Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Czerwiec 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 2082 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/197/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok
2018 2083 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/436/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu na 2018 rok
2018 2084 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2018 rok
2018 2085 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LXII/388/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
2018 2086 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LXII/389/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/348/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Połaniec"
2018 2087 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LXII/393/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/272/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 maja 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Połaniec
2018 2088 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LXII/394/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Połaniec
2018 2089 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LXII/395/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/298/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przyznania zwolnień od obowiązku realizacji dla nauczycieli którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych
2018 2090 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XL/277/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zamian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2018 r.
2018 2091 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LIII/277/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
2018 2092 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LIII/278/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 r. z tytułu wykonania budżetu gminy
2018 2093 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LIII/280/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
2018 2094 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LIII/283/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2018 2095 2018-06-01 Zestawienie Zestawienie nr 1/2018 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 r. położonych na obszarze Gminy Bałtów
2018 2096 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LII/297/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2018 2097 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LII/298/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Ćmielów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2098 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LII/299/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 2099 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LII/300/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Ćmielów
2018 2100 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LII/302/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ćmielów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2018 2101 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LII/303/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2018  r.
2018 2102 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/285/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018  rok
2018 2103 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LIV/36/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 2104 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LIV/39/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bodzechów latach 2018 – 2022
2018 2105 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr VI/37/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2106 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr VI/38/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2107 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr VI/39/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w miejscowości Staw Kunowski
2018 2108 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LI/480/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.
2018 2109 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LI/481/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Końskich i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 2110 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LI/482/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Końskie
2018 2111 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LI/483/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej dróg na terenie Gminy Końskie poprzez wyłączenie ich z użytkowania
2018 2112 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LI/484/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic: Metalurgów w Końskich oraz Kuźniczej i Przemysłowej w Kornicy i w Końskich
2018 2113 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LI/486/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Wschodniej w Sierosławicach i Modliszewicach
2018 2114 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 276/XLII/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 250/XXXVIII/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mniów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 2115 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 280/XLII/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2018 2116 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LI/40/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2117 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LIV / 325 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2018 2118 2018-06-05 Informacja Informacja nr OKA.4110.82.2017.2018.PS, OKA.4110.83.2017.2018.PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiębiorstwa: Veolia Południe Sp. z o.o.z siedzibą w Tarnowskich Górach
2018 2119 2018-06-05 Informacja Informacja nr OKA.4110.18.2017.2018.AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany ZTO koncesji na wytwarzanie ciepła "Stolbud Włoszczowa" S.A. z siedzibą we Włoszczowie
2018 2120 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLV/304/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2121 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLV/306/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/145/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2018 2122 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/623/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie podziału obszaru województwa świętokrzyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
2018 2123 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/633/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok
2018 2124 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LIV/29/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok
2018 2125 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LIV/36/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Skarżysko – Kamienna w roku 2018
2018 2126 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LIII/338/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2018 rok
2018 2127 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr VI/42/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brody za 2017 rok
2018 2128 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr 396/LXIII/ 18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2018 r.
2018 2129 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr LII/301/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na terenie Gminy Ćmielów
2018 2130 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLV/ 333/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie
2018 2131 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLV/339/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 2132 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLV/342/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zarzadzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 2133 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLV/343/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie
2018 2134 2018-06-06 Aneks Aneks nr 2 Starosty Ostrowieckiego z dnia 8 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kunów wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej
2018 2135 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLII/481/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 2136 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLII/486/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Pawłów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2137 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLII/487/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Pawłów
2018 2138 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLII/488/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Pawłów
2018 2139 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/288/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2140 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/289/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2141 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/290/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Tuczępy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2142 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/291/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tuczępy
2018 2143 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/292/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tuczępy, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2018 2144 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr LII/313/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2018 rok
2018 2145 2018-06-07 Porozumienie Porozumienie nr 3/ODS/2018 Powiatu Kieleckiego z dnia 10 maja 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Łopuszno w sprawie powierzenia Gminie Łopuszno prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymania dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy przy drogach zlokalizowanych na obszarze gminy Łopuszno
2018 2146 2018-06-07 Porozumienie Porozumienie nr 4/ODC/2018 Powiatu Kieleckiego z dnia 10 maja 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą i Miastem Chęciny w sprawie powierzenia Gminie Chęciny prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymania dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy przy drogach zlokalizowanych na obszarze gminy i miasta Chęciny
2018 2147 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr 403/LXIII/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2018 2148 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XLV/320/2018 Rady Gminy Raków z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
2018 2149 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XLV/324/2018 Rady Gminy Raków z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Sosnowa w miejscowości Raków
2018 2150 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XLV/325/2018 Rady Gminy Raków z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Brzozowa w miejscowości Raków
2018 2151 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XLV/326/2018 Rady Gminy Raków z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Wierzbowa w miejscowości Raków
2018 2152 2018-06-07 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 maja 2018 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek, zwanym w treści Porozumienia „Wojewodą” a Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach reprezentowanym przez Dyrektora - Panią Małgorzatę Kiebzak
2018 2153 2018-06-07 Komunikat Komunikat Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 6 czerwca 2018 r. o podjęciu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Rewitalizacji Gminy Pierzchnica na lata 2016-2023"
2018 2154 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/14/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2018r.
2018 2155 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/15/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Koneckiego instrumentem płatniczym
2018 2156 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/16/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXIV/39/2002 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami
2018 2157 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr L/460/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Wjazdowej, Warszawskiej, Wojska Polskiego, Lipowej, 1 Maja, Mieszka I, Iwo Odrowąża i Spółdzielczej
2018 2158 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/219/18 Rady Gminy Secemin z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2018 rok
2018 2159 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/18 Rady Gminy Secemin z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/214/18 Rady Gminy Secemin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Secemin na 2018 rok”
2018 2160 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/312/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Michałów, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz stawek opłat za korzystanie z nich
2018 2161 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/314/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2162 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/321/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej
2018 2163 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/491/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/238/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2013 r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Masłów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Masłów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 2164 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/493/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2018 2165 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLII/327/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Nr XLI/324/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 9 maja 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 r.
2018 2166 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLII/329/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strawczyn
2018 2167 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLII/330/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym Strawczyn
2018 2168 2018-06-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Obrazów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Obrazów do realizacji przez Gminę Sandomierz części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2018 2169 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 23/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 2170 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 27/VII/2018 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zagnańsk
2018 2171 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 28/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
2018 2172 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 29/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 52/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2012 r.
2018 2173 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 30/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 137/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2018 2174 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 34/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zagnańsk na 2018 rok
2018 2175 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 35/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku
2018 2176 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/240/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i plaówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatowiec
2018 2177 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XL/227/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok
2018 2178 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/265/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 2179 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XLV/335/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 2180 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XLV/344/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Kultury im. Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie
2018 2181 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr LVII/406/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2018 rok
2018 2182 2018-06-11 Informacja Informacja nr OKA.4210.12(9).2018.275.XV.AZa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Sandomierzu
2018 2183 2018-06-11 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie podziału gminy Staszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2184 2018-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2185 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/416/2018 Rady Gminy Górno z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie XLIV/416/2018 wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad zalewem w miejscowości Cedzyna
2018 2186 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/417/2018 Rady Gminy Górno z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/247/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Górno oraz warunków i zasad korzystania z nich
2018 2187 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/342/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 2188 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr V/34/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.
2018 2189 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr V/36/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 2190 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr V/43/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie sezonu kąpielowego oraz utworzenia miejsca okazjonalnego wykorzystywanego do kąpieli funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym 2018
2018 2191 2018-06-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 8 czerwca 2018 r. o nieobsadzeniu mandatu radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
2018 2192 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr LVII/1275/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok
2018 2193 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr LVII/1277/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Kielce
2018 2194 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr LVII/1290/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/679/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat dodatkowych za usługi przewozowe, ulgowych i bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej
2018 2195 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr LIII/227/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów osiedli i sołectw Gminy Koprzywnica
2018 2196 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr LIII/228/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koprzywnica
2018 2197 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr L III /230/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli pod nazwą Brodzik I i Brodzik II
2018 2198 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/237/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łoniów na 2018 rok
2018 2199 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2200 2018-06-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Kielcach
2018 2201 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/485/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic: Jana Długosza, Wincentego Kadłubka oraz BiskupaAntoniego Pawłowskiego
2018 2202 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/487/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenach wiejskich Gminy Końskie
2018 2203 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/488/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/363/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2018 2204 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr LIII/225/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2205 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr LXX.401.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 2206 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr LXXI.405.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 2207 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr LXVI/535/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 2208 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr LVII/409/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej stanowiącej własność prywatną w miejscowości Piekoszów
2018 2209 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XLVII.26.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2018 rok
2018 2210 2018-06-13 Komunikat Komunikat nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 5 czerwca 2018 r. o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia „Kompleksowego Planu Rozwoju Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stopnicy na lata 2018-2023”
2018 2211 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/34/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stopnica, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe
2018 2212 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLII/258/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie m. Wąchock
2018 2213 2018-06-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Opatowskiego z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2017 rok
2018 2214 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LIX/758/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 2215 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LIX/759/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 2216 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LIX/760/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 2217 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LIX/761/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 2218 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LIX/762/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 2219 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LIX/763/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 2220 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LIX/764/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok
2018 2221 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LIX/765/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 2222 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LIX/766/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 2223 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LIX/768/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 2224 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LIX/769/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sandomierz
2018 2225 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LIX/770/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sandomierz
2018 2226 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LIX/771/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/263/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2018 2227 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LIX/772/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
2018 2228 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LIX/773/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu
2018 2229 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LIX/776/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza
2018 2230 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XLV/322/2018 Rady Gminy Raków z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Raków
2018 2231 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w  placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Złota
2018 2232 2018-06-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2233 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/276/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2234 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/36/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2235 2018-06-15 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2017 rok
2018 2236 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr LXVI/467/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2018 rok
2018 2237 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr LXVI/470/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 2238 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr LXVI/471/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
2018 2239 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr LXVI/472/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2240 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr LXVI/473/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kazimierza Wielka za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kazimierza Wielka
2018 2241 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr LXVI/475/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 czerwca 2018 r. wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce
2018 2242 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr LII/419/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 29 maja 2018 r. akt utworzenia Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Łagowie
2018 2243 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr LII/420/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łagów
2018 2244 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr LII/421/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Łagów w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 2245 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XLI/358/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018
2018 2246 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XLI/359/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym „Buczyna” w Bogorii w 2018 roku
2018 2247 2018-06-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.36.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/32/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Brody
2018 2248 2018-06-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.40.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr L/466/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę Nr XXVII/293/2013 rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie programu stypendialnego Gminy Końskie
2018 2249 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/364/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Bieliny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2250 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/233/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok
2018 2251 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr LVIII/261/2018 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Działoszyce
2018 2252 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/261/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji podmiotom wykonującym zadania z zakresu Prawa Wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania objętego dotacją
2018 2253 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/267/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 2254 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/340/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXII/302/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 2255 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/343/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miedziana Góra miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2256 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/273/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XLI/265/18 w sprawie ustalenia limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie gminy SAMBORZEC
2018 2257 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/274/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Samborzec do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2018 2258 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/276/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 13 czerwca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia stawek opłaty targowej
2018 2259 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/332/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Gowarczowie przy Szkole Podstawowej w Gowarczowie oraz Punktu Przedszkolnego w Kamiennej Woli przy Szkole Podstawowej w Gowarczowie, Filia w Kamiennej Woli.
2018 2260 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/254/2018 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2261 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr L/258/2018 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2262 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr LX/49/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2018 2263 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr LX/51/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2018 2264 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr LX/61/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2018 2265 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/ 296/ 2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Lipnik
2018 2266 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.297.2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku
2018 2267 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/299/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Lipnik na 2018 rok
2018 2268 2018-06-20 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1.2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach z dnia 19 czerwca 2018 r. uchylające rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach nr 2.2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na części terenu gminy Górno oraz gminy Daleszyce – należących do powiatu kieleckiego
2018 2269 2018-06-20 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2.2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach z dnia 19 czerwca 2018 r. uchylające rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach nr 4.2017 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na części terenu Gminy Górno, Gminy Daleszyce, Gminy Masłów oraz Gminy Bieliny – należących do powiatu kieleckiego
2018 2270 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr XLV/350/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gowarczowie
2018 2271 2018-06-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.41.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VII/9/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w części określonej w § 3 ust. 2 uchwały
2018 2272 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LX/782/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 2273 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LX/783/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 2274 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LX/784/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 2275 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LX/787/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/748/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2018 2276 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr L/309/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 czerwca 2018 r. zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2018 rok
2018 2277 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr L/310/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/ 171/ 2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2018 2278 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr L/311/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
2018 2279 2018-06-21 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2018 Wójta Gminy Secemin z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie uczestników z terenu Gminy Secemin
2018 2280 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/50/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2018 rok
2018 2281 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/303/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowego ozaczenia taksówek na terenie gminy Sędziszów
2018 2282 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LVII/54/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 2283 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/30/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Stopnica na lata 2018-2021
2018 2284 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/272/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2285 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LIV/342/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Stąporków za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2018 2286 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LIV/343/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2018 rok
2018 2287 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LIV/347/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/125/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie gminy Stąporków
2018 2288 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LV/40/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 2289 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LV/42/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie
2018 2290 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LXVII/488/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2018 rok
2018 2291 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 285/XLIII/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2018 2292 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/363/18 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasocin
2018 2293 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/369/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2294 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr 39/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2295 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr 40/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 52/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2012 roku dotyczącej regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 2296 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr 41/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 44/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 marca 2015 roku dotyczącej obniżenia wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
2018 2297 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr 43/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Zagnańsk w sezonie letnim 2018 roku
2018 2298 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
2018 2299 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wilczyce
2018 2300 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wilczyce, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2301 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilczyce
2018 2302 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XLV/348/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 2303 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/312/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2304 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/314/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/154/2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupia (Konecka)
2018 2305 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr L/505/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/301/05 Rady Gminy Masłów z dnia 8 września 2005r. w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie Masłów Pierwszy, w miejscowości Masłów Pierwszy, gmina Masłów
2018 2306 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr L/510/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/220/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Masłów pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów i nadania jej statutu
2018 2307 2018-06-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.42.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 maja 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Połaniec - w części obejmującej § 2 oraz § 3 ust. 1 w brzmieniu: „rozpoczętą”
2018 2308 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 32/VI/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Suchedniów
2018 2309 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 34/VI/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018
2018 2310 2018-06-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2017 ROK
2018 2311 2018-06-27 Porozumienie Porozumienie nr 2/ODŁ/2018 Powiatu Kieleckiego z dnia 10 maja 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, a Gminą Daleszyce w sprawie powierzenia Gminie Daleszyce prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymania dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy przy drogach zlokalizowanych na obszarze miasta i gminy Daleszyce
2018 2312 2018-06-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 110/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2018 r.
2018 2313 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LVI/354/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2018 rok
2018 2314 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LVI/361/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowiecki
2018 2315 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/269/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 2316 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LIII/305/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
2018 2317 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LIII/307/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zniżek w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunków i trybu tego obniżenia, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ćmielów
2018 2318 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LIII/308/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2018  r.
2018 2319 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/274/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2018 rok
2018 2320 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/281/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2018 2321 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LVI/39/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok
2018 2322 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LVI/42/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Skarżysko – Kamienna w roku 2018
2018 2323 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LVI/43/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z siłowni plenerowych, placów zabaw, terenów rekreacyjnych i Miasteczka Ruchu Drogowego na terenie Gminy Skarzysko-Kamienna
2018 2324 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LVI/44/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/151/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu „Mocny Fundament”
2018 2325 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LVI/48/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z fontann miejskich w Skarżysku-Kamiennej
2018 2326 2018-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego
2018 2327 2018-06-29 Aneks Aneks nr 3 Wójta Gminy Raków z dnia 19 czerwca 2018 r. do Porozumienia międzygminnego nr RŚR.1/2017 zawartego w dniu 26 września 2017 roku
2018 2328 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/431/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jędrzejów
2018 2329 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/433/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jędrzejów na lata 2016-2026
2018 2330 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/435/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany: Uchwały Nr XXVII/219/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób, uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej organizowanym przez Gminę Jędrzejów
2018 2331 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/436/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Jędrzejów
2018 2332 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/437/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Jędrzejów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2333 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/441/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2017 - 2021”
2018 2334 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/443/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2018 2335 2018-06-29 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2018 Wójta Gminy Nagłowice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wykonania budżetu za 2017 rok
2018 2336 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/402/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XXXIX/333/2017 z 29 listopada 2017r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pińczów opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad jej ustalenia i poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2018 rok
2018 2337 2018-06-29 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. do porozumienia z dnia 11 lipca 2016 r. nr WZT-I.041.5.2016 w sprawie powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu przez Województwo Mazowieckie zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2018 2338 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LIII/388/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Klimontów
2018 2339 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LIII/389/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Klimontów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2340 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LIV/397/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr LII/376/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 2341 2018-06-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego
2018 2342 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LII/54/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2343 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LII/57/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi
2018 2344 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/44/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy
2018 2345 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/47/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018 2346 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/51/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć logopedy i pedagoga szkolnego
2018 2347 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr 215/XXXII/2018 Rady Gminy w Smykowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2348 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr 221/XXXII/2018 Rady Gminy w Smykowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, publicznych oddziałach przedszkolnych oraz innych formach wychowania przedszkolnegoprowadzonych przez Gminę Smyków
2018 2349 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr 223/XXXII/2018 Rady Gminy w Smykowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Smyków
2018 2350 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXVII/305/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2351 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXVII/307/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z fontanny w miejscowości Iwaniska
2018 2352 2018-06-29 Postanowienie Postanowienie nr 1/2018 Przewodniczącego Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2018 2353 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr 45/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały 19/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 23 marca 2016 roku dotyczącej uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku