Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Sierpień 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 2728 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LIX/1296/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzniesienia pomnika Przemysława Gosiewskiego na terenie miasta Kielce
2018 2729 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LIX/1298/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok
2018 2730 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LIX/1303/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania
2018 2731 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LIX/1304/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i w systemie kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2018 2732 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LIX/1308/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2018 2733 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LIX/1309/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach
2018 2734 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LIX/1315/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 2735 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LIX/1317/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kielce miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży
2018 2736 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LIX/1318/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Kielce
2018 2737 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LI/316/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Szydłów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2738 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LI/317/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Szydłów
2018 2739 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/660/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
2018 2740 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/661/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
2018 2741 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/669/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok
2018 2742 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr LIII/511/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.
2018 2743 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr LIII/512/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 lipca 2018 r. sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Końskie na 2019 rok
2018 2744 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XL/260/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2745 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr 418/LXV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2018 r.
2018 2746 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr LIX/64/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 2747 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/430/2018 Rady Gminy Górno z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Górno maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2748 2018-08-03 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 28 czerwca 2018 r. Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK
2018 2749 2018-08-03 Aneks Aneks nr 1 Powiatu Kieleckiego z dnia 10 maja 2018 r. do POROZUMIENIA Nr 3/ODS/2018 w sprawie powierzenia Gminie Łopuszno prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymanie dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy przy drogach zlokalizowanych na obszarze gminy Łopuszno
2018 2750 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/226/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 2751 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/240/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat prowadzonych przez Gminę Wojciechowice
2018 2752 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/242/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Wojciechowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2753 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/244/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowicach
2018 2754 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/206/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Oksa
2018 2755 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/207/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
2018 2756 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr VII/56/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 2757 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr VII/60/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie sezonu kąpielowego oraz utworzenia miejsca okazjonalnego wykorzystywanego do kąpieli funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym 2018
2018 2758 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/1/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice
2018 2759 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2760 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/4/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 2761 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/5/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 2762 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/6/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 2763 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr LXVIII/491/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2018 rok
2018 2764 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/290/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2765 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/415/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2018 rok
2018 2766 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/418/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/381/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2018 2767 2018-08-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2018 Wójta Gminy Górno z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zakazu kąpieli w zalewie w miejscowości Cedzyna
2018 2768 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/317/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2769 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/318/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/197/2017 z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia (Konecka)
2018 2770 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/319/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/198/2017 z dnia 22 marca 2017roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2018 2771 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/320/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/154/2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupia (Konecka)
2018 2772 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/321/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Słupia Konecka
2018 2773 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr L/501/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Barcza na terenie gminy Masłów
2018 2774 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr LI/262/2018 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2775 2018-08-06 Aneks Aneks nr 5/2018 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 1 czerwca 2018 r. do Porozumienia Nr 16/2014 r. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Skarżysko-Kamienna realizacji zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Skarżyskiego zawarty pomiędzy:
2018 2776 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/238/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół, obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela: pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2018 2777 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVI /241/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 2778 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/243/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wojciechowice
2018 2779 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLI/303/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018  rok
2018 2780 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/302/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Lipnik na 2018 rok
2018 2781 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/306/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Lipnik maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2018 2782 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/307/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Lipnik
2018 2783 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/308/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Lipnik
2018 2784 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/470/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 2785 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/474/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drochów Dolny
2018 2786 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII.30.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2018 rok
2018 2787 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/267/2018 Rady Gminy Złota z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złota
2018 2788 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr LXII/68/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2018 2789 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr LXII/69/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2018 2790 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr LXII/74/208 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych i mieszkaniach chronionych
2018 2791 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr LXII/75/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 2792 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr LXII/76/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ostrowiec Świętokrzyski lub jej jednostkom organizacyjnym
2018 2793 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr LXII/77/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2018 2794 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr LXII/78/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2018 2795 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/501/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 2796 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/504/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale NR XL/468/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pawłów w 2018 roku.”
2018 2797 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr LV/399/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 2798 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bejsce
2018 2799 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr LVII/298/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
2018 2800 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr LVII/299/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany inkasenta poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości we wsi Książnice
2018 2801 2018-08-06 Informacja Informacja nr OKA.4110.26.2018.291.AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 sierpnia 2018 r. o podmiocie ubiegającym się o koncesję na obrót ciepłem
2018 2802 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok i podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy
2018 2803 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/389/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 2804 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 2805 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/392/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród mieszkańców gminy Opatów dotyczących „Budżetu obywatelskiego Gminy Opatów na rok 2019”
2018 2806 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/394/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Opatów
2018 2807 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/395/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatów
2018 2808 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/397/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Opatów
2018 2809 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/398/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Opatów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2810 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/399/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 2811 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/428/2018 Rady Gminy Górno z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom na drogach wewnętrznych w miejscowości Cedzyna
2018 2812 2018-08-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.56.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIV/302/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2018 2813 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr 279/XLII/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Oleśnica
2018 2814 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr 280/XLII/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Oleśnica
2018 2815 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr 281/XLII_18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica
2018 2816 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr 285/XLII/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian do statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy
2018 2817 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr 287/XLII/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok
2018 2818 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/1295/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Zachód - Obszar Niewachlów II” (w rejonie ulic: Batalionów Chłopskich, Malików) w Kielcach
2018 2819 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLV/231/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wojciechowice, w obrębie Smugi, na działkach ewidencyjnych numer: 40/7, 39/5, 40/8, 39/6, 40/4, 39/4
2018 2820 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/276/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 2821 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLV/241/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2822 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLV/244/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rytwiany na lata 2018-2023
2018 2823 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLV/245/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rytwiany
2018 2824 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/211/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2018 2825 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/214/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2826 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/262/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok
2018 2827 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowy Korczyn
2018 2828 2018-08-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.59.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIX/292/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bałtów i ustalenia liczby godzin dla nauczyciela bibliotekarza, w części obejmującej § 2 uchwały
2018 2829 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr LII/492/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Partyzantów, Źródlanej i Browarnej
2018 2830 2018-08-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.47.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr LII/492/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Partyzantów, Źródlanej i Browarnej
2018 2831 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr LIV/310/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ćmielowa
2018 2832 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr LV/316/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ćmielów lub jej jednostkom podległym
2018 2833 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr LV/317/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2018  r.
2018 2834 2018-08-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.54.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2018 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr LIV/311/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzóstowa
2018 2835 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/224/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna
2018 2836 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XLV/307/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2837 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XLV/312/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich powołania
2018 2838 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/2018 Rady Gminy Złota z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2839 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/268/2018 Rady Gminy Złota z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
2018 2840 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/61/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/1/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2841 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr LXIV/413/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
2018 2842 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr LXIV/414/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/359/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Połaniec na rok 2018
2018 2843 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/260/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Wójta Gminy Bliżyn
2018 2844 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/237/18 Rady Gminy Secemin z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2018 rok
2018 2845 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/18 Rady Gminy Secemin z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Secemin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży
2018 2846 2018-08-08 Informacja Informacja nr OKA.4110.26.2018.AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia koncesji na obrót ciepłem CELSIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
2018 2847 2018-08-08 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 7 sierpnia 2018 r. o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Gminy Kluczewsko w okręgu wyborczym nr 7
2018 2848 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/216/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie dopłaty do 1 m3 wody
2018 2849 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LVI/50/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 2850 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/61/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 2851 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/64/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 2852 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/65/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2853 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/66/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie
2018 2854 2018-08-09 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 21 czerwca 2018 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK
2018 2855 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr L/332/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2856 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr L/337/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Michałów
2018 2857 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr 9/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LXII/792/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie kosztów doprowadzenia wody do każdej działki w ROD im. T. Kościuszki w Sandomierzu
2018 2858 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr 294/XLV/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2018 2859 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XL/252/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r.
2018 2860 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2018 rok
2018 2861 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269//2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2862 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na terenie gminy na rok 2018
2018 2863 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr LX/430/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2018 rok
2018 2864 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr LX/433/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Piekoszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2865 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr LX/435/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/254/2017 Rady Gminy Piekoszów z  dnia 23  lutego 2017r. w  sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w  Gminie Piekoszów oraz ustalenia zasad korzystania z  tych obiektów i  stawki opłaty za korzystanie z  przystanków komunikacyjnych
2018 2866 2018-08-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2018 Wójta Gminy Górno z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 72/2018 Wójta Gminy Górno z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie wprowadzenia zakazu kąpieli w zalewie w miejscowości Cedzyna
2018 2867 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/314/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasocin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”
2018 2868 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wodzisław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
2018 2869 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/247/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia
2018 2870 2018-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.56.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLVI/247/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 3 lipca 2018r. w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia
2018 2871 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radków
2018 2872 2018-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.57.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXIV/221/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radków
2018 2873 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr LIX/1313/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Placówek w Kielcach i nadania statutu
2018 2874 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLV/374/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do prowadzonego przez Gminę Bieliny rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 2875 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLV/376/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia kierownika Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Bielinach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3
2018 2876 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLV/379/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Bieliny
2018 2877 2018-08-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Krasocin z dnia 25 czerwca 2018 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krasocin za 2017 rok
2018 2878 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/228/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łączna
2018 2879 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/229/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, napojów alkoholowych na terenie Gminy Łączna
2018 2880 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/230/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 2881 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/231/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
2018 2882 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LVII / 341 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2018 2883 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLI/210/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zawichost miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2884 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLI/211/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zawichost
2018 2885 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLI/212/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/171/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zawichost oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 2886 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr L/305/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 2887 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/274/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 2888 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr LII/267/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2018 rok
2018 2889 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLI/265/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach
2018 2890 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLI/266/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2891 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/287/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/185/2013 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Kije, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kije, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki za korzystanie z tych przystanków
2018 2892 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/294/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2893 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr LIX/1310/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zespół Leczenia Środowiskowego w Kielcach
2018 2894 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr LII/521/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2018 2895 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/208/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok
2018 2896 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/209/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr. V/20/2015 Rady Gminy Słupia w sprawie poboru podatków : rolnego, od nieruchomości, leśnego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 2897 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/210/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Słupia
2018 2898 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr LIV/515/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.
2018 2899 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr LXIX/548/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 2900 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr LXIX/550/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/271/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zniżek w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów
2018 2901 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/39/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2902 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/43/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2903 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/44/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Stopnica
2018 2904 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/45/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/16/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 2905 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/46/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stopnica
2018 2906 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/47/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 2907 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/48/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2018 2908 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/49/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy
2018 2909 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/50/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/8/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
2018 2910 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XIX/90/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2018 rok
2018 2911 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XIX/92/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2912 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XIX/93/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
2018 2913 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości Bichniów, Czaryż, Wola Czaryska, Krzepice, Celiny, Psary Kolonia, Psary Wieś (plan 2)
2018 2914 2018-08-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.48.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXIV/229/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości Bichniów, Czaryż, Wola Czaryska, Krzepice, Celiny, Psary Kolonia, Psary Wieś (plan 2)
2018 2915 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości Marchocice, Międzylesie, Żelisławice, Żelisławiczki (plan 4).
2018 2916 2018-08-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.49.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXIV/230/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejscowości Marchocice, Międzylesie, Żelisławice, Żelisławiczki (plan 4)
2018 2917 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania obszarów miejscowości Wałkonowy Dolne, Wałkonowy Górne, Krzepin (plan 5).
2018 2918 2018-08-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.50.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXIV/231/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania obszarów miejscowości Wałkonowy Dolne, Wałkonowy Górne, Krzepin (plan 5)
2018 2919 2018-08-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.51.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2018 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXIV/232/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów letniskowych w miejscowości Gabrielów gmina Secemin
2018 2920 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr LVII/355/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2018 2921 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr LVII/356/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/328/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 maja 2018 r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stąporków
2018 2922 2018-08-20 Informacja Informacja nr OKA.4210.61(15).2017.2018.29.XVII.PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o. o. z siedzibą w Staszowie
2018 2923 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/56/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok
2018 2924 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr VIII/53/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r
2018 2925 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2018 Rady Gminy w Brodach z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zorganizowania dzieciom niepełnosprawnym w czasie roku szkolnego bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego
2018 2926 2018-08-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 110/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2927 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr LXIX/319/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2928 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr LXIX/322/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw osiedlom, ulicom, drogom wewnętrznym, innym obiektom publicznym znajdującym się na terenie Gminy Iwaniska
2018 2929 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr LXIX/323/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR LXVIII/317/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2018r. w sprawie ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Iwaniska
2018 2930 2018-08-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 17 sierpnia 2018 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kluczewsko w okręgu wyborczym nr 7
2018 2931 2018-08-20 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału powiatu ostrowieckiego na okręgi wyborcze
2018 2932 2018-08-20 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału powiatu starachowickiego na okręgi wyborcze
2018 2933 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XLII/253/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 13 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój
2018 2934 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XLII/255/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok
2018 2935 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XLII/258/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia  „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Solec-Zdrój"
2018 2936 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr LXXIV.424.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 2937 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr LII/264/18 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarłowie
2018 2938 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr LII/267/2018 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2939 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr LII/269/18 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tarłów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2940 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr LII/270/18 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tarłów
2018 2941 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr LIV/67/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2942 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr LIV/69/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/58/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Nowa Słupia oraz jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z  2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczna oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielenia tych ulg
2018 2943 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr LIV/70/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 2944 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr LIV/71/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Nowa Słupia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2945 2018-08-21 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 20 sierpnia 2018 r. o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Miejskiej w Chęcinach w okręgu wyborczym nr 10
2018 2946 2018-08-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 20 sierpnia 2018 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Działoszycach w okręgu wyborczym nr 13
2018 2947 2018-08-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.51.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 lipca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/265/2018 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 czerwca 2018roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Osiek
2018 2948 2018-08-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.54.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2018 r. stwierdzające się nieważność uchwały Nr XLIX/293/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w oddziałach/punktach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bałtów, w części obejmującej § 3 uchwały w brzmieniu: „rozpoczętą”
2018 2949 2018-08-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.55.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/443/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2018 2950 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr LIV/327/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2018 r.
2018 2951 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XLII/306/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/60/07 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 17 października 2007 roku w sprawie: rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotów w łączonych pensach o wymiarze różnego pensum w ramach jednego etatu
2018 2952 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/283/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2018 rok
2018 2953 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/285/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nagłowice”
2018 2954 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/286/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Nagłowice
2018 2955 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/287/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Nagłowice
2018 2956 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/288/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały określającej tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Nagłowice
2018 2957 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/289/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Wójta Gminy Nagłowice
2018 2958 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/290/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/185/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nagłowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników wykonujących publiczny transport zbiorowy
2018 2959 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/291/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nagłowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia stawki opłat za jedno zatrzymanie środka transportu w tych obiektach
2018 2960 2018-08-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 121/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 10 maja 2018 r.
2018 2961 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/56/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Pierzchnica
2018 2962 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/58/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018 2963 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/60/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy w wyborach samorządowych
2018 2964 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LI/341/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2965 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LI/343/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
2018 2966 2018-08-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.42.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2018 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXVI/346/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Miedziana Góra
2018 2967 2018-08-23 Postanowienie Postanowienie nr I/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2018 2968 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/356/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 2969 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/358/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok
2018 2970 2018-08-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gowarczowie
2018 2971 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLII/308/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Wiślica oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Wiślica miejsc sprzedaży i podawana napojów alkoholowych
2018 2972 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLII/310/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Wiślica
2018 2973 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/343/2018 Rady Gminy Raków z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
2018 2974 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/347/2018 Rady Gminy Raków z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Raków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2975 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/348/2018 Rady Gminy Raków z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2018 2976 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr LIX/59/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok
2018 2977 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr LIX/60/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
2018 2978 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr LIX/61/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
2018 2979 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr LI /322/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2018 rok
2018 2980 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr LII/331/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2018 rok
2018 2981 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr LII/333/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Szydłów, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe
2018 2982 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Gnojno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2983 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 2984 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr LV/238/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2985 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr LV/240/ 2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Koprzywnica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2986 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr LV/241/ 2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Koprzywnica
2018 2987 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr LV/245/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koprzywnica
2018 2988 2018-08-27 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu opatowskiego i sandomierskiego
2018 2989 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr LX/66/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu honorowego „Ambasador Powiatu Staszowskiego”
2018 2990 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr LX/67/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 2991 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr L/310/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sobków
2018 2992 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr L/312/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XII/78/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2018 2993 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr L/313/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/79/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 2994 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XL/213/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok
2018 2995 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2018 2996 2018-08-28 Postanowienie Postanowienie nr 1/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2018 2997 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr LI/21/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w 2018 roku
2018 2998 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr LIX/63/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR LI/21/2018 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w 2018 roku
2018 2999 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/74/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2018 rok
2018 3000 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/77/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze
2018 3001 2018-08-28 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach z dnia 24 sierpnia 2018 r. wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2018 3002 2018-08-29 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 3/2018 Wójta Gminy Nowa Słupia z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2018 3003 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLI/267/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2018 rok
2018 3004 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLI/270/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Osiek
2018 3005 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/316/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3006 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLII/363/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały nr V/36/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego
2018 3007 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLII/364/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych obowiązujących na terenie Gminy Bogoria
2018 3008 2018-08-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego stwierdzające nieważność części uchwały Nr LIV/310/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ćmielowa
2018 3009 2018-08-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na rok 2018
2018 3010 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/482/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 26 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/325/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 3011 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/487/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 26 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zaborze
2018 3012 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/489/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 26 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Morawica na lata 2018-2021
2018 3013 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/490/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 26 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy
2018 3014 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX / 222 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2018
2018 3015 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX / 224 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Radoszyce
2018 3016 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr 425/LXVI/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Chęciny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3017 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr 426/LXVI/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Chęciny
2018 3018 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr LXX/555/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Staszów
2018 3019 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kije miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3020 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/289/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kije
2018 3021 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/291/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kije
2018 3022 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
2018 3023 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Wilczyce
2018 3024 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/269/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3025 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LV/244/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy, a także warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród
2018 3026 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LXX/553/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 3027 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LXX/556/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Staszów
2018 3028 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LXX/557/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Staszów
2018 3029 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XL/387/18 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krasocin
2018 3030 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XL/388/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasocin
2018 3031 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XL/392/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 3032 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XL/393/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krasocin
2018 3033 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XL/394/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy dotyczących nadania statutów sołectwom na terenie Gminy Krasocin
2018 3034 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XL/396/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3035 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLII/362/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018 3036 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LVIII/365/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2018 rok
2018 3037 2018-08-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 30 sierpnia 2018 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Chęcinach w okręgu wyborczym nr 10
2018 3038 2018-08-31 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 30 sierpnia 2018 r. o wygaśnięciu mandatu radnej Rady Gminy Bieliny w okręgu wyborczym nr 6