Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Wrzesień 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 3039 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LIX/1316/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.2: Centrum handlowo-usługowe u zbiegu ulic Zagnańskiej i Jesionowej” na obszarze miasta Kielce
2018 3040 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LIII/508/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie dla funkcji produkcyjnych i towarzyszących oraz poprzemysłowych
2018 3041 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sołtyków oraz części miejscowości Pięty, w obrębie ewidencyjnym Płaczków, na obszarze Gminy Bliżyn
2018 3042 2018-09-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 129/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3043 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/246/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Rytwiany
2018 3044 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LXX/492/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2018 rok
2018 3045 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LXX/326/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3046 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr 41/VIII/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018
2018 3047 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/248/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wojciechowice
2018 3048 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/80/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w  sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2018 3049 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/81/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmianiająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe okregi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3050 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/82/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3051 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/83/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Rady Powiatu Ostrowieckiego i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz w wyborach Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2018 3052 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/84/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2018 3053 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/85/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2018 3054 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/86/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3055 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/90/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2018 3056 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/221/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3057 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr 227/XXXIV/2018 Rady Gminy w Smykowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3058 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/293/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla obszaru Gminy Samborzec
2018 3059 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/419/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2018 rok
2018 3060 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/423/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz burmistrza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 3061 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 3062 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z funkcjonowaniem dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn
2018 3063 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr LVI/321/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2018  r.
2018 3064 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr 422 / LXVI / 18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2018 r.
2018 3065 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr X/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 3066 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr X/3/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 3067 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr X/5/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 3068 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr X/6/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 3069 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr X/7/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Starachowice
2018 3070 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr X/8/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/5/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Starachowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okęgu wyborczym
2018 3071 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr X/9/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/6/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Starachowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3072 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr X/10/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 3073 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr X/11/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Starachowice
2018 3074 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr X/12/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice
2018 3075 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr X/13/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Starachowice
2018 3076 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLII/305/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018  rok
2018 3077 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/365/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXII/302/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 3078 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/368/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi (ul. Wyrowce) o długości 842 m położonej w msc. Ćmińsk do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2018 3079 2018-09-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 4 września 2018 r. o wygaśnięciu mandatu radnej Rady Miejskiej w Osieku w okręgu wyborczym nr 11
2018 3080 2018-09-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 4 września 2018 r. o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Miejskiej w Staszowie w okręgu wyborczym nr 4
2018 3081 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3082 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXV/419/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Połaniec
2018 3083 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/433/2018 Rady Gminy Górno z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Górno
2018 3084 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/439/2018 Rady Gminy Górno z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Górno
2018 3085 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr RG - XLVI / 554 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2018 rok
2018 3086 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr RG - XLVI / 556 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, szkoleniu lub innym zdarzeniu organizowanym przez Straż Pożarną lub Gminę
2018 3087 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr RG - XLVI / 557 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Sitkówka - Nowiny miejsc sprzedaży i podawania alkoholu
2018 3088 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr RG - XLVI / 558 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2018 3089 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLV/346/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 rok
2018 3090 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLV/352/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn
2018 3091 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/806/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr LV/736/2018 Rady Miasta Sandomierz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Sandomierza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3092 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/807/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr LV/737/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Sandomierza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3093 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/808/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2018 3094 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/811/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok
2018 3095 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/813/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
2018 3096 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/814/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3097 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/815/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3098 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/816/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3099 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/817/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3100 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/818/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3101 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/819/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3102 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/821/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3103 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/823/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza
2018 3104 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/824/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/87/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Sandomierza
2018 3105 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/825/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Sandomierz
2018 3106 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/57/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
2018 3107 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/58/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niestachów część "A" na terenie gminy Daleszyce
2018 3108 2018-09-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak:SPN.III.4130.61.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLVII/58/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niestachów część „A” na terenie gminy Daleszyce
2018 3109 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/59/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smyków I na terenie gminy Daleszyce
2018 3110 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLV/273/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Wąchock
2018 3111 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLV/278/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 3112 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LVI/406/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXII/147/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie
2018 3113 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LVI/407/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy
2018 3114 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LVI/408/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLVIII/341/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Klimontów na lata 2017-2020"
2018 3115 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LVI/409/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Klimontów
2018 3116 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/349/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne niż Powiat Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 3117 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/448/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia nowego regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chmielnik
2018 3118 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/449/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 3119 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/450/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
2018 3120 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/452/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/167/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik
2018 3121 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/453/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Chmielnik maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3122 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/454/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 3123 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/456/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu na 2018 rok
2018 3124 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LV/77/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3125 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LVI/404/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 3126 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/313/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Sędziszów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3127 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/314/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Sędziszów
2018 3128 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/315/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 4 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków dla Gminy Sędziszów
2018 3129 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/317/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 4 września 2018 r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów, określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia w szkołach prowadzonych przez gminę Sędziszów
2018 3130 2018-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 143/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3131 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 344/XLVIII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 3132 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LV/438/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/388/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie danych o należnościach pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do rejestru
2018 3133 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LV/440/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Łagów
2018 3134 2018-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 330/2018 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
2018 3135 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XL/310/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Lipnik na 2018 rok
2018 3136 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 297/XLVI/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mniów
2018 3137 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 301/XLVI/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2018 3138 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/301/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
2018 3139 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/303/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Pacanów
2018 3140 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/305/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii kategorii drogi publicznej (gminnej) i ustalenia ich przebiegu
2018 3141 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/306/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/82/04 z dnia 30 stycznia 2004r w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 3142 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/307/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej (gminnej) poprzez wyłączenie z użytkowania na terenie gminy Pacanów
2018 3143 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/308/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
2018 3144 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/278/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 7 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije
2018 3145 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LI/309/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 3146 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/248/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3147 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LXV/418/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
2018 3148 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/278/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 3149 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XL/197/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2018 rok
2018 3150 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XL/198/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz
2018 3151 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLV/248/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok
2018 3152 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/434/2018 Rady Gminy Górno z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie określania trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Górno dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu uzyskania zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania
2018 3153 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/436/2018 Rady Gminy Górno z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi nr 0320T Krajno Drugie – Wymyślona – Bęczków do kategorii dróg gminnych
2018 3154 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/452/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów
2018 3155 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/333/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka we Włoszczowie oraz nadania mu statutu
2018 3156 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/335/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2018 3157 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/336/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Domu Kultury we Włoszczowie i Domu Kultury w Kurzelowie w jedną jednostkę o nazwie Dom Kultury we Włoszczowie oraz nadania jej statutu
2018 3158 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/337/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Włoszczowa
2018 3159 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/339/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2018 r.
2018 3160 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LX/66/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rady miasta, rady powiatu i sejmiku województwa oraz prezydenta miasta
2018 3161 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LII/328/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Szydłów
2018 3162 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LV/329/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2018 r.
2018 3163 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LV/332/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirzec w 2018 roku”
2018 3164 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/369/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 września 2018 r. utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie, Domu Pomocy Społecznej w Sobowie Filia w Suchodółce oraz Domu Pomocy Społecznej w Czachowie dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
2018 3165 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr 429/LXVII/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej i sprostowania błędu pisarskiego w adresie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
2018 3166 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr 430/LXVII/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018 3167 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XLI/208/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok
2018 3168 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XLII/214/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok
2018 3169 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/173/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
2018 3170 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/174/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie
2018 3171 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/175/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych
2018 3172 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/176/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Moskorzew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3173 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/177/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Moskorzew
2018 3174 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LIII/ 271 /2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2018 rok
2018 3175 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LIII/272/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie gminy Obrazów
2018 3176 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/237/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 1 Czerwona Górka na obszarze gminy Łączna
2018 3177 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLI/254/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r.
2018 3178 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLI/261/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Skarżysko Kościelne miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3179 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLI/262/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży, na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
2018 3180 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/302/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Pacanów
2018 3181 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LIX/312/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
2018 3182 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/277/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Fałków na lata 2018 - 2021
2018 3183 2018-09-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 126/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3184 2018-09-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 140/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3185 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr 288/XLIII/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Oleśnica konsultacji dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Oleśnica
2018 3186 2018-09-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 285/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2018 r.
2018 3187 2018-09-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 301/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 14 czerwca 2018 r.
2018 3188 2018-09-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 303/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 14 czerwca 2018 r.
2018 3189 2018-09-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 310/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 20 czerwca 2018 r.
2018 3190 2018-09-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.58.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVIII/219/2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Radoszyce
2018 3191 2018-09-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.60.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 września 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/1/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice w części określonej w § 3 ust. 1 dot. słów „niezwłocznie”, § 3 ust. 2 dot. słów „niezwłocznie”, § 3 ust. 3, 4 i 5, § 5 ust. 5, § 8 ust. 2, § 14, § 15, § 18 ust. 1 pkt. 2, § 19 i § 20 uchwały
2018 3192 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LV/520/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.
2018 3193 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LV/521/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 7 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Końskich, Rady Powiatu w Końskich, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Końskie
2018 3194 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr 427/LXVII/ 18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2018 r.
2018 3195 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr 56/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zagnańsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3196 2018-09-14 Postanowienie Postanowienie nr 2/2018 Przewodniczącego Rady Gminy Zagnańsk z dnia 11 września 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2018 3197 2018-09-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 13 września 2018 r. w sprawie podziału gminy Gnojno na stałe obwody głosowania
2018 3198 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr LIII/ 334/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Rudkach gmina Szydłów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
2018 3199 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr LV/334/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mirzec
2018 3200 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr LV/335/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 3201 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/590/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 3202 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LVIII / 347 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 11 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin
2018 3203 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr 54/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3204 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr 58/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie likwidacji filii w Tumlinie Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie
2018 3205 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XL/277/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Bejsce
2018 3206 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLII/288/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2018 r.
2018 3207 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLII/289/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody do wprowadzenia danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych
2018 3208 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLII/290/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3209 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/55/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 3210 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LXXVI.435.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie
2018 3211 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LVII/324/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2018  r.
2018 3212 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/61/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Osinach w wyborach samorządowych
2018 3213 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/63/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Pierzchnica
2018 3214 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr 29/284/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Małogoszcz
2018 3215 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr 29/285/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Małogoszcz oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Małogoszcz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3216 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr 29/287/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3217 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr 29/288/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małogoszcz
2018 3218 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/325/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 13 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3219 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/327/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu glosowania w wyborach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
2018 3220 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/330/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/49/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2018 3221 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LXXI/494/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2018 rok
2018 3222 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LXXI/496/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej „Kazimierza Wielka”
2018 3223 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LXXI/497/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej, Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz wyborów Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej w 2018 roku
2018 3224 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LXXI/499/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 września 2018 r. Uchwała w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2018 3225 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LXXI/500/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
2018 3226 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LXXI/501/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3227 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LXXI/502/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 3228 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LXXI/503/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3229 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/580/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok
2018 3230 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/584/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 3231 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/586/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
2018 3232 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/588/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/409/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze Zbiornika Retencyjno-Rekreacyjnego w Radzanowie położonego w gminie Busko-Zdrój
2018 3233 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/589/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/114/95 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 1995 roku w sprawie utworzenia Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju
2018 3234 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/255/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Włoszczowskiego
2018 3235 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr 290/XLIII/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 7 września 2018 r. w sprawie określenia czasu pracy nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 3236 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr 291/XLIII/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 7 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkole oraz przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleśnica
2018 3237 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr 292/XLIII/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2018 3238 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr 294/XLIII/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok
2018 3239 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XL/1320/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok
2018 3240 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LX/1322/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 3241 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LX/1323/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Kielce w wyborach do Rady Miasta Kielce, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz w wyborach Prezydenta Miasta Kielce
2018 3242 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LX/1327/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania
2018 3243 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LX/1328/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej na terenie miasta Kielce
2018 3244 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LX/1329/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 13 września 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
2018 3245 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LX/1336/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości Miasta Kielce
2018 3246 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XL/405/2018 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku
2018 3247 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XL/406/2018 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku
2018 3248 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LIII/273/18 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 3249 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LIII/274/2018 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3250 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLV/507/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 3251 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLV/511/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Pawłów
2018 3252 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLV/512/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/279/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 października 2016r. w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Pawłów „Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Pawłowie” w jednostkę budżetową ”Samorządowe Centrum Oświaty w Pawłowie”
2018 3253 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLV/513/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pawłów
2018 3254 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLV/514/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian statutu gminy
2018 3255 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLV/518/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
2018 3256 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XL/231/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 3257 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3258 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Bliżyn
2018 3259 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX /58/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu Kieleckiego kategorii drogi powiatowej
2018 3260 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX /59/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu Kieleckiego kategorii drogi powiatowej
2018 3261 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/278/2018 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie, nadanym Uchwałą Nr XXXIV/263/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku
2018 3262 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LI/293/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3263 2018-09-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z siedzibą w Baćkowicach
2018 3264 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr LX/1332/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach
2018 3265 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr LIX/67/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 3266 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr LIX/71/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Bodzechów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3267 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr LIX/72/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bodzechów
2018 3268 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr LIX/74/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bodzechów warunków i zasad korzystania z nich
2018 3269 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XVI/62/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 17 września 2018 r. w sprawie dokonania zmiany budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2018 rok
2018 3270 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/259/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
2018 3271 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/264/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok
2018 3272 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLII/264/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r.
2018 3273 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/476/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 26 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 3274 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLV/491/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 17 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
2018 3275 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr 29/293/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Małogoszcz
2018 3276 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLV/275/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3277 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLV/279/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII /114/2008 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Południe w Wąchocku
2018 3278 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLV/280/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/115/2008 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Północ w Wąchocku
2018 3279 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLV/281/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/116/2008 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Parszów
2018 3280 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLV/282/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/117/2008 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wielka Wieś
2018 3281 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLV/283/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/118/2008 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Marcinków
2018 3282 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLV/284/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/119/2008 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rataje
2018 3283 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLV/285/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/120/2008 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Węglów
2018 3284 2018-09-20 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 208/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 23 maja 2018 r.
2018 3285 2018-09-20 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 258/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2018 r.
2018 3286 2018-09-20 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 302/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 14 czerwca 2018 r.
2018 3287 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/402/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 3288 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/403/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 3289 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/405/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych w Mieście i Gminie Opatów
2018 3290 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/406/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Opatów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3291 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/410/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 3292 2018-09-20 Postanowienie Postanowienie nr 2/2018 Przewodniczącego Rady Gminy Mniów z dnia 19 września 2018 r. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2018 3293 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr 10/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVIII/266/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z nadwyżki dochodów nad wydatkami z 2017 roku z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
2018 3294 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr 11/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLV/250/18 Rady Powiatu Włoszczowskiegoz dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie poręczenia kredytu przez Powiat Włoszczowski dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
2018 3295 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr 12/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LI/344/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2018 3296 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr 13/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr LIV/67/2018 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3297 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/435/2018 Rady Gminy Górno z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/428/2018 z dnia 17 lipca 2018r. w sprawie nadania nazw ulicom na drogach wewnętrznych w miejscowości Cedzyna
2018 3298 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr LX/1361/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 13 września 2018 r. w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego "Cedzyna" w Kielcach
2018 3299 2018-09-21 Informacja Informacja nr OKA.4110.32.2018.AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła CELSIUM Sp. z o. o. w Skarżysku-Kamiennej
2018 3300 2018-09-21 Informacja Informacja nr OKA.4110.14.275.2018.CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu
2018 3301 2018-09-21 Informacja Informacja nr OKA.4210.44(4).2018.192.XV.AZa.Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła ustalonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach
2018 3302 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/260/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Solec-Zdrój oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Solec-Zdrój miejsc sprzedaży i podawana napojów alkoholowych
2018 3303 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr LXXI/328/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3304 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/243/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w granicach Gminy Sadowie
2018 3305 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/246/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sadowie
2018 3306 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/250/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów i doradców zawodowych
2018 3307 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/251/2018 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 18 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały LXV/219/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 3308 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/267/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok
2018 3309 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/271/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 10 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie
2018 3310 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr LXI/436/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie w wyborach samorządowych
2018 3311 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/306/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 roku
2018 3312 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/307/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Łopuszno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3313 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/37/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2018 r.
2018 3314 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XL/276/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3315 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/673/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLIX/871/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego
2018 3316 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/674/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLIX/870/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego
2018 3317 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/675/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLIX/873/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Sieradowickiego Parku Krajobrazowego
2018 3318 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/676/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLIX/874/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego
2018 3319 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/685/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok
2018 3320 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/686/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok
2018 3321 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr LXV/92/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2018 3322 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr LXV/93/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 3323 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr LXXI/561/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 3324 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr LXXI/566/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/321/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Staszów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2018 3325 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr 63/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3326 2018-09-24 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: koneckiego, skarżyskiego, starachowickiego, ostrowieckiego opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego
2018 3327 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/250/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3328 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/251/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rytwiany
2018 3329 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/252/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Rytwiany miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3330 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr 230/XXXV/2018 Rady Gminy w Smykowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3331 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/399/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wynikające ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krasocin
2018 3332 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin
2018 3333 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/401/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3334 2018-09-25 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 24 września 2018 r. o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Miejskiej w Stąporkowie w okręgu wyborczym nr 2
2018 3335 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr LVIII / 344 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 11 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2018 3336 2018-09-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 października 2018 r.
2018 3337 2018-09-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.62.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 września 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLII/364/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych obowiązujących na terenie Gminy Bogoria w części obejmującej § 4 ust. 2 i ust. 5 uchwały
2018 3338 2018-09-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.63.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 września 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LII/328/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Szydłów w części obejmującej § 1 ust. 2 pkt. 4, § 4 pkt. 9, § 9, § 10, § 18 ust. 3 § 20 ust. 1 regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Szydłów, stanowiącego załącznik do uchwały
2018 3339 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XL/82/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok
2018 3340 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/252/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Sadowie Nr LXV/220/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2018 3341 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr 232/XXXV/2018 Rady Gminy w Smykowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Smyków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2018 3342 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LVII/417/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Beradz
2018 3343 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LVII/418/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy Klimontów dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2018 3344 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LVII/419/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 września 2018 r. wsprawie zmian w uchwale Nr L/353/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 lutego 2018 r. w  sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania dla publicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Klimontów
2018 3345 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/350/2018 Rady Gminy Raków z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
2018 3346 2018-09-26 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 25 września 2018 r. o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Gminy Raków w okręgu wyborczym nr 3
2018 3347 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok
2018 3348 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LI/320/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sobków
2018 3349 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LI/321/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
2018 3350 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LI/322/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sobków
2018 3351 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr X/60/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3352 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr X/61/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3353 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LIII/271/18 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr VIII/42/15 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2018 3354 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LIII/276/18 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarłów
2018 3355 2018-09-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.68.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 września 2018 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XLII/256/2018 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój
2018 3356 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/283/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Fałków
2018 3357 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/284/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Fałków
2018 3358 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr X/64/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/15 Rady Gminy Brody z dnia 2 marca 2015r. dot. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brody oraz zarządzenia poboru opłaty, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 3359 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LIX/367/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2018 rok
2018 3360 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/315/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/155/09 Rady Gminy Wiślica z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wiślica
2018 3361 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIX.36.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2018 rok
2018 3362 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIX.39.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego
2018 3363 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIX.42.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2019 r.
2018 3364 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIX.43.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym
2018 3365 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/373/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018
2018 3366 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/375/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii
2018 3367 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr L/294/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2018 rok
2018 3368 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr L/296/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nagłowice