Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Listopad 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 3778 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/265/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3779 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/266/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 3780 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/210/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 3781 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3782 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/271/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zasad promocyjnej sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Bliżyn
2018 3783 2018-11-05 Aneks Aneks nr 6 Zarządu Powiatu Starachowickiego z dnia 9 października 2018 r. do Porozumienia w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Starachowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Starachwoickiego zawartego w dniu 29 grudnia 2014 r.
2018 3784 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LVI/343/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Rady Gminy Szydłów nr LV/341/2018 z 15 października 2018 roku w sprawie zmian Statutu Gminy Szydłów
2018 3785 2018-11-05 Porozumienie Porozumienie nr 3/ŁAGÓW/2018 Powiatu Kieleckiego z dnia 8 października 2018 r. Zawarte pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez: Michała Godowskiego - Starostę i Józefa Szczepańczyka - Członka Zarządu przy kontrasygnacie Marii Klusek - Skarbnika Powiatu, a Gminą Łagów reprezentowaną przez: Pawła Marwickiego - Wójta Gminy przy kontrasygnacie Małgorzaty Sitarz - Skarbnika Gminy
2018 3786 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr L/473/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu na 2018
2018 3787 2018-11-05 Komunikat Komunikat Wójta Gminy Bliżyn z dnia 31 października 2018 r. o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia "Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Bliżyn na lata 2018 - 2023"
2018 3788 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/297/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2018 r.
2018 3789 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/298/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2018 r.
2018 3790 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/299/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wodzisław
2018 3791 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LXI/375/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2018 rok
2018 3792 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LXI/376/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stąporków
2018 3793 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/341/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zapewnienie opieki w Samorządowym Żłobku we Włoszczowie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2018 3794 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/342/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/146/16 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszczowa
2018 3795 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/343/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/147/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 3796 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/346/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2018 r.
2018 3797 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/301/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Samborzec
2018 3798 2018-11-05 Postanowienie Postanowienie nr 2.2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 26 października 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej podczas wprowadzania uchwały Nr LXXVII .440.18 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 września 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kunów do Edytora Aktów Prawnych XML
2018 3799 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/58/18 Rady Gminy Brody z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3800 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LXVIII/98/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2018 3801 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LXVIII/106/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2018 3802 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LXVIII/107/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2018 3803 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LXIX/111/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2018 3804 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LXI/80/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Legionów-Krakowska” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
2018 3805 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/371/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXII/302/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 3806 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/375/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miedziana Góra
2018 3807 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/376/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi (ul. Wyrowce) o długości 842 m położonej w msc. Ćmińsk do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2018 3808 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/381/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miedziana Góra
2018 3809 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LIV/281/2018 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3810 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/385/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018
2018 3811 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/387/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria
2018 3812 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/421/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 3813 2018-11-06 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 3 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Działoszycach w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 3814 2018-11-06 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 3 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Skalbmierzu w okręgu wyborczym nr 2 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 3815 2018-11-06 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 3 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Staszowie w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 3816 2018-11-06 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 3 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Szydłów w okręgu wyborczym nr 11 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 3817 2018-11-06 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 3 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie w okręgu wyborczym nr 2 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 3818 2018-11-06 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 3 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Starachowicach w okręgu wyborczym nr 4 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 3819 2018-11-06 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 3 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy w Brodach w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 3820 2018-11-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego
2018 3821 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 301/XLV/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok
2018 3822 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/276/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ruda Maleniecka
2018 3823 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/277/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z  mieszkańcami Gminy Ruda Maleniecka
2018 3824 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/43/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2018r.
2018 3825 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/44/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Koneckiego
2018 3826 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/45/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu koneckiego w 2019 r.
2018 3827 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/47/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41 B
2018 3828 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/507/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/440/14 Rady Gminy Morawica z dnia 28 października 2014 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobku utworzonym przez Gminę Morawica
2018 3829 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/508/18 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 19 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Piaseczna Górka
2018 3830 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LXXIV/579/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie statutu Miasta i Gminy Staszów
2018 3831 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L/382/ 2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ożarów
2018 3832 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L/384/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 3833 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LI/385/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ożarów
2018 3834 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LI/386/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 października 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok na terenie Gminy Ożarów
2018 3835 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LI/387/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 października 2018 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2019  rok na terenie Gminy Ożarów
2018 3836 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr 4332/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. dotyczącej nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego
2018 3837 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr 4333/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. dotyczącej nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego
2018 3838 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XI/85/2018 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 3839 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLV/321/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiślica
2018 3840 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LI/299/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2018 rok
2018 3841 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LI/301/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany w uchwały w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2018 3842 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr L/271/2018 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatowiec
2018 3843 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok
2018 3844 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/288/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Fałków dla Ochotniczych Straży Pożarnych, trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu kontroli oraz rozliczania
2018 3845 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/53/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3846 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.
2018 3847 2018-11-08 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Końskich w okręgu wyborczym nr 4 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 3848 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/18 Rady Gminy Secemin z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2018 rok
2018 3849 2018-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/2018 Starosty Starachowickiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Starachowickiego
2018 3850 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLII/100/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok
2018 3851 2018-11-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 31 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Powiatu Skarżyskiego w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 3852 2018-11-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Sandomierza w okręgu wyborczym nr 2 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 3853 2018-11-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 3854 2018-11-09 Informacja Informacja nr OKA.4210.37.2018.351.XIV.CW.Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2018 3855 2018-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 173/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3856 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/294/18 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/37/2007 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu Miasta i Gminy Wąchock
2018 3857 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/74/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/68/18 Rady Gminy w Brodach w sprawie zmian w Statucie Gminy Brody
2018 3858 2018-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.79.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 listopada 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały LVIII/329/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 września 2018 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022”
2018 3859 2018-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.80.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/238/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 12 października 2018 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Dwikozy w całości
2018 3860 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr LXII/439/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 9 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego położonego w miejscowości Gałęzice Gmina Piekoszów
2018 3861 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr LXXIV/577/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 3862 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr LIX/429/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/417/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Beradz
2018 3863 2018-11-13 Informacja Informacja Starosty Koneckiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ujawnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków operatów opisowo – kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2018 3864 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI / 281/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 października 2018 r. w sprawie statutu Gminy Bejsce
2018 3865 2018-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 179/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3866 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/73/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3867 2018-11-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.78.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 października 2018 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr LXVI/427/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 września 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Brzozowa I”
2018 3868 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr LXVI/427/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Brzozowa I"
2018 3869 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr LIII/528/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2018 3870 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/532/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.
2018 3871 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/2018 Rady Gminy Złota z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Złota
2018 3872 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/279/2018 Rady Gminy Złota z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Złota
2018 3873 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XL/348/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2019 r.
2018 3874 2018-11-14 Porozumienie Porozumienie nr 1/CHĘCINY/2018 Powiatu Kieleckiego z dnia 8 października 2018 r. Zawarte pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez: Michała Godowskiego - Starostę i Józefa Szczepańczyka - Członka Zarządu przy kontrasygnacie Marii Klusek - Skarbnika Powiatu, a Gminą i Miastem Chęciny reprezentowaną przez: Mariusza Nowaka - Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta, działającego z upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny nr Or.I.0052.13.2012 z dn. 20.09.2012 r. przy kontrasygnacie Jadwigi Sinkiewicz - Skarbnika Gminy i Miasta
2018 3875 2018-11-14 Porozumienie Porozumienie nr 2/CHMIELNIK/2018 Powiatu Kieleckiego z dnia 8 października 2018 r. zawarte pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez: Michała Godowskiego - Starostę i Józefa Szczepańczyka - Członka Zarządu przy kontrasygnacie Marii Klusek - Skarbnika Powiatu, a Gminą Chmielnik reprezentowaną przez: Pawła Wójcika - Burmistrza przy kontrasygnacie Ireny Słomka - Skarbnika Gminy
2018 3876 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/263/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wodzisław
2018 3877 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/269/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r.
2018 3878 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/525/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 3879 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/527/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
2018 3880 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/528/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3881 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/529/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian statutu gminy
2018 3882 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/531/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVII/284/13 z dnia 9 kwietnia 2013r. określającego przystanki komunikacyjne których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pawłów
2018 3883 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LI/93/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2018 rok
2018 3884 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LI/95/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Daleszyce
2018 3885 2018-11-15 Postanowienie Postanowienie nr 1/2018 Przewodniczącego Rady Gminy Łączna z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2018 3886 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr 4399/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. dotyczącej nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego
2018 3887 2018-11-15 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Kazimierskiego z dnia 25 października 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Kazimierskim a Gminą Skalbmierz
2018 3888 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LXIII/87/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok
2018 3889 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LXIII/89/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 3890 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LXIII/90/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zasad używania herbu miasta Skarżysko-Kamienna
2018 3891 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LXII/379/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2018 rok
2018 3892 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LIV/538/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2018 3893 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/2018 Rady Gminy Złota z dnia 13 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w noclegowniach oraz  schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych
2018 3894 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LII/287/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 3895 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LIII/299/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Waśniów
2018 3896 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LIII/301/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3897 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LIII/303/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy WAŚNIÓW w 2019 roku
2018 3898 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LIII/305/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/130/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 3899 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LIII/306/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 3900 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LIII/307/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waśniów
2018 3901 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LIV/308/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3902 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/275/2018 Rady Gminy Złota z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/140/2013 Rady Gminy Złota z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacji, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Złota oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 3903 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/262/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3904 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/264/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2018 3905 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/265/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3906 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/266/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 3907 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/50/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2018 r.
2018 3908 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XL III/225/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Oksa
2018 3909 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLII/200/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2018 3910 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLII/202/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Skalbmierz
2018 3911 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLII/204/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2018 rok
2018 3912 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLII/206/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3913 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LXXIX.448.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie stanowiącym załącznik do uchwały Nr LXXVI.435.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 września 2018r.
2018 3914 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr L/86/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suków II część 1 na terenie gminy Daleszyce
2018 3915 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr L/88/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
2018 3916 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr L/89/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
2018 3917 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LI/97/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 3918 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/219/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok
2018 3919 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/220/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawichost
2018 3920 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/221/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zawichost”
2018 3921 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/222/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska w Zawichoście
2018 3922 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/223/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok
2018 3923 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3924 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Jędrzejowskiego reprezentowanym przez: 1. Edmunda Kaczmarka – Starostę Jędrzejowskiego 2. Janusza Grabka – Wicestarostę Jędrzejowskiego zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 26 października 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3151)
2018 3925 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Pińczowskiego reprezentowanym przez: 1. Zbigniewa Kierkowskiego – Przewodniczącego Zarządu Powiatu Pińczowskiego, 2. Ryszarda Barnę – Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Powiatu Pińczowskiego zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016- 2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3203)
2018 3926 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek, zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Sandomierskiego reprezentowanym przez: 1. Stanisława Masternaka – Starosta, 2. Wojciecha Dzieciucha – Wicestarosta, zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016- 2019 (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3384)
2018 3927 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Kazimierskiego reprezentowanym przez: 1. Jan Nowak – Starosta Powiatu Kazimierskiego 2. Michał Bucki – Wicestarosta Powiatu Kazimierskiego zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016- 2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016 r., poz. 235)
2018 3928 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Opatowskiego reprezentowanym przez: 1. Wicestarostę – Gustawa Saramańskiego 2. Członka Zarządu – Jacka Dwojaka zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 19 października 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3149)
2018 3929 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Włoszczowskiego reprezentowanym przez: 1. Starosta Włoszczowski – Jerzy Suliga, 2. Wicestarosta – Zbigniew Krzysiek, z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu – Józefy Puto zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 12 października 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016- 2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3046)
2018 3930 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek a Prezydentem Miasta Kielce Panem Wojciechem Lubawskim do porozumienia z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powierzenia i przyjęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., 3150)
2018 3931 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Powierzającym” a Zarządem Powiatu w Kielcach reprezentowanym przez: 1. Starostę Kieleckiego - Michała Godowskiego 2. Wicestarostę - Zenona Janusa przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Klusek zwanym dalej „Przejmującym” do porozumienia z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016 r., poz. 234)
2018 3932 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Starachowickiego reprezentowanym przez: 1. Starostę - Danutę Krępę 2. Wicestarostę - Marka Pawłowskiego zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 12 października 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016- 2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3045)
2018 3933 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Staszowskiego reprezentowanym przez: 1. Michał Skotnicki - Starosta 2. Tomasz Fąfara - Wicestarosta zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016- 2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3383)
2018 3934 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 października 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Koneckiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Sobonia – Starostę Koneckiego 2. Andrzeja Marka Lenarta – Wicestarostę Koneckiego zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016- 2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016 r., poz. 357)
2018 3935 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 października 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Skarżyskiego reprezentowanym przez: 1. Pana Jerzego Żmijewskiego – Starostę Skarżyskiego, 2. Pana Artura Berusa – Wicestarostę Skarżyskiego, zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016- 2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3044)
2018 3936 2018-11-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2018 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Buskiego reprezentowanym przez: 1. Jerzego Kolarza - Starostę Buskiego 2. Stanisława Klimczaka - Wicestarostę Buskiego zwanym dalej „Powiatem”, do porozumienia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r., poz. 3337)
2018 3937 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2018 Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 3938 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LI/264/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej
2018 3939 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LII/267/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2019 rok na obszarze Gminy Łoniów
2018 3940 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LII/269/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łoniów
2018 3941 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LX/339/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2018  r.
2018 3942 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LVI/285/2018 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3943 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 442 /LXIX/ 18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2018 r.
2018 3944 2018-11-16 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 15 listopada 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego Rady Miejskiej w Staszowie w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 3945 2018-11-16 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 14 listopada 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego Rady Miejskiej w Jędrzejowie w okręgu wyborczym nr 2 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 3946 2018-11-16 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 14 listopada 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnej Rady Miejskiej w Starachowicach w okręgu wyborczym nr 4 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 3947 2018-11-16 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Skarżysko Kościelne w okręgu wyborczym nr 9 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 3948 2018-11-16 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej w Koprzywnicy w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 3949 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LXXIV/343/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3950 2018-11-16 Postanowienie Postanowienie nr 1/2018 Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w zał. Nr 3 do uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr LXXIII/340/2017 z dnia 17 października 2018 r powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2018 3951 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/100/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi
2018 3952 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/101/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłat za pojemniki
2018 3953 2018-11-16 Informacja Informacja nr OKA.4210.30.2018.173.XIV.AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach
2018 3954 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XL III/226/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie
2018 3955 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 312/L/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mniów
2018 3956 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 313/L/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Mniów
2018 3957 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 315/L/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2018 3958 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LV/280/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2018 rok
2018 3959 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LV/283/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Obrazów
2018 3960 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LV/284/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Obrazów
2018 3961 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LIX/544/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.
2018 3962 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LIX/545/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/432/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Końskie
2018 3963 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/318/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 roku
2018 3964 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLI/382/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXII/302/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 3965 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLI/384/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Planu Rozwoju Szkół Gminy Miedziana Góra do 2023 roku"
2018 3966 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LIV/323/2018 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 3967 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/2018 Rady Gminy Złota z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Złota
2018 3968 2018-11-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 347/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 29 sierpnia 2018 r.
2018 3969 2018-11-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 388/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 29 sierpnia 2018 r.
2018 3970 2018-11-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 391/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 22 sierpnia 2018 r.
2018 3971 2018-11-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 473/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 22 sierpnia 2018 r.
2018 3972 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXI/97/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2018 rok
2018 3973 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 353/LII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
2018 3974 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 164/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3975 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/262/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok
2018 3976 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/251/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
2018 3977 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 310/XLIX/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Działań Osłonowych dla rodzin, w których wychowywane są dzieci do osiemnastego roku życia „Gmina Mniów dzieciom” na rok 2019
2018 3978 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 311/XLIX/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Mniów na rok 2019
2018 3979 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LXIII/88/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bodzechów
2018 3980 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LXIII/89/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie
2018 3981 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XLI/275/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok
2018 3982 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/225/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3983 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LIX/375/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2018 rok
2018 3984 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/2018 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej
2018 3985 2018-11-20 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Miedziana Góra w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 3986 2018-11-20 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Końskich w okręgu wyborczym nr 4
2018 3987 2018-11-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.82.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/524/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pawłów w części obejmującej § 1 ust. 2 lit. c, § 2, § 4, § 7, § 14 ust. 3 i 5, § 15 lit. b, § 20 ust. 1 i 2 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pawłów, stanowiącego załącznik do uchwały
2018 3988 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XLI/385/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/317/18 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Miedziana Góra udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 3989 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/292/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3990 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/293/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3991 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LXXIX.446.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Janik
2018 3992 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr I/6/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 19 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sandomierskiego
2018 3993 2018-11-21 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Skarżyskiego w okręgu wyborczym nr 1
2018 3994 2018-11-21 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnej Rady Miasta Sandomierza w okręgu wyborczym nr 2
2018 3995 2018-11-21 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w okręgu wyborczym nr 3
2018 3996 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LI/263/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia - część II
2018 3997 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LXIV/93/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Skarżyska-Kamiennej
2018 3998 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr L/370/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Starachowicach
2018 3999 2018-11-21 Informacja Informacja Starosty Starachowickiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ujawnienia w bazie danych ewidencji gruntów i  budynków projektów operatów opisowo-kartograficznych po modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Modrzewie, Nowy Bostów, Radkowice, Radkowice Kolonia, Rzepin Kolonia, Rzepinek, Szeligi, Świętomarz, Świślina, Trzeszków, Warszówek, Wawrzeńczyce, Wieloborowice, Zbrza gm. Pawłów
2018 4000 2018-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brodach w okręgu wyborczym nr 1
2018 4001 2018-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierzu w okręgu wyborczym nr 2
2018 4002 2018-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 102/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Działoszycach w okręgu wyborczym nr 1
2018 4003 2018-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szydłów w okręgu wyborczym nr 11
2018 4004 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/109/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok
2018 4005 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr LXXVII.436.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 4006 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr LIX/426/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 4007 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/61/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy
2018 4008 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/63/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4009 2018-11-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 405/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 16 sierpnia 2018 r.
2018 4010 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr L/371/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
2018 4011 2018-11-27 Uchwała Uchwała nr I/7/2018 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku
2018 4012 2018-11-27 Uchwała Uchwała nr I/8/2018 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku
2018 4013 2018-11-27 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Końskich w okręgu wyborczym nr 3
2018 4014 2018-11-27 Postanowienie Postanowienie nr 1/2018 Przewodniczącego Rady Gminy Smyków z dnia 31 października 2018 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w zał. Nr 4 do uchwały Rady Gminy Smyków Nr 234/XXXVI/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rokr powstałej przy przesyłaniu uchwały
2018 4015 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr II / 7 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin
2018 4016 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2018 4017 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2018 rok
2018 4018 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr I/4/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 4019 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr LXIV/90/2018 Rady Gminy Bodzechów z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
2018 4020 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr II/78/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pierzchnica
2018 4021 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr II/79/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018 4022 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr II/81/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 4023 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 4024 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/197/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2018 4025 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 4026 2018-11-28 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie Nr 14/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mniów, gmina Mniów, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie
2018 4027 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2019 rok
2018 4028 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy
2018 4029 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2019 roku
2018 4030 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na terenie gminy Bejsce na rok 2019
2018 4031 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr I/3/18 Rady Gminy Secemin z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2018 rok
2018 4032 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr I/5/18 Rady Gminy Secemin z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4033 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr RG - III / 6 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2018 rok
2018 4034 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr RG - III / 10 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR RG-XXXIII/284/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27.08.2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny (Dz. Urz. Woj. Św. z 2017 r. poz. 3279)
2018 4035 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr RG - III / 11 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2018 4036 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/112/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kieleckiego
2018 4037 2018-11-29 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2018 4038 2018-11-30 Postanowienie Postanowienie nr 1/2018 Przewodniczącego Rady Gminy w Waśniowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2018 4039 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr I/6/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Starachowickiego
2018 4040 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4041 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 4042 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4043 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 4044 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/91/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2018 4045 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/19/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Słupia
2018 4046 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/21/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/91/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Słupia
2018 4047 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2019
2018 4048 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4049 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bieliny
2018 4050 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Bieliny
2018 4051 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4052 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr 31/299/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, obejmującego m.in. teren górniczy „Małogoszcz” i teren górniczy „Głuchowiec II”, na terenie sołectwa Leśnica, na obszarze gminy Małogoszcz