Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Lipiec 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 2354 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr RG - XLIV / 541 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowościach Kowala nazwy ulicy „Kryształowa”
2018 2355 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr RG - XLIV / 547 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/169/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach
2018 2356 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr RG - XLIV / 548 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 2357 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LI/264/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Obrazów, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opł\ty za korzystanie z tych przystanków
2018 2358 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/252/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Opatowiec konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statutu miasta miejscowości Opatowiec
2018 2359 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LV / 329 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2018 2360 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LV / 330 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2361 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XL/209/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany podziału powiatu pińczowskiego na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Pińczowie
2018 2362 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XL/213/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 2363 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LIV/234/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2364 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LIV/237/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Koprzywnica w latach 2018 – 2022”
2018 2365 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LVII/362/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2018 rok
2018 2366 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/243/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim
2018 2367 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/244/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Włoszczowskiego
2018 2368 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LXVII/540/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 2369 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LXVII/543/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej, przy sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Staszów osobom, o których w art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami
2018 2370 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LXXI.403.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
2018 2371 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LXXII.413.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 2372 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLV/269/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania o wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
2018 2373 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLV/272/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 2374 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/280/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2375 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/284/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Waśniów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2376 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/285/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Waśniów
2018 2377 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/288/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli doradztwa zawodowego, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waśniów
2018 2378 2018-07-02 Informacja Informacja Starosty Staszowskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Tursko Małe gm. Połaniec
2018 2379 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/396/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2018 rok
2018 2380 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/400/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w Statucie Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
2018 2381 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/404/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Pińczów w 2018 roku
2018 2382 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/405/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Pińczów w 2018 roku
2018 2383 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/406/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Pińczów w miejscowości Gacki w 2018 roku
2018 2384 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/407/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pińczów
2018 2385 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/408/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Pińczów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2386 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/409/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych jednostek pomocniczych Gminy Pińczów
2018 2387 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/412/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/377/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pińczów na dofinansowanie inwestycji polegających na montażu nowych lub wymianie istniejących źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta i Gminy Pińczów"
2018 2388 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/347/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Belno
2018 2389 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.25.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/347/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Belno
2018 2390 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/348/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Bieliny
2018 2391 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.22.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/348/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Bieliny
2018 2392 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/349/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Czaplów
2018 2393 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.26.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/349/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Czaplów
2018 2394 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/350/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Górki Napękowskie
2018 2395 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.31.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/350/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Górki Napękowskie
2018 2396 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/351/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Huta Nowa
2018 2397 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.21.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/351/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Huta Nowa
2018 2398 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/352/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Huta Podłysica
2018 2399 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.32.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/352/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Huta Podłysica
2018 2400 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/353/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Huta Stara
2018 2401 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.24.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/353/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Huta Stara
2018 2402 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/354/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Huta Koszary
2018 2403 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.29.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/354/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Huta Koszary
2018 2404 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/355/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Kakonin
2018 2405 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.23.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/355/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Kakonin
2018 2406 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/356/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Lechów
2018 2407 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.27.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/356/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Lechów
2018 2408 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/357/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Makoszyn
2018 2409 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.28.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/357/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Makoszyn
2018 2410 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/358/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Napęków
2018 2411 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.30.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/358/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Napęków
2018 2412 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/359/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny – miejscowości Porąbki
2018 2413 2018-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.33.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/359/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny – miejscowości Porąbki
2018 2414 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/330/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Włoszczowa
2018 2415 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/331/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Włoszczowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2416 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/332/2018 Rady Gminy Raków z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
2018 2417 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/337/2018 Rady Gminy Raków z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/168/2009 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2009r. w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Raków oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2018 2418 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2419 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/227/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2018 2420 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 2421 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bliżyn
2018 2422 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LIV/312/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2018  r.
2018 2423 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/399/2018 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku
2018 2424 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/400/2018 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku
2018 2425 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXII/396/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Południe w Połańcu
2018 2426 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LI/470/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką
2018 2427 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LI/471/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, 16 Stycznia, Zamkowej, Ks. Granata i Strażackiej
2018 2428 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LI/472/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Ks. Granata, Strażackiej, Kazanowskiej i Piłsudskiego
2018 2429 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LI/473/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta
2018 2430 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LI/474/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie, na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta
2018 2431 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LI/475/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: 3 Maja, Romualda Traugutta, Niepodległości, Kazimierza Pułaskiego i Hugo Kołłątaja
2018 2432 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Bliżyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2433 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/204/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście
2018 2434 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/205/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2018 2435 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/206/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - klubach seniora
2018 2436 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LIII/384/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 2437 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/289/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018
2018 2438 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/292/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bałtów i ustalenia liczby godzin dla nauczyciela bibliotekarza
2018 2439 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/293/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w oddziałach/punktach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bałtów
2018 2440 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/294/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bałtów
2018 2441 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/295/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bałtów
2018 2442 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/296/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Bałtów
2018 2443 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/299/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie
2018 2444 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr 222/XXXII/2018 Rady Gminy w Smykowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli
2018 2445 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr 224/XXXII/2018 Rady Gminy w Smykowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Smyków
2018 2446 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/333/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 r.
2018 2447 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/491/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 2448 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/494/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłów za 2017 rok
2018 2449 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/499/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie nadania imienia i Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Pawłowie
2018 2450 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.301.2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Gminy Lipnik na lata 2018- 2021”
2018 2451 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr 333/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 2452 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr 334/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ujawnianie należności pieniężnych Powiatu Skarżyskiego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
2018 2453 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr 336/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany podziału Powiatu Skarżyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Skarżyskiego
2018 2454 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr 337/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 402/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski
2018 2455 2018-07-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2017 rok
2018 2456 2018-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.44.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVIII/243/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ruda Maleniecka
2018 2457 2018-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.45.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LII/329/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2018 2458 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/416/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekoszów
2018 2459 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/417/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2460 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/420/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Piekoszów oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Piekoszów
2018 2461 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/252/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok
2018 2462 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/257/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2018 2463 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (etat łączony)
2018 2464 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Nowy Korczyn konsultacji dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Nowy Korczyn
2018 2465 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/243/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r.
2018 2466 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/247/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
2018 2467 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/189/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego „Skalbmierz” na rzekach Szarbiówce i Nidzicy
2018 2468 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/191/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2018 rok
2018 2469 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/563/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok
2018 2470 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/565/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój
2018 2471 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/570/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój
2018 2472 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/573/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój oraz nauczycieli emerytów i rencistów objętych przez te jednostki pomocą socjalną
2018 2473 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/574/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój
2018 2474 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/575/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2475 2018-07-04 Postanowienie Postanowienie nr 1.2018 Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2018 2476 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/286/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
2018 2477 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/340/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2022
2018 2478 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII / 210 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2018
2018 2479 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII / 215 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw na terenie Gminy Radoszyce
2018 2480 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII / 216 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr V / 19 / 2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 2481 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII / 217 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Radoszyce
2018 2482 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII / 218 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Radoszyce
2018 2483 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII / 219 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Radoszyce
2018 2484 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/46/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 2485 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/53/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Bodzentyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2486 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/54/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie sezonu kąpielowego oraz utworzenia miejsca okazjonalnego wykorzystywanego do kąpieli funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym 2018
2018 2487 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie odpłatności za uczestnictwo w Klubie „Senior+” w miejscowości Zbeltowice, Gmina Bejsce
2018 2488 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XL/259/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2018 rok
2018 2489 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XL/265/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Osiek
2018 2490 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 39/VII/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018
2018 2491 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie
2018 2492 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Gnojno dla organizacji pozarządowych, trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu kontroli oraz rozliczania
2018 2493 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/238/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2494 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/293/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 roku
2018 2495 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/299/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwalę Nr XXIX/193/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łopusznie
2018 2496 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/302/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łopuszno
2018 2497 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/304/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Łopuszno
2018 2498 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LIII/428/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 2499 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LXI/65/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2018 2500 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/2018 Rady Gminy Złota z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
2018 2501 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2502 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LVIII/1294/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok
2018 2503 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX.214.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie należności pieniężnych, o których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych
2018 2504 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX.215.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie budowy pomnika pamięci w centrum wsi Imielno w formie kamiennego obelisku
2018 2505 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX.216.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Imielno
2018 2506 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/5/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 2507 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/6/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 2508 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/7/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 2509 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/9/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 2510 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/10/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 2511 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/14/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/110/87 Miejskiej Rady Narodowej w Starachowicach z dnia 29 września 1987 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Starachowice
2018 2512 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/15/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad pobierania dodatkowej opłaty na Targowisku Miejskim przy ul. Targowej w Starachowicach
2018 2513 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/16/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Starachowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2514 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/17/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż na terenie gminy Starachowice napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
2018 2515 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/18/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż na terenie gminy Starachowice napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 2516 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/299/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2517 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/300/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Tuczępy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Tuczępy
2018 2518 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/301/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Tuczępy do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych
2018 2519 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/302/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2018 2520 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/304/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuczępach
2018 2521 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LII/499/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.
2018 2522 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LII/500/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Końskie
2018 2523 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LII/501/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Końskie
2018 2524 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LII/502/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy parkowi miejskiemu w Końskich
2018 2525 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LII/505/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/316/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
2018 2526 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/326/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2018 r.
2018 2527 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 2528 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/218/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 2529 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/219/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin (pensum) dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, dla których organem prowadzącym jest gmina Dwikozy
2018 2530 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/220/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dwikozy
2018 2531 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/221/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Dwikozy”
2018 2532 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
2018 2533 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/249/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2534 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.
2018 2535 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Radkowie
2018 2536 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Radków
2018 2537 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Radków
2018 2538 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/217/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 2539 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Radków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2540 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/204/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok
2018 2541 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/404/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
2018 2542 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/407/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku w Połańcu o nazwie "Kraina Malucha", dla którego organem prowadzącym jest Gmina Połaniec, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia z opłat
2018 2543 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/408/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu
2018 2544 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/409/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Połaniec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2545 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/410/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec
2018 2546 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr V/44/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół Gminy Bodzentyn”
2018 2547 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/163/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
2018 2548 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/170/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2018 2549 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/171/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2018 2550 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLV/232/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XXXV/178/2017 z dnia 6 października 2017r  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wojciechowice oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2018 2551 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LIV/288/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
2018 2552 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/230/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Sadowie
2018 2553 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/231/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Sadowie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2554 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/232/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Sadowie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 2555 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/233/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 2556 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LIV/395/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 2557 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLI/282/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2018 r.
2018 2558 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLI/283/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2018 r.
2018 2559 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLI/286/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu „Karta Seniora Gminy Wodzisław”
2018 2560 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/216/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Łączna w roku 2018
2018 2561 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/219/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
2018 2562 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/45/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2563 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/47/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Brody miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2564 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/48/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Brody
2018 2565 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLI/245/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju
2018 2566 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLI/246/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 2567 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLI/248/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok
2018 2568 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/270/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 2569 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/272/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji podmiotom wykonującym zadania z zakresu Prawa Wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania objętego dotacją.
2018 2570 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LIII/65/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2571 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLI/215/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 2572 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXX/27/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko
2018 2573 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXX/32/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2574 2018-07-09 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 29 czerwca 2018 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Starachowice za 2017 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Starachowice za 2017 rok oraz informacja o stanie mienia Gminy Starachowice
2018 2575 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 277/XLI/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok
2018 2576 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/24/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2018 r.
2018 2577 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/26/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41 B
2018 2578 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/28/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok
2018 2579 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/415/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków
2018 2580 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/639/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego wstępu do Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie - Oddziału Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach
2018 2581 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/641/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego”
2018 2582 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/651/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok
2018 2583 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/325/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2584 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/329/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej
2018 2585 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/380/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 2586 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/381/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 czerwca 2018 r. sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 2587 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/382/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 2588 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/386/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
2018 2589 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/388/ 2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Opatów
2018 2590 2018-07-09 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 4 lipca 2018 r. o nieobsadzeniu mandatu radnego Rady Powiatu w Opatowie
2018 2591 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/188/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz w 2018 r.”
2018 2592 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/63/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2593 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/64/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Daleszyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2594 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/65/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Daleszyce
2018 2595 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XL/202/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok
2018 2596 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/248/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i mieszkaniu chronionym
2018 2597 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/251/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i  transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ruda Maleniecka
2018 2598 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/252/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 27 czerwca 2018 r. dotycząca zmiany Uchwały Nr XXXII/209/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 2599 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/253/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ruda Maleniecka
2018 2600 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2601 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXix/372/18 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Wójta Gminy Krasocin
2018 2602 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/373/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krasocin
2018 2603 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/380/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2604 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr LIII/390/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli i określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2018 2605 2018-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2606 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/67/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Strategii Rozwoju gminy Daleszyce na lata 2012-2020”
2018 2607 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr 404/LXIV/ 18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2018 r.
2018 2608 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr 406/LXIV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy i Miasta Chęciny w 2018 r.
2018 2609 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr 410/LXIV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach
2018 2610 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr 411/LXIV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chęciny
2018 2611 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr 412/LXIV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chęciny
2018 2612 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr 413/LXIV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu lub szkole dla których Gmina Chęciny jest organem prowadzącym
2018 2613 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr 414/LXIV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chęciny
2018 2614 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr 415/LXIV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w Wolicy
2018 2615 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/413/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2018 rok
2018 2616 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/262/2018 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania Stypendium Starosty Jędrzejowskiego im. Świętego Jana Pawła II dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jędrzejowski
2018 2617 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/2018 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wymiaru czasu pracy dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jędrzejowski
2018 2618 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/264/2018 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Jędrzejowskiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 2619 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/319/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedziana Góra w 2018 roku”
2018 2620 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/350/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXII/302/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 2621 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/352/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXX/329/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie opłaty targowej
2018 2622 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/355/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze
2018 2623 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/356/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/319/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedziana Góra w 2018 roku”
2018 2624 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XL/296/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018  rok
2018 2625 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr L/498/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2018 2626 2018-07-11 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 9 lipca 2018 r. o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Gminy w Imielnie w okręgu wyborczym nr 7
2018 2627 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXXIII.420.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 2628 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XLII/462/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 2629 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLII/463/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Miasto i Gminę Morawica
2018 2630 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLII/465/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Morawica oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Morawica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2631 2018-07-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Wodzisław z dnia 29 czerwca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Wodzisław za 2017 roku
2018 2632 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Secemin innym instrumentem płatniczym
2018 2633 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/442/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu na 2018 rok
2018 2634 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/327/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ożarów w 2018 roku
2018 2635 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/356/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/316/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, prowadzonych przez gminę Ożarów publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 2636 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/357/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmian Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie
2018 2637 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/358/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie określenia zakresu działania Dziennego Domu "Senior +" w Ożarowie oraz kryteriów uczestnictwa seniorów w działaniach Dziennego Domu "Senior +" w Ożarowie
2018 2638 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/359/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie określenia zakresu działania Klubu Senior+ w Ożarowie oraz kryteriów uczestnictwa w działaniach Klubu Senior + w Ożarowie
2018 2639 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/360 /2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + w Ożarowie
2018 2640 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/362/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Ożarów
2018 2641 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/363/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Ożarów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2642 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/365/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 2643 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/368/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/327/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ożarów w 2018 roku
2018 2644 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LV/350/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2018 rok
2018 2645 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/351/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 2646 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/353/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2018 2647 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/375/18 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Przedszkola w Olesznie
2018 2648 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/264/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2649 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LVI / 338 /2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 9 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2018 2650 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XV/59/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2018 rok
2018 2651 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/245/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2017 r.
2018 2652 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2653 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/429/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za 2017 rok
2018 2654 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 287/xliv/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mniów
2018 2655 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XLII/208/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2656 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/444/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
2018 2657 2018-07-17 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 16 lipca 2018 r. o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Miejskiej w Działoszycach
2018 2658 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/361/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/302/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 2659 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/363/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 2660 2018-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2661 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/45/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok
2018 2662 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/49/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/23/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Kielecki
2018 2663 2018-07-17 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 16 lipca 2018 r. o wygaśnięciu mandatu radnej Rady Gminy Oksa w okręgu wyborczym nr 6
2018 2664 2018-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 16 lipca 2018 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Imielnie
2018 2665 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr 289/XLIV/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2018 2666 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr LXVII/537/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2017 rok
2018 2667 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr LXVIII/546/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 2668 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/241/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok
2018 2669 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/66/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Miasta Daleszyce
2018 2670 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/68/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2018 rok
2018 2671 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/70/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego bądź osoby fizyczne
2018 2672 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/72/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku Borków
2018 2673 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LXII/790/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 2674 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LXII/793/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 2675 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LXII/794/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 2676 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LXII/796/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 2677 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LXII/798/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych w Sandomierzu w ramach pomocy de minimis
2018 2678 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LXII/799/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy na terenie miasta Sandomierza
2018 2679 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LXII/802/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 2680 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LXII/803/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz
2018 2681 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LXII/804/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/342/2009 Rady Miasta Sandomierza z  dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/285/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz, zmienionej uchwałą Nr XLV/391/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 stycznia 2010 r.
2018 2682 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LXII/805/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia miejsc, w których prowadzona jest targowiskowa sprzedaż na terenie Sandomierza
2018 2683 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/341/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 rok
2018 2684 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/344/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Strawczyn
2018 2685 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr LXVI/487/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Odonów, na obszarze gminy Kazimierza Wielka
2018 2686 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok
2018 2687 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/272/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Falków
2018 2688 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr 28/278/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Małogoszcz oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
2018 2689 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr LV/293/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
2018 2690 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr LVIII/62/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 2691 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr LIII/321/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2018 r.
2018 2692 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr LVI/352/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2018 rok
2018 2693 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr LVIII/53/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok
2018 2694 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr LI/259/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2018 rok
2018 2695 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/345/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciosowa na terenie Gminy Miedziana Góra
2018 2696 2018-07-24 Aneks Aneks nr 1 Wójta Gminy Masłów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Masłów wykonania zadania publicznego w zakresie rozbudowy sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów przy drodze powiatowej nr 0314T Mąchocice-Ciekoty
2018 2697 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr LVII/58/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 2698 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr LIX/421/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie podziału gminy Piekoszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2699 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr LIX/422/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie podziału gminy Piekoszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2700 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr LIX/425/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2018 rok
2018 2701 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/195/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2018 rok
2018 2702 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr LXVIII/314/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Iwaniska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2703 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr LXVIII/315/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Iwaniska
2018 2704 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr LXVIII/317/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Iwaniska
2018 2705 2018-07-24 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu kieleckiego i jędrzejowskiego
2018 2706 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr 49/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2707 2018-07-25 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/2018 Wójta Gminy Nowa Słupia z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2018 2708 2018-07-25 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 28 marca 2018 r. z wykonania Budżetu Gminy za 2017 rok
2018 2709 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/340/2018 Rady Gminy Raków z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
2018 2710 2018-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 117/18 Wójta Gminy Brody z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2711 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/281/2018 Rady Gminy Samborzec z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia herbu, flagi, pieczęci i sztandaru Gminy Samborzec
2018 2712 2018-07-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 152/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2018 r.
2018 2713 2018-07-27 Komunikat Komunikat Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 26 lipca 2018 r. o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Pierzchnica na lata 2018-2023
2018 2714 2018-07-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 122/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2715 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/57/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie należności pieniężnych, o których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych
2018 2716 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/274/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Powiatu Sandomierskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Sandomierzu
2018 2717 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr LI/511/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniającą uchwałę Nr XLVII/478/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Masłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2718 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr LI/512/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Masłów
2018 2719 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr LI/514/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2018 2720 2018-07-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2018 r. o sprostowaniu błędów
2018 2721 2018-07-30 Informacja Informacja nr OKA.4210.23.2018.291.XIV.CW.Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez Celsium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
2018 2722 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXI.219.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok
2018 2723 2018-07-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 270/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 17 maja 2018 r.
2018 2724 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr LVII/357/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/298/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 2 lutego 2018 r., w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stąporków w 2018 roku
2018 2725 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr LVII/358/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Stąporków
2018 2726 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/230/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin (pensum) dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, dla których organem prowadzącym jest gmina Dwikozy
2018 2727 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLV/35/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2018 r.