Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Marzec 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 838 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr 308/XLIII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 839 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.
2018 840 2018-03-01 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Iwaniska
2018 841 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2018 rok
2018 842 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej
2018 843 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/239/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Osiek
2018 844 2018-03-01 Informacja Informacja nr 1/2018 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2017 roku
2018 845 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/1/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 846 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/2018 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok
2018 847 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/2018 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXIV/122/2017 z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 848 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/181/2018 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawiew zmian w uchwale Nr XXIV/123/2017 Rady Gminy w Słupi z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia na 2017 rok”
2018 849 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/182/2018 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Słupia na 2018r.”
2018 850 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 851 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Brody
2018 852 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/2/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Pierzchnica, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 853 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/3/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pierzchnica w 2018r.
2018 854 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/4/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla sołectwa Straszniów Gumienicki
2018 855 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/5/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla sołectwa Podlesie
2018 856 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/6/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Pierzchnica instrumentem płatniczym
2018 857 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/7/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Pierzchnica
2018 858 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/8/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 859 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/10/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018 860 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/12/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia kosztu za jedną godzinę usług opiekuńczych
2018 861 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/14/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pierzchnica za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Pierzchnica
2018 862 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV.6.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2018 rok
2018 863 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/270/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 864 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/271/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia kosztu 1 godziny usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki w ośrodku pomocy społecznej
2018 865 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sędziszów
2018 866 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiazujacych w postępowaniu rekrutacyjnym i  w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziszów
2018 867 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Sędziszów
2018 868 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany w Statucie Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody
2018 869 2018-03-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.14.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLV/279/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r. w części określonej w § 3 i § 4 uchwały
2018 870 2018-03-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.15.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLV/278/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r. w części określonej w § 3 i § 4 uchwały
2018 871 2018-03-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.16.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2018 r. stwierdzające nieważność § 6 uchwały Rady Gminy w Łopusznie nr XXXII/269/2018 z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
2018 872 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/271/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania
2018 873 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/273/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 874 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXV / 195 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach
2018 875 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXV / 196 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radoszycach
2018 876 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXV / 197 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radoszyce w 2018 roku”
2018 877 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXV / 199 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminów i miejsca ich składania przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Radoszyce
2018 878 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXV / 200 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radoszyce
2018 879 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/243/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąchock oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 880 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/293/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2018 r.
2018 881 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/295/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirzec w 2018 roku”
2018 882 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/447/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.
2018 883 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/448/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/254/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
2018 884 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/449/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/233/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2018 885 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/450/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu poniesionych wydatków za świadczenia w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2017-2020”
2018 886 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/311/2018 Rady Gminy Raków z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Raków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu wyborczym
2018 887 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/313/2018 Rady Gminy Raków z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2018 888 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr LXIV.378.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2018 889 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr 24/243/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 890 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr LVII/488/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 891 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr LVII/490/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Staszów publicznych przedszkolach i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej
2018 892 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr LVII/491/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Staszów na lata 2018-2022
2018 893 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr LXIV.379.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 894 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXV / 193 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2018
2018 895 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/189/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 896 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/190/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łubnice na lata 2018-2022
2018 897 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/192/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2018 r.”
2018 898 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LI/325/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2018 rok
2018 899 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LI/328/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowieckiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 900 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LI/8/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 901 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LI/11/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 902 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LI/12/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Bodzechów
2018 903 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LI/16/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Bodzechów przez inne niż Gmina Bodzechów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 904 2018-03-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich
2018 905 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLI/6/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2018 r.
2018 906 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLI/7/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez podmioty niepubliczne na terenie Powiatu Koneckiego
2018 907 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLI/8/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu koneckiego w 2018 roku
2018 908 2018-03-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Koneckiego z dnia 15 stycznia 2018 r. z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku
2018 909 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/11/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/76/2015 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie przygotowania i wdrożenia w mieście Skarżysko-Kamienna budżetu obywatelskiego
2018 910 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr L/13/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok
2018 911 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr L/14/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Skarżyska - Kamiennej przyjętego uchwałą Nr XIV/101/2011 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 27.X.2011 roku w części dotyczącej załącznika nr 5
2018 912 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLI/202/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łączna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 913 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLI/203/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łączna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 914 2018-03-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 713/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 6 grudnia 2017 r.
2018 915 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/ 282/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2018 rok
2018 916 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 917 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/204/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dwikozy w 2018 r.
2018 918 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/208/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dwikozy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 919 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr LXIII/284/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej usytuowanej przy ulicy Ujazdowskiej – Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Iwaniskach
2018 920 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr LXIII/287/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 921 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/190/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Oksa w 2017 roku
2018 922 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/191/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Oksa w 2018 roku
2018 923 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/250/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zamian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2018 r.
2018 924 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLII/272/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sobków i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2018 925 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLII/274/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobków w 2018 roku”
2018 926 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLII/278/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych w celu współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym
2018 927 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok
2018 928 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Punktu Przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2018 929 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn
2018 930 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/237/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok
2018 931 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/357/2018 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku
2018 932 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/360/2018 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwie Łagiewniki gmina Busko-Zdrój
2018 933 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/361/2018 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwie Zborów gmina Solec-Zdrój
2018 934 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr 375/LVII/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2018 r.
2018 935 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/251/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Waśniów
2018 936 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/255/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 937 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/256/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Waśniów w 2018r.
2018 938 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr LV/6/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie jednostek pomocniczych – osiedli i zarządzenia wyborów do Rad Osiedlowych
2018 939 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr LV/7/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2018 940 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr LV/8/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Osiedla „25-Lecia PRL”
2018 941 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr LV/9/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych i mieszkaniach chronionych
2018 942 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr lv/11/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, do nowego ustroju szkolnego
2018 943 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr LV/17/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 944 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr LV/18/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2018 945 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr LV/20/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2018 946 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLII/6/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce - fragment
2018 947 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/394/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 948 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/267/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2018 949 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/450/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 950 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/453/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Gminie Pawłów oraz wysokości maksymalnej kwoty za wyżywienie
2018 951 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 952 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 953 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Bodzentyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 954 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Bodzentyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 955 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LXV.381.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 956 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLI/601/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok
2018 957 2018-03-09 Postanowienie Postanowienie nr 1.2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2018 958 2018-03-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Buskiego z dnia 21 lutego 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Busku - Zdroju za 2017 rok
2018 959 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oksa na 2018 rok
2018 960 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr L/349/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Klimontów konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Klimontów
2018 961 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr L/350/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 lutego 2018 r. zmian w Statucie Gminy Klimontów
2018 962 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr L/351/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 963 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr L/353/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania dla publicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Klimontów
2018 964 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr L/354/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr VI/40/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Klimontów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 965 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/2018 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w  przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2018 966 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLI/269/2017 Rady Gminy Sobków z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w 2018 roku ze środków budżetowych 2017 roku
2018 967 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXX/200/18 Rady Gminy Secemin z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2018 rok
2018 968 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXX/206/18 Rady Gminy Secemin z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Secemin
2018 969 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXX/207/18 Rady Gminy Secemin z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Secemin na lata 2018 – 2023 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu
2018 970 2018-03-09 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 15 lutego 2018 r. zawarte w dniu 15.02.2018r pomiedzy Gminą Starachowice w imieniu, której działa Prezydent Miasta Marek Materek zwaną w dalszej cześci "Gminą Starachowice", a Gminą Brody w imienu, której działa Wójt Gminy Brody Marzena Bernat zwana w dalszej części "Gminą Brody"
2018 971 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLII/236/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 972 2018-03-09 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 4/ 2018 Burmistrza Ożarowa z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Ożarów
2018 973 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/242/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 1 marca 2018 r. zmian w uchwale Rady Gminy Nr XLVI/237/2018 z dnia 30 stycznia 2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2018 rok
2018 974 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/244/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrazów w 2018 r.
2018 975 2018-03-13 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego, położonych na terenie Miasta Starachowice za rok 2017
2018 976 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLV/284/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałów w roku 2018
2018 977 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLV/285/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2018 978 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLV/291/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
2018 979 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLV/294/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałów
2018 980 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLV/295/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 981 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2018 rok
2018 982 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/7/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 983 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/11/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Nowa Słupia
2018 984 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/14/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Słupia
2018 985 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/15/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Słupia
2018 986 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/19/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Słupia w 2018 roku
2018 987 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/21/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/6/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowa Słupia, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2018 988 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/22/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Nowa Słupia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 989 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/23/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Nowa Słupia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 990 2018-03-13 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2018 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Sitkówka-Nowiny
2018 991 2018-03-13 Informacja Informacja Starosty Staszowskiego z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Łęg gm. Połaniec
2018 992 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLI/200/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinek drogi DK nr 7 od km 525+958 do km 531+446
2018 993 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/458/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2018 994 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/461/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 995 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/462/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 996 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/465/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania przez podmioty prowadzące działalność oświatową na terenie Gminy Masłów
2018 997 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/466/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek nr 59/10 i nr 60/2 położonych w Domaszowicach, gmina Masłów
2018 998 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/467/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działki nr 148/12 położonej w Domaszowicach, gmina Masłów
2018 999 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/468/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działki nr 204/8 położonej w Domaszowicach, gmina Masłów
2018 1000 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/471/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Masłów na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Masłów
2018 1001 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/472/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/238/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2013 r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Masłów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Masłów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 1002 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/475/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 1003 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/331/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wymysłów”, gmina Opatów
2018 1004 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLII/379/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Borków I" część "A" na obszarze gminy Pińczów, Chmielnik i Kije, w zakresie dotyczącym gminy Chmielnik
2018 1005 2018-03-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.17.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLV/280/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2018 roku w części określonej § 8 ust. 1 pkt 1 i § 9 ust. 2 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2018 roku, stanowiącego załącznik do uchwały
2018 1006 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LII/368/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2018 rok
2018 1007 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LII/372/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2018 1008 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LII/373/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/254/2017 Rady Gminy Piekoszów z  dnia 23  lutego 2017r. w  sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w  Gminie Piekoszów oraz ustalenia zasad korzystania z  tych obiektów i  stawki opłaty za korzystanie z  przystanków komunikacyjnych
2018 1009 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LII/374/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Wójta Gminy Piekoszów dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych z terenu Gminy Piekoszów
2018 1010 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LII/375/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez gminę Piekoszów
2018 1011 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LII/376/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub fizyczne na terenie gminy Piekoszów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1012 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LII/377/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania Nagrody Stypendialnej Wójta Gminy Piekoszów „LAUR PIEKOSZOWSKI”
2018 1013 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/313/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXII/302/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 roku
2018 1014 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/317/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Miedziana Góra udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 1015 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/318/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/210/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Kostomłoty Pierwsze gm. Miedziana Góra
2018 1016 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/321/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Gminy Miedziana Góra, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1017 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/322/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/202/2016 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 1018 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/323/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzianej Górze
2018 1019 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/326/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Miedziana Góra na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1020 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LIII/701/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok
2018 1021 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LIII/702/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 1022 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LIII/703/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 1023 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LIII/704/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 1024 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LIII/705/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 1025 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LIII/706/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 1026 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LIII/707/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 1027 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LIII/708/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 1028 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LIII/709/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 1029 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LIII/712/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
2018 1030 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LIII/713/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu
2018 1031 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 232/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skarżysko Kościelne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1032 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w 2018r.
2018 1033 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/95/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Skarżysko Kościelne oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 1034 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Skarżysko Kościelne
2018 1035 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236 /2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie w sprawie podziału Gminy Skarżysko Kościelne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1036 2018-03-14 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/ 2018 Wójta Gminy Szydłów z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Szydłów
2018 1037 2018-03-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.7.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LVI/349/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Południe w Połańcu
2018 1038 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/239/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bejsce w 2018 roku
2018 1039 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/240/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach
2018 1040 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/241/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Bejsce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1041 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Bejsce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1042 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/244/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu: „ Honorowy Obywatel Gminy Bejsce”
2018 1043 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLI/322/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 1044 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLI/325/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gowarczów
2018 1045 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/245/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2018 rok
2018 1046 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/246/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Obrazów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1047 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/247/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Obrazów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1048 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLV/234/2018 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1049 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLV/238/2018 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 stycznia 2018 r. ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tarłów dla publicznych szkół, gimnazjów oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1050 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/239/2018 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1051 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/241/2018 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr LIV/338/2014 z dnia 30 września 2014 roku Rady Gminy w Tarłowie w sprawie ustalania regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarłów
2018 1052 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/423/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 1053 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/425/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Morawica oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane w roku 2018
2018 1054 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/426/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto i Gminę Morawica
2018 1055 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/427/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/292/16 Rady Gminy Morawica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Morawica
2018 1056 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/430/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Morawica na 2018 r.
2018 1057 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy w Brodach z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1058 2018-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1059 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr LVIII/496/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 1060 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr LXI/438/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2018 rok
2018 1061 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr LXI/443/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kazimierza Wielka w 2018 roku.''
2018 1062 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/247/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok
2018 1063 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/243/2018 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy w Tarłowie Nr XLV/238/2018 z dnia 30 stycznia 2018 dotyczącej: ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tarłów dla publicznych szkół, gimnazjów oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1064 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/244/2018 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1065 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/246/2018 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy w Tarłowie Nr XXXII/166/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Tarłowie
2018 1066 2018-03-16 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 15 marca 2018 r. o wygaśnięciu mandatu radnej Rady Gminy Oksa w okręgu wyborczym nr 6
2018 1067 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLI/345/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 1068 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLI/347/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatów w latach 2018 – 2022”
2018 1069 2018-03-16 Aneks Aneks nr 2 Wójta Gminy Raków z dnia 12 marca 2018 r. do Porozumienia międzygminnego nr RŚR.1/2017 zawartego w dniu 26 września 2017 roku
2018 1070 2018-03-16 Postanowienie Postanowienie nr 1/2018 Przewodniczącego Rady Gminy Sobków z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2018 1071 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r.
2018 1072 2018-03-19 Sprawozdanie Sprawozdanie nr I/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 15 marca 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017r. położonych na obszarze Gminy Daleszyce
2018 1073 2018-03-19 Informacja Informacja nr 1 Starosty Pińczowskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej: 260805_2 Złota, obręb ewidencyjny: 260805_2.0002 Chroberz
2018 1074 2018-03-19 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Wójta Gminy Michałów z dnia 15 marca 2018 r.
2018 1075 2018-03-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 19 marca 2018 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szydłów przeprowadzonych w dniu 18 marca 2018 r.
2018 1076 2018-03-19 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 663/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 18 stycznia 2018 r.
2018 1077 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLII/367/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2018 rok
2018 1078 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLII/370/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Muzeum Regionalnego w Pińczowie
2018 1079 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLII/371/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w  ustawie z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych
2018 1080 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLII/372/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/285/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania, dodatki do wynagrodzenia nauczycieli
2018 1081 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLII/373/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/437/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Pińczów
2018 1082 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLII/374/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/259/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2018 1083 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLII/375/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Pińczów przez inne niż Gmina Pińczów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1084 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLII/376/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy Pińczów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1085 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLII/377/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pińczów na dofinansowanie inwestycji polegających na montażu nowych lub wymianie istniejących źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta i Gminy Pińczów"
2018 1086 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLII/378/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pińczów
2018 1087 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLII/381/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2018 1088 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LII / 313 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2018 1089 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LII / 315 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin
2018 1090 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LII / 316 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Czarnocin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1091 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LII / 317 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Czarnocin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1092 2018-03-21 Zestawienie Zestawienie nr 1/2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 15 marca 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Włoszczowa
2018 1093 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXX/231/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złota w roku 2018
2018 1094 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 260/XXXIX/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mniów w 2018 roku
2018 1095 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 261/XXXIX/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mniów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1096 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 264/XXXIX/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2018 1097 2018-03-21 Informacja Informacja nr OKA.4110.60.2017.2018.CW, OKA.4110.61.2017.2018.CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Komunalnemu Związkowi Ciepłownictwa „PONIDZIE” z siedzibą w Busku-Zdroju
2018 1098 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LIV/1203/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok
2018 1099 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LIV/1204/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w Kielcach oraz sposobu jej rozliczania i kontroli
2018 1100 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LIV/1206/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
2018 1101 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LIV/1208/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zasad przyznania i odpłatności za usługi świadczone w ramach ustawy o pomocy społecznej
2018 1102 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LIV/1209/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce
2018 1103 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LIV/1210/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2014-2018"
2018 1104 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LIV/1211/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia na 2018 rok programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kielce
2018 1105 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LIV/1213/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody oraz zmiany uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2018 1106 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LIV/1219/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach położonych na nieruchomościach o niejednorodnym własnościowo stanie prawnym gruntu
2018 1107 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LIV/1231/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Kielce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1108 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LIV/1232/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Kielce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1109 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/454/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/279/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 października 2016r. w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Pawłów „Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Pawłowie” w jednostkę budżetową ”Samorządowe Centrum Oświaty w Pawłowie”
2018 1110 2018-03-22 Zestawienie Zestawienie nr GN.7113.1.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łagów z dnia 19 marca 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Łagów
2018 1111 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/240/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osiek na 2018 rok
2018 1112 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/273/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
2018 1113 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/274/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2018 rok
2018 1114 2018-03-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 984/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 19 stycznia 2017 r.
2018 1115 2018-03-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 703/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 16 listopada 2017 r.
2018 1116 2018-03-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 749/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 1117 2018-03-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 780/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 1118 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 5/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 1119 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 6/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchedniów
2018 1120 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 9/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018
2018 1121 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 10/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Suchedniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1122 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 11/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Suchedniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1123 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 14/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów
2018 1124 2018-03-23 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2017 położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2018 1125 2018-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1126 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/150/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
2018 1127 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/151/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/134/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2018 1128 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/152/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/94/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28.04.2009 r.
2018 1129 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/154/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moskorzew na rok 2018
2018 1130 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/155/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Moskorzew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1131 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/156/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Moskorzew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1132 2018-03-23 Zestawienie Zestawienie nr 1/2018 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 22 marca 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Rytwiany
2018 1133 2018-03-23 Porozumienie Porozumienie nr Or.I.031.2.2018 Starosty Ostrowieckiego z dnia 22 lutego 2018 r. zawarte w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Starostą Ostrowieckim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św.
2018 1134 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/15/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Daleszyce dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1135 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/16/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce
2018 1136 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/27/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Daleszyce
2018 1137 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/28/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Daleszyce
2018 1138 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/29/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Daleszyce w 2018 roku
2018 1139 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/31/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Daleszyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1140 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/32/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Daleszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1141 2018-03-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 707/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 13 grudnia 2017 r.
2018 1142 2018-03-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 721/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 13 grudnia 2017 r.
2018 1143 2018-03-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 747/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 1144 2018-03-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 23 marca 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Małogoszcz
2018 1145 2018-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/18 Wójta Gminy Gnojno z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2017 rok
2018 1146 2018-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.9.2018 Wójta Gminy w Bogorii z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w 2018 roku
2018 1147 2018-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 kwietnia 2018 r.
2018 1148 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XLII/602/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2018 roku w województwie świętokrzyskim
2018 1149 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XLII/603/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia „Aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych w pobliżu dróg wojewódzkich z terenu województwa świętokrzyskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne”
2018 1150 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XLII/611/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok
2018 1151 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/265/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kije w 2018 roku”
2018 1152 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/266/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1153 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/243/2017 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Kije, Gmina Kije
2018 1154 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/270/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kije na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1155 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/271/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kije na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1156 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/531/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok
2018 1157 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/536/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Ptasia na ulicę Konwaliową w sołectwie Łagiewniki
2018 1158 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/538/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
2018 1159 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/539/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój
2018 1160 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr RG - XL / 515 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony i zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok”
2018 1161 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr RG - XL / 517 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Sitkówka-Nowiny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1162 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr RG - XL / 518 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Sitkówka-Nowiny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1163 2018-03-28 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2018 Wójta Gminy w Bogorii z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2017
2018 1164 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLI/268/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1165 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLI/272/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczępy w 2018r.
2018 1166 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLI/273/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Tuczępy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1167 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLI/274/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1168 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLI/275/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich powołania
2018 1169 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLI/276/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tuczępy, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2018 1170 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLI/277/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuczępy
2018 1171 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLI/278/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela
2018 1172 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLI/279/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/127/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2018 1173 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLI/280/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie utworzenia funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Tuczępy
2018 1174 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIV/289/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Iwaniska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1175 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIV/290/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Iwaniska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1176 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIV/293/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwaniska w 2018r.
2018 1177 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXIV/294/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1178 2018-03-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 16 marca 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok, położonych na obszarze Miasta i Gminy Końskie
2018 1179 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr 15/18 RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2017 roku
2018 1180 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XL/250/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale XXXIX/242/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Samborzec przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2018 1181 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XL/253/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Samborzec w 2018 roku
2018 1182 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XL/255/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Samborzec, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Samborzec
2018 1183 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XL/256/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy SAMBORZEC na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1184 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XL/257/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy SAMBORZEC na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1185 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/304/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/225/2006 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2018 1186 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/309/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Stąporków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1187 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/310/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Stąporków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1188 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/316/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2018 rok
2018 1189 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/317/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
2018 1190 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/318/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stąporków
2018 1191 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Złota na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1192 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/229/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Złota na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1193 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/477/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
2018 1194 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/478/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Masłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1195 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/479/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Masłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1196 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/480/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów na 2018 rok”
2018 1197 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/485/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2018 1198 2018-03-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Suchedniów
2018 1199 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr IV/1/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 1200 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr IV/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 1201 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr IV/3/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 1202 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr IV/4/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 1203 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr IV/5/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Starachowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1204 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr IV/6/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Starachowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1205 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr IV/7/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingu przylegającego do Targowiska Miejskiego
2018 1206 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr IV/11/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 1207 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r.
2018 1208 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr L/283/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Ćmielów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1209 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr L/284/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Ćmielów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1210 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr L/290/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2018  r.
2018 1211 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr L/292/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania
2018 1212 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LIV/5/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 1213 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LIV/17/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 1214 2018-03-29 Zestawienie Zestawienie nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Morawica z dnia 26 marca 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Morawica Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze MIASTA I GMINY MORAWICA
2018 1215 2018-03-29 Zestawienie Zestawienie nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie w czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Busko-Zdrój
2018 1216 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/348/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 7 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krasocin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 1217 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/353/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1218 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/354/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasocin w roku 2018
2018 1219 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
2018 1220 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wilczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1221 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wilczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1222 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2018 r.
2018 1223 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/291/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1224 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/292/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Słupia Konecka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1225 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/293/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Słupia Konecka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1226 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/294/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia Konecka na rok 2018”
2018 1227 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/296/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/167/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dodatku wiejskiego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania na rok 2013
2018 1228 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/297/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupia Konecka w miejscowości Słupia
2018 1229 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr 312/XLIV/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 1230 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr 313/XLIV/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Skarżyskiemu lub jego jednostkom budżetowym
2018 1231 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/273/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018”
2018 1232 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/274/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta i Gminy Wiślica
2018 1233 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/275/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Miasta i Gminy Wiślica
2018 1234 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/276/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/256/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 30.11.2017 r. w sprawie zaliczenia drogi Łatanice - Skorocice do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Wiślica
2018 1235 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/277/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Wiślica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1236 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/278/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Wiślica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1237 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/279/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę Wiślica publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 1238 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/349/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Krasocin na lata 2018–2021
2018 1239 2018-03-29 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Krasocin z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego za 2017 rok , położonych na obszarze gminy Krasocin lub jej części
2018 1240 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LVIII/363/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
2018 1241 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LVIII/365/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1242 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LVIII/366/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1243 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LVIII/367/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec
2018 1244 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LVIII/370/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały XXXII/195/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec
2018 1245 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LI/213/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koprzywnica
2018 1246 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LI/216/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Koprzywnica w latach 2018-2022"
2018 1247 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LI/217/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2018 r.
2018 1248 2018-03-29 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Mniów
2018 1249 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XL/255/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 1250 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/299/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Michałów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1251 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/300/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Michałów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1252 2018-03-29 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2018 Wójta Gminy Mirzec z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Mirzec
2018 1253 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/399/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łagów
2018 1254 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/400/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łagów
2018 1255 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/401/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Łagów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1256 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/402/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Łagów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1257 2018-03-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pierzchnica
2018 1258 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/15/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pierzchnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1259 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/16/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pierzchnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1260 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/17/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 1261 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/18/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym
2018 1262 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/19/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018 1263 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/23/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla sołectwa Brody
2018 1264 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/24/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla sołectwa Drugnia
2018 1265 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/25/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla sołectwa Drugnia Rządowa
2018 1266 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/26/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla sołectwa Górki
2018 1267 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/27/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla sołectwa Gumienice
2018 1268 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/28/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla sołectwa Holendry
2018 1269 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/29/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla sołectwa Maleszowa
2018 1270 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/30/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla sołectwa Osiny
2018 1271 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/31/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla sołectwa Pierzchnianka
2018 1272 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/32/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla sołectwa Pierzchnica
2018 1273 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/33/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla sołectwa Podstoła
2018 1274 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/34/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla sołectwa Skrzelczyce
2018 1275 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/35/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla sołectwa Strojnów
2018 1276 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/36/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla sołectwa Ujny
2018 1277 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/37/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla sołectwa Wierzbie
2018 1278 2018-03-30 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2018 Wójta Gminy Bieliny z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Bieliny.
2018 1279 2018-03-30 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 29 marca 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Zawichost
2018 1280 2018-03-30 Zestawienie Zestawienie nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok, położonych na obszarze Gminy Radoszyce
2018 1281 2018-03-30 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017r.
2018 1282 2018-03-30 Informacja Informacja nr OKA.4110.51.2017.2018.CW, OKA.4110.52.2017.2018.CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian koncesji na wytwarzanie ciepła, na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sandomierzu
2018 1283 2018-03-30 Informacja Informacja nr OKA.4210.72(26).2016.2018.1528.XIII.PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez SFW Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
2018 1284 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/329/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018
2018 1285 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/332/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Bogoria na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1286 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/333/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Bogoria na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1287 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/335/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXV/287/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Bogoria
2018 1288 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/337/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2018 roku
2018 1289 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/341/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/309/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/76/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej
2018 1290 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LI/211/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1291 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LI/219/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Koprzywnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1292 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LI/220/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Koprzywnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1293 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/191/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zawichost na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1294 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/193/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zawichost na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1295 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/237/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Baćkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1296 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/238/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Baćkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1297 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/243/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Baćkowice
2018 1298 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/244/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baćkowice
2018 1299 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/246/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 1300 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/247/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej
2018 1301 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/248/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Baćkowice"
2018 1302 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/251/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 1303 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLII/331/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Bieliny
2018 1304 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLII/332/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bieliny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1305 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLII/333/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bieliny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1306 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLII/334/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 1307 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLII/335/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bieliny w 2018 r.”
2018 1308 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/10/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2018 rok
2018 1309 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXX/233/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Bliżyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1310 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXX/234/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Bliżyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1311 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LIV/722/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 1312 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LIV/723/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 1313 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LIV/724/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 1314 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LIV/727/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów artystycznych osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury
2018 1315 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LIV/728/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/382/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz zasad korzystania z tych obiektów
2018 1316 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LIV/730/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2018
2018 1317 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok
2018 1318 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fałków w 2018 r”.
2018 1319 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Fałków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1320 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/258/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Fałków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1321 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/186/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok
2018 1322 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/188/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupia
2018 1323 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/190/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Słupia
2018 1324 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/191/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Słupia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1325 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/192/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Słupia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1326 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LI/18/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok
2018 1327 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LI/23/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2018 1328 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LI/24/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Skarżyska-Kamiennej na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1329 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1330 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LXII/447/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2018 rok
2018 1331 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LXII/448/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni oraz przyjęcia istniejących nazw ulic na terenie miasta Kazimierza Wielka
2018 1332 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LXII/449/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy Kazimierza Wielka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1333 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LXII/450/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kazimierza Wielka, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustaleniu stawek opłat za korzystanie z tych przystanków
2018 1334 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LXII/451/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/425/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kazimierza Wielka
2018 1335 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/276 /2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2018 1336 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2018 rok
2018 1337 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 280 / 2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lipnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1338 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/281/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lipnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1339 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Lipnik publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 1340 2018-03-30 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2018 r.
2018 1341 2018-03-30 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2018 r.