Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Styczeń 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2019 rok
2019 2 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 3 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2019 rok
2019 4 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2019
2019 5 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 16/V/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2019 6 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w 2019 roku ze środków budżetowych 2018 roku
2019 7 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. sprawie zmiany w uchwale Nr XII/78/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2019 8 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/79/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 9 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Sobków ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 10 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/31/2018 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 11 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 12 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.
2019 13 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy Końskie
2019 14 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/444/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 15 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności
2019 16 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu poniesionych wydatków za świadczenia formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 17 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
2019 18 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2019 rok
2019 19 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr VI/24/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci pod nazwą: „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 20 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr VI/25/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 21 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr VI/26/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym
2019 22 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr VI/34/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2019 23 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr VI/35/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2019 24 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 16/IV/ 18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2018 r.
2019 25 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 25/IV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny
2019 26 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 26/IV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym prowadzonym przez Gminę Chęciny, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat
2019 27 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 27/IV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
2019 28 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 30/IV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego gminy Chęciny „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 29 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 31/IV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 30 2019-01-02 Informacja Informacja nr OKA.4210.58(8).2018.195.XIV.AZa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez VEOLIA Południe Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach
2019 31 2019-01-02 Informacja Informacja nr OKA.4110.25(10).2018.173.PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach
2019 32 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/18/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2018 rok
2019 33 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/26/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Osiek na lata 2019-2023
2019 34 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/27/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 35 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/28/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 36 2019-01-02 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Staszowskiego z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego do zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Staszowskim
2019 37 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/10/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 38 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 39 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 40 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 41 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 42 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
2019 43 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
2019 44 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wodzisław na 2018 r.
2019 45 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 46 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/17/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 47 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/18/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Włoszczowa
2019 48 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/24/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Włoszczowa
2019 49 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/26/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2018 r.
2019 50 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/27/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
2019 51 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/35/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 52 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/38/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 53 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/39/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 54 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/40/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Nowa Słupia „Dożywianie dzieci i uczniów” na lata 2019-2023
2019 55 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr VI/29/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 56 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr 18/IV/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2019 rok
2019 57 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/29/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 rok
2019 58 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2019 r.
2019 59 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/83/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2019 60 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/85/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawki jednostkowej dofinansowania kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków
2019 61 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/88/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy oraz uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy
2019 62 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/89/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy i nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Pierzchnicy
2019 63 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/92/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy
2019 64 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/96/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 65 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/97/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 66 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/98/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole” na lata 2019-2023
2019 67 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 68 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/ 22 / 2018 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2020
2019 69 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku
2019 70 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku
2019 71 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Samborzec
2019 72 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”
2019 73 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”
2019 74 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.61.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2018 rok
2019 75 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.65.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym
2019 76 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.70.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 rok
2019 77 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok
2019 78 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Solec-Zdrój ,,Posiłek w szkole i w domu ”na lata 2019-2023
2019 79 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z  pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i  w domu" na lata 2019-2023
2019 80 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/20//2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2019 81 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.16.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok
2019 82 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.19.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 83 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.20.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 84 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.21.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 85 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr VI/13/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2018 rok
2019 86 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr VI/14/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 87 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr VI/15/2018 Rady Miasta I Gminy w Skalbmierzu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu jej składania przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skalbmierz
2019 88 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV / 17 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok
2019 89 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bieliny na 2019 rok
2019 90 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Bieliny „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 91 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 92 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków z zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 93 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/30/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/166/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Bielinach oraz nadania jej statutu
2019 94 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/43/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2019 95 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 96 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 97 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 98 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III /26/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2019 99 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Fałków
2019 100 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok
2019 101 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko – Zdrój na 2019 rok
2019 102 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 103 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2019 104 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2019 105 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 106 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola
2019 107 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/35/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia niepieniężne w formie gorącego posiłku wydawanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju na lata 2019 – 2023
2019 108 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/36/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby i rodziny bezdomne za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 109 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 110 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica
2019 111 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 112 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.
2019 113 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radków na 2019 rok
2019 114 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 115 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Sadowie na lata 2019-2023
2019 116 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/91/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2019 rok
2019 117 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV / 21 / 2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ‘’Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019 – 2023’’
2019 118 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV / 22 /2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r., w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007)
2019 119 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV / 25 / 2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach Nr III/12/2018 z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 120 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/220/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawichost
2019 121 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/83/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawichost
2019 122 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/19/18 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych Programem osłonowym w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
2019 123 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
2019 124 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i  żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 125 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr VI/22/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 126 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr VI/24/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 roku
2019 127 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/20/18 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zakresu działania Klubu Senior+ w Gminie Zawichost oraz kryteriów uczestnictwa w działaniach Klubu Senior+ w  Czyżowie Szlacheckim
2019 128 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr VI/12/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 129 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 130 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 131 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok
2019 132 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2019 133 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2019 134 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2019 135 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2019 136 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
2019 137 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 138 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Sandomierza do ustalenia stawek opłat za korzystanie z usług i urządzeń na targowiskach miejskich oraz stawek opłat parkingowych na parkingach zlokalizowanych poza pasem drogowym na terenie Sandomierza
2019 139 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr V/12/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
2019 140 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr V/16/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 141 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr V/17/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 142 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr V/18/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Gorący posiłek” na lata 2019 - 2023
2019 143 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr V/19/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/419/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Połaniec
2019 144 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr V/20/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Połaniec, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 145 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr V/21/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Połaniec, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej publicznej szkoły podstawowej
2019 146 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2018 rok
2019 147 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
2019 148 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Pińczów
2019 149 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr V/45/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2019 150 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2019 roku
2019 151 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2019 rok
2019 152 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2019 rok
2019 153 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr RG - V / 26 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2018 rok
2019 154 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr RG - V / 29 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok
2019 155 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr RG - V / 31 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr RG-XXV/297/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (Dz. Urz. Woj. Św. z 2017r. poz. 92)
2019 156 2019-01-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sitkówka-Nowiny, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 157 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
2019 158 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce
2019 159 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 160 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych Programem osłonowym w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole w domu” na lata 2019 -2023
2019 161 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych Programem osłonowym w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole w domu” na lata 2019 -2023
2019 162 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/31/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Jędrzejów „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 163 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/32/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego z pomocy społecznej przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”
2019 164 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr V/39/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2019 rok
2019 165 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Radoszyce
2019 166 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radoszycach
2019 167 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 168 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Radoszyce „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 169 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radoszyce
2019 170 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2019 171 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/32/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 172 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2018 r.
2019 173 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
2019 174 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 rok
2019 175 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 rok
2019 176 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/36/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Strawczyn „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 177 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/37/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 178 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2018 rok
2019 179 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2019 rok
2019 180 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 181 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bliżyn
2019 182 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2019 rok
2019 183 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bejsce w latach 2019 - 2023
2019 184 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/33/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 185 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 19/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 186 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 20/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w  formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 187 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 23/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018
2019 188 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 25/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2019 rok
2019 189 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 26/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 10/II/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2019 190 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r.
2019 191 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok
2019 192 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 193 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia do świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 194 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 195 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018
2019 196 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Raków z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
2019 197 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Raków z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
2019 198 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/140/2013 Rady Gminy Złota z dnia 21lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacji, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Złota oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 199 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/ 24 /2018 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/204/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. Rady Gminy Złota w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2019 200 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Klubu Senior + w Gminie Złota
2019 201 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr V/19/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2018 rok
2019 202 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 203 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 204 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 205 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 206 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w noclegowniach, mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i innych ośrodkach wsparcia
2019 207 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLV/291/2018 Rady Gminy Michałów w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
2019 208 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Michałów
2019 209 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 210 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok
2019 211 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 212 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 213 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 214 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/29/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 215 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/30/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Secemin „Posiłek w  szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 216 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr V / 23 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2018 rok
2019 217 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
2019 218 2019-01-04 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu w Sandomierzu w okręgu wyborczym nr 5
2019 219 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mirzec
2019 220 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/34/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora „Senior+” w Gminie Mirzec
2019 221 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/35/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 222 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/36/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 223 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/37/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie gminy Mirzec na lata 2019 – 2023”
2019 224 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2018 rok
2019 225 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 226 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 227 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 228 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w załącznikach do uchwały Nr XLIV/44/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Daleszyce
2019 229 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy Górno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 230 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy Górno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 231 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków za udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych udzielonego w ramach rządowego programu „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 232 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr V/43/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 233 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr V/44/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 r.
2019 234 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr V/47/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr IV/24/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr II/9/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuczępy
2019 235 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określania szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania
2019 236 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/20/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Miasta i Gminy Małogoszcz „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 237 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/ 21/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków
2019 238 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok
2019 239 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Włoszczowskiego
2019 240 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie stypendium przyznawanego studentom kształcącym się na kierunku lekarskim
2019 241 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr VI/21/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2019 rok
2019 242 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2019 rok
2019 243 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Raków z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2019 rok
2019 244 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2019 rok
2019 245 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2019 rok
2019 246 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miasta Daleszyce
2019 247 2019-01-08 Postanowienie Postanowienie nr 1/2019 Przewodniczącego Rady Gminy w Obrazowie z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2019 248 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/34/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 249 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/12/2018 Rady Gminy w Słupi z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 250 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/13/2018 Rady Gminy w Słupi z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi
2019 251 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok
2019 252 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/17/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2019 rok
2019 253 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy w Słupi z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Słupia
2019 254 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy w Słupi z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
2019 255 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy w Słupi z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Klubu Senior+ w Gminie Słupia oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+
2019 256 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 roku
2019 257 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę NR XI/98/2015 w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku gminnym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
2019 258 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2019 259 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2019 260 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 261 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty
2019 262 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/18/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Oleśnica ,,Posiłek w szkole i w domu ”na lata 2019-2023
2019 263 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/19/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 264 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/25/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok
2019 265 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 266 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/22/18 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 267 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/27/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
2019 268 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania lub zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób wymagających wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w formie świadczenia niepieniężnego lub pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
2019 269 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/31/2018 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 270 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/32/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów
2019 271 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/25/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2019 rok
2019 272 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2019 273 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2019 rok
2019 274 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 275 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/29/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023
2019 276 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/30/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 277 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sędziszów na 2019 rok
2019 278 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 279 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 280 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/31/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2019 281 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Lipnik na 2018 rok
2019 282 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2019 rok
2019 283 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 284 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 285 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 286 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/17/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok
2019 287 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/15/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 288 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/16/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
2019 289 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/18/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 290 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/19/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz określenia zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 291 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/21/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Łubnice
2019 292 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/23/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/106/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty
2019 293 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/14/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2019 294 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 295 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2018  r.
2019 296 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2019 297 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2019 298 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 299 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 300 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 301 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2019 302 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2018
2019 303 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bejsce na 2019 rok
2019 304 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok
2019 305 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2018 rok
2019 306 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok
2019 307 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023
2019 308 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na 2019 rok
2019 309 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/13/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2019 rok
2019 310 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2019 311 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/39/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok
2019 312 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 313 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 314 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 315 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/250/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. Rady Gminy Wiślica w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2019 316 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/31/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2018
2019 317 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/41/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2019 318 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/42/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 319 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/43/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, składającą się z działek nr 49/5 i nr 49/21, położonych w Domaszowicach, gmina Masłów
2019 320 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/44/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, składającą się z działek nr 48/4, nr 48/12 i nr 49/22, położonych w Domaszowicach, gmina Masłów
2019 321 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/45/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, składającą się z działki nr 61/6, położonej w Domaszowicach, gmina Masłów
2019 322 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/46/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, składającą się z działek nr 41/8 i nr 42/1, położonych w Domaszowicach, gmina Masłów
2019 323 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/47/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, składającą się z działki nr 51/17, położonej w Domaszowicach, gmina Masłów
2019 324 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 325 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Piekoszów „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 326 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2018 rok
2019 327 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2019 rok
2019 328 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Piekoszów jej jednostkom organizacyjnym i instytucjom kultury oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną i  wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg
2019 329 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/49/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 1) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; 2) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz; 3) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej; 4) przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunków i trybu tego obniżenia
2019 330 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/57/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok
2019 331 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/16/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2018 rok
2019 332 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/ 32/ 2007 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie
2019 333 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 334 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2019 335 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2019 rok
2019 336 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 337 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 338 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/37/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w lokalnym programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Masłów
2019 339 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr V/30/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/72/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bodzentynie i nadania jej statutu
2019 340 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr V/31/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 341 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr XVI/93/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2019 342 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2018 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 343 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2018 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 344 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr XVI/97/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/44/2016 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 345 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr XVI/98/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr I/9/2018 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody
2019 346 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr XVI/106/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2019 rok
2019 347 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2019 348 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 349 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr 23/IV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2019 rok
2019 350 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023”
2019 351 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców rozpoczynajacych prowadzenie działalności gospodarczej lub podejmujących po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy Ożarów
2019 352 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 353 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadowie na 2019 rok
2019 354 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV / 21 / 2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2019 355 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV / 22 / 2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2019 356 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 357 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 358 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2019 rok
2019 359 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/9/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXII/302/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2019 360 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 361 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 362 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego „Programu osłonowego w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023
2019 363 2019-01-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu w Końskich w okręgu wyborczym nr 1
2019 364 2019-01-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie w okręgu wyborczym nr 2
2019 365 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/38/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2019 rok
2019 366 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bałtów na 2019 rok
2019 367 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr V/26/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2019 368 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2018 r.
2019 369 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/21/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2019 370 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/22/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne
2019 371 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/23/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2019 372 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/25/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 373 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/26/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 374 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Szydłów „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023
2019 375 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
2019 376 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr VII/16/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniu stawki opłaty
2019 377 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr VII/17/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu jej składania przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skalbmierz
2019 378 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr VIII/18/2019 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2019 379 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2019 380 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 381 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Wąchock w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
2019 382 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 r. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 383 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2019 384 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąchock
2019 385 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 386 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu GMINY WAŚNIÓW na 2019 rok
2019 387 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Waśniów
2019 388 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/23/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Oleśnica
2019 389 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr V / 25 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/294/2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2019 390 2019-01-10 Informacja Informacja nr ADM-511-329/18 Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 8 stycznia 2019 r. DODATKOWA LISTA
2019 391 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr V/28/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2019 rok
2019 392 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2018 rok
2019 393 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 394 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kluczewsko
2019 395 2019-01-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.94.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2018 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr L/271/2018 Rady Gminy Opatowiec z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatowiec
2019 396 2019-01-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.101.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr RG-III/11/18 Rady Gminy Sitkówka - Nowiny dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka – Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2019 397 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 398 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr V/23/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Miejskiej w Połańcu
2019 399 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mirzec na 2019 rok
2019 400 2019-01-10 Postanowienie Postanowienie nr 1/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej w Bodzentynie w okręgu wyborczym nr 13
2019 401 2019-01-10 Postanowienie Postanowienie nr 1/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Kijach w okręgu wyborczym nr 15
2019 402 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018  rok
2019 403 2019-01-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr I/2019 Przewodniczącego Rady Gminy Bodzechów z dnia 3 stycznia 2019 r. o sprostowaniu błędu w Uchwale Nr II/9/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2019 404 2019-01-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Smyków w okręgu wyborczym nr 15
2019 405 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2019 406 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2019 407 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w domu i szkole” na lata 2019 – 2023
2019 408 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w domu i szkole” na lata 2019 - 2023
2019 409 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Nowy Korczyn w sprawie przyłączenia części obrębu Nowy Korczyn do obrębu Grotniki Małe
2019 410 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Podzamcze w sprawie utworzenia nowego obrębu geodezyjnego o nazwie Podzamcze i zmiany granic obrębu Nowy Korczyn oraz Grotniki Duże
2019 411 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok
2019 412 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowy Korczyn
2019 413 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2019 rok
2019 414 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/27/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleśnica na 2019 rok
2019 415 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pienięznych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2019 416 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Oksa ,,Posiłek w domu i w szkole" na lata 2019-2023
2019 417 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023 oraz okreslenia zasad zwrotu wydatków
2019 418 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2019 rok
2019 419 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2019 rok
2019 420 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr LII/269/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łoniów
2019 421 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie
2019 422 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 423 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w statucie Powiatu Kazimierskiego
2019 424 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Kazimierskiego
2019 425 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/35/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 426 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr V/23/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia metody ustalania opłaty oraz wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Działoszyce
2019 427 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr V/14/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok
2019 428 2019-01-11 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 10/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: starachowickiego, ostrowieckiego, opatowskiego i sandomierskiego
2019 429 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce
2019 430 2019-01-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.90.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce
2019 431 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr V/23/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Koprzywnicy i ustalenia statutu
2019 432 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym w Koprzywnicy, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunki zwolnienia od ponoszenia opłat
2019 433 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2019 434 2019-01-14 Informacja Informacja nr OKA.4210.65(10).2018.2019.189.XVI.AZa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
2019 435 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2018 rok
2019 436 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Secemin
2019 437 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 grudnia 2018 r. sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 438 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami GMINY PIEKOSZÓW na lata 2018 – 2021
2019 439 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy
2019 440 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 441 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 442 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stopnica
2019 443 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/35/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stopnica
2019 444 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacji publicznej przy drodze powiatowej nr 0035T w miejscowości Kotuszów
2019 445 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2019 rok
2019 446 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2019 rok
2019 447 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr V/28/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok
2019 448 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr II/4/18 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Tarłów
2019 449 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 450 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2019 451 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/32/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2019 452 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/38/2018 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi 344022T „Domaszowice starodroże 74” kategorii drogi gminnej położonej w miejscowości Domaszowice
2019 453 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/39/2018 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej 0310T Dąbrowa – Stara Góra położonej w miejscowości Dąbrowa do kategorii drogi gminnej
2019 454 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/40/2018 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej 0317T droga do Ośrodka Wypoczynkowego „Ameliówka” położonej w miejscowości Mąchocice Kapitulne do kategorii drogi gminnej
2019 455 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/48/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, składającą się z działki nr 77/2, położonej w Domaszowicach, gmina Masłów
2019 456 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/49/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, składającą się z działki nr 79/3, położonej w Domaszowicach, gmina Masłów
2019 457 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/50/2018 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 458 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/173/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 459 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 460 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów
2019 461 2019-01-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.89.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów
2019 462 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2019 rok
2019 463 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysokości opłaty za pojemnik
2019 464 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia dla Gminy Słupia Konecka wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 465 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 466 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 467 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach
2019 468 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr 10/III/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 231/XXXV/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru obejmującego część nieruchomości położonych w granicach obrębów Królewiec, Salata oraz Miedzierza
2019 469 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia Konecka na 2019 rok
2019 470 2019-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 204/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 471 2019-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 234/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 472 2019-01-17 Informacja Informacja Starosty Starachowickiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ujawnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków projektu operatu opisowo-kartograficznego po modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Brzezie gm. Pawłów
2019 473 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/15/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok
2019 474 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr IV/31/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2019 rok
2019 475 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr VII/28/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Iwaniska ,,Posiłek w szkole i w domu”
2019 476 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr VII/29/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 477 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr IV/15/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczącego Rady i radnych Rady Gminy w Baćkowicach
2019 478 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr IV/16/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 479 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr IV/17/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 480 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr IV/19/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2019 rok
2019 481 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bodzechów na 2019 rok
2019 482 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tarczek na terenie gminy Pawłów
2019 483 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Radkowice Kolonia na terenie gminy Pawłów
2019 484 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/42/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/73/16 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia jako jednostki obsługującej oraz nadania mu statutu
2019 485 2019-01-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 555/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 17 października 2018 r.
2019 486 2019-01-21 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica z dnia 9 stycznia 2019 r. DO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie gmin: Pierzchnica i Wodzisław” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (RPO) Oś. priorytetowa 3– Efektywna i zielona energia Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
2019 487 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 488 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 489 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Bodzentyn
2019 490 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr IV.21.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2019 491 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr V.23.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2019 492 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr VI. 30. 2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”
2019 493 2019-01-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Koneckiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Koneckiego w 2019 roku
2019 494 2019-01-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2019 Starosty Koneckiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Koneckiego w 2019 roku
2019 495 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok
2019 496 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów objętych programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 497 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2019 498 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym
2019 499 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2019 rok
2019 500 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2019 rok
2019 501 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2019 502 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Obrazów na lata 2019-2024
2019 503 2019-01-21 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Kieleckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kieleckim
2019 504 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr V/2/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2019 rok
2019 505 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr V/3/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany załączników do uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2019 506 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr V/4/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 507 2019-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach w roku 2019
2019 508 2019-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta Kielce oraz świadczących usługi na rzecz Miasta Kielce w 2019 roku
2019 509 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 510 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr V/39/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Krasocin oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2019 511 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr V/40/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wynikające ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krasocin
2019 512 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr V/46/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 513 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr V/48/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 2019 rok
2019 514 2019-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Buskiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego w roku 2019
2019 515 2019-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2019 Starosty Buskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych na terenie powiatu buskiego w roku 2019
2019 516 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/27/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Klimontów na 2019 rok
2019 517 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/28/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2019 518 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/31/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2019 519 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/32/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 520 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr I/8/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2019 rok
2019 521 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr I/10/2019 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności przypadających dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2019 522 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/34/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Fałków na 2019 rok
2019 523 2019-01-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 554/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 17 października 2018 r.
2019 524 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok
2019 525 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 526 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Sadowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał
2019 527 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Sadowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie i nadania jej statutu
2019 528 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Sadowie z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sadowie
2019 529 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 530 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr VII/4/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 531 2019-01-25 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2019 532 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV.2.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 rok
2019 533 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV.5.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego
2019 534 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV.6.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Stodołach - Koloniach i w Klubie „Senior +” w Ożarowie
2019 535 2019-01-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Opatowskiego z działalności komisji bezpieczeństwa i porządku za rok 2018
2019 536 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie statutów sołectw: Grobla, Kłoda, Niedziałki, Pacanówka, Podborek, Ruda, Rytwiany, Szczeka, Sichów Duży, Sichów Mały, Strzegom, Strzegomek, Sydzyna, Święcica, Tuklęcz
2019 537 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2019
2019 538 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/16/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2019 rok
2019 539 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/19/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019 540 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 541 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie oraz nadania statutu
2019 542 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 543 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2019 rok
2019 544 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok
2019 545 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr 25/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 546 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Gminy Samborzec z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Samborzec, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Samborzec
2019 547 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 548 2019-01-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Skarżyskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. z dzialalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Skarżyskiego za 2018 rok
2019 549 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok
2019 550 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 551 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr VI/30/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Oleśnica
2019 552 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr VI/31/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 39/VI/07 z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu dla Sołectw Gminy Oleśnica
2019 553 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr VI/35/19 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019 rok
2019 554 2019-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Jędrzejowskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Jędrzejowskiego w 2019 r.
2019 555 2019-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Sandomierskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Skwirzowej na 2019 rok
2019 556 2019-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2019 Starosty Sandomierskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu na 2019 rok
2019 557 2019-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2109 Starosty Sandomierskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Sandomierskiego na 2019 rok
2019 558 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok
2019 559 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 27 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Bocznej Słupskiej w Pacanowie na ulicę Profesora Stanisława Pytko
2019 560 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr RG - VI / 53 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
2019 561 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr RG - VI / 55 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR RG – IV / 22 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 562 2019-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2019 Starosty Kieleckiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2019r.
2019 563 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 10/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Bartków
2019 564 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 11/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Belno
2019 565 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 12/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Chrusty
2019 566 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 13/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Długojów
2019 567 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 14/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Gruszka
2019 568 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 15/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Janaszów
2019 569 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 16/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Jaworze
2019 570 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 17/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Kajetanów
2019 571 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 18/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Kaniów
2019 572 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 19/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Kołomań
2019 573 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 20/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Lekomin
2019 574 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 21/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Samsonów
2019 575 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 22/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Szałas
2019 576 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 23/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Tumlin
2019 577 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 24/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Umer
2019 578 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 25/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Zachełmie
2019 579 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 26/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Zagnańsk
2019 580 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu na 2018 rok
2019 581 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu na 2018 rok
2019 582 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2019 rok
2019 583 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Gminy Secemin z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2019 rok
2019 584 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/1/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok
2019 585 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/3/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia takiej stawki
2019 586 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/4/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2019 587 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/5/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2019 588 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr I/1/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2019 589 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr I/8/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Starachowice w 2019 r.”
2019 590 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr I/11/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Starachowicach i ulg w komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Starachowice
2019 591 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr I/12/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Starachowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 592 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr I/14/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały VII/10/2018 z dnia 26 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Starachowice
2019 593 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Raków z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
2019 594 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Raków z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2019 595 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Raków z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 596 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Raków z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 597 2019-01-31 Informacja Informacja nr OKA.4210.82(6).2018.2019.1528.XIII.PS.Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez SFW Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
2019 598 2019-01-31 Postanowienie Postanowienie nr 1/2019 Starosty Sandomierskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu Zarządzenia do Edytora Aktów Prawnych XML
2019 599 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 600 2019-01-31 Informacja Informacja nr ADM-511-17/19 Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 25 stycznia 2019 r. DODATKOWA LISTA
2019 601 2019-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bodzentynie w okręgu wyborczym nr 13
2019 602 2019-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kijach w okręgu wyborczym nr 15