Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Kwiecień 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 1103 2016-04-01 Informacja Informacja nr OKA-4110-16/2016/5631/AMa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. z siedzibą w Połańcu
2016 1104 2016-04-01 Informacja Informacja nr OKA-4210-56(12)/2015/2016/1273/XII/KT Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Engie Energia Polska Spółka Akcyjna
2016 1105 2016-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 122/2016 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pierzchnica za rok 2015
2016 1106 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
2016 1107 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/165/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1108 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr 135/XIX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 1109 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr 139/XIX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 111/XVI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego od 1 stycznia 2016 roku
2016 1110 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/178/16 Rady Gminy Łagów z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łagów
2016 1111 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 31 marca 2016r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju
2016 1112 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój
2016 1113 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2016 rok
2016 1114 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1115 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XIX.9.2016 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2016 rok
2016 1116 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/11/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2016 roku
2016 1117 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/16/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/13/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1118 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/18/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom podstawowym i oddziałom przedszkolnym, jak również niepublicznym przedszkolom, zespołom wychowania przedszkolnego lub punktom przedszkolnym, prowadzonym przez stowarzyszenia, inne osoby prawne lub fizyczne na terenie Miasta i Gminy Daleszyce
2016 1119 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/19/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 marca 2016r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkami oraz klubami dziecięcymi
2016 1120 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/20/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/88/2007 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30.10.2007 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach
2016 1121 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/24/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Daleszyce w 2016 roku
2016 1122 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/25/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Daleszycach
2016 1123 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/26/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 marca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Daleszyce
2016 1124 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/27/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2016 1125 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/28/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 marca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1126 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/29/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 marca 2016r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 1127 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/31/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Daleszyce
2016 1128 2016-04-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 23 marca 2016r. z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
2016 1129 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XIX/89/2016 Rady Gminy Sadowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadowiu
2016 1130 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XIX/92/2016 Rady Gminy Sadowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowie w 2016 roku ”
2016 1131 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XIX/93/2016 Rady Gminy Sadowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Sadowie
2016 1132 2016-04-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 4 kwietnia 2016r. o wygaśnięciu mandatu radnego do Rady Gminy Solec-Zdrój w okręgu wyborczym nr 3
2016 1133 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XIX/139/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bieliny w 2016 r.”
2016 1134 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/20/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1135 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/21/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1136 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/23/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobieganiu Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2016
2016 1137 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/24/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2016 1138 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 136/XXV/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 24 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
2016 1139 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 139/XXV/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 24 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach
2016 1140 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 142/XXV/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chęciny na rok 2016
2016 1141 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 143/XXV/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 24 marca 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Chęciny
2016 1142 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 146/XXV/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 24 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chęciny, liczby punktów za każde kryterium, oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1143 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 150/XXV/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 24 marca 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Chęciny obr. 01
2016 1144 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sędziszów na 2016 rok”
2016 1145 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie
2016 1146 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 17/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 marca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV/129/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu
2016 1147 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 19/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Nr XVI/67/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2016 rok
2016 1148 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1149 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r.
2016 1150 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/96 /2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Skarżysko Kościelne”
2016 1151 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
2016 1152 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/24/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok
2016 1153 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/26/2016 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 31 marca 2016r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej
2016 1154 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/27/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/76/2015 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie przygotowania i wdrożenia w mieście Skarżysko-Kamienna budżetu obywatelskiego
2016 1155 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/28/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2016r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2016-2020
2016 1156 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/32/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarżysko-Kamienna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 1157 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/33/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego autobusami komunikacji miejskiej w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2016 1158 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 1159 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Samborzec przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 1160 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI/121/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIV/107/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 1161 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2016 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedziana Góra
2016 1162 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2016 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Tumlin-Wykień gm. Miedziana Góra
2016 1163 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI/128/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 marca 2016r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Miedziana Góra
2016 1164 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI/133/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze
2016 1165 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
2016 1166 2016-04-05 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/ 16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Kunów
2016 1167 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2016 rok
2016 1168 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVI /146 / 16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/225/04 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kunowie
2016 1169 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVI / 151 / 16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kunów w 2016 roku"
2016 1170 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem, dzierżawę w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem, dzierżawę pomieszczeń lub powierzchni w powiatowych jednostkach organizacyjnych, których nieruchomości są w trwałym zarządzie lub zarządzie oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych w celu korzystania z tych pomieszczeń lub powierzchni
2016 1171 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok
2016 1172 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy
2016 1173 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr 101/XV/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzątna terenie Gminy Smyków na rok 2016”
2016 1174 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2016 rok
2016 1175 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zawichoście
2016 1176 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/186/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/359/14 Rady Gminy Masłów z dnia 27 marca 2014 r.
2016 1177 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/187/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/372/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Masłów
2016 1178 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/188/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi Oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Na terenie Gminy Masłów”
2016 1179 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/189/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw, oraz regulaminów korzystania z boisk sportowych stanowiących własność Gminy Masłów położonych w jej granicach administracyjnych
2016 1180 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/191/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/27/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2016 1181 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XI/2/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kluczewsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 1182 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XI/3/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczewsko w 2016 roku
2016 1183 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XI/5/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1184 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 31 marca 2016r. zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2016 rok
2016 1185 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kazimierza Wielka w 2016 roku.''
2016 1186 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej
2016 1187 2016-04-06 Informacja Informacja nr ADM-511-364/15 Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 22 marca 2016r. DODATKOWA LISTA
2016 1188 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XXII/202/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok
2016 1189 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/107/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2016 rok
2016 1190 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/111/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Strawczynie
2016 1191 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/112/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie
2016 1192 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2016 r.
2016 1193 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Wodzisław
2016 1194 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wodzisław w 2016 roku
2016 1195 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XIV/96/ 2016 Rady Gminy Złota z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej
2016 1196 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/73/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2016 rok
2016 1197 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/75/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na roku 2016 r ”
2016 1198 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/76/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/165/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupi
2016 1199 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/77/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których gmina Słupia jest organem prowadzącym, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2016 1200 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie
2016 1201 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stąporków w 2016 roku
2016 1202 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2016 rok
2016 1203 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/4/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2016 r.
2016 1204 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/5/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Koneckiego
2016 1205 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/6/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu koneckiego w 2016 roku
2016 1206 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia jednostek organizacyjnych gminy Działoszyce do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego i zmiany niektórych innych uchwał
2016 1207 2016-04-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 30 marca 2016r. z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2015 rok
2016 1208 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XIX/100/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach
2016 1209 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XIX/101/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 1210 2016-04-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na terenie Gminy Pińczów
2016 1211 2016-04-06 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Krasocin z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego za 2015 rok, położonych na obszarze gminy Krasocin lub jej części
2016 1212 2016-04-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Solec-Zdrój w okręgu wyborczym nr 3
2016 1213 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 1214 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVI/79/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/75/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dwikozy przez inne niż Gmina Dwikozy osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 1215 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVI/80/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/74/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2016 rok
2016 1216 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego w Dwikozach
2016 1217 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dwikozach
2016 1218 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dwikozy na lata 2016-2022
2016 1219 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020
2016 1220 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dwikozy w 2016 roku
2016 1221 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2016 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Oksa w 2016r.
2016 1222 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2016 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 1223 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVII/85/2016 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016 1224 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2016 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Oksa jest organem prowadzącym, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2016 1225 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2016 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie
2016 1226 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/39/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.
2016 1227 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr 99/XV/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1228 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr 104/XV/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie
2016 1229 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP na terenie gminy Kluczewsko
2016 1230 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XI/4/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/48/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP na terenie gminy Kluczewsko
2016 1231 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie
2016 1232 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Żłobka Gminnego w Piekoszowie
2016 1233 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piekoszów w 2016 roku
2016 1234 2016-04-07 Informacja Informacja nr OKA-4210-45(16)/2015/2016/351/XIII/PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Miasto i Gminę Końskie prowadzące działalność gospodarczą w formie samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich
2016 1235 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/99/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Waśniów w 2016r.
2016 1236 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/103/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1237 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/180/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie miasta i gminy Jędrzejów
2016 1238 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr 17/IV/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016
2016 1239 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XII/86/2016 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu Kazimierskiego na 2016 rok
2016 1240 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/147/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku
2016 1241 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/148/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku
2016 1242 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/124/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/42/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 1243 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/128/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 1244 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/114/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2016 rok
2016 1245 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/116/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2016 1246 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/119/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2016 rok
2016 1247 2016-04-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.15.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/126/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnocin - w części określonej w § 5 ust. 1 pkt. 3, § 5 ust. 1 pkt 4, § 9 ust. 2 § 9 ust. 3 i 4 i § 9 ust. 6, Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnocin stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały
2016 1248 2016-04-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.19.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 marca 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/170/16 Rady Gminy Łagów z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w części dotyczącej § 1 ust. 4, ust. 6, ust. 9, ust. 10, ust. 11
2016 1249 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/66/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1250 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/70/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad finansowania realizacji zadań z zakresu demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubnice
2016 1251 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/72/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2016 roku
2016 1252 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/75/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach
2016 1253 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1254 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach
2016 1255 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytwiany w 2016 roku
2016 1256 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 marca 2016r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, ustalenia specjalności i form doskonalenia, na które w 2016r. będzie przysługiwało dofinansowanie
2016 1257 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/86/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Gmina Rytwiany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 1258 2016-04-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 marca 2016r. zawarte pomiędzy Gminą Bodzechów w imieniu której działa Wójt Gminy Jerzy Murzyn zwaną w dalszej części Porozumienia "Gminą Bodzechów" a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, w imieniu której działa Prezydent Miasta Jarosław Górczyński zwaną w dalszej części Porozumienia "Gminą Ostrowiec Świętokrzyski w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2016 1259 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XXII/125/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 1260 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 1261 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XIV/89/16 Rady Gminy Secemin z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Seceminie
2016 1262 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XIV/91/16 Rady Gminy Secemin z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Secemin na 2016 rok”
2016 1263 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XIV/93/16 Rady Gminy Secemin z dnia 30 marca 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1264 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XIV/94/16 Rady Gminy Secemin z dnia 30 marca 2016r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1265 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XIV/96/16 Rady Gminy Secemin z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
2016 1266 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XXII/135/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2016 rok
2016 1267 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu
2016 1268 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 1269 2016-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/16 Wójta Gminy Brody z dnia 15 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1270 2016-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/16 Wójta Gminy Brody z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1271 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1272 2016-04-12 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Owczary”
2016 1273 2016-04-12 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Góry Wschodnie”
2016 1274 2016-04-12 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Przęślin”
2016 1275 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr 1311/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim”
2016 1276 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XXI/136/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1277 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XXI/140/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania dla publicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Klimontów
2016 1278 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XXII/29/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skarżysko-Kamienna
2016 1279 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 1280 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gowarczów w 2016 roku
2016 1281 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XII/68/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 11 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynajmu hali sportowej i innych pomieszczeń będących własnością Gminy Gowarczów
2016 1282 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI/146/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016
2016 1283 2016-04-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.20.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 kwietnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 11/104/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie gminy Małogoszcz w części dotyczącej § 1 ust. 1 i w zakresie L/p 1. ujętej w załączniku nr 1 do uchwały
2016 1284 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/21/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok
2016 1285 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.
2016 1286 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1287 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze gminy Radków
2016 1288 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XX/120/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania
2016 1289 2016-04-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 9/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Sobków, gmina Sobków, powiat jędrzejowski
2016 1290 2016-04-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 10/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Gajówka, gmina Sobków, powiat jędrzejowski
2016 1291 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Czarnej PLH260015
2016 1292 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XX.21.2016 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2016 rok
2016 1293 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/124/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 1294 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok
2016 1295 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku
2016 1296 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku
2016 1297 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1298 2016-04-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.23.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 kwietnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/74/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Gminy Łubnice - w części określonej w § 4
2016 1299 2016-04-15 Informacja Informacja nr OKA-4210-12(6)/2016/275/XIII/KT/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu
2016 1300 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/130/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok
2016 1301 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XV/136/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok
2016 1302 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XV/139/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2016 rok
2016 1303 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XVI/157/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
2016 1304 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/161/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
2016 1305 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/167/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
2016 1306 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XXI/202/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.
2016 1307 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XVIII /133/ 2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 1308 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2016 rok
2016 1309 2016-04-19 Postanowienie Postanowienie nr 1/2016 Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2016 1310 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XX/118/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2016 r.
2016 1311 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XXI / 132 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok
2016 1312 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czarnocin
2016 1313 2016-04-19 Aneks Aneks nr 6 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 kwietnia 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2016 1314 2016-04-20 Porozumienie Porozumienie nr 2/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce, zwanym dalej „Gminą”
2016 1315 2016-04-20 Porozumienie Porozumienie nr 3/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sandomierz reprezentowaną przez Pana Marka Bronkowskiego – Burmistrza Miasta, zwaną dalej „Gminą”
2016 1316 2016-04-20 Porozumienie Porozumienie nr 4/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a Miastem Skarżysko-Kamienna reprezentowanym przez Pana Konrada Krönig – Prezydenta Miasta, zwanym dalej „Gminą”
2016 1317 2016-04-20 Porozumienie Porozumienie nr 5/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a Miastem Starachowice reprezentowanym przez Pana Marka Materek – Prezydenta Miasta, zwanym dalej „Gminą”
2016 1318 2016-04-20 Porozumienie Porozumienie nr 6/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bodzentyn reprezentowaną przez Pana Dariusza Skibę – Burmistrza Miasta i Gminy, zwanym dalej „Gminą”
2016 1319 2016-04-20 Porozumienie Porozumienie nr 7/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Busko-Zdrój reprezentowaną przez Pana Waldemara Sikorę – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1320 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 1321 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XIII/139/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1322 2016-04-20 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2016 1323 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/477/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 14 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok
2016 1324 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/485/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej
2016 1325 2016-04-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.24.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/116/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach
2016 1326 2016-04-22 Porozumienie Porozumienie nr 8/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Chęciny reprezentowaną przez Pana Roberta Jaworskiego – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1327 2016-04-22 Porozumienie Porozumienie nr 9/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Chmielnik reprezentowaną przez Pana Pawła Wójcika – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1328 2016-04-25 Aneks Aneks nr 1/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2016r. do Porozumienia nr 68/2015 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie wdrażania zadań w województwie świętokrzyskim określonych Rządowym programem wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”
2016 1329 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XXII/ 125/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2016 rok
2016 1330 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Sobków za pośrednictwem zakładu Wodociągi Gminne w Sobkowie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały z własnych środków
2016 1331 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie
2016 1332 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XVI/191/16 Rady Gminy Morawica z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Morawica 2016 r.
2016 1333 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
2016 1334 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/96/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/73/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w 2016 roku
2016 1335 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1336 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 20 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina – SŁUPIA
2016 1337 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 12/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Jędrzejów reprezentowaną przez Pana Marcina Piszczek – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1338 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 15/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Małogoszcz reprezentowaną przez Pana Jana Głogowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1339 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 16/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Opatów reprezentowaną przez Pana Andrzeja Chanieckiego – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1340 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 17/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Osiek reprezentowaną przez Pana Rafała Łysiaka – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1341 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 18/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Pińczów reprezentowaną przez Pana Włodzimierza Baduraka – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1342 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 19/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Połaniec reprezentowaną przez Pana Jacka Tarnowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1343 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sędziszów reprezentowaną przez Pana Wacława Szarka – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1344 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 23/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Stąporków reprezentowaną przez Panią Dorotę Łukomską – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1345 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 24/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Stopnica reprezentowaną przez Pana Ryszarda Zycha – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1346 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 25/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Suchedniów reprezentowaną przez Pana Cezarego Błacha – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1347 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 26/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Włoszczowa reprezentowaną przez Pana Grzegorza Dziubka – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1348 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 27/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Zawichost reprezentowaną przez Pana Andrzeja Wzorka – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1349 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 28/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bałtów reprezentowaną przez Pana Andrzeja Jabłońskiego – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1350 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 29/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bliżyn reprezentowaną przez Pana Mariusza Walachnię – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1351 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 32/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Gowarczów reprezentowaną przez Pana Stanisława Pacochę – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1352 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 33/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Górno reprezentowaną przez Pana Przemysława Łysaka – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1353 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 34/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Iwaniska reprezentowaną przez Pana Marka Staniek – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1354 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 35/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Klimontów reprezentowaną przez Pana Marka Goździewskiego – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1355 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 36/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Krasocin reprezentowaną przez Pana Ireneusza Gliścińskiego – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1356 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 37/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Łagów reprezentowaną przez Pana Pawła Marwickiego – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1357 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 38/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Łopuszno reprezentowaną przez Panią Irenę Marcisz – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1358 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 42/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Nagłowice reprezentowaną przez Panią Monikę Bolewską – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1359 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 43/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Nowa Słupia reprezentowaną przez Pana Andrzeja Gąsiora – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1360 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 45/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Obrazów reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Tworka – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1361 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 46/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Opatowiec reprezentowaną przez Pana Sławomira Kowalczyka – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1362 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 47/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Pawłów reprezentowaną przez Pana Marka Wojtasa – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1363 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 52/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Secemin, reprezentowaną przez Pana Tadeusza Piekarskiego – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1364 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 53/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Słupia (Konecka), reprezentowaną przez Pana Roberta Wielgopolan – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1365 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 55/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sobków, reprezentowaną przez Pana Tadeusza Domińczaka – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1366 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 56/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Solec-Zdrój, reprezentowaną przez Pana Adama Pałysa – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1367 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 57/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Szydłów, reprezentowaną przez Pana Jana Klamczyńskiego – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1368 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 58/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Wojciechowice, reprezentowaną przez Pana Szymona Sidora – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1369 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 59/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Zagnańsk, reprezentowaną przez Pana Szczepana Skorupskiego – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1370 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 60/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a Miastem Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowanym przez Pana Jarosława Górczyńskiego – Prezydenta Miasta, zwanym dalej „Gminą”
2016 1371 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 61/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Końskie, reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Obratańskiego – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1372 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 62/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Brody, reprezentowaną przez Panią Marzenę Bernat – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1373 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 63/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Dwikozy, reprezentowaną przez Pana Marka Łukaszek – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1374 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/162/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku
2016 1375 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/163/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku
2016 1376 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 1377 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 grudnia 2015 pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce Przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak Zwaną dalej „Liderem” a Miastem i Gminą Chmielnik NIP: 657-25-31-581 Reprezentowaną przez: Pawła Wójcika- Burmistrza Przy kontrasygnacie Skarbnika – Ireny Słomki zwaną dalej „Partnerem”
2016 1378 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 grudnia 2015 pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce Przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak Zwaną dalej „Liderem” a Miastem i Gminą Daleszyce NIP: 657-25-25-617 Reprezentowaną przez: Dariusza Meresińskiego - Burmistrza Przy kontrasygnacie Skarbnika – Ilony Piwowarskiej zwaną dalej „Partnerem”
2016 1379 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 grudnia 2015 pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce Przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak Zwaną dalej „Liderem” a Gminą Górno NIP: 657-24-00548 Reprezentowaną przez: Przemysława Łysaka- Wójta Przy kontrasygnacie Skarbnika – Marzanny Jop zwaną dalej „Partnerem”
2016 1380 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 grudnia 2015 pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce Przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak Zwaną dalej „Liderem” a Gminą Masłów NIP: 657-25-38-821 Reprezentowaną przez: Tomasza Lato - Wójta Przy kontrasygnacie Skarbnika – Małgorzaty Kumór zwaną dalej „Partnerem”
2016 1381 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 grudnia 2015 pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce Przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak Zwaną dalej „Liderem” a Gminą Morawica NIP: 657-26-30-604 Reprezentowaną przez: Mariana Burasa- Wójta Przy kontrasygnacie Skarbnika – Marii Adach zwaną dalej „Partnerem”
2016 1382 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 grudnia 2015 pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce Przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak Zwaną dalej „Liderem” a Gminą Piekoszów z siedzibą ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów NIP: 959-14-78-926 Reprezentowaną przez: Wójta Gminy Zbigniewa Piątka Przy kontrasygnacie Za-ca Skarbnika – Magdaleny Smolarczyk-Korba zwaną dalej „Partnerem”
2016 1383 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 grudnia 2015 pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce Przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak Zwaną dalej „Liderem” a Gminą Miedziana Góra NIP: 959-16-77-117 Reprezentowaną przez: Zdzisława Wrzałkę- Wójta Gminy Przy kontrasygnacie Skarbnika – Justyny Błaszczyk zwaną dalej „Partnerem”
2016 1384 2016-04-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 grudnia 2015 pomiędzy: Gminą Kielce z siedzibą Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielce Przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Nowak Zwaną dalej „Liderem” a Gminą: Sitkówka - Nowiny NIP: 959-14-68-922 Reprezentowaną przez: Wójta Gminy Sebastiana Nowaczkiewicza Przy kontrasygnacie Skarbnika Joanny Młynarczyk - Kusińska zwaną dalej „Partnerem”
2016 1385 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/232/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 1386 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/233/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 1387 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/234/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 1388 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/235/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 1389 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/236/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 1390 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/237/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 1391 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/238/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 1392 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/239/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 1393 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/242/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2016 1394 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/248/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia miejsc, w których prowadzona jest targowiskowa sprzedaż na terenie Sandomierza
2016 1395 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/249/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej
2016 1396 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/250/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wstęp do obiektu użyteczności publicznej w Sandomierzu: Podziemnej Trasy Turystycznej
2016 1397 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/251/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu placów zabaw na terenie Miasta Sandomierza
2016 1398 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/252/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sandomierz na rok 2016r.
2016 1399 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/253/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały: w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2016 1400 2016-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 25 kwietnia 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czarnocinie przeprowadzonych w dniu 24 kwietnia 2016 r.
2016 1401 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVI/192/16 Rady Gminy Morawica z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bilcza
2016 1402 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2016 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2016 rok
2016 1403 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XV/153/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie określenia stawek opłat za wynajem pomieszczeń dydaktycznych i sal gimnastycznych w publicznych placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasocin
2016 1404 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XV/157/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 1405 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XV/158/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krasocinie
2016 1406 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr 115/XVIII/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2016 rok
2016 1407 2016-04-28 Postanowienie Postanowienie nr 1/2016 Przewodniczącego Rady Powiatu w Końskich z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2016 1408 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVII/223/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok
2016 1409 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVII/225/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój
2016 1410 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVII/226/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ronda
2016 1411 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVII/227/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ronda
2016 1412 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVII/228/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ronda
2016 1413 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVII/233/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Busku-Zdroju
2016 1414 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVII/234/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/221/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Busko-Zdrój przez inne niż Gmina Busko-Zdrój osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 1415 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/96/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój przyjęty uchwałą Nr XXI/96/2008 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 29.08.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 219, z dnia 17.10.2008, poz. 2925
2016 1416 2016-04-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.4.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 kwietnia 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVIII/96/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój
2016 1417 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok
2016 1418 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 1419 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2016r.
2016 1420 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/83/2015 z dnia 20 listopada 2015r. Rady Miejskiej w Ćmielowie w sprawie opłaty targowej
2016 1421 2016-04-28 Informacja Informacja nr OKA-4110-28(3)/2012/2016/291/KT Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 kwietnia 2016r. o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia koncesji na obrót ciepłem przedsiębiorcy Energetyka Cieplna Miasta Skarzysko-Kamienna Sp. z o.o. (obecnie: CELSIUM Sp. z o.o.) z siedzibą w Skarzysku-Kamiennej.
2016 1422 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XXII/31/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1423 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XX/104/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 1424 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr RG - XVIII / 206 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2016 rok
2016 1425 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr RG - XVIII / 210 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXIX/240/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach
2016 1426 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2016 Rady Gminy Łoniów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie
2016 1427 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2016 Rady Gminy Łoniów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej i pierwszej klasy gimnazjum, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów
2016 1428 2016-04-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Pierzchnica z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pierzchnica
2016 1429 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XIII/18/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
2016 1430 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/232/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których gmina Pawłów jest organem prowadzącym, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2016 1431 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/204/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok
2016 1432 2016-04-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2016 Wójta Gminy Masłów z dnia 30 marca 2016r. z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2015 rok
2016 1433 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie połączenia Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
2016 1434 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2016 rok
2016 1435 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2016 1436 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Korczyn , mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza odwodami tych szkół oraz wskazanie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2016 1437 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1438 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr 24/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1439 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr 26/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Samsonów-Podlesie, gm. Zagnańsk
2016 1440 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr 27/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 16/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zagnańsk oraz warunków i zasad korzystania z nich
2016 1441 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr 28/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie
2016 1442 2016-04-29 Informacja Informacja nr OKA-4210-65(15)/2015/2016/173/XII/MMi1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Starachowicach
2016 1443 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2016 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1444 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XIX/115/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale nr XVIII/112/16 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Samborzec przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 1445 2016-04-29 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 29 kwietnia 2016r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Kielce przed upływem kadencji
2016 1446 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVII/94/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok
2016 1447 2016-04-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.26.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/100/2016 Rady Gminy Opatowiec z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec w części dotyczącej § 1 wiersz pierwszy w brzmieniu: ,,1. Kęsów - w stronę Mistrzowic”, wiersz drugi w brzmieniu: ,,2. Kęsów – do pól”, wiersz trzeci w brzmieniu: ,,3. Rzemienowice - krótka”, wiersz czwarty w brzmieniu: ,,4. Rzemienowice – do świetlicy”, wiersz piąty w brzmieniu: ,,5. Ksany – Chrustowice”, wiersz szósty w brzmieniu: ,,6. Rogów - Rzyczyska”, wiersz siódmy w brzmieniu: ,,7. Mistrzowice – szkoła”, wiersz ósmy w brzmieniu: ,,8. Kamienna – w stronę Krzczonowa”, wiersz dziewiąty w brzmieniu dziewiąty w brzmieniu: 9. Chwalibogowice – do Wisły”, wiersz dziesiąty w brzmieniu: ,,10. Urzuty – objazdowa”, wiersz jedenasty w brzmieniu: ,,11. Kocina – do stawu” oraz w części obejmującej wiersze od wiersza pierwszego do wiersza jedenastego tabeli określonej w załączniku nr 1 do uchwały
2016 1448 2016-04-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.27.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXI/23/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/14/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Nowa Słupia
2016 1449 2016-04-29 Porozumienie Porozumienie nr 22/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Staszów reprezentowaną przez Pana Leszka Kopeć – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1450 2016-04-29 Porozumienie Porozumienie nr 30/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bogoria reprezentowaną przez Pana Władysława Brudka – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1451 2016-04-29 Porozumienie Porozumienie nr 39/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Masłów reprezentowaną przez Pana Tomasza Lato – Wójta Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2016 1452 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/97/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1453 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/99/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę