Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Grudzień 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 4053 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr 18/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr 239/XXXVI/2018 Rady Gmin Smyków z dnia 15 października 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratoeskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy
2018 4054 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr I/4/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Piekoszów
2018 4055 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr LXXVIII.443.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 4056 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr LXXIX.450.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 4057 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/5/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Morawica
2018 4058 2018-12-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.83.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 listopada 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XII/7/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Klubu „Senior”+ w Starachowicach oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+”
2018 4059 2018-12-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.84.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIV/380/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2018 roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w części określonej w § 4 ust. 1, § 5 ust. 2 w brzmieniu „oraz numeru ewidencyjnego PESEL”, § 6 ust. 2 pkt 3 brzmieniu: ,,numer ewidencyjny PESEL”, § 5 ust. 3, § 6 ust. 5, § 11 ust. 6, § 13, § 16 w brzmieniu „i ma zastosowanie do kadencji Rady Gminy Bogoria następującej po kadencji, w czasie której weszła w życie”
2018 4060 2018-12-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.85.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr /LVII/342/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 19 października 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora Senior+ w Gminie Mirzec
2018 4061 2018-12-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.86.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LXXIV/525/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 18 października 2018r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 4062 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/1/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 4063 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 4064 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/3/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 4065 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/4/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4066 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/5/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 4067 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/7/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr I/4/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków, rodzajów, wysokości oraz trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych Prezydenta Miasta Starachowice dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2018 4068 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/13/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 4069 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/15/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior+" w Starachowicach
2018 4070 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/16/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Szkolnej 14 w Starachowicach
2018 4071 2018-12-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.85.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2018 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr L/377/2018 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 17 października 2018r. w sprawie uchwalenia „Zmiany nr IV miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa
2018 4072 2018-12-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 105/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Skarżysko Kościelne w okręgu wyborczym nr 9
2018 4073 2018-12-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koprzywnicy w okręgu wyborczym nr 3
2018 4074 2018-12-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 107/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miedziana Góra w okręgu wyborczym nr 1
2018 4075 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2018 r.
2018 4076 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Włoszczowa i jej jednostkom organizacyjnym
2018 4077 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
2018 4078 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/113/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w Powiecie Kieleckim
2018 4079 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/114/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Kieleckiego
2018 4080 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2018 rok
2018 4081 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2019 rok
2018 4082 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
2018 4083 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dwikozy
2018 4084 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”
2018 4085 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dwikozy
2018 4086 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr 8/II/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 4087 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018
2018 4088 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2019 rok
2018 4089 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2019 rok
2018 4090 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4091 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 4092 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4093 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany statutu Jadłodajni Gminnej w Bogorii
2018 4094 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4095 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2018 4096 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2018 4097 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej postawę do ustalenia podatku rolnego
2018 4098 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia jej wysokości, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 4099 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II / 8 / 2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok
2018 4100 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II / 9 / 2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 4101 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II / 10 / 2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 4102 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr III/6/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4103 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4104 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 4105 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2018 rok
2018 4106 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
2018 4107 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2019 na obszarze Gminy Wilczyce.
2018 4108 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XI/58/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej
2018 4109 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2019 roku na terenie Gminy Wilczyce
2018 4110 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.3.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Imielno
2018 4111 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.10.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2018 rok
2018 4112 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.11.2018 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno
2018 4113 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2018  r.
2018 4114 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r.
2018 4115 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr II/328/2018 RG Szydłów z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szydłów.
2018 4116 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4117 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Wiślica
2018 4118 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 4119 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/2/18 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4120 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr 7/II/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018
2018 4121 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr 8/II/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 4122 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr 9/II/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym
2018 4123 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr 10/II/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 4124 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr 11/II/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia inkasentów
2018 4125 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr 12/II/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
2018 4126 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/536/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Źródlanej, Folwarcznej i Browarnej
2018 4127 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/411/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów
2018 4128 2018-12-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.86.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIX/411/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 15 października 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów
2018 4129 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2019 na obszarze Gminy Opatów
2018 4130 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok
2018 4131 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II.58.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2018 rok
2018 4132 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 4133 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr XL IV/231/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Oksa
2018 4134 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasocin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”
2018 4135 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4136 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 4137 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 26 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 4138 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4139 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 4140 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i  mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a Miastem Kielce, reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce, zwanym dalej „Gminą”
2018 4141 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 2/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a Miastem Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowanym przez Pana Jarosława Górczyńskiego – Prezydenta Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, zwanym dalej „Gminą”
2018 4142 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 3/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a Miastem Skarżysko-Kamienna, reprezentowanym przez Pana Konrada Krönig – Prezydenta Miasta Skarżysko- Kamienna, zwanym dalej „Gminą”
2018 4143 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 4/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a Miastem Starachowice, reprezentowanym przez Pana Marka Materek – Prezydenta Miasta Starachowice, zwanym dalej „Gminą”
2018 4144 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 5/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Busko-Zdrój, reprezentowaną przez Pana Waldemara Sikorę – Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, zwaną dalej „Gminą”
2018 4145 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 6/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Chęciny, reprezentowaną przez Pana Roberta Jaworskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Chęciny, zwaną dalej „Gminą”
2018 4146 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 7/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Chmielnik, reprezentowaną przez Pana Pawła Wójcika – Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik, zwaną dalej „Gminą”
2018 4147 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 8/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Działoszyce, reprezentowaną przez Pana Zdzisława Leksa – Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce, zwaną dalej „Gminą”
2018 4148 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 9/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Jędrzejów, reprezentowaną przez Pana Marcina Piszczek – Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4149 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 10/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Kazimierza Wielka, reprezentowaną przez Pana Adama Bodziocha – Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, zwaną dalej „Gminą”
2018 4150 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 11/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Końskie, reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Obratańskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, zwaną dalej „Gminą”
2018 4151 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 12/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Koprzywnica, reprezentowaną przez Pana Marka Jońcę – Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica, zwaną dalej „Gminą”
2018 4152 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 13/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Małogoszcz, reprezentowaną przez Pana Jana Głogowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz, zwaną dalej „Gminą”
2018 4153 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 14/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Opatów, reprezentowaną przez Pana Andrzeja Chanieckiego – Burmistrza Miasta i Gminy Opatów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4154 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 15/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Pińczów, reprezentowaną przez Pana Włodzimierza Baduraka – Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4155 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 16/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Połaniec, reprezentowaną przez Pana Jacka Tarnowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, zwaną dalej „Gminą”
2018 4156 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 17/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sandomierz, reprezentowaną przez Pana Marka Bronkowskiego – Burmistrza Miasta Sandomierz, zwaną dalej „Gminą”
2018 4157 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 18/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sędziszów, reprezentowaną przez Pana Wacława Szarka – Burmistrza Miasta i Gminy Sędziszów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4158 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 19/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Skalbmierz, reprezentowaną przez Pana Michała Markiewicza – Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz, zwaną dalej „Gminą”
2018 4159 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 20/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Staszów, reprezentowaną przez Pana Leszka Kopeć – Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4160 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 21/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Stąporków, reprezentowaną przez Panią Dorotę Łukomską – Burmistrza Miasta i Gminy Stąporków, zwaną dalej „Gminą”
2018 4161 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 22/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i  mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Włoszczowa, reprezentowaną przez Pana Grzegorza Dziubka – Burmistrza Gminy Włoszczowa, zwaną dalej „Gminą”.
2018 4162 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 23/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Zawichost, reprezentowaną przez Pana Andrzeja Wzorka – Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost, zwaną dalej „Gminą”
2018 4163 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 24/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bieliny, reprezentowaną przez Pana Sławomira Kopacz – Wójta Gminy Bieliny, zwaną dalej „Gminą”
2018 4164 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 25/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bliżyn, reprezentowaną przez Pana Mariusza Walachnię – Wójta Gminy Bliżyn, zwaną dalej „Gminą”
2018 4165 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 26/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bogoria, reprezentowaną przez Pana Władysława Brudka – Wójta Gminy Bogoria, zwaną dalej „Gminą”
2018 4166 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 27/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Brody, reprezentowaną przez Panią Marzenę Bernat – Wójta Gminy Brody, zwaną dalej „Gminą”
2018 4167 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 28/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami imogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Czarnocin, reprezentowaną przez Panią Marię Kasperek – Wójta Gminy Czarnocin, zwaną dalej „Gminą”
2018 4168 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 29/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Dwikozy, reprezentowaną przez Pana Marka Łukaszek – Wójta Gminy Dwikozy, zwaną dalej „Gminą”
2018 4169 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 30/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i  mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Gnojno, reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Janik – Wójta Gminy Gnojno, zwaną dalej „Gminą”.
2018 4170 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 31/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Gowarczów, reprezentowaną przez Pana Stanisława Pacochę – Wójta Gminy Gowarczów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4171 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 32/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Iwaniska, reprezentowaną przez Pana Marka Staniek – Wójta Gminy Iwaniska, zwanym dalej „Gminą”
2018 4172 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 33/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Klimontów, reprezentowaną przez Pana Marka Goździewskiego – Wójta Gminy Klimontów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4173 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 34/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Kluczewsko, reprezentowaną przez Pana Rafała Pałkę – Wójta Gminy Kluczewsko, zwaną dalej „Gminą”
2018 4174 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 35/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Lipnik, reprezentowaną przez Pana Andrzeja Grządziel – p.o. Wójta Gminy Lipnik, zwaną dalej „Gminą”
2018 4175 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 36/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Łagów, reprezentowaną przez Pana Pawła Marwickiego – Burmistrza Miasta i Gminy Łagów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4176 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 37/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Łoniów, reprezentowaną przez Pana Szymona Kołacz – Wójta Gminy Łoniów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4177 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 38/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Masłów, reprezentowaną przez Pana Tomasza Lato – Wójta Gminy Masłów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4178 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 39/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i  mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Michałów, reprezentowaną przez Pana Mirosława Walasek – Wójta Gminy Michałów, zwaną dalej „Gminą”.
2018 4179 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 40/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Nowa Słupia, reprezentowaną przez Pana Andrzeja Gąsiora – Wójta Gminy Nowa Słupia, zwaną dalej „Gminą”
2018 4180 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 41/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Nowy Korczyn, reprezentowaną przez Pana Pawła Zagaję – Wójta Gminy Nowy Korczyn, zwaną dalej „Gminą”
2018 4181 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 42/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Obrazów, reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Tworka – Wójta Gminy Obrazów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4182 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 43/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Oksa, reprezentowaną przez Pana Tadeusza Sobonia – Wójta Gminy Oksa, zwaną dalej „Gminą”
2018 4183 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 44/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Opatowiec, reprezentowaną przez Pana Sławomira Kowalczyka – Wójta Gminy Opatowiec, zwaną dalej „Gminą”
2018 4184 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 45/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Pawłów, reprezentowaną przez Pana Marka Wojtas – Wójta Gminy Pawłów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4185 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 46/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Ruda Maleniecka, reprezentowaną przez Pana Leszka Kucę – Wójta Gminy Ruda Maleniecka, zwaną dalej „Gminą”
2018 4186 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 47/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Rytwiany, reprezentowaną przez Pana Grzegorza Forkasiewicza – Wójta Gminy Rytwiany, zwaną dalej „Gminą”
2018 4187 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 48/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sadowie, reprezentowaną przez Panią Marzenę Urban-Żelazowską – Wójta Gminy Sadowie, zwaną dalej „Gminą”
2018 4188 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 49/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Słupia Konecka, reprezentowaną przez Pana Roberta Wielgopolan – Wójta Gminy Słupia Konecka, zwaną dalej „Gminą”
2018 4189 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 50/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sobków, reprezentowaną przez Pana Tadeusza Domińczaka – Wójta Gminy Sobków, zwaną dalej „Gminą”
2018 4190 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 51/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Solec Zdrój, reprezentowaną przez Pana Adama Pałysa – Wójta Gminy Solec Zdrój, zwaną dalej „Gminą”
2018 4191 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 52/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Stopnica, reprezentowaną przez Pana Ryszarda Zycha – Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica, zwaną dalej „Gminą”
2018 4192 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 53/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Szydłów, reprezentowaną przez Pana Jana Klamczyńskiego – Wójta Gminy Szydłów, zwaną dalej „Gminą”
2018 4193 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 54/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Wiślica, reprezentowaną przez Pana Stanisława Krzak – Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica, zwaną dalej „Gminą”
2018 4194 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 55/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Wojciechowice, reprezentowaną przez Pana Szymona Sidora – Wójta Gminy Wojciechowice, zwaną dalej „Gminą”
2018 4195 2018-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 56/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Zagnańsk, reprezentowaną przez Pana Szczepana Skorupskiego – Wójta Gminy Zagnańsk, zwaną dalej „Gminą”
2018 4196 2018-12-06 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Miastem Kielce, reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce do Porozumienia Nr 1/2018 z dnia 27 marca 2018 roku, zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Miastem Kielce, reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i  mogiłami wojennymi.
2018 4197 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/6/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 4198 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4199 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 4200 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4201 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuczępy
2018 4202 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego na terenie Gminy Tuczępy
2018 4203 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tuczępy, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2018 4204 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą ustalenia stawki podatku rolnego na 2019 rok
2018 4205 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 4206 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 4207 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/212/16 Rady Gminy z dnia 01 lipca 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagów
2018 4208 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2018 rok
2018 4209 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Nagłowice
2018 4210 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 4211 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2018 4212 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2018 4213 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 4214 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr RG - IV / 17 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4215 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr RG - IV / 18 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2018 4216 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr RG - IV / 19 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2018 rok
2018 4217 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr RG - IV / 22 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2018 4218 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr RG - IV / 23 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w domu i w szkole" na lata 2019 - 2023
2018 4219 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr RG - IV / 24 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Sitkówka - Nowiny „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023
2018 4220 2018-12-06 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Powiatu w Sandomierzu w okręgu wyborczym nr 5
2018 4221 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/213/16 Rady Gminy Łagów z dnia 01 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę
2018 4222 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/213/16 Rady Gminy Łagów z dnia 01 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę
2018 4223 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4224 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r.
2018 4225 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr III/31/2011 z dnia 31 marca 2011 roku
2018 4226 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/238/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2013 r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Masłów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Masłów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 4227 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok oraz udzielania pomocy de minimis
2018 4228 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 4229 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2018 4230 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr III / 9 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2018 4231 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr III / 10 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2018 4232 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr III / 11 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok
2018 4233 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr III / 12 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4234 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr III / 13 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 4235 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4236 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Michałów
2018 4237 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 4238 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4239 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4240 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2018 r.
2018 4241 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2018 r.
2018 4242 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 4243 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany wzoru formularzy o zwolnieniach i ulgach
2018 4244 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr IV/7/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
2018 4245 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr IV/8/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Połaniec
2018 4246 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr IV/9/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/328/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. „Udzielanie porad dla mieszkańców gminy Połaniec w przypadku zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia oraz zabiegów pielęgniarskich w ramach porad udzielanych przez lekarzy, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zachorowań i zapobiegania im” na lata 2018-2019
2018 4247 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/35/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok
2018 4248 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2018 rok
2018 4249 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 4250 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy w Kluczewsku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 na obszarze Gminy Kluczewsko
2018 4251 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy w Kluczewsku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4252 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/43/2015 z dnia 10 lutego 2015 r w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Ostrowieckiego
2018 4253 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok
2018 4254 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2019 rok
2018 4255 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4256 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/22/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Busko-Zdrój
2018 4257 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/24/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2018 4258 2018-12-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 428/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 19 września 2018 r.
2018 4259 2018-12-07 Informacja Informacja Starosty Koneckiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ujawnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków operatów opisowo – kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2018 4260 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 roku
2018 4261 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4262 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 4263 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym
2018 4264 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 4265 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr IV/10/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2018 4266 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w 2019 roku
2018 4267 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2018 rok
2018 4268 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 4269 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4270 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego bądź osoby fizyczne.
2018 4271 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Daleszyce
2018 4272 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Daleszyce
2018 4273 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II / 4 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2018
2018 4274 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II / 10 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radoszyce
2018 4275 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II / 11 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2018 4276 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 3/II/2018 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2018 r.
2018 4277 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy w Słupi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok
2018 4278 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy w Słupi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Słupia na 2019 rok
2018 4279 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy w Słupi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4280 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy w Słupi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 4281 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2019 rok
2018 4282 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2019 rok
2018 4283 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2019 rok
2018 4284 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 4285 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/8/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r
2018 4286 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/9/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 4287 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/10/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2019 rok
2018 4288 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.
2018 4289 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/5/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 4290 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/6/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2019
2018 4291 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na ,,Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”
2018 4292 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 4293 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 4294 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Staszów
2018 4295 2018-12-10 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Powiatem Ostrowieckim do porozumienia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016 r., poz. 335), zwanego dalej „Porozumieniem”
2018 4296 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 4297 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.
2018 4298 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 4299 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2018 rok
2018 4300 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 4301 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 4302 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2018 4303 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 4304 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pińczów opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad jej ustalenia i poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2019 rok
2018 4305 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 4306 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian do Statutu Miasta i Gminy Chmielnik
2018 4307 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4308 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 4309 2018-12-11 Informacja Informacja nr ADM-511-247/18 Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 29 listopada 2018 r. DODATKOWA LISTA
2018 4310 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr 9/VIII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4311 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr 10/VIII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej i ustalenia przebiegu drogi "Tumlin-Węgle - Tumlin-Zacisze" położonej na terenie Gminy Zagnańsk
2018 4312 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2018 rok
2018 4313 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Secemin z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2018 rok
2018 4314 2018-12-11 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 511/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 18 września 2018 r.
2018 4315 2018-12-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 196/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4316 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/80/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4317 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/82/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Brody, zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 4318 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/84/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Brody do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Brody
2018 4319 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/85/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Brodach nr IV/26/18 z dnia 28 marca 2018r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2018
2018 4320 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/86/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brody w 2019 r
2018 4321 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/87/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XII/78/2015 r. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4322 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/88/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach
2018 4323 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 4324 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku w 2019 r.
2018 4325 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2019 r.
2018 4326 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018  rok
2018 4327 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 4328 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu targowiska w Klimontowie
2018 4329 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 4330 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2018 roku
2018 4331 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 4332 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr 4/III/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Gorący posiłek” na lata 2019 – 2023
2018 4333 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr 5/III/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4334 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr 6/III/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 4335 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w roku podatkowym 2019
2018 4336 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2018 r.
2018 4337 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok
2018 4338 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie odpłatności za uczestnictwo w Klubie Senior + przy ulicy Rynek 12 w Skarżysku – Kamiennej
2018 4339 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4340 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 4341 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 4342 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4343 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fałków
2018 4344 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr 6/III/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 4345 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr 7/III/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 4346 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr 9/III/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 4347 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4348 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr I/5/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały XXXVIII/288/2018 z dnia 11 października 2018r.Rady Gminy w Fałkowie w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Fałków dla Ochotniczych Straży Pożarnych, trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu kontroli oraz rozliczania
2018 4349 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok
2018 4350 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 8/III/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4351 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Osiek
2018 4352 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2019 rok
2018 4353 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/ 8 /2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4354 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
2018 4355 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok
2018 4356 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Solec-Zdrój
2018 4357 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 4358 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/81/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 4359 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.10.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019 na obszarze Miasta i Gminy Kunów
2018 4360 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.11.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej
2018 4361 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.12.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 4362 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.13.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 4363 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.16.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wsparciem w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4364 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/11/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 4365 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4366 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 4367 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 4368 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Oleśnica
2018 4369 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Lipnik na 2018 rok
2018 4370 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2019  na obszarze Gminy Lipnik
2018 4371 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/18 /2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipnik
2018 4372 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr II/9/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 listopada 2018  w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuczępy
2018 4373 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy Raków z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
2018 4374 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Raków z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 4375 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/6//2018 Rady Gminy Raków z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2018 4376 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 4377 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 4378 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2018 rok
2018 4379 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach
2018 4380 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pacanów”
2018 4381 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków za udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych udzielonego w ramach rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4382 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/25/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stopnica
2018 4383 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/81/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stopnica na lata 2018-2023 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”
2018 4384 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r.
2018 4385 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2019r.
2018 4386 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/ 16 /2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 4387 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4388 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 4389 2018-12-13 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej w Jędrzejowie w okręgu wyborczym nr 2
2018 4390 2018-12-13 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Końskich w okręgu wyborczym nr 3
2018 4391 2018-12-13 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Smyków w okręgu wyborczym nr 15
2018 4392 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 4393 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zasad kwalifikowania do pobytu w Klubie Senior + oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior +, funkcjonującego na terenie Gminy Bodzechów
2018 4394 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i uczniów” na lata 2019-2023
2018 4395 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin uprawnionych, zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4396 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenie z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin uprawnionych, zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4397 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r.
2018 4398 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/30/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach
2018 4399 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/34/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów, w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie Miasta Kielce
2018 4400 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/38/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok
2018 4401 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/39/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok
2018 4402 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/42/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2019-2023"
2018 4403 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/43/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
2018 4404 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr V/16/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski przez organy inne niż Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 4405 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr V/17/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" w Ostrowcu Świętokrzyskim
2018 4406 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr V/18/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 4407 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr V/20/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 4408 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr V/21/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 4409 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr V/22/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2019 roku
2018 4410 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 4411 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4412 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.
2018 4413 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
2018 4414 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.
2018 4415 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2018 4416 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych
2018 4417 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
2018 4418 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLVIII/341/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Klimontów na lata 2017 - 2020"
2018 4419 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Stopnica
2018 4420 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Tuczępy
2018 4421 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/7/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 4422 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/8/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4423 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/9/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuczępy
2018 4424 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/10/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego na terenie Gminy Tuczępy
2018 4425 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/12/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tuczępy, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2018 4426 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr III/21/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr II/9/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 listopada 2018 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuczępy
2018 4427 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 4428 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr IV/31/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4429 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuczępy
2018 4430 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr IV/33/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego na terenie Gminy Tuczępy
2018 4431 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr IV/35/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tuczępy, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2018 4432 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr IV/38/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4433 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2018 r.
2018 4434 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wodzisław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
2018 4435 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2018 r.
2018 4436 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 4437 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4438 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/11/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 4439 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr IV/10/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska
2018 4440 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr IV/11/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Iwaniska
2018 4441 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4442 2018-12-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 184/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4443 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/90/18 Rady Gminy Brody z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 4444 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2019 roku na terenie Powiatu Jędrzejowskiego
2018 4445 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/6/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2019 rok
2018 4446 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4447 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2019 roku
2018 4448 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2018 4449 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu w Gminie Opatowiec” na lata 2019-2023
2018 4450 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczegowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programe "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 4451 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXI/105/2016 Rady Gminy Opatowiec z dnia 25 maja 2016 roku, zmienionej uchwałą NR XXII/113/2106 Rady Gminy Opatowiec z dnia 29 czerwca 2016 r., określającej szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
2018 4452 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/110/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 4453 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków
2018 4454 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Włoszczowa „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4455 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sobków
2018 4456 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości
2018 4457 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 4458 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sobków w 2019 roku
2018 4459 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4460 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2019 rok
2018 4461 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 4462 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 4463 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale określającej przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Działoszyce
2018 4464 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2019 rok
2018 4465 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 4466 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 4467 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 9/III/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 4468 2018-12-14 Informacja Informacja nr 1/18 Starosty Włoszczowskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego opracowanego dla obrębów ewidencyjnych: Boczkowice, Konieczno, Kuzki, Ludwinów, Międzylesie, Motyczno, Rogienice, Wola Wiśniowa gminy Włoszczowa położonych na terenie powiatu włoszczowskiego
2018 4469 2018-12-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 8/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 5/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: koneckiego, skarżyskiego, starachowickiego, ostrowieckiego, opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego
2018 4470 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 4471 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2018 4472 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 4473 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 4474 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4475 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4476 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 4477 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 12/III/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4478 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 13/III/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego „Programu osłonowego w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023
2018 4479 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II / 12 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek leśny, deklaracji na podatek rolny dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach
2018 4480 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 14/III/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2018 r.
2018 4481 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4482 2018-12-14 Informacja Informacja nr OKA.4210.63.2018.3127.XV.AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach
2018 4483 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 4484 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał
2018 4485 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2018 4486 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Górno z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości ceny skupu 1 q żyta stanowiącej podstawę do naliczania podatku rolnego na 2019 rok
2018 4487 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Górno z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku
2018 4488 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Górno z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4489 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Górno z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 4490 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Wojciechowice
2018 4491 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 4492 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta obliczonej za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019
2018 4493 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wojciechowice
2018 4494 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 4495 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złota
2018 4496 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 4497 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/204/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. Rady Gminy Złota w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 4498 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Gminy Rytwiany z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023
2018 4499 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Rytwiany z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz określenia zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4500 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 7/IV/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mniów
2018 4501 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 12/IV/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2018 4502 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 15/III/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Chęciny
2018 4503 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4504 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 4505 2018-12-17 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Końskich w okręgu wyborczym nr 1
2018 4506 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/422/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłów
2018 4507 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXI/253/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4508 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVIII/291/13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4509 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/7/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 4510 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/9/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 4511 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4512 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/11/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 4513 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 4514 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Baćkowice za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2018 4515 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III.17.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 4516 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III.18.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 4517 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Gowarczów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
2018 4518 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Gowarczów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 4519 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Gowarczów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla nieruchomości będących we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
2018 4520 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Słupia na lata 2018-2023”
2018 4521 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 4522 2018-12-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 2/2018 Gminy Brody i Gminy Starachowice z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie świadczenia usług części zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób autobusami linii nr 5 na trasie Starachowice – Dziurów i Dziurów – Starachowice w części dotyczącej Gminy Brody
2018 4523 2018-12-17 Postanowienie Postanowienie nr 1/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2018 4524 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2018 rok
2018 4525 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kazimierza Wielka
2018 4526 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 4527 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych do stosowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie
2018 4528 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
2018 4529 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 4530 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 4531 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 4532 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 4533 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 4534 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 4535 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/165/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, w szkołach dla ktorych organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz
2018 4536 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz oraz nauczycieli emerytów i rencistów objętych przez te jednostki pomocą socjalną
2018 4537 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/88/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru pensum dla nauczycieli realizujących, w ramach stosunku pracy, obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Miasta Sandomierza
2018 4538 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/21/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXIV/849/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 4539 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 rok
2018 4540 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Chełmce
2018 4541 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Hucisko
2018 4542 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Korczyn
2018 4543 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kuźniaki
2018 4544 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Małogoskie
2018 4545 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Niedźwiedź
2018 4546 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Oblęgór
2018 4547 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Oblęgorek
2018 4548 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Promnik
2018 4549 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Ruda Strawczyńska
2018 4550 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/21/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Strawczyn
2018 4551 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/22/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Strawczynek
2018 4552 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/ 21/ 2007 Rady Gminy Szydłów z dnia 22 stycznia 2007  r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie oraz uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie
2018 4553 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr VIII/ 87/ 1992 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz uchwalenia statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie
2018 4554 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/ 32/ 2007 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie
2018 4555 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu nazw ulic w miejscowości Szydłów
2018 4556 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/89/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4557 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku
2018 4558 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku
2018 4559 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2018 4560 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 4561 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4562 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w  Mircu w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4563 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Mircu w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Mirzec
2018 4564 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mircu w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirzec
2018 4565 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/8/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/29/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łubnice
2018 4566 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 4567 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Szydłów
2018 4568 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 4569 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 4570 2018-12-17 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 9/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie Nr 5/2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Kielce – Białogon, gmina Kielce, powiat kielecki
2018 4571 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr 11/III/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4572 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 4573 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4574 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 4575 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gnojno
2018 4576 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 4577 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 4578 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4579 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/49/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2018 4580 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/95/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego w Rudkach
2018 4581 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi
2018 4582 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/40/14 z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi
2018 4583 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/29/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/91/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 3 października2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Słupia
2018 4584 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/30/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy oraz statutu instytucji kultury – Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi
2018 4585 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/31/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu korzystania z obiektu Hali Sportowej w Nowej Słupi oraz odpłatności za jej użytkowanie
2018 4586 2018-12-18 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 10/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: starachowickiego, ostrowieckiego opatowskiego i  sandomierskiego
2018 4587 2018-12-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 440/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 20 września 2018 r.
2018 4588 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 4589 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVII/284/13 z dnia 9 kwietnia 2013r. określającego przystanki komunikacyjne których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pawłów
2018 4590 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4591 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 4592 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2018  r.
2018 4593 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok
2018 4594 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr IV/30/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2019 roku
2018 4595 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr IV/33/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu staszowskiego w 2019 r.
2018 4596 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr IV/34/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym
2018 4597 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr IV/37/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 4598 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Wiślica ,,Posiłek w szkole i w domu ”na lata 2019-2023
2018 4599 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr LVII/287/2018 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4600 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr LVII/290/2018 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2018 4601 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 4602 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 4603 2018-12-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2018 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach w 2019 r.
2018 4604 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego na rok 2019
2018 4605 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/250/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. Rady Gminy Wiślica w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 4606 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i mieszkaniu chronionym
2018 4607 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
2018 4608 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4609 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4610 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 4611 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 4612 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2018
2018 4613 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 17 grudnia 2018 r. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018 4614 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4615 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 4616 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Rytwiany z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4617 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Rytwiany z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rytwiany
2018 4618 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Rytwiany z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/258/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Gminy w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 4619 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 4620 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 4621 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Nowy Korczyn „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4622 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowy Korczyn na lata 2019 - 2024
2018 4623 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 4624 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr LXXX.452.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 4625 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II.8.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 4626 2018-12-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego „Nidzica” z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej
2018 4627 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 17 grudnia 2018 r. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2018 4628 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/355/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 lipca 2018 r. dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2018 4629 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4630 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/5/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXII/302/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 4631 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/262/2013 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia”
2018 4632 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Miedziana Góra gm. Miedziana Góra
2018 4633 2018-12-27 Porozumienie Porozumienie Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie skarżyskim
2018 4634 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV/9/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2018 rok
2018 4635 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV/10/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skalbmierz
2018 4636 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na 2019 r.
2018 4637 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2019
2018 4638 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok
2018 4639 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018  rok
2018 4640 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV / 15 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2018 4641 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV / 19 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin
2018 4642 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV / 20 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023r.
2018 4643 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV / 21 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Gminie Czarnocin, miejscowość – Soboszów.
2018 4644 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 4645 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 4646 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2018 4647 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Łagów „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023
2018 4648 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/48/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok
2018 4649 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/52/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyznania i odpłatności za usługi świadczone w ramach ustawy o pomocy społecznej
2018 4650 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/53/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
2018 4651 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/54/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2018 4652 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/55/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków za świadczenie w postaci posiłku oraz przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielenia mieszkańcom Gminy Kielce pomocy w zakresie dożywiania
2018 4653 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr XVI/3/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 4654 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr XVI/4/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 4655 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr XVI/5/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 4656 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr XVI/6/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 4657 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr XVI/7/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
2018 4658 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr XVI/9/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/17/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych Gminy Starachowice na rzecz ich najemców
2018 4659 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr XVI/10/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego- zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4660 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr XVI/11/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Starachowice w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
2018 4661 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr XVI/12/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2018 4662 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr XVI/13/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 4663 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr XVI/18/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2018 rok
2018 4664 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
2018 4665 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
2018 4666 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łączna
2018 4667 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 10/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 4668 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 12/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku 2019 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 4669 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 15/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2019 rok
2018 4670 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 19/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Skarżyskiego
2018 4671 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/16/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok
2018 4672 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/17/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
2018 4673 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Skarżyska-Kamiennej"
2018 4674 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2018 r. Rada Miasta Skarżyska - Kamiennej w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023
2018 4675 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2018 r. Rada Miasta Skarżyska - Kamiennej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4676 2018-12-31 Aneks Aneks nr - Rady Gminy Bieliny z dnia 17 grudnia 2018 r. zawarty pomiędzy Gminą Górno reprezentowaną przez Wójta Gminy Przemysława Łysaka, a Gminą Bieliny reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławomira Kopacza
2018 4677 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr V/20/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2018 rok
2018 4678 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr V/22/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 4679 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr V/23/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 4680 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr V/24/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4681 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr V/26/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 marca 2008r.w sprawie przekazania sołectwom Gminy Stąporków lokali świetlic wiejskich i określenia zasad gospodarowania tymi lokalami
2018 4682 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Gowarczów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 4683 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Gowarczów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/331/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gowarczów
2018 4684 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Gowarczów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielenia dofinansowania osobom fizycznym usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Gowarczów”
2018 4685 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Gowarczów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Gowarczów inwestycji realizowanych w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Gowarczów
2018 4686 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 15/VIII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4687 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 17/VIII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zagnańsk na lata 2019 – 2025
2018 4688 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 19/VIII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4689 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 20/VIII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla mieszkańców gminy Zagnańsk w zakresie „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2018 4690 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 21/VIII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 4691 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr LII/389/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 4692 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/11/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2018 rok
2018 4693 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/13/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na 2019 rok
2018 4694 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Bodzentyn w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
2018 4695 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 4696 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4697 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 4698 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 4699 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 4700 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”na lata 2019-2023
2018 4701 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Sadowie
2018 4702 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/250/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów i doradców zawodowych
2018 4703 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr V/19/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4704 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI/1/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok
2018 4705 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok
2018 4706 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 15/IV/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4707 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2018 Rady Gminy Smyków z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 45/VI/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 29 czerwca 2011r.w sprawie określenia oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli
2018 4708 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4709 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4710 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenie z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin uprawnionych, zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4711 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin uprawnionych, zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4712 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie sprawie ustalenia regulaminu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej oraz określenia warunków ich przyznawania dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waśniów
2018 4713 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 4714 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 4715 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw położonych na terenie gminy Jędrzejów
2018 4716 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łoniów
2018 4717 2018-12-31 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Obrazów z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Łoniów opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kleczanowie dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo funkcjonujący na terenie gminy Obrazów
2018 4718 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata” 2019 – 2023
2018 4719 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Obrazów ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4720 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/10/18 Rady Gminy w Morawicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 4721 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2018 rok
2018 4722 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nagłowice na lata 2017-2021
2018 4723 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 4724 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4725 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Nagłowice „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023
2018 4726 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/24/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krasocin
2018 4727 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/27/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie
2018 4728 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/33/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Gminy Krasocin
2018 4729 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/37/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 4730 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/38/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 4731 2018-12-31 Porozumienie Porozumienie nr Nr Starosty Sandomierskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zawarte w Sandomierzu, pomiędzy Starostą Sandomierskim –Marcinem Piwnikiem – zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski – zwanym dalej „Nadleśniczym
2018 4732 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2019 roku
2018 4733 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 4734 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 4735 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr V/18/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2019r