Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Lipiec 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 2127 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/202/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wodzisław na 2017 r.
2017 2128 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wodzisław na lata 2017 – 2021
2017 2129 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/146/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dofinansowania na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Skalbmierz”
2017 2130 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2017 roku
2017 2131 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/185/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2017 rok
2017 2132 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/191/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/178/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2133 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/192/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie reasumpcji Uchwały Nr XXVIII/177/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osiek na 2017 rok
2017 2134 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok
2017 2135 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXV/203/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2017 2136 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXII / 376 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2017 rok
2017 2137 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXII / 379 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Kalinową w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 248/22, 248/24, 249/16 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii drog gminnych i ustalenia jej przebiegu
2017 2138 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXII / 380 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Azaliową w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 247/24, 248/23 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2017 2139 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXII / 381 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Berberysową w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działce nr ewid. 247/27 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2017 2140 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXII / 382 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Magnoliową w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działce nr ewid. 247/25 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2017 2141 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXII / 384 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny”
2017 2142 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXII / 386 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sitkówka- Nowiny lub jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych
2017 2143 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok
2017 2144 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/80/2015 Rady Gminy w Strawczynie z 4 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie Gminy Strawczyn w ramach programu pomocy de minimis
2017 2145 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/191/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Strawczyn
2017 2146 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/229/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Strawczyn
2017 2147 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku samorządowym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat
2017 2148 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Strawczyn
2017 2149 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/294/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za 2016 rok
2017 2150 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/298/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe
2017 2151 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/167/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 2152 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/169/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Bliżyn instrumentem płatniczym
2017 2153 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/170/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2017 r.
2017 2154 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/174/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/38/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 2155 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2156 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/141/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2157 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/143/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łubnice
2017 2158 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr L/352/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2017 rok
2017 2159 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr L/357/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2017 2160 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 227/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2017 rok
2017 2161 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 229/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXIV/ 214/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2162 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 230/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXIV/ 207/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2017 roku
2017 2163 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/286/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok
2017 2164 2017-07-04 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 3 lipca 2017 r. o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Gminy Łubnice w okręgu wyborczym nr 3
2017 2165 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/37/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce
2017 2166 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków na terenie Gminy Sędziszów
2017 2167 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 2168 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu
2017 2169 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej z siedzibą w Sandomierzu przy ul. Wojska Polskiego 22
2017 2170 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/163/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2171 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX/415/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok
2017 2172 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX/416/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2017 2173 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX/421/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany lokalizacji pomnika usytuowanego przy Buskim Samorządowym Centrum Kultury w Busku-Zdroju
2017 2174 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX/425/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Kołaczkowicach
2017 2175 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX/426/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Dobrowodzie
2017 2176 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX/427/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie Powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz nadania jej statutu
2017 2177 2017-07-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 316/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 14 maja 2015 r.
2017 2178 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2017r.
2017 2179 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały o połączeniu samorządowych instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Mircu i Gminnego Domu Kultury i Integracji w Mircu i utworzenia Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec
2017 2180 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XLII/289/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2017 rok
2017 2181 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XLII/291/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, uczestniczących w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2017 2182 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XLII/295/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Piekoszów Nr XLI/284/2017 z dnia 19 czerwca 2017r. dotyczącej określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Piekoszów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków
2017 2183 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 czerwca 2017 r. zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2017 rok
2017 2184 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/47/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2185 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/48/17 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2186 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bejsce
2017 2187 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojno
2017 2188 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych
2017 2189 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gnojno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 2190 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV/390/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 2191 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV/392/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2017
2017 2192 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/918/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok
2017 2193 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/922/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kielce
2017 2194 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/365/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 2195 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/371/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłów za 2016 rok
2017 2196 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/51/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 2197 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/53/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2017 2198 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/54/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2017 2199 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/55/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych
2017 2200 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/57/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
2017 2201 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/58/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
2017 2202 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXII.153.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2017 rok
2017 2203 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/ 222/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Szydłów konsultacji dotyczących wniosku o nadanie miejscowości Szydłów statusu miasta
2017 2204 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 231/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXV/ 222/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Szydłów konsultacji dotyczących wniosku o nadanie miejscowości Szydłów statusu miasta
2017 2205 2017-07-05 Porozumienie Porozumienie nr 59/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w sprawie powierzenia zadań należących do kompetencji Wojewody Świętokrzyskiego
2017 2206 2017-07-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łubnice w okręgu wyborczym nr 3
2017 2207 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r.
2017 2208 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za pomocą instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 2209 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2016 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2016 rok
2017 2210 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2016 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2016 rok
2017 2211 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2016 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kazimierskiego na 2017 rok
2017 2212 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XLI/51/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok
2017 2213 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/42/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na rok 2017
2017 2214 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/48/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę
2017 2215 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/49/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Daleszyce
2017 2216 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2217 2017-07-06 Informacja Informacja nr OKA.4210.14.2017.173.XIII.CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiebiorstwo: Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach z siedzibą w Starachowicach
2017 2218 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.
2017 2219 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
2017 2220 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wilczyce na lata 2017 - 2021
2017 2221 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXX/21/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2017 r.
2017 2222 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXX/24/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok
2017 2223 2017-07-06 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 30 czerwca 2017 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Starachowice za 2016 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Starachowice za 2016 rok oraz informacja o stanie mienia Gminy Starachowice
2017 2224 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2225 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/293/2017 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku
2017 2226 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/294/2017 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku
2017 2227 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII / 164 / 2017 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2017
2017 2228 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/235/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2229 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 40/VI/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017
2017 2230 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 164/XXV/2017 Rady Gminy Smyków z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2231 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/213/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
2017 2232 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/204/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2233 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu GMINY WAŚNIÓW za 2016r.
2017 2234 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 301/XLVII/ 17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 rok
2017 2235 2017-07-07 Informacja Informacja nr 1 Starosty Pińczowskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej: 260805_2 Złota, obręb ewidencyjny: 260805_2.0004 Miernów
2017 2236 2017-07-07 Informacja Informacja nr 2 Starosty Pińczowskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie operatu opisowo – kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej :260805_2 Złota , obręb ewidencyjny : 260805_2.0008 Probołowice
2017 2237 2017-07-07 Informacja Informacja nr 3 Starosty Pińczowskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej: 260805_2 Złota, obręb ewidencyjny: 260805_2.0014 Żurawniki
2017 2238 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXII/24/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2239 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/550/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2240 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/551/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2241 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/552/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2242 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/553/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2243 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/554/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2244 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/555/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2245 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/557/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/382/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz zasad korzystania z tych obiektów
2017 2246 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/200/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2017 rok
2017 2247 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do gminnej stacji zlewnej zlokalizowanej przy Oczyszczalni Ścieków w Nagłowicach
2017 2248 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/2017 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2249 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/2017 Rady Gminy Raków z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
2017 2250 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017 rok
2017 2251 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2252 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/266/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2253 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr Nr XXVIII/276/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2017 2254 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/277/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krasocin
2017 2255 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/279/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2256 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr VII/49/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2257 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr VII/52/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/66/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn zmienionej uchwałą Nr XI/75/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 sierpnia 2016 r.
2017 2258 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/351/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.
2017 2259 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/366/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Końskie”
2017 2260 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/367/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2261 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/368/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej
2017 2262 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/369/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/233/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2017 2263 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/370/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowościach Nieświń i Rogów, gmina Końskie
2017 2264 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/371/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta i gminy Końskie
2017 2265 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/319/17 Rady Gminy Łagów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łagów
2017 2266 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 202/XXXI/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Oleśnica
2017 2267 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 211/XXXI/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2017 rok
2017 2268 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/259/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2017 rok
2017 2269 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2017 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2017 rok
2017 2270 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/237/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu
2017 2271 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/221/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2272 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr RG - XXXI / 370 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany numer 14 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz tereny cmentarza - Plan H"
2017 2273 2017-07-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.24.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr RG-XXXI/370/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 maja 2017r. w sprawie zmiany Nr 14 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą „Sołectwo Zgórsko-Zagrody – Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz tereny cmentarza - Plan H”
2017 2274 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/351/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2017 2275 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/354/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2017 2276 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/47/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.
2017 2277 2017-07-12 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Kielce-Białogon, gmina Kielce, powiat kielecki
2017 2278 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/287/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/215/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.02.2009 r.
2017 2279 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/290/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 2280 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2281 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/274/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXII/147/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie
2017 2282 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr 244/XXXV/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 2283 2017-07-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 38/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2017 r.
2017 2284 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/5/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2285 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/6/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2286 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/7/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2287 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/8/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2288 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/9/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2289 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/10/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2290 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/11/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2015 r. Nr XIII/13/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2291 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/12/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/3/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice
2017 2292 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/16/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej na terenie miasta Starachowice
2017 2293 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/18/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach Nr IV/13/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Starachowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 2294 2017-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/209/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 2295 2017-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/41/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock”
2017 2296 2017-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2297 2017-07-14 Porozumienie Porozumienie nr 6/13M/0314/2017 Powiatu Kieleckiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Masłów wykonania zadania publicznego w zakresie rozbudowy sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów przy drodze powiatowej nr 0314T Mąchocice-Ciekoty
2017 2298 2017-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/17 Rady Gminy Secemin z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Secemin
2017 2299 2017-07-14 Uchwała Uchwała nr 2814/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zawarcia aneksu nr 1 rozwiązującego porozumienie nr X/11/ZDW/16 z dnia 12.04.2016r. w sprawie określenia zasad współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Województwem Świętokrzyskim w zakresie przygotowania, przeprowadzenia procedury przetargowej oraz realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle” i zapewnienia dalszej współpracy przy budowie przeprawy mostowej na rzece Wiśle przez zawarcie porozumienia nr X/87/ZDW/17 pomiędzy Województwem Małopolskim, a Województwem Świętokrzyskim w sprawie określenia zasad współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Województwem Świętokrzyskim w zakresie przygotowania, przeprowadzenia procedury przetargowej oraz realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”
2017 2300 2017-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/185/17 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2301 2017-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/200/17 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXXV/185/17 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2302 2017-07-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 581/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 6 sierpnia 2015 r.
2017 2303 2017-07-17 Uchwała Uchwała nr XL/231/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2017  r.
2017 2304 2017-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/233/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2305 2017-07-17 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy w Bogorii z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2016 rok
2017 2306 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr VI/49/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały NrIII/26/2017 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na 2017 rok
2017 2307 2017-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2308 2017-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżece gminy na 2017 rok
2017 2309 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/255/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 2310 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XLIII / 252 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 lipca 2017 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2017 2311 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije, obejmującej obszar w granicach administracyjnych sołectwa Umianowice
2017 2312 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XLI/58/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2017 2313 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XLI/60/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bodzechów
2017 2314 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom tworzącym nowe miejsca pracy na terenie Gminy Solec-Zdrój
2017 2315 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy materialnej dla studentów
2017 2316 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr VIII/1/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2317 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr VIII/2/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2318 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr VIII/3/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2319 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr VIII/4/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Starachowice na 2017 rok
2017 2320 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2017 rok
2017 2321 2017-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ćmielowie w okręgu wyborczym nr 2
2017 2322 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XLV/386/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2016 rok
2017 2323 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XLV/43/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie „Zmiany części „Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki”” – uzupełnienie w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.III.4130.21.2016 z dnia 18 października 2016 r.
2017 2324 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/258/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nr 11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie gminy Miedziana Góra
2017 2325 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/259/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nr 9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Kościelny na terenie gminy Miedziana Góra
2017 2326 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statusu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie
2017 2327 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/225/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bałtów, warunków i zasad oraz opłat za ich korzystanie
2017 2328 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/230/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 2329 2017-07-21 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 30 czerwca 2017 r. z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
2017 2330 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/141/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok
2017 2331 2017-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/175/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Włoszczowskiego za 2016 rok
2017 2332 2017-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/31/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2017 rok
2017 2333 2017-07-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/302/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu
2017 2334 2017-07-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/303/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu
2017 2335 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2017 rok
2017 2336 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXX/156/2017 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich granic
2017 2337 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/60/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 2338 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/61/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 2339 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/65/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”
2017 2340 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/66/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2341 2017-07-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 24 lipca 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łopuszno przeprowadzonych w dniu 23 lipca 2017 r.
2017 2342 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/300/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2017 rok
2017 2343 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/31/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2017 r.
2017 2344 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2345 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 233/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2017 rok
2017 2346 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/67/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
2017 2347 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/68/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
2017 2348 2017-07-27 Aneks Aneks nr 11 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2017 2349 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/277/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
2017 2350 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/278/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/52//2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego
2017 2351 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/279/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2352 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/280/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/100/2015 Rady Miejskiejw Połańcu z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia miejsc na terenie Miasta i Gminy Połaniec, gdzie dopuszczalne jest prowadzenie handlu, wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia inkasenta opłaty targowej
2017 2353 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/283/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/164/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Połaniec
2017 2354 2017-07-27 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2016 rok
2017 2355 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLV/48/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 2356 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/196/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2017 rok
2017 2357 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/164/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2017 2358 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/166/2017 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wojciechowice
2017 2359 2017-07-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 3 Starosty Staszowskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego do zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Staszowskim
2017 2360 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/297/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok
2017 2361 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso
2017 2362 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr LI/360/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2017 rok
2017 2363 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr LI/362/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/314/2017 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kazimierza Wielka w 2017 r.”
2017 2364 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr LI/364/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kazimierza Wielka
2017 2365 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/510/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 2366 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/511/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 2367 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2017 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 2368 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/209/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Waśniowie nr XXXVI/189/2017 z dnia 30 maja 2017r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Waśniowie
2017 2369 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok