Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Styczeń 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 1 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLV/290/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Stąporków, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 2 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr LIII/128/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie konsultacji społecznych
2018 3 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr LIII/129/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2018 4 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLV/369/17 Rady Gminy Łagów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 5 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLV/372/17 Rady Gminy Łagów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 6 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/219/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017
2018 7 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/226/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 8 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/227/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Baćkowice
2018 9 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/113/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
2018 10 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/119/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/19/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie zasad zbywania, nabywania i wydzierżawiania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2018 11 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/122/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie odpłatności za uczestnictwo w Klubie Senior + przy ulicy Norwida 17 w Skarżysku – Kamiennej
2018 12 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/124/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 13 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/292/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nr 9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie gminy Miedziana Góra
2018 14 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie prowadzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Wiślica
2018 15 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr 240/XXXVI/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Mniów
2018 16 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr L/676/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z szaletów miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Sandomierza
2018 17 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr L/677/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym
2018 18 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr L/679/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości
2018 19 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr L/680/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
2018 20 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr L/681/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza
2018 21 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/284/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Włoszczowa na lata 2018-2022
2018 22 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 23 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr 301/XLI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Międzyzakładowemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej
2018 24 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr 304/XLI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych udzielanych z budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 25 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2017 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Kazimierskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 26 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXX/214/2017 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2018 rok
2018 27 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2017 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2018 roku na terenie Powiatu Jędrzejowskiego
2018 28 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XIV/1/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2018 29 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XIV/2/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2017 rok
2018 30 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XIV/3/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
2018 31 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/185/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017
2018 32 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/188/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Łączna przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
2018 33 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 34 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr LII/222/2017 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2018 rok
2018 35 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr LII/223/2017 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2018 36 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXX/258/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 roku
2018 37 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/434/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń będących w trwałym zarządzie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich
2018 38 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/437/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Końskie i nadania jej Statutu
2018 39 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/109/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Moniuszki - Żeromskiego" na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
2018 40 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/110/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „11 Listopada - Piłsudskiego” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej
2018 41 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/94/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
2018 42 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/95/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stopnica, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania
2018 43 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/199/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XXXVIII/194/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wojciechowice
2018 44 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/200/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XXXVIII/193/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 45 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/354/2017 Rady Gminy Górno z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górno
2018 46 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/355/2017 Rady Gminy Górno z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 47 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/360/2017 Rady Gminy Górno z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom na drogach wewnętrznych w miejscowości Cedzyna
2018 48 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/361/2017 Rady Gminy Górno z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom na drogach będących w zarządzie gminy Górno w miejscowości Cedzyna
2018 49 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/362/2017 Rady Gminy Górno z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom na drogach publicznych w miejscowości Cedzyna będących w Zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział w Kielcach
2018 50 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/363/2017 Rady Gminy Górno z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom na drogach publicznych w miejscowości Cedzyna będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach
2018 51 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
2018 52 2018-01-04 Aneks Aneks nr - Wójta Gminy Górno z dnia 18 grudnia 2017 r. zawarty pomiędzy Gminą Górno reprezentowaną przez Wójta Gminy Przemysława Łysaka, a Gminą Bieliny reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławomira Kopacza
2018 53 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/270/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie
2018 54 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/168/2017 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Oksa
2018 55 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/169/2017 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 56 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/493/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny
2018 57 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/494/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny
2018 58 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/512/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2018 59 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/177/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2018 60 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLI/303 /2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały NrXXV/178/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów
2018 61 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI.190.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X.64.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny, rolny, dla Agencji Nieruchomości Rolnych
2018 62 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/435/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Pawłów instrumentem płatniczym
2018 63 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/106/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2018 64 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2017 r.
2018 65 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wodzisław dla szkół i  przedszkoli publicznych oraz publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Wodzisław
2018 66 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/227/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wodzisław
2018 67 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XVI/75/2017 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2017 rok
2018 68 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2017 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
2018 69 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2017 rok
2018 70 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr LIX/268/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 71 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr LIX/272/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 roku
2018 72 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/172/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście
2018 73 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 74 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r.
2018 75 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Skarżysko Kościelne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 76 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr L / 297 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2018 77 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr 183/XXVIII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 78 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/192/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 79 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 80 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/269/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2018 81 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/312/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na 2018 rok
2018 82 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/190/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2018 83 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/214/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2017 rok
2018 84 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/170/2017 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Oksa
2018 85 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/177/2017 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej podziału gminy Oksa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych .
2018 86 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXX/239/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/207/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 stycznia 2010 r., sprawie regulaminu ustalania dodatków do wynagrodzeń i nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Fałków
2018 87 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXX/240/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Fałków na lata 2018-2023 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”
2018 88 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/233/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2018 89 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/489/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok
2018 90 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/498/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Nr XXXIV/455/2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie nadania nazw ulicom w sołectwie Łagiewniki
2018 91 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/504/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
2018 92 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/507/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/153/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Pływalnia Miejska im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju w jednostkę budżetową pod nazwą: Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju
2018 93 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/508/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/230/08 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30.10.2008 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju
2018 94 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/510/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Busko-Zdrój przez inne niż Gmina Busko-Zdrój osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 95 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/511/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 96 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 357/LV/ 17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
2018 97 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 362/LV/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chęciny na lata 2016-2021"
2018 98 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XL/225/2017 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Opatowiec
2018 99 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/86/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć logopedy
2018 100 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/87/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017
2018 101 2018-01-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy
2018 102 2018-01-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pierzchnica
2018 103 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr LII/97/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2018 roku
2018 104 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr LII/100/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2018 105 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/429/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.
2018 106 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr LIX/267/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2018 rok
2018 107 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2018 rok
2018 108 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Osiek na 2018 rok
2018 109 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r.
2018 110 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/212/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok
2018 111 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/491/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko – Zdrój na 2018 rok
2018 112 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 364/LV/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2018 rok
2018 113 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/90/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2018 rok
2018 114 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr LII/95/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2018 rok
2018 115 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/439/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.
2018 116 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVII / 453 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2017 rok
2018 117 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVII / 455 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2017
2018 118 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVII / 461 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok
2018 119 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVII / 471 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Zagrody nazwy ulicy „FAMILIJNA”
2018 120 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVII / 472 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Zagrody nazwy ulicy „ŁĄKOWA”
2018 121 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVII / 473 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Zagrody nazwy ulicy „SPACEROWA”
2018 122 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVII / 474 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „LEONÓW”
2018 123 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVII / 487 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXVI/213/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sitkówka-Nowiny, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Dz. Urz. Woj. Św. z  2013 r. z dnia 04.02.2013 r., poz. 617)
2018 124 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVII / 488 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu „Karta Seniora Gminy Sitkówka - Nowiny”
2018 125 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVII / 489 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń
2018 126 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXX/183/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.
2018 127 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Radków na 2018 rok
2018 128 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Radków dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców
2018 129 2018-01-05 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły
2018 130 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XL/295/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 131 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XL/297/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Ożarów lub jej jednostkom organizacyjnym
2018 132 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017
2018 133 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie podziału sołectwa Płaczków i utworzenia sołectwa Pięty-Sołtyków
2018 134 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XL/291/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2018 rok
2018 135 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLI/351/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian do Statutu Miasta i Gminy Chmielnik
2018 136 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLI/352/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Celiny
2018 137 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLI/353/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku
2018 138 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLI/354/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Chmielnik, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2018 139 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLI/357/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/282/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 maja 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
2018 140 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLI/358/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/283/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 maja 2017r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 141 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLI/364/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 142 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLI/367/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Chmielnik w 2018 roku
2018 143 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XL/343/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2017 rok
2018 144 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XL/345/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia terminów i kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria - począwszy od roku szkolnego 2018/2019 w Gminie Pińczów
2018 145 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XL/351/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pińczowie
2018 146 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XL/355/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2018 rok
2018 147 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie
2018 148 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/297/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego na rok 2018
2018 149 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/298/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne niż Powiat Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 150 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI.179.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2017 rok
2018 151 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI.183.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Imielno
2018 152 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/187/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/90/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łubnice, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
2018 153 2018-01-05 Postanowienie Postanowienie nr 1/ 2018 Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Szydłów z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2018 154 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/339/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
2018 155 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XL/294/2017 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
2018 156 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2018 roku
2018 157 2018-01-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.60.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LI/316/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec
2018 158 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII / 186 / 2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Radoszyce instrumentem płatniczym
2018 159 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2017 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego
2018 160 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/339/2017 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku
2018 161 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/340/2017 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku
2018 162 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/346/2017 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/240/2009 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dodatków, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski
2018 163 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/425/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2018 164 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/428/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2018 rok
2018 165 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/196/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów sołectw i osiedli położonym na terenie Gminy Koprzywnica
2018 166 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/254/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Lipnik na 2017 rok
2018 167 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 168 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLI/104/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2017 rok
2018 169 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLI/106/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2018 rok
2018 170 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 189/XXVIII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym z terenu gminy Smyków
2018 171 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 242/XXXVII/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody gatunku dąb szypułkowy
2018 172 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 245/XXXVII/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2018 173 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/70/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2017 r.
2018 174 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/72/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2018 rok
2018 175 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/73/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41 B
2018 176 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr LV/469/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2018 177 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr LV/471/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/91/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie, sposobu ustalania cen i opłat za ich korzystanie i za usługi komunalne świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2018 178 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr LV/473/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2017
2018 179 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr LV/478/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 180 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/102/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 181 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/107/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi.
2018 182 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/109/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 183 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/236/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wodzisław na 2017 r.
2018 184 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 71/XII/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017
2018 185 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 75/XII/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2018 rok
2018 186 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 76/XII/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 34/IV/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 187 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 77/XII/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 35/IV/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchedniów
2018 188 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLII/252/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2018 189 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLII/254/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bałtów na 2018 rok
2018 190 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sędziszów na 2018 rok
2018 191 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 244/XXXVII/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2017 rok
2018 192 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 246/XXXVII/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleśnica na 2018 rok
2018 193 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok
2018 194 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/291/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017
2018 195 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/296/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn
2018 196 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/300/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/319/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Strawczyn
2018 197 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/347/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/321/2017 Rady gminy Piekoszów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2 dla terenów położonych w obrębie Piekoszów p.n.: „Czarny Stok”
2018 198 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XII/17/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami: Długą - Przeskok - Polną - Zgodną – Iłżecką na obszarze miasta Starachowice
2018 199 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/304/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2018 200 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/305/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2018 rok
2018 201 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/309/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IX/76/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej
2018 202 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLV/230/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2017 rok
2018 203 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 roku
2018 204 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/190/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 205 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/262/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 206 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/264/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
2018 207 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/187/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2018 roku
2018 208 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/189/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2018 rok
2018 209 2018-01-09 Postanowienie Postanowienie nr 1/2017 Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2018 210 2018-01-09 Postanowienie Postanowienie nr 2/2017 Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2018 211 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/426/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/365/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej część działki nr 17 oraz działkę nr 18/14 położone w Domaszowicach, gmina Masłów
2018 212 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/429/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/369/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 82/3 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów
2018 213 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/430/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/370/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 83 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów
2018 214 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/431/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/371/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 88 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów
2018 215 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/432/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/375/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działki nr 171/2 i 171/3 położone w Domaszowicach, gmina Masłów
2018 216 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/446/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2018 217 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/341/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Klimontów na lata 2017 - 2020"
2018 218 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/163/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Skalbmierz” oraz tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Skalbmierz”
2018 219 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/164/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta i gminy Skalbmierz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 220 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/309/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2017 rok
2018 221 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/184/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/56/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2018 222 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/186/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 223 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/285/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 rok
2018 224 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/412/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/399/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 225 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
2018 226 2018-01-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 8 stycznia 2018 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rytwiany przeprowadzonych w dniu 7 stycznia 2018 r.
2018 227 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/303/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2018 rok
2018 228 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/439/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2018 rok
2018 229 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/442/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2017
2018 230 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII/198/2017 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadowie na 2018 rok
2018 231 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/169/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok
2018 232 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2018 rok
2018 233 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/172/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale własnej Nr XLII/233/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gmina Słupia
2018 234 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2018 rok
2018 235 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/190/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2018 236 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/264/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 237 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/267/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2017  r.
2018 238 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/47/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/20/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 239 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/50/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Kluczewsko
2018 240 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/52/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 241 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/236/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2018 rok
2018 242 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2018 243 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/2017 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/140/2013 Rady Gminy Złota z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacji, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Złota oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 244 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/323/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok
2018 245 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/326/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów
2018 246 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/329/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok
2018 247 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/419/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kazimierza Wielka
2018 248 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/420/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Gmina Kazimierza Wielka jest organem rejestrującym, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 249 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/421/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVII/171/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej
2018 250 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII/238/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2017 rok
2018 251 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII/242/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Nagłowice lub uczęszczających do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nagłowice
2018 252 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr 248/XXXVII/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2018 rok
2018 253 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII / 185 / 2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2017
2018 254 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/246/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
2018 255 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/413/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2018 256 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XIII/97/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 257 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XIII/101/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
2018 258 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/182/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2018 rok
2018 259 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 274/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2018 rok
2018 260 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/408/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kazimierza Wielka na 2018 rok
2018 261 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/45/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 262 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/193/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2018 rok
2018 263 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok
2018 264 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/509/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju
2018 265 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2018 rok
2018 266 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tuczępy
2018 267 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 268 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/245/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2018 rok
2018 269 2018-01-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 215/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 270 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XIII/104/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2018 rok
2018 271 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/143/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
2018 272 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/145/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2018 rok
2018 273 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/201/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 274 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/203/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rytwiany na 2018 rok
2018 275 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2018 276 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2018 rok
2018 277 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/267/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2018 rok
2018 278 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr 106/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 279 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr 108/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2018 rok
2018 280 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLI/268/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2018 rok
2018 281 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/299/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIV/196/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2018 282 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/302/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miedziana Góra na 2018 rok
2018 283 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/305/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miedziana Góra na lata 2018 - 2021
2018 284 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/309/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Ćmińsku
2018 285 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/312/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 286 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/383/17 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2018 287 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr 186/XXVIII/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2018 rok
2018 288 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2018 289 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gowarczowie
2018 290 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/293 /2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 291 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/298/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla nieruchomości będących we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
2018 292 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Lipnik przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania, oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 293 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/183/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 294 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 295 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/261/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 296 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/2/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2018 rok
2018 297 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/270/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2017 r.
2018 298 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/273/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mirzec
2018 299 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/275/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 300 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/280/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mirzec oraz warunków i zasad korzystania z nich
2018 301 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/169/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok
2018 302 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr L/358/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku 2017
2018 303 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr L/359/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piekoszów w roku 2017
2018 304 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr LII/224/2017 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2018 305 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/102/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
2018 306 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bejsce na 2018 rok
2018 307 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV / 191 / 2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na 2018 rok
2018 308 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/304/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok
2018 309 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/82/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stopnica
2018 310 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/91/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 311 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/93/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2018 rok
2018 312 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr 122/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Zespołowi Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku
2018 313 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/289/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów na 2018 rok
2018 314 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/166/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2018 rok
2018 315 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr L/356/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2018 rok
2018 316 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/1/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 317 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/2/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkolnych schronisk młodzieżowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 318 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/327/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Opatów, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2018 319 2018-01-12 Informacja Informacja Starosty Kazimierskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kolosy gm. Czarnocin
2018 320 2018-01-12 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Powiatu Włoszczowskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Włoszczowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Włoszczowskiego, a Gminą Włoszczowa w sprawie powierzenia Gminie Włoszczowa prowadzenia zadań publicznych Powiatu Włoszczowskiego z zakresu powiatowej biblioteki publicznej
2018 321 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/17 Rady Gminy Secemin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2018 322 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/17 Rady Gminy Secemin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2018 rok
2018 323 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/283/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mirzec na 2018 rok
2018 324 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr LX/273/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 325 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/162/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2018 rok
2018 326 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 327 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkaso
2018 328 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/181/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2018 rok
2018 329 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/259/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r.
2018 330 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/226/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 331 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
2018 332 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2018 rok
2018 333 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
2018 334 2018-01-12 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.16.12.2015.2018.6.XII.RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 stycznia 2018 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego Veolia Energia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
2018 335 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/211/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruda Maleniecka na 2018 rok
2018 336 2018-01-15 Porozumienie Porozumienie nr WZT-III.8060.28.2017 Województwa Świętokrzyskiego i Województwa Małopolskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
2018 337 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017 rok
2018 338 2018-01-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 444/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 13 września 2017 r.
2018 339 2018-01-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 453/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 6 września 2017 r.
2018 340 2018-01-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 454/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 6 września 2017 r.
2018 341 2018-01-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 470/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 21 września 2017 r.
2018 342 2018-01-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 484/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 21 września 2017 r.
2018 343 2018-01-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 505/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 28 września 2017 r.
2018 344 2018-01-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 532/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 20 września 2017 r.
2018 345 2018-01-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 539/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 28 września 2017 r.
2018 346 2018-01-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 541/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 20 września 2017 r.
2018 347 2018-01-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 587/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 28 września 2017 r.
2018 348 2018-01-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 608/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 4 października 2017 r.
2018 349 2018-01-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2018 Starosty Koneckiego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Koneckiego w 2018 roku
2018 350 2018-01-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2018 Starosty Koneckiego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Koneckiego w 2018 roku
2018 351 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/336/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2018 352 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 353 2018-01-15 Postanowienie Postanowienie nr 1/2018 Przewodniczący Rady Miejskiej z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora aktów Prawnych XML
2018 354 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/334/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2018 rok
2018 355 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/114/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2018 356 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/116/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bodzechów na 2018 rok
2018 357 2018-01-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2018 Starosty Jędrzejowskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Jędrzejowskiego w 2018 r.
2018 358 2018-01-16 Informacja Informacja nr OKA.4210.54(8).2017.2018.195.XIII.AZa.Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez Veolia Południe Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach
2018 359 2018-01-16 Informacja Informacja nr OKA.4210.63.2017.173.XIII.CW.Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach
2018 360 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr LV/338/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Połaniec, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 361 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr LV/339/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Połaniec, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej publicznej szkoły podstawowej
2018 362 2018-01-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.89.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/249/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Gminy Tuczępy na lata 2017-2022, w części , tj. § 3 co do słów „i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego”
2018 363 2018-01-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.1.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVI/422/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłów w części określonej w § 10 ust. 3, § 11 ust. 1, 2 i 4 § 18 ust. 1 pkt 1-6, § 20 pkt 1 lit. d, e f i pkt. 2 lit. d i e, § 22 i § 23 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłów, stanowiącego załącznik do przedmiotowej uchwały
2018 364 2018-01-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4131.3.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/282/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gowarczów
2018 365 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/237/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok
2018 366 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/243/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Fałków na 2018 rok
2018 367 2018-01-17 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Starosty Sandomierskiego z dnia 1 stycznia 2018 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zawarte w Sandomierzu, pomiędzy Starostą Sandomierskim –Stanisławem Masternakiem – zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski – zwanym dalej „Nadleśniczym"
2018 368 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/245/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 369 2018-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 206/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2018 370 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XL/277/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 371 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XL/278/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych
2018 372 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XL/279/2018 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej
2018 373 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/56/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na 2018 rok
2018 374 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr LX/339/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2018 375 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr LXI/341/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2018 376 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/166/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 377 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/167/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skalbmierz
2018 378 2018-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2018 Starosty Jędrzejowskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie w 2018 roku
2018 379 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/291/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2018 rok
2018 380 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XIII/98/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie
2018 381 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2018 rok
2018 382 2018-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 3.2018 Starosty Opatowskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu opatowskiego w roku 2018
2018 383 2018-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 4.2018 Starosty Opatowskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu opatowskiego w roku 2018
2018 384 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XLII/240/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2018 rok.
2018 385 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr LXII/358/18 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 386 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/226/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2018 rok
2018 387 2018-01-22 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2017 Starosty Włoszczowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok
2018 388 2018-01-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 22 stycznia 2018 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Waśniowie przeprowadzonych w dniu 21 stycznia 2018 r.
2018 389 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/197/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 390 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/198/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego
2018 391 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/199/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koprzywnica
2018 392 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/200/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koprzywnica
2018 393 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XL/197/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
2018 394 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/344/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 395 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/110/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2017 rok
2018 396 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr LXI/281/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 stycznia 2018 r. sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr LII/231/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r w sprawie zasad udzielania i rozmiaru udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom pełniącym inne funkcje w szkole, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz norm zatrudnienia nauczycieli biblioteki szkolnej, nauczycieli świetlicy, nauczycieli oddziałów przedszkolnych w grupach zróżnicowanych wiekowo w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwaniska
2018 397 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr 23/ 235 /17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu gminy Małogoszcz
2018 398 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr 23/ 237 /17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Małogoszcz na rok 2017
2018 399 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr 23/ 241 /17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Małogoszcz
2018 400 2018-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 6.2018 Starosty Opatowskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu opatowskiego w roku 2018
2018 401 2018-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr OR.S.120.2.2018 Starosty Kazimierskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Kazimierzy Wielkiej w 2018r.
2018 402 2018-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr OR.S.120.3.2018 Starosty Kazimierskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach w 2018r.
2018 403 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/205/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2018 rok
2018 404 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr 23/233/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 21/207/17 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz, obejmującego południowo-zachodnią część gminy Małogoszcz
2018 405 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/113/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2018 rok
2018 406 2018-01-25 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2018 Wójta Gminy Nowa Słupia z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2018 407 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/247/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2018 rok
2018 408 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 368 /LVI/ 18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2018 r.
2018 409 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 372/LVI/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 410 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 373/LVI/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Chęciny
2018 411 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2018 rok
2018 412 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok
2018 413 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Włoszczowskiego dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, a także niepublicznych placówek, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 414 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr LI/1135/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok
2018 415 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr LI/1138/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  przedszkolach,  oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Miasto Kielce, w czasie przekraczającym ten wymiar
2018 416 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr LI/1139/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 417 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr LI/1141/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej na terenie miasta Kielce
2018 418 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr LI/1145/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Kalcytowej oraz zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2018 419 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr LI/1146/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy Niwy Lisowskie ulicy w Kielcach oraz zaliczenia jej do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu
2018 420 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XLI/305/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2018 421 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 422 2018-01-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Skarżyskiego za 2017 rok
2018 423 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XL/364/2018 Rady Gminy Górno z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/361/2017 Rady Gminy Górno z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie nadania nazw ulicom na drogach będących w zarządzie gminy Górno w miejscowości Cedzyna
2018 424 2018-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/18 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2018 r. w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej
2018 425 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr 367/LV/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych do stosowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie
2018 426 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/420/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Izabelowskiej, Browarnej, cieku wodnego od Wincentowa, ulicy Południowej po granice administracyjne miasta
2018 427 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/421/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica
2018 428 2018-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2018 Starosty Buskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych na terenie powiatu buskiego w roku 2018
2018 429 2018-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2018 Starosty Buskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego w roku 2018
2018 430 2018-01-29 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego w 2017 roku położonych na obszarze Gminy Brody
2018 431 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr I/2/2018 Zgromadzenia Międzygminnego Związku "Planowanie Przestrzenne" z siedzibą w Kielcach z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach na 2018r.
2018 432 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/175/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok
2018 433 2018-01-29 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Staszów zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2018 434 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/228/ 2017 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 435 2018-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2018 Starosty Sandomierskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Skwirzowej na 2018 r.
2018 436 2018-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2018 Starosty Sandomierskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu na 2018 rok
2018 437 2018-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2018 Starosty Sandomierskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Sandomierskiego na 2018 rok
2018 438 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XL/231/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2018 rok
2018 439 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/326/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie
2018 440 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/331/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Krasocin na lata 2018-2022
2018 441 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/332/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krasocin
2018 442 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/333/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Krasocin
2018 443 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/337/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2018 444 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/339/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 2018 rok
2018 445 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr LIII/1/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok
2018 446 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr LIII/4/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 447 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XL/367/2018 Rady Gminy Górno z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2018 rok
2018 448 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr I/7/2018 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brody”
2018 449 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr I/9/2018 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody
2018 450 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr I/10/2018 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrIII/20/2007 Rady Gminy Brody z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie poboru podatku w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 451 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/264/2017 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018  rok
2018 452 2018-01-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.4.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/102/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 w części określonej w § 3 uchwały
2018 453 2018-01-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.5.2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/101/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok w części określonej w § 3 uchwały
2018 454 2018-01-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 509/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 13 października 2017 r.
2018 455 2018-01-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 571/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 5 października 2017 r.
2018 456 2018-01-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 670/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 25 października 2017 r.
2018 457 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr LVI/480/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok
2018 458 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr LVI/483/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2018 459 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok
2018 460 2018-01-31 Informacja Informacja nr OKA.4110.60.2017.2018.306.CW; OKA.4110.61.2017.201 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 stycznia 2018 r. o podmiocie ubiegającym się o koncesje na: wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła.
2018 461 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/208/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 462 2018-01-31 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2018 Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na terenie gminy Solec – Zdrój za rok 2017
2018 463 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/2017 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie : ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielającym schronienia osobom tego pozbawionym w tym osobom bezdomnym .
2018 464 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/176/2018 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2018 rok
2018 465 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLV/441/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.
2018 466 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLV/444/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 467 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLV/445/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Miasta i Gminy Końskie inwestycji realizowanych w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta i Gminy Końskie
2018 468 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr LVI/342/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
2018 469 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr LVI/350/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu
2018 470 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLII/401/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jędrzejów oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania