Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Maj 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 1801 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/365/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów
2018 1802 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/366/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 1803 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/367/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Opatów
2018 1804 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/370/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie miasta i gminy Opatów w roku 2018
2018 1805 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LXVIII.392.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 1806 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LXIX.397.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów
2018 1807 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LXIX.398.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Kunów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1808 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2018 rok
2018 1809 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1810 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/621/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok
2018 1811 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LVII/739/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok
2018 1812 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LVII/740/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 1813 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LVII/741/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 1814 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LVII/742/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 1815 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LVII/743/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 1816 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LVII/744/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 1817 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LVII/748/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2018 1818 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LVII/749/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/472/2017 Rady Miasta Sandomierza z  dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego
2018 1819 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLII/230/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1820 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/284/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 1821 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 390/LXI/ 18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2018 r.
2018 1822 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/226/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, prowadzonych przez gminę Łoniów publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 1823 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/228/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2018 1824 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/229/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łoniów na 2018 roku
2018 1825 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/230/2018 Rady Gminy w Łoniowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Łoniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1826 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/231/2018 Rady Gminy w Łoniowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Łoniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1827 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr V/32/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Brody
2018 1828 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr V/33/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/2017 Rady Gminy Brody w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Brody oraz zasad jego ustalania
2018 1829 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr V/34/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów lub wicedyrektorów szkół, obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy
2018 1830 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XL/444/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Morawica na stałe obwody głosowania, ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1831 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XL/445/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad używania herbu i flagi Miasta i Gminy Morawica
2018 1832 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XL/446/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Morawica instrumentem płatniczym
2018 1833 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XL/450/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Morawica na rok 2018
2018 1834 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XL/451/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu użyteczności publicznej w Piasecznej Górce
2018 1835 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/34/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1836 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/35/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski obowiązującego w 2018 r. oraz określenia sezonu kąpielowego
2018 1837 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/36/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2018 1838 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/39/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2018 1839 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/40/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/82/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 1840 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/43/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2018 1841 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/213/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dwikozy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1842 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr LXIII/452/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2018 rok
2018 1843 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr LXIII/454/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy Kazimierza Wielka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1844 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr LXIX.399.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 1845 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr LII/223/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1846 2018-05-07 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 25 kwietnia 2018 r. o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Gminy w Gowarczowie w okręgu wyborczym nr 11
2018 1847 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/289/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Lipnik na 2018 rok
2018 1848 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XX/122/2017 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2017 rok
2018 1849 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2017 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2017 rok
2018 1850 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2017 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2017 rok
2018 1851 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2017 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2017 rok
2018 1852 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/2017 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2017 rok
2018 1853 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2017 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2017 rok
2018 1854 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/253/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wyrażeniu zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Baćkowice w 2018 r.
2018 1855 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/254/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Baćkowice
2018 1856 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/255/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Baćkowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 1857 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/256/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 1858 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLI/469/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 1859 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLI/477/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2018 1860 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLI/479/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w oddziałach/punktach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłów
2018 1861 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 1862 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/3/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 1863 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/4/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 1864 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/5/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 1865 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/6/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 1866 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/8/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 1867 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/9/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół dla których Gmina Starachowice jest organem rejestrującym
2018 1868 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/12/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia ul. Zakładowej w Starachowicach do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2018 1869 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/17/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XI/5/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r., I/8/2017 z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie powołania Starachowickiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania
2018 1870 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/18/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Starachowice
2018 1871 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/22/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 1872 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LX/376/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
2018 1873 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LX/378/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/250/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Połaniec oraz warunków i zasad korzystania z nich
2018 1874 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LX/381/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Połaniec
2018 1875 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LX/382/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/195/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie: regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Połaniec
2018 1876 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLI/257/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 1877 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLI/258/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 1878 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr L/463/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.
2018 1879 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr L/464/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Końskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1880 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr L/465/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Końskie
2018 1881 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr L/466/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/293/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie programu stypendialnego Gminy Końskie
2018 1882 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Secemin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1883 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/33/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2018 rok
2018 1884 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/36/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia przypadków, w jakich można udzielić nauczycielom zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz warunków i trybu ich udzielania
2018 1885 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/37/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 1886 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/38/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze
2018 1887 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/44/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Daleszyce
2018 1888 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/21/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1889 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLI/478/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia „Żłobka Bajka w Gminie Pawłów” oraz nadania mu Statutu
2018 1890 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr V/30/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1891 2018-05-09 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Murawy Dobromierskie
2018 1892 2018-05-09 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 7 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Krzemionki Opatowskie
2018 1893 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr LXII/523/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 1894 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr LXII/525/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Staszów, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2018 1895 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr LXII/526/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Staszów
2018 1896 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr 394 /LXII/ 18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2018 r.
2018 1897 2018-05-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 7 maja 2018 r. o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Gminy Pacanów w okręgu wyborczym nr 9
2018 1898 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr LI/409/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/58/15 Rady Gminy Łagów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łagów
2018 1899 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/ 297/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2018 rok
2018 1900 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/ 301/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szydłów oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji oraz terminu i sposobu ich wykorzystania
2018 1901 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/ 303/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2018 roku
2018 1902 2018-05-09 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.11.2018.Asp Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 maja 2018 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła, dla przedsiębiorstwa energetycznego Veolia Industry Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu
2018 1903 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr RG - XL / 514 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany numer 22 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny
2018 1904 2018-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.14.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr RG-XL/514/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 marca 2018r. w sprawie zmiany numer 22 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny
2018 1905 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/18/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
2018 1906 2018-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.15.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/18/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 19 marca 2018r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
2018 1907 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/19/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce
2018 1908 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/210/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 1909 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/212/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dwikozy za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Gminę lub Państwową Straż Pożarną
2018 1910 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/304/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1911 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/306/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale nr XLV/284/2018 Rady Gminy Michałów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałów w roku 2018
2018 1912 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/307/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie
2018 1913 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LIII/334/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2018 rok
2018 1914 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LIII/336/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/235/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych na obszarze Powiatu Ostrowieckiego zmienionej uchwałą Nr XLV/277/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. i Uchwałą Nr XLVIII/294/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
2018 1915 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LIII/338/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Nr XLIII/251/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ustalenia liczby punktów za te kryteria oraz dokumentow niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 1916 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LIII/340/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych lub znajdujących się na terenie Powiatu Ostrowieckiego
2018 1917 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LIII/342/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Ostrowieckim za rok 2017
2018 1918 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLI/289/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sędziszów
2018 1919 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/ 287/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2018 1920 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/ 302/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/ 287/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie wysokości i zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2018 1921 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/488/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Żłobka Samorządowego "Raj Maluszka" w Domaszowicach
2018 1922 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LIII/28/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Bodzechów
2018 1923 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LIII/29/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 1924 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LIII/31/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bodzechów za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
2018 1925 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LIII/32/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Bodzechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1926 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LXIV/458/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ronda w Kazimierzy Wielkiej
2018 1927 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LXIV/459/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie nadania imienia Urszuli Kity Kazimierskiemu Ośrodkowi Kultury w Kazimierzy Wielkiej
2018 1928 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr V/31/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1929 2018-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1930 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LIII/26/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok
2018 1931 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LIII/28/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału miasta Skarżyska-Kamiennej na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1932 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LIV/389/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2018 rok
2018 1933 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LIV/392/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 kwietnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego
2018 1934 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LIV/393/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Pełniącej Obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej, o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piekoszów
2018 1935 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LIV/397/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin (pensum) dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, dla których organem prowadzącym jest gmina Piekoszów
2018 1936 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok
2018 1937 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLV/294/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sobków w miejscowościach Miąsowa i Mzurowa
2018 1938 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/265/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1939 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/266/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2018 1940 2018-05-11 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 887/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 25 stycznia 2018 r.
2018 1941 2018-05-11 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 20/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 7 lutego 2018 r.
2018 1942 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/267/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Waśniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1943 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/268/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 1944 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/269/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waśniów
2018 1945 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr L/252/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2018 rok
2018 1946 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/337/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 1947 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLI/287/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Sędziszów w 2018 roku
2018 1948 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLI/288/2018 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Sędziszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1949 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/341/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Bieliny
2018 1950 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/344/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w gminie Bieliny
2018 1951 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/345/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XLVI/335/14 Rady Gminy w Bielinach z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bieliny
2018 1952 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LI/324/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2018 rok
2018 1953 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/31/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok
2018 1954 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 304/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/ 80/ 2004 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 lutego 2004 roku w sprawie zarządzania poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1955 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 305/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVII/ 177/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1956 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr V/1/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obrzeży zbiornika wodnego „Lubianka” w Starachowicach
2018 1957 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr V/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obrzeży zbiornika wodnego „Lubianka” w Starachowicach
2018 1958 2018-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na terenie Gminy Pińczów
2018 1959 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/285/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 1960 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr LIV/396/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Wójta Gminy Piekoszów
2018 1961 2018-05-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 11 maja 2018 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Gowarczowie
2018 1962 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/360/18 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1963 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLI/324/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 9 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 r.
2018 1964 2018-05-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 14 maja 2018 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pacanów
2018 1965 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/232/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1966 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr LIX/45/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2018 1967 2018-05-15 Postanowienie Postanowienie nr 1/2018 Przewodniczącego Rady Gminy Mniów z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2018 1968 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr LXIII/527/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 1969 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr LXIII/529/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/270/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Staszów oraz wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowych zasad jego przyznawania
2018 1970 2018-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1971 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/425/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2018 1972 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XLII/260/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 1973 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/235/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1974 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr LVIII/755/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 1975 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII /201/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Radków dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców
2018 1976 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.
2018 1977 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Radków instrumentem płatniczym
2018 1978 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVII/163/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 04 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radków
2018 1979 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2018 rok
2018 1980 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXX/39/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pierzchnica
2018 1981 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr LXV/531/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 1982 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/385/2018 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku
2018 1983 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/386/2018 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku
2018 1984 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/390/2018 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2018 1985 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XLI/264/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Samborzec
2018 1986 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XLI/265/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ustalenia limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie gminy SAMBORZEC
2018 1987 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2017 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kazimierskiego na 2018 rok
2018 1988 2018-05-18 Informacja Informacja nr OKA.4210.3.2018.16532.IX.CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Sędziszowie
2018 1989 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr LVI/32/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski
2018 1990 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr LVI/45/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 1991 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XLI/251/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów oraz psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Wąchock jest organem prowadzącym
2018 1992 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XLI/252/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1993 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/407/2018 Rady Gminy Górno z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze wewnętrznej w miejscowości Cedzyna
2018 1994 2018-05-18 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 30/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 14 lutego 2018 r.
2018 1995 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XL/346/2018 Rady Gminy w Bogorii z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018
2018 1996 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XL/348/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
2018 1997 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XL/349/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze szkołach, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 1998 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XL/350/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria
2018 1999 2018-05-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.28.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/226/18 Rady Gnojno dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w zakresie Lp.1. ujętej w załączniku nr 1 do uchwały
2018 2000 2018-05-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.31.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLII/286/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu w części dotyczącej § 1 pkt 3
2018 2001 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr XL/242/2018 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok
2018 2002 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr RG - XLII / 527 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2018 rok
2018 2003 2018-05-19 Postanowienie Postanowienie nr 1 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 18 maja 2018 r. o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Powiatu w Opatowie
2018 2004 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr XLI/458/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Miasto i Gminę Morawica
2018 2005 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLV/389/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2018 rok
2018 2006 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLV/393/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
2018 2007 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLV/394/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pińczów gminnego programu dla seniorów pn. „Pińczowska Karta Seniora”
2018 2008 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/86/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2018 rok
2018 2009 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLVI.16.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2018 rok
2018 2010 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLVI.22.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału powiatu opatowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Opatowie
2018 2011 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr LXV/461/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2018 rok
2018 2012 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr LXV/463/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej Nr LXII/450/2018 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kazimierza Wielka, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustaleniu stawek opłat za korzystanie z tych przystanków
2018 2013 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/386/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzypiów w gminie Pińczów
2018 2014 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr LV/1235/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE WSCHÓD – OBSZAR III.3 OSTROGÓRKA – Wojska Polskiego”
2018 2015 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr LVI/1259/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok
2018 2016 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr LVI/1261/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów dla studentów uczelni wyższych z Kielc, będących absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Kielc – z Winnicy na Ukrainie
2018 2017 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr LVI/1263/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia samorządowego programu „Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Miasta Kielce”
2018 2018 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr LVI/1264/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznania i odpłatności za usługi świadczone w ramach ustawy o pomocy społecznej
2018 2019 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr LVI/1265/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/679/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat dodatkowych za usługi przewozowe, ulgowych i bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej, zmienionej uchwałami Nr XLII/746/2013 z 14 marca 2013 roku, Nr LXV/1158/2014 z 4 września 2014 roku, Nr XVII/326/2015 z 10 grudnia 2015 roku
2018 2020 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr LVI/1266/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Samorządowego Programu Wsparcia Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych
2018 2021 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok
2018 2022 2018-05-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Starachowice od gmin: Wąchock, Mirzec, Brody, Iłża, Pawłów, Suchedniów (w części obsługiwanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.) zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2018 2023 2018-05-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.35.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/478/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia „Żłobka Bajka w Gminie Pawłów” oraz nadania mu Statutu w części określonej w § 13 ust.1 Statutu Żłobka Bajka w Gminie Pawłów, stanowiącego załącznik do uchwały, w zakresie wyrazów „która podlega zaopiniowaniu przez Wójta Gminy Pawłów”
2018 2024 2018-05-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu kieleckiego i jędrzejowskiego
2018 2025 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr LII/375/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr LI/366/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez gminę przedszkolu oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2018 2026 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr LII/376/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 2027 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/268/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2018 rok
2018 2028 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/270/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury” Dworek Mikołaja Reja” w  Nagłowicach
2018 2029 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/197/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok
2018 2030 2018-05-24 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 23 maja 2018 r. o wygaśnięciu mandatu radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
2018 2031 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr LV/399/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2018 rok
2018 2032 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XLI/552/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok
2018 2033 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XLI/553/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Busko - Zdrój instrumentem płatniczym
2018 2034 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XLI/554/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Busko - Zdrój instrumentem płatniczym
2018 2035 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XLI/555/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Busko - Zdrój instrumentem płatniczym
2018 2036 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XLI/559/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody i ścieków obowiązujących w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju
2018 2037 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr 322/XLVI/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 2038 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XXIX.206.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok
2018 2039 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr LII/371/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 2040 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2041 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ruda Maleniecka
2018 2042 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XLV/45/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2018 rok
2018 2043 2018-05-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 117/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 8 marca 2018 r.
2018 2044 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/315/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze i tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
2018 2045 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/316/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
2018 2046 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/318/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego w 2018 roku
2018 2047 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/319/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/313/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na zadania z zakresu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Włoszczowa
2018 2048 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/321/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2018 r.
2018 2049 2018-05-29 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 24 kwietnia 2018 r. o uczestnictwie w pokrywaniu kosztów zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie
2018 2050 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr 269/XL/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok
2018 2051 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/489/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżeowej Gminy
2018 2052 2018-05-29 Informacja Informacja nr OKA.4210.1.2018.306.XIV.KT Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Komunalny Związek Ciepłownictwa "PONIDZIE" z siedzibą w Busku-Zdroju
2018 2053 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLV/424/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
2018 2054 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LII/326/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/334/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2018 2055 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LII/327/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z tych opłat, a także trybu ich pobierania
2018 2056 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LII/328/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stąporków
2018 2057 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LII/329/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2018 2058 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LII/330/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stąporków
2018 2059 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LII/331/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/303/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania określającego zasady wynagradzania oraz przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Stąporków
2018 2060 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LII/332/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych dla terenu gminy Stąporków
2018 2061 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LII/333/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 maja 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia dni i czasu pracy placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta i gminy Stąporków
2018 2062 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/180/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2018 rok
2018 2063 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 24/V/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018
2018 2064 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 28/V/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2018 2065 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 2066 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/3/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 2067 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/9/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 2068 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/11/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 2069 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/286/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 roku
2018 2070 2018-05-30 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie podziału gminy Gnojno na okręgi wyborcze
2018 2071 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Gnojno dla Ochotniczych Straży Pożarnych, trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu kontroli oraz rozliczania
2018 2072 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gnojno
2018 2073 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 2074 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLV/373/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 2075 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLV/374/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 2076 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLV/375/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 2077 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLV/376/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 2078 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LXXI.407.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kunów
2018 2079 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LXXI.408.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Kunów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2080 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LIV/346/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2018 rok
2018 2081 2018-05-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł