/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w części obejmującej § 1 uchwały w zakresie wyrazu „posiłku” użytego po słowach „w formie” oraz w zakresie wyrazów „świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych”
2019 629 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/17/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2019 rok
2019 630 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr 19/VI/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
2019 631 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy w Michałowie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałów na 2019 rok
2019 632 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 633 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie trybu i zasad korzystania z ogólnodostępnych placów zabaw, siłowni plenerowych, terenów rekreacyjnych i obiektów sportowych na terenie Gminy Michałów
2019 634 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2019 rok
2019 635 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego powiatu kieleckiego w 2019 r.
2019 636 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr II/8/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2019 rok
2019 637 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr II/10/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2019 638 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 25 stycznia 2019 r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2019 rok
2019 639 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 640 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/60/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Tuczępy
2019 641 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/61/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tuczępy, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2019 642 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/29/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Osiek na 2019 rok
2019 643 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok
2019 644 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr III/32/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy w  Fałkowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 645 2019-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2019 Starosty Kieleckiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2019r.
2019 646 2019-02-04 Postanowienie Postanowienie nr 1/2019 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2019 647 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 648 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/41//2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 649 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/42/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 650 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/59/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w gminie Górno
2019 651 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/60/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w gminie Bieliny
2019 652 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/61/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w gminie Bodzentyn
2019 653 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/63/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia „Aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych w pobliżu dróg krajowych z terenu województwa świętokrzyskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne”
2019 654 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/64/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej stanowiącej dotychczas starodroże drogi krajowej nr 7 od km 563+100 do km 569+850
2019 655 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/65/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej stanowiącej dotychczas starodroże drogi krajowej nr 7 od km 571+530 do km 577+600
2019 656 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/70/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok
2019 657 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/3/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok
2019 658 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/4/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Staszowskiego
2019 659 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/21/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2019 rok
2019 660 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
2019 661 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego
2019 662 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VIII/28/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2019 roku wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2019 663 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VIII/33/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/43/2015 z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Ostrowieckiego
2019 664 2019-02-04 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Staszowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
2019 665 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2019 rok
2019 666 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 667 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok
2019 668 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok
2019 669 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów
2019 670 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 671 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Górno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2019 rok
2019 672 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Górno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Górno, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2019 673 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/18/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 674 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 675 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 676 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 677 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr L/89/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
2019 678 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/18/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedziana Góra na 2019 rok
2019 679 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/20/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/363/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie opłaty targowej
2019 680 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Miedziana Góra
2019 681 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/59/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Miedziana Góra oraz nadania jej statutu
2019 682 2019-02-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Starachowickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2018
2019 683 2019-02-05 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Stopnica
2019 684 2019-02-05 Informacja Informacja nr 1/2019 Burmistrza Jędrzejowa z dnia 4 lutego 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Jędrzejów
2019 685 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie
2019 686 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad usytuowania na terenie gminy Jędrzejów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 687 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/73/03 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw
2019 688 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr VI/2/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 689 2019-02-06 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Wójta Gminy Mirzec z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Mirzec
2019 690 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr 20/VI/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie
2019 691 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/20/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kije miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 692 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/21/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kije
2019 693 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kije na 2019 rok
2019 694 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kije”
2019 695 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 696 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr 27/IV/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Suchedniów
2019 697 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr 29/IV/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019
2019 698 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr 31/IV/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 68/X/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Suchedniowie oraz nadania jej Statutu
2019 699 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok
2019 700 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy WODZISŁAW na 2019 r.
2019 701 2019-02-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 4 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brodach przeprowadzonych w dniu 3 lutego 2019 r.
2019 702 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
2019 703 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 704 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/47/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój
2019 705 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/360/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie gminy Busko-Zdrój
2019 706 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/52/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok
2019 707 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/54/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju
2019 708 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/55/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju
2019 709 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/59/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości stawek procentowych
2019 710 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/60/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 711 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/61/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowościach Dobrowoda, Młyny, Wełecz i Kostki Małe
2019 712 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/63/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania w 2019 roku dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój
2019 713 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/16/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 714 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/17/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 715 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
2019 716 2019-02-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 4 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Szydłowie przeprowadzonych w dniu 3 lutego 2019 r.
2019 717 2019-02-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 4 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Działoszycach przeprowadzonych w dniu 3 lutego 2019 r.
2019 718 2019-02-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 4 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierzu przeprowadzonych w dniu 3 lutego 2019 r.
2019 719 2019-02-06 Informacja Informacja nr OKA.4210.38.2018.KT Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o. o. z siedzibą w Połańcu
2019 720 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2019 rok
2019 721 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/28/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Morawica na 2019 rok
2019 722 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 723 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2019 724 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na Terenie Miasta i Gminy Morawica
2019 725 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/275/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 726 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr XLV/279/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 727 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV.23.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2019 rok
2019 728 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/55/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2019 729 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/56/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Masłów, w tym kategorie dzieci na które przyznawana jest dotacja w roku kalendarzowym 2019
2019 730 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/57/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, składającą się z działki nr 542, położonej w Woli Kopcowej, obręb Wola Kopcowa, gmina Masłów
2019 731 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/58/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy placowi usytuowanemu w granicach działki nr 257/11 w Woli Kopcowej, obręb Wola Kopcowa
2019 732 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/59/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2019 733 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/66/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/225/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów
2019 734 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/328/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 maja 2018 r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stąporków
2019 735 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2019 rok
2019 736 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 stycznia 2019 r. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stąporków w 2019 roku
2019 737 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2019 r.
2019 738 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/156/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Końskie gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny
2019 739 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gnojno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 740 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gnojno”
2019 741 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/39/19 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2019 rok
2019 742 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2019 rok
2019 743 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Pińczów na lata 2018-2021
2019 744 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/381/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2019 745 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 746 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 rok
2019 747 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/41/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Strawczyn na lata 2019-2022”
2019 748 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr iV/42/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2019 749 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/43/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/36/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2019 750 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/44/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/35/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 751 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/45/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 752 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/46/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/322/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 753 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/23/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2019 rok
2019 754 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 755 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie do prowadzenia postępowania w  sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Moskorzew
2019 756 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 757 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXVI/174/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie
2019 758 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Moskorzew
2019 759 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectw Gminy Moskorzew
2019 760 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Moskorzew
2019 761 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Moskorzew
2019 762 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/29/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rytwiany na 2019 rok
2019 763 2019-02-07 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/2019 Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na terenie gminy Solec – Zdrój za rok 2018
2019 764 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/ 32/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2019 roku
2019 765 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2019 r.
2019 766 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Mircu
2019 767 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu
2019 768 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Wiślica
2019 769 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia ul. Podgrodzie oraz ul. Kilińskiego do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Wiślica
2019 770 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2019 rok
2019 771 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr 7/I/19 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2019 rok
2019 772 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/8/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2019 rok
2019 773 2019-02-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Koneckiego z dnia 21 stycznia 2019 r. z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku
2019 774 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 775 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 776 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 777 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 778 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 779 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2019 rok
2019 780 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr 25/VI/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2019 rok
2019 781 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/21/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2019 rok
2019 782 2019-02-08 Postanowienie Postanowienie nr 6/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Kielcach w okręgu wyborczym nr 4
2019 783 2019-02-08 Postanowienie Postanowienie nr 8/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Opatowie w okręgu wyborczym nr 1
2019 784 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2019 rok
2019 785 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy w Ćmielowie
2019 786 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ćmielów
2019 787 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr VI/75/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019r.
2019 788 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
2019 789 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych, spełniających warunki do otrzymania Karty Dużej Rodziny
2019 790 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty
2019 791 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 792 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chmielnik na lata 2019- 2023
2019 793 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 794 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 795 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik, zabudowanych na cele mieszkaniowe
2019 796 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2019 roku
2019 797 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr VIII/25/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok
2019 798 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 799 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 800 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 801 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Waśniów
2019 802 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Waśniów
2019 803 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Waśniowie
2019 804 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 805 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/36/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVII/284/13 z dnia 9 kwietnia 2013r. określającego przystanki komunikacyjne których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pawłów
2019 806 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr VIII/6/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 807 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr 36/V/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 808 2019-02-11 Informacja Informacja Starosty Skarżyskiego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: 0006-Kierz Niedźwiedzi, 0014-Świerczek, jednostka ewidencyjna Skarżysko Kościelne
2019 809 2019-02-11 Informacja Informacja Starosty Skarżyskiego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: 0015-Płaczków, 0009-Kopcie, jednostka ewidencyjna Bliżyn
2019 810 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2018 rok
2019 811 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Bieliny
2019 812 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 813 2019-02-11 Porozumienie Porozumienie nr 1/2019 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 4 stycznia 2019 r. pomiędzy Powiatem Włoszczowskim, zwanym w dalszej części porozumienia „Powiatem”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Włoszczowskiego, w imieniu którego działają: Starosta Włoszczowski - Dariusz Czechowski, Wicestarosta - Łukasz Karpiński, z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu – Agnieszki Górskiej, a Gminą Włoszczowa, zwaną dalej „Gminą” reprezentowaną przez: Burmistrza – Grzegorza Dziubka, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Dariusza Górskiego o następującej treści: Powiat powierza, a Gmina przyjmuje wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej
2019 814 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2019 rok
2019 815 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr II/8/2019 Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na rok 2019
2019 816 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 817 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują osoby mające prawo posiadania Karty Dużej Rodziny
2019 818 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wąchock
2019 819 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąchock w 2019 roku”
2019 820 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 821 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok
2019 822 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 823 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr RG - V / 38 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany 17 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan A+B+C"
2019 824 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruda Maleniecka na 2019 rok
2019 825 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2019 826 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu jednostki pomocniczej
2019 827 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 828 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów na 2019 rok
2019 829 2019-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/19 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej w 2019 r.
2019 830 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr 2/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 stycznia 2019 r. wskazująca naruszenie prawa w Zarządzeniu Nr 548/18 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok polegające na niezgodnej z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zmianie w Dziale 926 Kultura fizyczna planu dochodów w związku z otrzymaną dotacją bez jednoczesnej zmiany planu wydatków
2019 831 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/1/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 rok
2019 832 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/4/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 833 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/5/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/65/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 834 2019-02-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 11 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miedziana Góra przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
2019 835 2019-02-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 11 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koprzywnicy przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
2019 836 2019-02-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 11 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Skarżysko Kościelne przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
2019 837 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr II/10/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2019 rok
2019 838 2019-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2019 Starosty Skarżyskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 "Przystań 1" oraz Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 2 "Przystań 2" w Skarżysku-Kamiennej w 2019 roku
2019 839 2019-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2019 Starosty Skarżyskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w 2019 roku
2019 840 2019-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr OR.S.120.5.2019 Starosty Kazimierskiego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Kazimierzy Wielkiej w 2019r.
2019 841 2019-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr OR.S.120.6.2019 Starosty Kazimierskiego z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach w 2019r.
2019 842 2019-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2019 Starosty Kieleckiego z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2019r.
2019 843 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Sadowie z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowie w 2019 roku
2019 844 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok
2019 845 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr VII.33.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 846 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr I / 9 / 19 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "NIDZICA" w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Nidzica” na 2019 rok
2019 847 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr VI/56/19 Rady Gminy Krasocin z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 848 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie form, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów zaproszonych do osiedlenia się na terenie Gminy Krasocin
2019 849 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Wąchock
2019 850 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/1/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 851 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/4/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 852 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/5/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 853 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/8/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2019 854 2019-02-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.17.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/22/2018 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w części obejmującej § 1 uchwały w zakresie wyrazu „posiłku” użytego po słowach „w formie” oraz w zakresie wyrazów „oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych”
2019 855 2019-02-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.18.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych Programem osłonowym w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w części obejmującej § 1 uchwały w zakresie wyrazu „posiłku” użytego po słowach „w formie” oraz w zakresie wyrazów „albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych”
2019 856 2019-02-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.19.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/19/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w części obejmującej § 1 uchwały w zakresie wyrazu „posiłku” użytego po słowach „w formie” oraz w zakresie wyrazów „albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych”
2019 857 2019-02-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.22.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III /20/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w części obejmującej § 1 uchwały w zakresie wyrazu „posiłku” użytego po słowach „w formie” oraz w zakresie wyrazów „albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych”
2019 858 2019-02-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.26.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/12/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, - w części obejmującej § 1 uchwały w zakresie wyrazu „posiłku” użytego po słowach „w formie” oraz w zakresie wyrazów „albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych”
2019 859 2019-02-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.27.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr II/4/18 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w statucie Gminy Tarłów
2019 860 2019-02-14 Porozumienie Porozumienie nr Or.I.031.3.2019 Starosty Ostrowieckiego z dnia 21 stycznia 2019 r. zawarte w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 21.01.2019 r. pomiędzy Starostą Ostrowieckim Panią mgr Marzeną Dębniak zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem mgr inż. Adamem Podsiadło zwanym dalej „Nadleśniczym”
2019 861 2019-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok, położonych na obszarze Miasta i Gminy Połaniec
2019 862 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 863 2019-02-14 Informacja Informacja nr IMK-IV.7146.1.2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Opatowie z dnia 12 lutego 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok, położonych na obszarze Gminy Opatów
2019 864 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2019 rok
2019 865 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/21/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Piekoszów jej jednostkom organizacyjnym i instytucjom kultury oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną i wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg
2019 866 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/38/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/254/2017 Rady Gminy Piekoszów z  dnia 23  lutego 2017r. w  sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w  Gminie Piekoszów oraz ustalenia zasad korzystania z  tych obiektów i  stawki opłaty za korzystanie z  przystanków komunikacyjnych
2019 867 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/2/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2019 rok
2019 868 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/9/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Szpitala Powiatowego w Chmielniku, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/70/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 września 2017 r.
2019 869 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/10/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/71/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 września 2017 r.
2019 870 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/11/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawiew zatwierdzenia zmiany w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/69/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 września 2017 r.
2019 871 2019-02-14 Informacja Informacja nr OKA.4210.1.2019.275.XV.AZa.Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Sandomierzu
2019 872 2019-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2019 Starosty Jędrzejowskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie w 2019 roku
2019 873 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania
2019 874 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Słupia
2019 875 2019-02-14 Informacja Informacja Starosty Kazimierskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym 0011 Podgaje gm.Skalbmierz
2019 876 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr VI/34/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 877 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/24/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 878 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/27/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2019 r.”
2019 879 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/11/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 880 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr 32/V/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2019 r.
2019 881 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr 36/VII/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 882 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr 37/VII/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 883 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr 38/VII/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2019 884 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr I/25/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie
2019 885 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr I/26/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowy Korczyn na 2019 rok
2019 886 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr I/27/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Nowy Korczyn
2019 887 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr I/28/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Nowy Korczyn
2019 888 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/ 30/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XLV/232/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wojciechowice oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2019 889 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu GMINY WIŚLICA na 2019 rok
2019 890 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr V/29/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 891 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 892 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedziana Góra
2019 893 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Miedziana Góra gm. Miedziana Góra
2019 894 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedziana Góra w 2019 roku”
2019 895 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok
2019 896 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
2019 897 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2019 898 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/38/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce
2019 899 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 900 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2019 r.
2019 901 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/41/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 902 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Wojciechowice na 2019 rok
2019 903 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VII/25/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok
2019 904 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/112/04 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Połaniec
2019 905 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Pacanów
2019 906 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie
2019 907 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok
2019 908 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2019 909 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2019r.
2019 910 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pacanów
2019 911 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów
2019 912 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów
2019 913 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pacanów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania
2019 914 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 915 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 916 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2019 rok
2019 917 2019-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 7.2019 Starosty Pińczowskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie w 2019 roku
2019 918 2019-02-19 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Iwaniska
2019 919 2019-02-19 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2019 r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 maja 2018 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek, zwanym w treści Porozumienia „Wojewodą” a Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach reprezentowanym przez Dyrektora – Panią Małgorzatę Kiebzak, zwanym w treści Porozumienia „ŚOW NFZ"
2019 920 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr I/23/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2019 rok
2019 921 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr I/24/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nowy Korczyn
2019 922 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2019 rok
2019 923 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr V/ 37 / 2019 Rady Gminy Złota z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2020
2019 924 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy
2019 925 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 926 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr VII/11/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2019 rok
2019 927 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr VII/15/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/6/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowa Słupia, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2019 928 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr VII/17/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Słupia w 2019 roku.’’
2019 929 2019-02-20 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r., położonych na obszarze gminy Miedziana Góra
2019 930 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2019 rok
2019 931 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Złota z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności i wynagrodzenia za inkaso
2019 932 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Złota z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości opłaty za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 933 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Gminy Secemin z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2019 rok
2019 934 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/1/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pierzchnica w 2019r.
2019 935 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/2/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty w Gminie Pierzchnica
2019 936 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/3/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019
2019 937 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/5/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie sposobu poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Pierzchnica
2019 938 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/6/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 939 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/7/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia kosztu za jedną godzinę usług opiekuńczych
2019 940 2019-02-21 Postanowienie Postanowienie nr 10/2019 Przewodniczącego Rady Gminy w Radkowie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2019 941 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 942 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 943 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019  r.
2019 944 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 7.2019 Starosty Opatowskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu opatowskiego w roku 2019
2019 945 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr I/2/2019 Zgromadzenia Międzygminnego Związku "Planowanie Przestrzenne" z siedzibą w Kielcach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach na 2019r.
2019 946 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/9/2019 Rady Gminy Bodzechów z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 rok
2019 947 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 948 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 949 2019-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2019 Starosty Starachowickiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych na terenie Powiatu Starachowickiego w 2019 roku
2019 950 2019-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2019 Starosty Starachowickiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Starachowickiego w 2019 roku
2019 951 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr VI/11/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok
2019 952 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr VI/12/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/20/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
2019 953 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr VI/14/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/29/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skarżysko-Kamienna
2019 954 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 955 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr VII/43/19 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Klimontów
2019 956 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr VII/45/19 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Klimontów za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym
2019 957 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr VII/47/19 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2019 958 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 959 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr V/47//2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bejsce w 2019 roku
2019 960 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkasa
2019 961 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 41/VI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 962 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 42/VI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chęciny, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2019 963 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 43/VI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu oraz zniżek i zwolnień z opłat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chęciny
2019 964 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 44/VI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chęciny
2019 965 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 45/VI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chęciny
2019 966 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 967 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa na 2019 rok"
2019 968 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2019 r.
2019 969 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutów Sołectw Gminy Ruda Maleniecka
2019 970 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 39/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 971 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr 3/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 grudnia 2018 r w sprawie wyrażenia woli zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2019 972 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr 4/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 lutego 2019 r. wskazująca istotne naruszenie art.259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r . poz. 2077 z późn. zm.) w zarządzeniu Nr 0050.147.2018.AB Burmistrza Miasta i Gminy Morawica z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżetu Miasta i Gminy Morawica w 2018 roku
2019 973 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 974 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ruda Maleniecka w 2019 roku”
2019 975 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Ruda Maleniecka, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ruda Maleniecka, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2019 976 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VI / 30 /2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czarnocin przez osoby prawne i fizyczne, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 977 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VI / 31 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody
2019 978 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VI / 34 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie
2019 979 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VI / 37 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 980 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VI / 38 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 981 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 982 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrazów w 2019 r.
2019 983 2019-02-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 19 lutego 2019 r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok, położonych na obszarze Miasta i Gminy Chmielnik
2019 984 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2019 rok
2019 985 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr 39/VII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2019 986 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr 37/VII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mniów
2019 987 2019-02-26 Postanowienie Postanowienie nr 9/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu w Kielcach w okręgu wyborczym nr 4
2019 988 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2019 rok
2019 989 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2019
2019 990 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VI / 29 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok
2019 991 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr 36/VI/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2019 r.
2019 992 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok
2019 993 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Staszów
2019 994 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IX/12/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 995 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IX/14/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 996 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IX/16/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 997 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IX/17/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych i mieszkaniach chronionych
2019 998 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IX/20/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 999 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1000 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok
2019 1001 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr II/1/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 1002 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr II/2/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 1003 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr II/4/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1004 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr II/5/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr I/14/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 stycznia 2019 r.
2019 1005 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VI/33/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2019 rok
2019 1006 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osiek na rok 2019
2019 1007 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr V/53/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 rok
2019 1008 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr V/55/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1009 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr V/56/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2019 1010 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr V/57/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na montaż źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Strawczyn
2019 1011 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr V/58/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2019 roku"
2019 1012 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr II/6/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały NrVIII/61/2017 Rady Gminy Brody w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Brody oraz zasad jego ustalenia
2019 1013 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr II/8/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 111/12/15 Rady Gminy Brody z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brody oraz zarządzenia poboru opłaty, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1014 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr II/14/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019r
2019 1015 2019-02-27 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego 2018 rok położonych na obszarze Gminy Brody
2019 1016 2019-02-27 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2019 r.
2019 1017 2019-02-27 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2019 r.
2019 1018 2019-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2019 Starosty Skarżyskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej w 2019 roku
2019 1019 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/7/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 1020 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/8/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1021 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1022 2019-02-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2019 1023 2019-02-27 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Starosty Staszowskiego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej
2019 1024 2019-02-27 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2019 Starosty Włoszczowskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok
2019 1025 2019-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/19 Starosty Włoszczowskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie w 2019 roku
2019 1026 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr III/26/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska w Zawichoście
2019 1027 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr III/27/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019 1028 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr III/29/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1029 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2019 rok
2019 1030 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1031 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1032 2019-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2019 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek, zwanym w treści Porozumienia „Wojewodą” a Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach reprezentowanym przez Dyrektora – Panią Małgorzatę Kiebzak, zwanym w treści Porozumienia „ŚOW NFZ”
2019 1033 2019-02-28 Postanowienie Postanowienie nr 11/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Kazimierskiego w okręgu wyborczym nr 3
2019 1034 2019-02-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych w obszarze Gminy Kazimierza Wielka
2019 1035 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1036 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1037 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
2019 1038 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nagłowice w 2019 roku
2019 1039 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/185/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nagłowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników wykonujących publiczny transport zbiorowy
2019 1040 2019-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 12.2019 Starosty Opatowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu opatowskiego w roku 2019