Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Październik 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3728 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XV/62/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Opatowiec
2019 3729 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XV/66/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec
2019 3730 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr IX/77/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok
2019 3731 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr 75/IX/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3732 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr 77/IX/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 154/XVII/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 28  stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wypłacania nagród i innych świadczeń nauczycielom w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Smyków
2019 3733 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr 78/IX/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Smyków oraz zasad korzystania z nich
2019 3734 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr 79/IX/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Smyków
2019 3735 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/87/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/39/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lutego 2019 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwaniska
2019 3736 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/89/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3737 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/91/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Iwaniska
2019 3738 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/86/19 Rady Gminy Secemin z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2019 rok
2019 3739 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/90/19 Rady Gminy Secemin z dnia 24 września 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3740 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/93/19 Rady Gminy Secemin z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/245/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia
2019 3741 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/84/19 Rady Gminy Secemin z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej oraz zasad poboru opłaty targowej na terenie gminy Secemin
2019 3742 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/91/19 Rady Gminy Secemin z dnia 24 września 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3743 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/94/19 Rady Gminy Secemin z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce oświatowej; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów dla szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Secemin
2019 3744 2019-10-02 Postanowienie Postanowienie nr 227/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 w Jędrzejowie, gmina Bodzechów, na czas wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3745 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/73/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2019 rok
2019 3746 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/76/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie sprawie zmiany uchwały Nr XXV/167/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2019 3747 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/78/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/224/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2019 3748 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV/99/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 3749 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV/105/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanków dla autobusowej komunikacji publicznej przy drodze powiatowej nr 0371T
2019 3750 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV/106/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanków dla autobusowej komunikacji publicznej przy drodze powiatowej nr 0367T
2019 3751 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV/107/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanków dla autobusowej komunikacji publicznej przy drodze powiatowej nr 0382T
2019 3752 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/59//2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Radoszyce
2019 3753 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/60/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 24 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych w Gminie Radoszyce
2019 3754 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok
2019 3755 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Odonów, na obszarze gminy Kazimierza Wielka
2019 3756 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Kazimierza Wielka
2019 3757 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr 96/XIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmin w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 3758 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XV/125/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok
2019 3759 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XV/127/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/579/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie statutu Miasta i Gminy Staszów
2019 3760 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XV/128/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XXXII/307/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 3761 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XV/129/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Staszów
2019 3762 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr xv/130/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie dotacji z budżetu Gminy Staszów dla publicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi, prowadzonymi przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w wysokości wyższej niż określona w art. 16 ust. 1 ustawy o finasowaniu zadań oświatowych
2019 3763 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XV/131/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/182/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Staszów
2019 3764 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/83/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok
2019 3765 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/84/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilczyce
2019 3766 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Bejsce
2019 3767 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bejsce
2019 3768 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 3769 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2019 3770 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3771 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XVI/82/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3772 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XVI/83/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Słupia
2019 3773 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XVI/84/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3774 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XVI/86/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 września 2019 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej
2019 3775 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XVI/87/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2019 3776 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/143/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r.
2019 3777 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/144/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
2019 3778 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/147/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 oraz określenia rodzajów usług, zasad przyznawania i odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu dla mieszkańców Gminy Sandomierz
2019 3779 2019-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 116/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łagowie w okręgu wyborczym nr 13
2019 3780 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok
2019 3781 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr II/9/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 3782 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/3/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 3783 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/4/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 3784 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/5/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 3785 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/6/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 3786 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/7/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 3787 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/9/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Starachowicach i ulg w komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Starachowice
2019 3788 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/15/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej części ul. Strzelniczej znajdującej się na terenie miasta Starachowice poprzez wyłączenie z użytkowania
2019 3789 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr VII/24/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 r.
2019 3790 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr VII/28/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/9/2009 Rady Powiatu w Końskich z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
2019 3791 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr VII/32/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Końskich
2019 3792 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/91/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 3793 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/93/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria
2019 3794 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/58/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2019
2019 3795 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV/81/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok
2019 3796 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV/85/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii kategorii drogi publicznej ( gminnej) i ustalenia ich przebiegu
2019 3797 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV/87/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 25 września 2019 r. W sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2019 3798 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV/89/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2019 3799 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/62/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2019 rok
2019 3800 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/64/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXIV/179/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 3801 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.
2019 3802 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radków - część II
2019 3803 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/61/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3804 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/82/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Moskorzew
2019 3805 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/95/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3806 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/96/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Moskorzew
2019 3807 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/98/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/73/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3808 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/99/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/82/2019 Rady Gminy Moskorzew w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Moskorzew
2019 3809 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 3810 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2019 rok
2019 3811 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
2019 3812 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/104/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 r.
2019 3813 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/109/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których Gmina Strawczyn jest organem prowadzącym
2019 3814 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/111/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie
2019 3815 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/112/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019
2019 3816 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/113/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2019 3817 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XV/105/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2019 r.
2019 3818 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XV/108/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Mircu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2019 3819 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XV/109/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 września 2019 r. w sprawie upoważnienie wójta Gminy Mirzec do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Mirzec
2019 3820 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XV/110/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI / 80 / 2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 31  maja 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mirzec
2019 3821 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 25 września 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy o nazwie Żłobek Samorządowy „KRAINA MALUSZKA”
2019 3822 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia statutu dla gminnej jednostki organizacyjnej Żłobek Samorządowy „KRAINA MALUSZKA”
2019 3823 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gmine Sędziszów
2019 3824 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/114/2019 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziszów
2019 3825 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie
2019 3826 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 3827 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/116/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian do Statutu Miasta i Gminy Chmielnik
2019 3828 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/121/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok
2019 3829 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/309/2010 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/197/09 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki
2019 3830 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/ 74/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2019 rok
2019 3831 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/ 77/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/ 301/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i  niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szydłów oraz trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania tych dotacji oraz terminu i sposobu ich wykorzystania
2019 3832 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/ 78/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV/ 76/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Szydłów do kategorii dróg gminnych
2019 3833 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV / 78 /2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok
2019 3834 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/67/19 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2019 rok
2019 3835 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/70/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3836 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/242/2009 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświaty na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2019 3837 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Ćmielów
2019 3838 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy w Ćmielowie
2019 3839 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Ćmielowie
2019 3840 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ćmielów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2019 3841 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019  r.
2019 3842 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV / 81 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX /355 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Czarnocin
2019 3843 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/68/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2019 rok
2019 3844 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3845 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 września 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Obrazów
2019 3846 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/82/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych
2019 3847 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/83/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie
2019 3848 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2019 3849 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających usuniętych z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Sandomierskiego
2019 3850 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Sandomierski
2019 3851 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kursach kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Sandomierski
2019 3852 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie częściowego zwolnienia dyrektora i wicedyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2019/2020
2019 3853 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 3854 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 3855 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 września 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kluczewsko
2019 3856 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku
2019 3857 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3858 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3859 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3860 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3861 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII.111.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2019 3862 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/79/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok
2019 3863 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/91/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej i wyłączenia z użytkowania
2019 3864 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok
2019 3865 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/433/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Połaniec
2019 3866 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XXI/112/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Połaniec na rok 2019
2019 3867 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/66/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Oksa,warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
2019 3868 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XV/84/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/46/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów
2019 3869 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XV/85/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bałtów
2019 3870 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XV/86/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 3871 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr RG-XIV/128/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2019 rok
2019 3872 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr RG-XIV/129/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr RG - VI/43/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso
2019 3873 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr RG-XIV/130/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr RG - VI/44/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3874 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr RG-XIV/132/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za energię cieplną
2019 3875 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr RG-XIV/137/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny oraz bonifikat przysługujących ich nabywcom
2019 3876 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr IX/74/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019r.
2019 3877 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr IX/76/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy w Brodach nr III/18/19 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2019
2019 3878 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok
2019 3879 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wyodrębnienia Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku – Kamiennej ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Skarżyska – Kamiennej pod nazwą Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy w Skarżysku Kamiennej
2019 3880 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej
2019 3881 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 96/XIII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2019 3882 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3883 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn na rok 2020
2019 3884 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 0585T Gołębiówka – Ścignia - Wzdół Plebański od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 do skrzyżowania z drogą powiatową numer 0584T do kategorii drogi gminnej
2019 3885 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 139/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso opłaty targowej na terenie Gminy Bodzentyn
2019 3886 2019-10-07 Postanowienie Postanowienie nr 174/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 4 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Czarnocinie w okręgu wyborczym nr 9
2019 3887 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019  rok
2019 3888 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/64/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3889 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/68/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Baćkowice
2019 3890 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/69/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał
2019 3891 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr 79/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2019 rok
2019 3892 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr 103/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2019 rok
2019 3893 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XX/103/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 3894 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr X/76/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kieleckiego nr XXXIX/59/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. dotyczącej pozbawienia drogi nr 0585T Gołębiówka - Ścignia - Wzdół Plebański na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 do skrzyżowania z drogą powiatową 0584T położonej na terenie Gminy Bodzentyn kategorii drogi powiatowej
2019 3895 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kieleckiego nr XLI/92/2018 z dnia 24 września 2018 r. dotyczącej pozbawienia drogi nr 0310T Dąbrowa - Stara Góra położonej na terenie Gminy Masłów kategorii drogi powiatowej
2019 3896 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kieleckiego nr XLI/93/2018 z dnia 24 września 2018 r. dotyczącej pozbawienia drogi nr 0317T droga do Ośrodka Wypoczynkowego „Ameliówka„ położonej na terenie Gminy Masłów kategorii drogi powiatowej
2019 3897 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kieleckiego nr XLI/94/2018 z dnia 24 września 2018 r. dotyczącej zaliczenia drogi gminnej zwanej Starodrożem drogi krajowej nr 74 przebiegającej na terenie Gminy Masłów do kategorii dróg powiatowych
2019 3898 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XVIII.109.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 3899 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/93/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/235/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kije
2019 3900 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/95/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3901 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/98/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/185/13 z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Kije, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kije, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2019 3902 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/99/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 września 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Włoszczowice, Gmina Kije
2019 3903 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/71/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
2019 3904 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr VI/40/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Klimontów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 3905 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/88/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr IV/18/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 3906 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/93/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmiany statutu Rady Seniorów Gminy Miedziana Góra
2019 3907 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/94/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/262/2013 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia”
2019 3908 2019-10-08 Postanowienie Postanowienie nr 236/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Skarżysku-Kamiennej, na czas wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 3909 2019-10-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 7 października 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Oleśnica przeprowadzonych w dniu 6 października 2019 r.
2019 3910 2019-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 117/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czarnocinie w okręgu wyborczym nr 9
2019 3911 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XI/128/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciekoty na terenie gminy Masłów
2019 3912 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XI/129/2019 Rady Gminy w Masłowie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie Zaliczenia drogi powiatowej 0310T Dąbrowa – Stara Góra położonej w miejscowości Dąbrowa do kategorii drogi gminnej
2019 3913 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XI/130/2019 Rady Gminy w Masłowie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie Zaliczenia drogi powiatowej 0317T droga do Ośrodka Wypoczynkowego „Ameliówka” położonej w miejscowości Mąchocice Kapitulne do kategorii drogi gminnej
2019 3914 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XI/131//019 Rady Gminy w Masłowie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie Pozbawienia drogi 344022T „Domaszowice starodroże 74” kategorii drogi gminnej położonej w miejscowości Domaszowice
2019 3915 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XI/132/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/114/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Masłów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i  zasad korzystania z tych obiektów
2019 3916 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XI/133/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2019 3917 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy WODZISŁAW na 2019 r.
2019 3918 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy WODZISŁAW na 2019 r.
2019 3919 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 3 października 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wodzisław
2019 3920 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli
2019 3921 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 3 października 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Wodzisław
2019 3922 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 3 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3923 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 3 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wodzisław
2019 3924 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr 118/XIV/ 19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2019 r.
2019 3925 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XX/114/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok
2019 3926 2019-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.82.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XII/90/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Michałów w części: § 5 uchwały – w zakresie słów „z dniem podjęcia” oraz § 7 ust. 2 i 3, § 8 ust. 2 – 4 oraz ust. 6 – 11, § 12, § 13 ust. 2 i 3, § 14 ust. 2 i 3, § 17 ust. 2 i § 26 załącznika do uchwały
2019 3927 2019-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.83.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym Nr 1 w Pińczowie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie - w części § 1 ust. 2 oraz § 4 uchwały
2019 3928 2019-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.84.2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 października 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XII/77/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wodzisław w całości
2019 3929 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2019 r.
2019 3930 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/116/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2019 3931 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/234/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady tworzenia specjalnego funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2019 3932 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/293/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie programu stypendialnego Gminy Końskie
2019 3933 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/119/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Końskie
2019 3934 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/120/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Końskie i nadania jej statutu
2019 3935 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/122/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 października 2019 r. w sprawie pomnika przyrody
2019 3936 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/69/2019 Rady Gminy Złota z dnia 26 września 2019 r. w sprawie pomnika przyrody
2019 3937 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/70/2019 Rady Gminy Złota z dnia 26 września 2019 r. w sprawie pomnika przyrody
2019 3938 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/71/2019 Rady Gminy Złota z dnia 26 września 2019 r. w sprawie pomnika przyrody
2019 3939 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/72/2019 Rady Gminy Złota z dnia 26 września 2019 r. w sprawie pomnika przyrody
2019 3940 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/73/2019 Rady Gminy Złota z dnia 26 września 2019 r. w sprawie pomnika przyrody
2019 3941 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/74/2019 Rady Gminy Złota z dnia 26 września 2019 r. w sprawie pomnika przyrody
2019 3942 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/75/2019 Rady Gminy Złota z dnia 26 września 2019 r. w sprawie pomnika przyrody
2019 3943 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/76/2019 Rady Gminy Złota z dnia 26 września 2019 r. w sprawie pomników przyrody
2019 3944 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 Rady Gminy Złota z dnia 26 września 2019 r. w sprawie użytku ekologicznego
2019 3945 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/78/2019 Rady Gminy Złota z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2019 3946 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/85/2019 Rady Gminy Złotej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie Seniora w Złotej
2019 3947 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI \ 86 \ 2019 Rady Gminy Złotej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia zakresu działania i zasad uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora w Gminie Złota
2019 3948 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/89/2019 Rady Gminy Złota z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/211/2014 Rady Gminy Złota z dnia 25 września 2014 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Złota
2019 3949 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Gminy Złota z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Złota
2019 3950 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok
2019 3951 2019-10-10 Postanowienie Postanowienie nr 240/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 9 października 2019 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy w Bałtowie przed upływem kadencji
2019 3952 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi Osowa – Brzeźno na terenie Gminy Sobków do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2019 3953 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII/114/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi Miąsowa- Miąsowa (starodroże drogi krajowej Nr 7) na terenie Gminy Sobków do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2019 3954 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XII/80/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3955 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VI/62/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2019 rok
2019 3956 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 3 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn.
2019 3957 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X/59/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/149/09 Rady Gminy Łoniów z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łoniów
2019 3958 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X/60/2019 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, prowadzonych przez gminę Łoniów publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 3959 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XV.67.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 10 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Opatowski
2019 3960 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XV.68.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 10 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Opatowskiego
2019 3961 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XV.71.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 10 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 rok
2019 3962 2019-10-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2019 Gminy Brody i Gminy Starachowice z dnia 1 października 2019 r. w sprawie świadczenia usług w części zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób na trasie Lipie -Starachowice i Starachowice – Lipie w części dotyczącej Gminy Starachowice
2019 3963 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr RG-XIV/144/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Nr 11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i komunikacji - plan F"
2019 3964 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII/67/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice
2019 3965 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIV/80/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski
2019 3966 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIV/85/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 3967 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIV/86/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu staszowskiego w 2020 roku
2019 3968 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3969 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XI/67/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019
2019 3970 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XI/70/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 9 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3971 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2019 rok
2019 3972 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XII/55/2019 Rady Gminy Gowarczów z dnia 3 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 3973 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 2 października 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2019 3974 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII/121/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi łączącej drogę powiatową – ul. Zachodnią z drogą wewnętrzną na działce o nr ew. gr. 2294/10 włączoną do ul. Gimnazjalnej w Końskich
2019 3975 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr XV/111/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 3976 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr XV/112/19 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanków dla autobusowej komunikacji publicznej przy drodze gminnej o nr 349007T
2019 3977 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr VIII/70/19 Rady Gminy Gnojno z dnia 11 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Gnojno
2019 3978 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr VIII/71/19 Rady Gminy Gnojno z dnia 11 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gnojno
2019 3979 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XV/110/2019 Rady Gminy Raków z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
2019 3980 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XV/111/2019 Rady Gminy Raków z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVII/168/2009 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2009r. w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Raków oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2019 3981 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XV / 84 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok
2019 3982 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2019 rok
2019 3983 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok
2019 3984 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XI/90/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok
2019 3985 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Staszica, Warszawskiej i Wjazdowej
2019 3986 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 4289/5, 6238/16, 4289/6, 4289/8, 4279/16 w Końskich
2019 3987 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 r.
2019 3988 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XV/87/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 3989 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/227/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie nadania regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych prowadzonym przez Gminę Ruda Maleniecka
2019 3990 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3991 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Waśniowie Nr LIII/299/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Waśniów
2019 3992 2019-10-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmiany statutu Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach
2019 3993 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XII/71/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Oksa
2019 3994 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3995 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XV/83/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/158/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ożarów
2019 3996 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XV/130/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok
2019 3997 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XIII/114/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 rok
2019 3998 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XIX.116.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 14 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kunów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2019 3999 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XV/106/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2019 rok
2019 4000 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XV/108/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Piekoszów
2019 4001 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XV/110/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXXVII/254/2017 Rady Gminy Piekoszów z  dnia 23  lutego 2017r. w  sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w  Gminie Piekoszów oraz ustalenia zasad korzystania z  tych obiektów i  stawki opłaty za korzystanie z  przystanków komunikacyjnych
2019 4002 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XV/115/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Gminy Piekoszów Nr LXI/419/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
2019 4003 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XV/126/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok