Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Kwiecień 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 1342 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/275/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bałtów w 2018 roku
2018 1343 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/276/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bałtów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1344 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/277/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bałtów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1345 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/279/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2018 1346 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/282/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 1347 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2018 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych z terenu powiatu kazimierskiego na 2018r.
2018 1348 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/211/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sadowie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1349 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/212/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sadowie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1350 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/214/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2018 1351 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/215/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
2018 1352 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/216/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w  Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadowiu
2018 1353 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/217/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowie w 2018 roku
2018 1354 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/218/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli wspomagających
2018 1355 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/219/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 1356 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/220/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2018 1357 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/221/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze
2018 1358 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zamian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2018 r.
2018 1359 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/261/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wodzisław na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1360 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z  wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w  publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wodzisław
2018 1361 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wodzisław w 2018 roku
2018 1362 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/277/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 roku
2018 1363 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/278/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Łopuszno
2018 1364 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/279/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Łopuszno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1365 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/280/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Łopuszno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1366 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/281/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Łopuszno
2018 1367 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/282/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/67/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie ,,Żłobek Gminny w Łopusznie’’
2018 1368 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/283/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę NR XI/98/2015 w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku gminnym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
2018 1369 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Łopuszno na 2018 rok
2018 1370 2018-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 300/2018 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pierzchnica za rok 2017
2018 1371 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LVI/22/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1372 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LVI/23/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski przez organy inne niż Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 1373 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LVI/29/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” w Ostrowcu Świętokrzyskim
2018 1374 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LVI/30/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2018 1375 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/168/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2018 rok
2018 1376 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/170/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Skalbmierz
2018 1377 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/171/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy Skalbmierz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1378 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/172/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skalbmierz
2018 1379 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/173/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skalbmierz na lata 2018-2022
2018 1380 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/174/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz w 2018 roku„
2018 1381 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/219/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Bliżyn, w czasie przekraczającym ten wymiar
2018 1382 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/220/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn
2018 1383 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/221/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnień od tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
2018 1384 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/222/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 1385 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1386 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2018 1387 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1388 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/229/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2018 roku
2018 1389 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/230/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bliżyn na lata 2018 – 2023 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”
2018 1390 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/231/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2018 1391 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/232/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i stypendiów Wójta Gminy Bliżyn dla wybitnie uzdolnionych sportowców
2018 1392 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/235/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/203/05 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu
2018 1393 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Ruda Maleniecka na okręgi wyborcze
2018 1394 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1395 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie nadania regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych prowadzonym przez Gminę Ruda Maleniecka
2018 1396 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ruda Maleniecka w 2018 roku”
2018 1397 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ruda Maleniecka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1398 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/334/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gowarczów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1399 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/335/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gowarczów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1400 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LI/264/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
2018 1401 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LI/266/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pacanów
2018 1402 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LI/267/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2018r.
2018 1403 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LI/268/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pacanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1404 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LI/269/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pacanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1405 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/240/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok
2018 1406 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/243/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Nowy Korczyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1407 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/244/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Nowy Korczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1408 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Korczyn
2018 1409 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/208/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 26 marca 2018 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego
2018 1410 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/209/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1411 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/210/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łączna w roku 2018”
2018 1412 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/211/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
2018 1413 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr xlv/259/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1414 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/260/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Waśniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1415 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/188/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
2018 1416 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LV/241/2018 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Działoszyce
2018 1417 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LV/244/ 2018 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Działoszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1418 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LV/246/2018 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic na terenie Gminy Działoszyce
2018 1419 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/198/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1420 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/202/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 1421 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018r
2018 1422 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/24/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/15 Rady Gminy Brody z dnia 2 marca 2015r. dot. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brody oraz zarządzenia poboru opłaty, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1423 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/25/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w Gminie Brody
2018 1424 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2018
2018 1425 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brody na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1426 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/28/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brody na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1427 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 202 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radoszyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1428 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 203 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radoszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1429 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 205 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Radoszyce
2018 1430 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 206 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Radoszyce na lata 2018 – 2020”
2018 1431 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/266/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 1432 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/222/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia herbu, flagi i pieczęci Gminy Solec-Zdrój
2018 1433 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/223/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Solec-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1434 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/224/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Solec-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1435 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/228/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 1436 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/229/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój
2018 1437 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/233/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok
2018 1438 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/234/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2018 1439 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LV/736/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Sandomierza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1440 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LV/737/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Sandomierza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1441 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/285/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnik na 2018 rok
2018 1442 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/244/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2018 rok
2018 1443 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/246/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/87/11 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Osiek
2018 1444 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Osiek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1445 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Osiek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1446 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/434/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 1447 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/440/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2018 1448 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/443/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Morawica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1449 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/329/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Ożarów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1450 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/328/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Ożarów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1451 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/248/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2018 rok
2018 1452 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/287/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Sobków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1453 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/288/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Sobków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1454 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 17/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Zagnańsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1455 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 18/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Zagnańsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1456 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/301/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Włoszczowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1457 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/302/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Włoszczowa na 11 stałych obwodów do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1458 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/309/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2018 r.
2018 1459 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/194/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Łubnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1460 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/195/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Łubnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1461 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/196/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały XXIX/105/2009 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 1462 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/197/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1463 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.197.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2018 rok
2018 1464 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.198.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Imielno w 2018 roku
2018 1465 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.199.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Imielno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1466 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.200.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Imielno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1467 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.201.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Imielnie
2018 1468 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.202.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Imielno
2018 1469 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/454/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Końskie w 2018 roku
2018 1470 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/455/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Końskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1471 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XL/279/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sędziszów na 2018 rok”
2018 1472 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XL/280/2018 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sędziszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1473 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XL/315/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 r.
2018 1474 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XL/317/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2018 roku"
2018 1475 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XL/319/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Strawczyn
2018 1476 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XL/320/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Strawczyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1477 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XL/321/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Strawczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1478 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XL/322/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 1479 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XL/323/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strawczyn
2018 1480 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLV/255/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2018 rok
2018 1481 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLV/259/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Nagłowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1482 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLV/260/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Nagłowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1483 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLV/263/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/299/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z  dnia 15.04.2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali użytkowych i wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Nagłowice na ustalanie stawek wyższych od stawek minimalnych oraz uchwały Nr IV/12/2011 Rady Gminy w  Nagłowicach z  dnia 20.01.2011 w  sprawie ustalenia minimalnych stawek za dzierżawę gruntów mienia komunalnego
2018 1484 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLV/264/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nagłowice
2018 1485 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLV/265/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2018 1486 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLII/277/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków, w granicach sołectwa Brzegi i części sołectwa Sokołów Dolny
2018 1487 2018-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.11.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLII/277/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, w granicach sołectwa Brzegi i części sołectwa Sokołów Dolny
2018 1488 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/404/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Jędrzejów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1489 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/405/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Jędrzejów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1490 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/409/2018 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów instrumentem płatniczym
2018 1491 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/413/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie
2018 1492 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/414/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka i opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych lub inne formy wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów
2018 1493 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/415/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli, a także zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu
2018 1494 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/416/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów
2018 1495 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/418/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2017 - 2021”
2018 1496 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/419/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2018 roku
2018 1497 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/420/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1498 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/186/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok
2018 1499 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI/220/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1500 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI/223/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rytwiany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1501 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI/224/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rytwiany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1502 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI/225/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/108/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1503 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI/226/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rytwiany
2018 1504 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI/227/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rytwiany
2018 1505 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI/228/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytwiany w 2018 roku
2018 1506 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLII/232/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Opatowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1507 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLII/233/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Opatowiec na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1508 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLII/234/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2018 roku
2018 1509 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLII/236/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Opatowiec za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Opatowiec
2018 1510 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLII/237/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Opatowiec
2018 1511 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/386/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy Chmielnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1512 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/387/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Chmielnik jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się ich dziecka
2018 1513 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/389/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy nieruchomości położonej w Chmielniku, w obrębie ulic Żeromskiego, Parkowa i Dygasińskiego w brzmieniu: Park Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
2018 1514 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/390/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulica Kraśnik w miejscowości Piotrkowice
2018 1515 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/417/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu na 2018 rok
2018 1516 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/418/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 lutego 2015  r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1517 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/419/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów opłatności dla inkasentów
2018 1518 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 25/258/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małogoszcz
2018 1519 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 25/260/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Małogoszcz na rok 2018
2018 1520 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 25/261/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Małogoszcz
2018 1521 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 25/262/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Małogoszcz na lata 2016-2020”
2018 1522 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radków”
2018 1523 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.
2018 1524 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1525 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1526 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie gminy Radków ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2018 1527 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 20/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zagnańsk
2018 1528 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 21/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagnańsk w 2018 roku
2018 1529 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Dziennym Domu SENIOR +, Janowice Poduszowskie 3, 28-114 Gnojno
2018 1530 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Gnojno
2018 1531 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Gnojno
2018 1532 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gnojno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1533 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gnojno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1534 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojno w 2018 roku”
2018 1535 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 1536 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/314/2018 Rady Gminy Raków z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
2018 1537 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/316/2018 Rady Gminy Raków z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Raków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1538 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/317/2018 Rady Gminy Raków z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/168/2009 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2009r. w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Raków oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2018 1539 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/318/2018 Rady Gminy Raków z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Raków na 2018 rok
2018 1540 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/ 285/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2018 rok
2018 1541 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/ 288/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego, lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2018 1542 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/ 289/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szydłów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1543 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/ 290/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szydłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1544 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LXVI.384.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kunów w 2018 roku"
2018 1545 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LXVI.386.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy w Kunowie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1546 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LXVI.387.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1547 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LIX/498/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 1548 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LIX/501/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2018
2018 1549 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LIX/508/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LVII/490/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Staszów publicznych przedszkolach i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej
2018 1550 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LIX/510/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie, sposobu ustalania cen i opłat za ich korzystanie i za usługi komunalne świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2018 1551 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LIX/511/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
2018 1552 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LIX/512/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2018 1553 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LIX/514/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Staszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1554 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LIX/515/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Staszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1555 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LIX/516/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Staszów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Staszów przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1556 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LIV/1205/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu i zasad udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach
2018 1557 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII / 349 /2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Opatów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1558 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII /350 / 2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Opatów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1559 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/351/ 2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Opatów na lata 2018-2021
2018 1560 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII /352/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2018 roku
2018 1561 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/ 215/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Wojciechowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1562 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/216/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wojciechowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1563 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/217/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojciechowice w 2018 roku
2018 1564 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 201 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2018
2018 1565 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/298/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2018 r.
2018 1566 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/301/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli specjalistów, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mirzec
2018 1567 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/303/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Mirzec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1568 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/304/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Mirzec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1569 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/317/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2018 1570 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/319/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2018 1571 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/457/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chybice na terenie gminy Pawłów
2018 1572 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XL/459/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 1573 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XL/466/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Pawłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1574 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XL/467/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Pawłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1575 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XL/468/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pawłów w 2018 roku”
2018 1576 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/3/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kluczewsko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1577 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/4/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kluczewsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1578 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/5/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczewsko w 2018 roku
2018 1579 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/7/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kluczewsko
2018 1580 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/13/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1581 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr V/3/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 1582 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 1583 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn instrumentem płatniczym
2018 1584 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 1585 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzentyn w 2018 roku
2018 1586 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Zadworska” w Bodzentynie
2018 1587 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Sosnowa” w Wilkowie
2018 1588 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/248/18 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tarłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1589 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/249/18 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tarłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1590 2018-04-09 Postanowienie Postanowienie nr 2/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2018 1591 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LI/356/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Klimontów
2018 1592 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LI/357/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr L/349/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Klimontów konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Klimontów
2018 1593 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LI/358/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2018 1594 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LI/359/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Klimontów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdnym okręgu wyborczym
2018 1595 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LI/360/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Klimontów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1596 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LI/361/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 1597 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LI/366/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez gminę przedszkolu oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2018 1598 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LI/367/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr L/353/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania dla publicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Klimontów
2018 1599 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LI/368/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Klimontów
2018 1600 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LII/332/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2018 rok
2018 1601 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 257/XXXIX/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Oleśnica
2018 1602 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 258/XXXIX/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Oleśnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1603 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 259/XXXIX/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Oleśnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1604 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 260/XXXIX/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy
2018 1605 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 263/XXXIX/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2018 roku”
2018 1606 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XL/284/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 1607 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/247/18 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarłów w 2018 roku
2018 1608 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 14/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1609 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LII/25/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2018 1610 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 378 /LIX/ 18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2018 r.
2018 1611 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 382/LIX/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Chęciny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1612 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 383/LIX/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Chęciny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1613 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 386/LIX/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Chęciny na rok 2018
2018 1614 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LIII/380/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2018 rok
2018 1615 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LIII/385/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2018 1616 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LIII/387/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piekoszów w 2018 roku
2018 1617 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LIII/388/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Piekoszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1618 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 25/256/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Małogoszcz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1619 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 25/257/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Małogoszcz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1620 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/270/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018  rok
2018 1621 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/194/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Oksa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1622 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/195/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Oksa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1623 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LI/215/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli i sołectw Gminy Koprzywnica
2018 1624 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/327/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/302/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedziana Góra na 2018 rok
2018 1625 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/329/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 1626 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/334/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miedziana Góra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1627 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr 202/XXX/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1628 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr 204/XXX/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Smyków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1629 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr 206/XXX/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 123/XIX/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 30 września 2016r. w sprawie określenia oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli
2018 1630 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/18 Rady Gminy Secemin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2018 rok
2018 1631 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/08 Rady Gminy Secemin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce oświatowej; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów dla szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Secemin
2018 1632 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/18 Rady Gminy Secemin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Secemin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1633 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/18 Rady Gminy Secemin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Secemin
2018 1634 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/18 Rady Gminy Secemin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Secemin na 2018 rok”
2018 1635 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/389/2018 Rady Gminy Górno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Górno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1636 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/390/2018 Rady Gminy Górno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Górno na stałe obwody, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1637 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/391/2018 Rady Gminy Górno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
2018 1638 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/392/2018 Rady Gminy Górno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Górno
2018 1639 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/401/2018 Rady Gminy Górno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 1640 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/402/2018 Rady Gminy Górno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/351/2014 Rady Gminy Górno z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2018 1641 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/392/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Borzykowa
2018 1642 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/393/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Chomentówek
2018 1643 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/394/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Ciecierze
2018 1644 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/395/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Grabowiec
2018 1645 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/396/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Holendry
2018 1646 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/397/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Jasień
2018 1647 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/398/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kotlice
2018 1648 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/399/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Lipy
2018 1649 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/400/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Lubania
2018 1650 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/401/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Łagiewniki
2018 1651 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/402/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Ługi
2018 1652 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/403/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Minostowice
2018 1653 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/404/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Piotrkowice
2018 1654 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/405/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie statutu sołectwu Przededworze
2018 1655 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/406/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Sędziejowice
2018 1656 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/407/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Suchowola
2018 1657 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/408/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Suliszów
2018 1658 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/409/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Suskrajowice
2018 1659 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/410/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Szyszczyce
2018 1660 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/411/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Śladków Duży
2018 1661 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/412/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Śladków Mały
2018 1662 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/413/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zrecze Chałupczańskie
2018 1663 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/414/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zrecze Duże
2018 1664 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/415/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zrecze Małe
2018 1665 2018-04-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.21.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/200/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinek drogi DK nr 7 od km 525+958 do km 531+446
2018 1666 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/331/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 1667 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/355/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Krasocin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1668 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/356/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Krasocin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1669 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/357/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1670 2018-04-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 588/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 29 listopada 2017 r.
2018 1671 2018-04-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 700/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 24 stycznia 2018 r.
2018 1672 2018-04-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 748/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 1673 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr LXVI.388.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 1674 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/11/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok
2018 1675 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/23/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
2018 1676 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/28/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/1/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1677 2018-04-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za 2017 rok
2018 1678 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 265/XXXIX/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok
2018 1679 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LII/17/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 1680 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LII/20/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bodzechów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1681 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LII/21/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzechów”
2018 1682 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LII/22/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 1683 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LII/24/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 1684 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LVII/32/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2018 1685 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XL/246/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1686 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XL/249/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wąchock na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1687 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXX/8/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
2018 1688 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXX/9/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2018 roku”
2018 1689 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXX/10/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Stopnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1690 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXX/11/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Stopnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1691 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXX/13/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1692 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXX/14/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2018 1693 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXX/15/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1694 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 3684/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2017 rok
2018 1695 2018-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1696 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XLII/282/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1697 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XLII/286/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2018 1698 2018-04-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 27 marca 2018 r. z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2017 rok
2018 1699 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/218/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 r.
2018 1700 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/221/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Włoszczowskiego instrumentem płatniczym
2018 1701 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 203/XXX/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Smyków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1702 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr LV/25/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania środków w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat staszowski
2018 1703 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr LV/27/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 1704 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr LV/29/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/26/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2018 1705 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr LV/30/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski na 2018 rok
2018 1706 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLII/328/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 1707 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLII/330/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gowarczów w 2018 roku
2018 1708 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLII/331/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gowarczów
2018 1709 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLII/333/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXI/236/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 1710 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 387/LX/ 18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2018 r.
2018 1711 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 266/XL/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1712 2018-04-17 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 28 marca 2018 r. do Porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Kielce zadania własnego Gminy Masłów z dnia 7 grudnia 2017 r. zawarty pomiędzy Gminą Kielce reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Kielce, a Gminą Masłów reprezentowaną przez Wójta Gminy Masłów
2018 1713 2018-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Kije z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Gminy Kije 2017 rok
2018 1714 2018-04-17 Obwieszczenie Obwieszczenie nr FB.3035.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2017 rok
2018 1715 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/321/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2018 rok
2018 1716 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XLII/400/2018 Rady Gminy Górno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Górno w roku 2018”
2018 1717 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr LV/243/2018 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Działoszyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1718 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr 220/134/2018 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2017 rok
2018 1719 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr LIX/373/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
2018 1720 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/458/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.
2018 1721 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/459/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Końskie
2018 1722 2018-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1723 2018-04-18 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na części terenu gmin: Busko-Zdrój i Wiślica – należących do powiatu buskiego, oraz części terenu gmin: Pińczów i Złota – należących do powiatu pińczowskiego
2018 1724 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/370/2018 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku
2018 1725 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/371/2018 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku
2018 1726 2018-04-19 Informacja Informacja nr OKA.4110.78.2017.2018.AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Pińczowie
2018 1727 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr LI/295/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2018  r.
2018 1728 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/300/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1729 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/302/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/148/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Słupia
2018 1730 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1731 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr L/322/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2018 rok
2018 1732 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/356/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 1733 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/357/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 1734 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/358/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 1735 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/359/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 1736 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/360/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 1737 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/361/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 1738 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/362/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 1739 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XL/201/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1740 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr LIII / 321 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2018 1741 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr 317/XLV/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 1742 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XLV.10.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2018 rok
2018 1743 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XLII/10/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2018 r.
2018 1744 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr 16/IV/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Suchedniów
2018 1745 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr 18/IV/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018
2018 1746 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/382/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2018 rok
2018 1747 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/385/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Pińczów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 1748 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XL/542/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok
2018 1749 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XL/547/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1750 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr LXI/518/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Staszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1751 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr LXI/519/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Staszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1752 2018-04-24 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/PCPR/2018 Starosty Włoszczowskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych we Włoszczowie
2018 1753 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r.
2018 1754 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr LII/271/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Pacanów i nadania jej statutu
2018 1755 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr LII/273/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
2018 1756 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr LV/1234/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok
2018 1757 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr LXVII.390.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 1758 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/27/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok
2018 1759 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/420/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy Chmielnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1760 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/421/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
2018 1761 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/423/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu na 2018 rok
2018 1762 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr L/28/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1763 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr L/36/2018 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela
2018 1764 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr L/37/2018 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Słupia
2018 1765 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1766 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkaso
2018 1767 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/311/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2018 r.
2018 1768 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/313/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na zadania z zakresu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Włoszczowa
2018 1769 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/178/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy Skalbmierz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1770 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/179/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2018 rok
2018 1771 2018-04-25 Postanowienie Postanowienie nr 3/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2018 1772 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr 269/XLI/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 23 kwietnia 2018 r. przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie
2018 1773 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr 274/XLI/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2018 1774 2018-04-26 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Masłów z dnia 28 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2017 rok
2018 1775 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 1776 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Bodzentyn, zmieniona uchwałą Nr V/38/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku, w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Bodzentyn, uchwałą Nr II/13/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Bodzentyn i uchwałą Nr XII/85/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 31 października 2017 roku w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Bodzentyn
2018 1777 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok
2018 1778 2018-04-26 Informacja Informacja nr OKA.4110.1.2017.2018.AM, OKA.4110.2.2017.2018.AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła CELSIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej.
2018 1779 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLV.14.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Opatowskiego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1780 2018-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2018 Starosty Koneckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Słupia Konecka, powiat konecki
2018 1781 2018-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2018 Starosty Koneckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Stąporków, powiat konecki
2018 1782 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XL/250/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wąchock na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1783 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
2018 1784 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1785 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach
2018 1786 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2018 1787 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Bliżyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 1788 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/271/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zamian w budżecie Gminy Wodzisław na 2018 r.
2018 1789 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Wodzisław na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1790 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/158/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
2018 1791 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/159/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej, pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej, ustalenia przebiegu drogi gminnej oraz uchylenia Uchwały Nr XXXII/152/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 marca 2018 r.
2018 1792 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/266/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2018 rok
2018 1793 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/34/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podwyższenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego oraz dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka
2018 1794 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/35/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych
2018 1795 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/212/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
2018 1796 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/194/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok
2018 1797 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1798 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/239/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Bliżyn oraz określenia sezonu kąpielowego na rok 2018
2018 1799 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/335/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXII/302/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 1800 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr LI/306/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2018 r.