Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Czerwiec 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 1870 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok
2017 1871 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/287/2017 Rady Gminy Górno z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Radlinie dla którego organem prowadzącym jest Gmina Górno oraz nadania mu Statutu
2017 1872 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr 24/III/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017
2017 1873 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXXI / 367 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2017 rok
2017 1874 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXXI / 369 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2017 1875 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXXI / 371 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Dolomitową w miejscowości Szewce, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 343/2, 331/2 w obrębie geodezyjnym 15 - Szewce na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2017 1876 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXXI / 372 / 17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Wiosenną w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działce nr ewid. 307/14 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2017 1877 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/225/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2017 1878 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Włoszczowa
2017 1879 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/232/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2017 r.
2017 1880 2017-06-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Mniowie w okręgu wyborczym nr 4
2017 1881 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/328/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2017 rok
2017 1882 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/330/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/313/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1883 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/331/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/452/2014 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Kazimierza Wielka
2017 1884 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/165/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i przedszkoli nie wymienionych w art. 42 ust. 3  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
2017 1885 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1886 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/405/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój
2017 1887 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1888 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/182/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1889 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/183/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bejsce w 2017 roku
2017 1890 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/185/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1891 2017-06-05 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie publikacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 2)
2017 1892 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII.30.2017 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2017 rok
2017 1893 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr V/36/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1894 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr V/43/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brody
2017 1895 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/155/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna
2017 1896 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/156/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2017r.
2017 1897 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/197/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2017 rok
2017 1898 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/261/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kunów w 2017 roku"
2017 1899 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr LI/276/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLVII/261/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kunów w 2017 roku"
2017 1900 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr LI/277/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały NR XLVII/263/17 Rady Miejskiej w Kunowie w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1901 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr LI/278/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kunów na lata 2017 – 2021
2017 1902 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr LI/280/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016  roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
2017 1903 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr LI/282/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXIX/228/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1904 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/282/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok
2017 1905 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/267/2017 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku
2017 1906 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/268/2017 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku
2017 1907 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/283/2017 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/224/2016 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 1908 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/35/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2017 rok
2017 1909 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/38/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/21/2007 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania oraz wysokości stypendiów sportowych
2017 1910 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XLI/854/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE – OBSZAR 2 – Bodzentyńska, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, IX Wieków Kielc”
2017 1911 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/336/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.
2017 1912 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/338/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 maja 2017 r. uchylająca uchwałę Nr XXVII/263/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Końskie
2017 1913 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 1914 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXX/133/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1915 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXX/136/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/90/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łubnice, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
2017 1916 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 290/XLIV/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
2017 1917 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 294/XLV/ 17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
2017 1918 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/290/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielnik
2017 1919 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/242/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nr 10 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Rządowy na terenie gminy Miedziana Góra
2017 1920 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/243/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nr 10 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Kościelny na terenie gminy Miedziana Góra
2017 1921 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX/357/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 1922 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr 43/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1923 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr 47/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli oraz zasad ustalania do wymiaru obowiązkowych godzin zajęć realizowanych w różnym wymiarze godzin
2017 1924 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr 48/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały 19/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 23 marca 2016 roku dotyczącej uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku
2017 1925 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok
2017 1926 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wodzisław na 2017 r.
2017 1927 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/242 /2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/224/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenie inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1928 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/246/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
2017 1929 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr V/44/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brody za 2016 rok
2017 1930 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/898/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 1 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok
2017 1931 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/899/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 1 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Kielce w sprawie powołania Kieleckiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2017 1932 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/902/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej
2017 1933 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/904/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulic: Malików, Szajnowicza-Iwanowa i Grunwaldzkiej oraz zmiany przebiegu ulicy Malików
2017 1934 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/905/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic: Piekoszowskiej, Żytniej, Ogrodowej i Seminaryjskiej oraz ustalenia ich przebiegu
2017 1935 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/913/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 100/2017 Prezydenta Miasta Kielce z 22 marca 2017 r. dotyczącego zatwierdzenia i wprowadzenia dokumentu „ Plan Działania dla Miasta Kielce bazujący na jego potencjale endogenicznym”
2017 1936 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/173/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2017 rok
2017 1937 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/175/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2017 1938 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Zborowie
2017 1939 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLII/267/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
2017 1940 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLII/268/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/348/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Połaniec"
2017 1941 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLII/272/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Połaniec
2017 1942 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLII/275/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/243/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1943 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/123/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1944 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXX/134/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1945 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2017 Rady Gminy Wiślica z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1946 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Połaniec na rok 2017
2017 1947 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XLII/270/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/246/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Połaniec na rok 2017
2017 1948 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XL/277/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXXVII/254/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Piekoszów oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2017 1949 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XL/279/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2017 rok
2017 1950 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 1951 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/25/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stopnica
2017 1952 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 31/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Stopnica
2017 1953 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/34/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1954 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/39/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Stopnica instrumentem płatniczym
2017 1955 2017-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1956 2017-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1957 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/2017 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie likwidacji Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Oksie
2017 1958 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/187/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1959 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/189/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Waśniowie
2017 1960 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Waśniowie Nr XXXIII/179/2017 z dnia 10.03.2017 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Waśniów w 2017 roku
2017 1961 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2017 rok
2017 1962 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/125/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Korczyn
2017 1963 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/283/2017 Rady Gminy Górno z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „Skorzeszyce”
2017 1964 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr VI/37/2017 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 1965 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1966 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz pedagoga szkolnego
2017 1967 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XLI / 244 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2017 1968 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1969 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/349/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2017 rok
2017 1970 2017-06-14 Aneks Aneks nr 4/2017 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 2 maja 2017 r. do Porozumienia Nr 16/2014 z dnia 5 marca 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Skarżysko-Kamienna realizacji zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Skarżyskiego
2017 1971 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/2017 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2017 roku
2017 1972 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1973 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2017 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2017 1974 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/341/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Końskie u zbiegu ulic: Warszawskiej, Starowarszawskiej i Wojska Polskiego
2017 1975 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/343/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.
2017 1976 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/525/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017r.
2017 1977 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/526/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1978 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/527/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1979 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/528/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1980 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/529/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1981 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/530/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1982 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/531/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1983 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/532/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1984 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/533/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1985 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/534/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1986 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/535/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1987 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/536/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1988 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/537/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1989 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/ 541/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/382/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz zasad korzystania z tych obiektów
2017 1990 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/ 542/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych i dworca, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz
2017 1991 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/543/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r.
2017 1992 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr LI/274/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
2017 1993 2017-06-19 Aneks Aneks nr 3/2017 Starosty Staszowskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. do Porozumienia z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Staszów zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Staszowskiego
2017 1994 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/2017 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie
2017 1995 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/136/2017 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2017 rok
2017 1996 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bałtów w 2017 roku
2017 1997 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
2017 1998 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/203/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1999 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/202/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bałtów w 2017 roku
2017 2000 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2017 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 2001 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/220/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2017 r.
2017 2002 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę własną w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o rożnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także określenie zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, w szkołach prowadzonych przez gminę Sędziszów
2017 2003 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XIX/258/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017
2017 2004 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/382/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok
2017 2005 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr 226/XXXIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej - Curie
2017 2006 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr 227/XXXIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 2007 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XLV/44/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych wpływających na wysokość dodatku mieszkaniowego
2017 2008 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XLV/46/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego „Gutwin’’ wchodzącego w skład jednostki budżetowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim
2017 2009 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XLV/49/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
2017 2010 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 2011 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/214/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska
2017 2012 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2017 Rady Gminy Złota z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom oświatowym Gminy Złota przez Urząd Gminy Złota
2017 2013 2017-06-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2014 2017-06-20 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2017 2015 2017-06-21 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Masłów z dnia 30 marca 2017 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MASŁOW ZA 2016 ROK
2017 2016 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/281/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2017 rok
2017 2017 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/280/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2017 2018 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/286/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (etat łączony)
2017 2019 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/288/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminów korzystania z parków miejskich w Pińczowie
2017 2020 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXX/341/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 2021 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Samborzec, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Samborzec
2017 2022 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2017 Rady Gminy Samborzec z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli i zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Samborzec
2017 2023 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/39/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 2024 2017-06-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016
2017 2025 2017-06-22 Informacja Informacja nr OKA.4210.9(10).2017.1273.XIII.MMi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Enea Elektrownia Połaniec S.A. z siedzibą w Zawadzie
2017 2026 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/222/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
2017 2027 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/224/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2017  r.
2017 2028 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/227/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy w Ćmielowie
2017 2029 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/228/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ćmielów
2017 2030 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2031 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia przestanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Michałów, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz stawek opłat za korzystanie z nich
2017 2032 2017-06-22 Postanowienie Postanowienie nr 1/2017 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2017 2033 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XLI/281/2017 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2017 rok
2017 2034 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XLI/284/2017 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Piekoszów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków
2017 2035 2017-06-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Opatowskiego z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2016 rok
2017 2036 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV.36.2017 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2017 rok
2017 2037 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2038 2017-06-24 Uchwała Uchwała nr XL/41/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok
2017 2039 2017-06-24 Uchwała Uchwała nr XL/50/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących się na terenie Gminy Bodzechów do nowego ustroju szkolnego
2017 2040 2017-06-24 Uchwała Uchwała nr XL/51/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia dla Kierownika Gminnego Centrum Oświaty w Bodzechowie
2017 2041 2017-06-24 Uchwała Uchwała nr XL/55/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bodzechów za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2016 rok
2017 2042 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/335/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2017 2043 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/341/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/222/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów zmienioną uchwałą nr XXXI/274/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę nr XXIV/222/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów
2017 2044 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/342/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/223/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienioną uchwałą nr XXXI/275/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniającą uchwałę nr XXIV/223/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2045 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/353/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Masłów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 2046 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/135/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupia za 2016 rok
2017 2047 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/138/2017 Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2017 rok
2017 2048 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gowarczów za 2016 rok
2017 2049 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/251/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 2050 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/253/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2017 2051 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/254/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczególnych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Gowarczów oraz jej jednostkom organizacyjnym
2017 2052 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/255/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXII/63/87 Gminnej Rady Narodowej w Gowarczowie z dnia 25 czerwca 1987 roku w sprawie nadania nazw ulic we wsi Gowarczów i Bębnów
2017 2053 2017-06-26 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 131/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2017 r.
2017 2054 2017-06-26 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Wiązownicy Małej, gmina Staszów, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie
2017 2055 2017-06-26 Porozumienie Porozumienie nr 1/ODC/2017 Powiatu Kieleckiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Morawica prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymanie dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy i oczyszczaniu chodników przy drogach zlokalizowanych na obszarze miasta i gminy Morawica
2017 2056 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/45/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2057 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/49/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 2058 2017-06-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego
2017 2059 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr 239/XXXIV/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
2017 2060 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr 242/XXXIV/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 184/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 2061 2017-06-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2016 rok
2017 2062 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2016 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2016 rok
2017 2063 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 212/XXXI/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2017 2064 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 296/XLVI/ 17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
2017 2065 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/189/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2017 rok
2017 2066 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 32/IV/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017
2017 2067 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 33/IV/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2068 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 34/IV/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2069 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 35/IV/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchedniów
2017 2070 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 38/IV/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suchedniowie
2017 2071 2017-06-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Krasocin z dnia 14 czerwca 2017 r. z wykonania budżetu gminy Krasocin za 2016r.
2017 2072 2017-06-28 Aneks Aneks nr 10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2017 2073 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/249/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIV/196/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 2074 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/251/2017 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Ośrodkowi Zdrowia w Miedzianej Górze
2017 2075 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/252/2017 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Ośrodkowi Zdrowia w Ćmińsku
2017 2076 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/261/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie w sprawie nadania nazwy drodze w  miejscowości Tumlin-Wykień gm. Miedziana Góra
2017 2077 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/262/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Kostomłoty Pierwsze gm. Miedziana Góra
2017 2078 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/263/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Kostomłoty Pierwsze gm. Miedziana Góra
2017 2079 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/264/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji z budżetu gminy
2017 2080 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
2017 2081 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/122/17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
2017 2082 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/166/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych oraz zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łoniów
2017 2083 2017-06-29 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2017 2084 2017-06-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2016 ROK
2017 2085 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/45/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017
2017 2086 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/49/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy
2017 2087 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/50/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia trybu konsultacji dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości w gminie Pierzchnica
2017 2088 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXV/223/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 roku
2017 2089 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXV/225/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Łopuszno
2017 2090 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/302/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy „ulica Krasickiego” w obrębie wsi Piotrkowice
2017 2091 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/303/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy, terenu zajętego pod budownictwo wielorodzinne „Osiedle 22 Lipca” znajdującego się w obrębie miasta Chmielnik
2017 2092 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/307/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/167/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik
2017 2093 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII.147.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Imielnie
2017 2094 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII.156.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Imielno
2017 2095 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII/204/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 r.
2017 2096 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII/205/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 r. z tytułu wykonania budżetu gminy
2017 2097 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII/208/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
2017 2098 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII/209/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów, zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono obsługę infrastruktury informatyczno-administracyjnej szkoły oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga
2017 2099 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII/211/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w m. Słupia w gminie Pacanów
2017 2100 2017-06-30 Informacja Informacja nr OKA.4210.64(16).2016.2017.726.XV.AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez "Stolbud Włoszczowa" S.A. z siedzibą we Włoszczowie
2017 2101 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2102 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/496/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 2103 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/497/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 2104 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/498/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok
2017 2105 2017-06-30 Porozumienie Porozumienie nr 2/ODŁ/2017 Powiatu Kieleckiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Daleszyce prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymanie dróg, polegające na wykaszaniu poboczy przy drogach zlokalizowanych na obszarze miasta i gminy Daleszyce
2017 2106 2017-06-30 Porozumienie Porozumienie nr 3/ODS/2017 Powiatu Kieleckiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Łopuszno prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymanie dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy przy drogach zlokalizowanych na obszarze gminy Łopuszno
2017 2107 2017-06-30 Porozumienie Porozumienie nr 4/ODC/2017 Powiatu Kieleckiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Chęciny prowadzenie zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymanie dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy przy drogach zlokalizowanych na obszarze gminy i miasta Chęciny
2017 2108 2017-06-30 Porozumienie Porozumienie nr 5/ODŁ/2017 Powiatu Kieleckiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Bodzentyn prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymanie dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy przy drogach zlokalizowanych na obszarze miasta i gminy Bodzentyn
2017 2109 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr L/223/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2110 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII / 249 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2017 2111 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII / 251 /2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/99/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Czarnocin.
2017 2112 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/238/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2017 r.
2017 2113 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/239/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Włoszczowa dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania.
2017 2114 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/240/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Włoszczowa instrumentem płatniczym
2017 2115 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/241/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy
2017 2116 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/243/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2017 2117 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXV.39.2017 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2017 rok
2017 2118 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr 51/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2119 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr 52 VII 2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie
2017 2120 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr 61/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Zagnańsk służebnościami gruntowymi i przesyłu
2017 2121 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/17 Rady Gminy Secemin z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017 2122 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r.
2017 2123 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2016 r.
2017 2124 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/165/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koprzywnica
2017 2125 2017-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego
2017 2126 2017-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego