Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Marzec 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 716 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVI/203/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 717 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVI/209/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVII/284/13 z dnia 9 kwietnia 2013r. określającego przystanki komunikacyjne których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pawłów
2016 718 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XII/136/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 719 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XII/138/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach
2016 720 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr II/11/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Brodach
2016 721 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr II/12/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brody oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 722 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr II/13/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
2016 723 2016-03-01 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/ 2016 Wójta Gminy Szydłów z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zestawienia za 2015 rok danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Szydłów
2016 724 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XX/129/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
2016 725 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XX/133/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 726 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XX/137/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu
2016 727 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XV/174/16 Rady Gminy Morawica z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Morawica
2016 728 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XV/175/16 Rady Gminy Morawica z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/153/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego bądź fizyczne
2016 729 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XV/176/15 Rady Gminy Morawica z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla przedszkoli publicznych oraz dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego bądź fizyczne
2016 730 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XV/177/16 Rady Gminy Morawica z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego
2016 731 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XV/178/16 Rady Gminy Morawica z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których Gmina Morawica jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 732 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej lub gimnazjum dla których organem prowadzącym jest gmina Bieliny
2016 733 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach
2016 734 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2016 Rady Gminy Złota z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złota w roku 2016
2016 735 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2016 Rady Gminy Złota z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Złota
2016 736 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2016 Rady Gminy Złota z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych/oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Złota oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 737 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/2016 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnych oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2016 roku
2016 738 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/2016 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
2016 739 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XV/93/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2016 r.
2016 740 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XV/94/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2016 r.
2016 741 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XV/100/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wodzisław
2016 742 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII/100/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Samborzec na lata 2016-2019
2016 743 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII/103/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Samborzec do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 744 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII/106/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Samborzec, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Samborzec
2016 745 2016-03-02 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/16 Wójta Gminy Pawłów z dnia 1 marca 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Pawłów
2016 746 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/15/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok
2016 747 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/21/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
2016 748 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/22/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały NR XXXI/107/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Miasta Skarżyska-Kamiennej na sektory
2016 749 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/23/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 750 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/105/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2016 rok
2016 751 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2016 rok
2016 752 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/24/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 23.02.2015 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 753 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrazów w 2016 r.
2016 754 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII/129/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2016 rok
2016 755 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego
2016 756 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII/145/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 757 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII/138/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2016 rok
2016 758 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII/140/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipnik
2016 759 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII/141/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 760 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII/142/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lipnik
2016 761 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnik
2016 762 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII/144/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnik na 2016 rok
2016 763 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2016 Rady Gminy Złota z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej
2016 764 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XX/134/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Połaniec na lata 2016-2032
2016 765 2016-03-03 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2016 roku.
2016 766 2016-03-03 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówlach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2016 roku
2016 767 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 768 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/2016 Rady Gminy Słupia (Konecka) z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia (Konecka) na rok 2016”
2016 769 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XV/112/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Stąporków przez inne niż gmina Stąporków osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowośc ich wykorzystania
2016 770 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2016 r.
2016 771 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/333/2014 z dnia 02 października 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie
2016 772 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr 120/XVIII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 773 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr 121/XVIII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego
2016 774 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr 122/XVIII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji pracy i zasad działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2016 775 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr 123/XVIII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie: pozbawienia kategorii drogii powiatowej ulicy Towarowej w Skarżysku-Kamiennej
2016 776 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr 128/XVIII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 76/XII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w stołówkach: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej
2016 777 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr 129/XVIII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 38/VI/2007 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za posiłki w stołówkach placówek publicznych
2016 778 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/112/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwaniskach
2016 779 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/17/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
2016 780 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/18/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2016 781 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/25/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2016 782 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/26/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.
2016 783 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr 133/XXIII/ 16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
2016 784 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XVII/145/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku
2016 785 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XX/124/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 786 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XX/128/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Klimontów jest organem prowadzącym
2016 787 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr III/1/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 788 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr III/2/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 789 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr III/3/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 790 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr III/4/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 791 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr III/5/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 792 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr III/6/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 793 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr III/7/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 794 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr III/8/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 795 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr III/9/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 796 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr III/11/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Starachowice instrumentem płatniczym
2016 797 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr III/18/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu korzystania z akwenu wodnego „PIACHY”, ul. Składowa
2016 798 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr III/19/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr II/18/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego, ul. Szkolna
2016 799 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie nadania Statutu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie
2016 800 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XV/159/2016 Rady Gminy Górno z dnia 23 lutego 2016r. zmiany uchwały Nr XII/135/2015 Rady Gminy Górno z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Górno oraz warunków i zasad korzystania z nich
2016 801 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XIX/167/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum, zamieszkałych poza obwodem, określenia liczby punktów za każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 802 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XIX/168/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XVI/128/15 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w lokalnym programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Masłów
2016 803 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XIX/177/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/268/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów
2016 804 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIII/136/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 805 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych położonych na terenie Gminy Sobków
2016 806 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w statucie zakładu Wodociągi Gminne w Sobkowie
2016 807 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 11/99/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016 808 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 11/100/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 809 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 11/101/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 lutego 2016r. w spawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Małogoszcz na lata 2016-2020”
2016 810 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 11/102/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Małogoszcz na rok 2016
2016 811 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 11/104/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie gminy Małogoszcz
2016 812 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 11/108/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 9/75/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 listopada 2015 r.w sprawie opłaty targowej
2016 813 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX / 121 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 1 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok
2016 814 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 1 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnocin
2016 815 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 1 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie
2016 816 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 1 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin
2016 817 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 7/II/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchedniów
2016 818 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 8/II/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania nauczycielom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Suchedniów
2016 819 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 9/II/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 820 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 11/II/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie
2016 821 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XII/86/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2016 roku
2016 822 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XII/89/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016
2016 823 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XII/91/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Bliżyn przez inne niż gmina Bliżyn osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2016 824 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIV/126/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 roku
2016 825 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIV/131/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Łopuszno na 2016 rok
2016 826 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIV/132/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym na terenie Gminy Łopuszno
2016 827 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIV/133/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2016 828 2016-03-07 Porozumienie Porozumienie nr 1 Starosty Staszowskiego z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia spraw należących do właściwości Starosty Staszowskiego z zakresu nadzoru nad lasami niestnowiącymi własności Skarbu Państwa
2016 829 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/10/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 4 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 830 2016-03-07 Informacja Informacja nr 1 Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Pińczowie z dnia 26 lutego 2016r. z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Pińczowie za 2015 rok
2016 831 2016-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 7.2016 Starosty Opatowskiego z dnia 4 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu opatowskiego w roku 2016
2016 832 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Ostrowieckim za rok 2015
2016 833 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok
2016 834 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11
2016 835 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na rok 2016
2016 836 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Mirzec
2016 837 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mirzec
2016 838 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz klas pierwszych publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Mirzec, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 839 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/91/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 2 marca 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie
2016 840 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/94/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 2 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2016 rok
2016 841 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/99//2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 2 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Korczyn
2016 842 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/178/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2016 843 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Wąchock jest organem prowadzącym
2016 844 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 16/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XVI/67/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2016 rok
2016 845 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/82/2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2016
2016 846 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/120/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 847 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2016 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie
2016 848 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rykoszyn
2016 849 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr 10/II/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów
2016 850 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XVI/141/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku
2016 851 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr 99/XVI/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2016-2020
2016 852 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr 102/XVI/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Oleśnica na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2016 853 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr 103/XVI/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Oleśnicy oraz określenia liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 854 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr 109/XVI/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica 2016 roku
2016 855 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Mirzec na 2016 rok
2016 856 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 857 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałów
2016 858 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Michałów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 859 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 860 2016-03-08 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Bodzechów z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Bodzechów
2016 861 2016-03-08 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2016 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 7 marca 2016r. w sprawie danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego, położonych na terenie Miasta Starachowice za rok 2015
2016 862 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/71/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2016 roku
2016 863 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/73/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 marca 2016r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso
2016 864 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/74/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/193/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie stawek opłaty targowej, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu nr VII/21/2015 z dnia 26 marca 2015 r.
2016 865 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/75/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 marca 2016r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skalbmierz
2016 866 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/79/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia "Programu opieki i zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz w roku 2016"
2016 867 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/80/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XV/75/2016 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skalbmierz
2016 868 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian Statutu Śodowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie
2016 869 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ożarów
2016 870 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie
2016 871 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2016 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 7 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2016 rok
2016 872 2016-03-08 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 4 marca 2016r. w sprawie w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na terenie gminy Solec-Zdrój za rok 2015
2016 873 2016-03-08 Informacja Informacja nr RG-VIII.7146.3.2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Opatowie z dnia 1 marca 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok , położonych na obszarze Gminy Opatów
2016 874 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 7 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2016 rok
2016 875 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/78/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 4 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojciechowice w 2016 roku
2016 876 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/80/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Łączna przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
2016 877 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łączna w roku 2016”.
2016 878 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2016 rok
2016 879 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
2016 880 2016-03-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 7 marca 2016r. o wynikach przedterminowych wyborów Wójta Gminy Mirzec przeprowadzonych w dniu 21 lutego 2016 r. oraz w dniu 6 marca 2016 r.
2016 881 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 7 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2016 rok
2016 882 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXI/192/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok
2016 883 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXI/194/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Staszów na lata 2016–2020.
2016 884 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXI/195/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie.
2016 885 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 1 marca 2016r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radków”
2016 886 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 1 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie
2016 887 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 1 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.
2016 888 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XIX /171/16 Rady Gminy Łagów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
2016 889 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kunów orasz dokumentw niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 890 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXV/145/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 7 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/215/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.02.2009r.
2016 891 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 7 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku
2016 892 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XII/2/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 7 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 893 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XII/3/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 7 marca 2016r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pierzchnica
2016 894 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XII/4/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 7 marca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy
2016 895 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XII/7/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 7 marca 2016r. w sprawie ustalenia kosztu za jedną godzinę usług opiekuńczych
2016 896 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XII/8/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 7 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
2016 897 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XII/11/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 7 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pierzchnica w 2016r.
2016 898 2016-03-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Pierzchnica z dnia 7 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 899 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXI/109/2016 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 7 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Nagłowice jest organem prowadzącym.
2016 900 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2016 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 7 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nagłowice
2016 901 2016-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2016 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2016r. w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej.
2016 902 2016-03-11 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 10 marca 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Skotniki Górne”
2016 903 2016-03-11 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 10 marca 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Skowronno”
2016 904 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr XVII/ 157/ 2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 3 marca 2016r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Opatów
2016 905 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr XVII /158 /2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 3 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2016 roku
2016 906 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr XIX/170/16 Rady Gminy Łagów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 907 2016-03-14 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 10 marca 2016r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Suchedniów
2016 908 2016-03-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 14 marca 2016r. o wygaśnięciu mandatu radnego do Rady Gminy w Mircu w okręgu wyborczym nr 9
2016 909 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 110/XVII/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 11 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy
2016 910 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 112/XVII/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 11 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2016 roku”
2016 911 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII/114/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
2016 912 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII/115/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 11 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów
2016 913 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII/117/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 11 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2016r.
2016 914 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII/118/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 11 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie
2016 915 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVII/158/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 marca 2016r. w sprawie połączenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Chmielniku z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chmielniku
2016 916 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVII/160/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/146/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych, dla których Gmina Chmielnik jest organem prowadzącym
2016 917 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr III/17/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 8 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 918 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr III/18/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 8 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach zatwierdzonego Uchwałą NrII/13/16 Rady Gminy Brody z dnia 26 lutego 2016 roku
2016 919 2016-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 920 2016-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 2 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 921 2016-03-15 Zestawienie Zestawienie nr 1/2016 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 marca 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Włoszczowa
2016 922 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/130/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 11 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia: kryteriów stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Włoszczowa, liczby punktów za każde z kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów
2016 923 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/131/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 11 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie
2016 924 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/133/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2016 rok
2016 925 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/209/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie powołania Sandomierskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
2016 926 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/210/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 927 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/211/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 928 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/212/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 929 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/213/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 930 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/230/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Sandomierza
2016 931 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/231/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Sandomierza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 932 2016-03-15 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 8 marca 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015r.
2016 933 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr V/14/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej na 2016 rok
2016 934 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/20/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie
2016 935 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/22/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 14 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzentyn w 2016 roku
2016 936 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 4 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 937 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 4 marca 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ruda Maleniecka
2016 938 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 4 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej
2016 939 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczępy w 2016r.
2016 940 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XVII/122/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2016-2020
2016 941 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXII/220/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 942 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego
2016 943 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej, o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piekoszów
2016 944 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Piekoszów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkolnym
2016 945 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Piekoszów
2016 946 2016-03-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.4131.11.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 marca 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 7/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Osiedle Wrzosy, dotyczące zmiany urzędowej nazwy miejscowości Osiedle Wrzosy na miejscowość Zagnańsk w całości
2016 947 2016-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Mircu w okręgu wyborczym nr 9
2016 948 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2016 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 9 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Jędrzejowskiego
2016 949 2016-03-17 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2016 Wójta Gminy Bieliny z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Bieliny
2016 950 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIII/5/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2016 rok
2016 951 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIII/13/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
2016 952 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIII/14/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2016 953 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XII/78/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2016 954 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/79/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 955 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr 105/XIX/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2016 956 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XV/103/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach
2016 957 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XV/105/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce i nadania jej statutu
2016 958 2016-03-17 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 15 marca 2016r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2015 położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2016 959 2016-03-17 Zestawienie Zestawienie nr 1/2016 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 16 marca 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Rytwiany
2016 960 2016-03-21 Zestawienie Zestawienie nr 1 Wójta Gminy Radoszyce z dnia 16 marca 2016r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2016 961 2016-03-21 Zestawienie Zestawienie Wójta Gminy Morawica z dnia 17 marca 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze GMINY MORAWICA w/g załacznika
2016 962 2016-03-21 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/ 2016 Burmistrza Ożarowa z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Ożarów
2016 963 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XV/101/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 964 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/116/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach.
2016 965 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/117/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 966 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2016 rok
2016 967 2016-03-21 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 17 marca 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zespołu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Chmielnik
2016 968 2016-03-21 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Koneckiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Koneckim
2016 969 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XVI/93/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok
2016 970 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XXX/28/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2016 971 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XXX/35/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.
2016 972 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr 135/XXIV/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 4 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
2016 973 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr 103/XIX/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 11 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mniów w 2016 roku
2016 974 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 975 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 16 marca 2016r. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu i oddania go w dzierżawę, użytkowanie oraz użyczenie
2016 976 2016-03-21 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Górno z dnia 15 marca 2016r. w sprawie danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego, położonych na terenie Gminy Górno za rok 2015
2016 977 2016-03-21 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2016 Wójta Gminy Secemin z dnia 15 marca 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy SECEMIN
2016 978 2016-03-21 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 16 marca 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok, położonych na obszarze Miasta i Gminy Końskie
2016 979 2016-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr OR.S.120.7.2016 Starosty Kazimierskiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Kazimierzy Wielkiej w 2016r.
2016 980 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XXII/225/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/193/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz" Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu" w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Sandomierz "Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu"
2016 981 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XXII/228/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Sandomierza
2016 982 2016-03-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 21 marca 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dwikozach przeprowadzonych w dniu 20 marca 2016 r.
2016 983 2016-03-22 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 21 marca 2016r. o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Powiatu w Busku-Zdroju w okręgu wyborczym nr 1
2016 984 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XIV.84.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 18 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Imielno w 2016 roku
2016 985 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XIV.85.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 18 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Imielno
2016 986 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XIV.88.2016 Rady Gminy w Imielnie z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie
2016 987 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/317/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 988 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/318/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 989 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/319/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 990 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/320/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok
2016 991 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/ 119/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 18 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Szydłów
2016 992 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XII/60/2016 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2016 rok
2016 993 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XII/62/2016 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 15 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej i pierwszej klasy gimnazjum, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów
2016 994 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok
2016 995 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wilczyce i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2016 996 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/83/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 21 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowicach
2016 997 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 998 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach
2016 999 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XXII/91/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 17 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1000 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XXII/93/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2016r.
2016 1001 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XXII/94/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Koprzywnica, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 1002 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/2016 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 16 marca 2016r. w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu
2016 1003 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
2016 1004 2016-03-23 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Brody.
2016 1005 2016-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/16 Wójta Gminy Gnojno z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2015 rok
2016 1006 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XVI/210/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok
2016 1007 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XVI/211/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny
2016 1008 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XVI/212/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny
2016 1009 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XVI/213/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój
2016 1010 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XVI/214/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Busku-Zdroju
2016 1011 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XVI/220/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju
2016 1012 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XVI/221/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 marca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Busko-Zdrój przez inne niż Gmina Busko-Zdrój osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 1013 2016-03-23 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 15 marca 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Małogoszcz
2016 1014 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XXI/ 116/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2016 rok
2016 1015 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XXI/ 118/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 18 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2016 roku
2016 1016 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XXI/ 122/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie
2016 1017 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XXI/196/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/321/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Staszów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2016 1018 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/1/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1019 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/2/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1020 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/4/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1021 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/5/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1022 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/6/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1023 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/7/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1024 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/8/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1025 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/9/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1026 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/10/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 1027 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/17/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 marca 2016r. w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach
2016 1028 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr RG - XVII / 192 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 21 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2016 rok
2016 1029 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr RG - XVII / 203 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXIII/284/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny
2016 1030 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XVII/71/16 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 1031 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XXI/179/16 Rady Gminy Łagów z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/126/15 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej
2016 1032 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr 94/XIX/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie
2016 1033 2016-03-24 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Kielce z dnia 1 marca 2016r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2015 położonych na obszarze Gminy Kielce
2016 1034 2016-03-24 Informacja Informacja nr OŁO -4110-4(6)/2016/1249/KK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 marca 2016r.
2016 1035 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XXII/440/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 17 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok
2016 1036 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XXII/445/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia na 2016 rok programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kielce
2016 1037 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XXII/446/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 17 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce
2016 1038 2016-03-24 Zestawienie Zestawienie nr 1/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 marca 2016r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Strawczyn
2016 1039 2016-03-24 Zestawienie Zestawienie nr 2/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 marca 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Strawczyn
2016 1040 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XV/131/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 22 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii
2016 1041 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XV/136/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016
2016 1042 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XV/137/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 22 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania
2016 1043 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XV/138/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 22 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Bogoria jest organem prowadzącym
2016 1044 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XV/141/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXX/252/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bogoria, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2016 1045 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XV/142/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia: „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom na lata 2016-2018”
2016 1046 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XV/143/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2016 roku
2016 1047 2016-03-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 kwietnia 2016 r.
2016 1048 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XX/94/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 14 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1049 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XX/96/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Waśniowie Nr XXXVI/220/2006 z dnia 27.04.2006r w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Waśniów za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
2016 1050 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XX/97/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 14 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Waśniowie
2016 1051 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XX / 129 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 21 marca 2016r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok
2016 1052 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XX/131/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmiany wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2016 1053 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2016 rok
2016 1054 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego w Opatowie oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów
2016 1055 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/165/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Opatów
2016 1056 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/166/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
2016 1057 2016-03-25 Komunikat Komunikat nr 1/2016 Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego z dnia 18 marca 2016r. o podjęciu przez Radę Powiatu Jędrzejowskiego Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2016-2020
2016 1058 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 21 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1059 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 21 marca 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Michałów na lata 2016-2020
2016 1060 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 21 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Gminy Michałów
2016 1061 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XXII/12/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 17 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok
2016 1062 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XXII/18/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie
2016 1063 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2016 Rady Gminy Raków z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 1064 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr XV/97/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1065 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr 11/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 23 marca 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 5/2005 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania stypendium szkolnego za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zagnańsk
2016 1066 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr 12/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Zagnańsk oraz warunki i sposób ich przyznawania
2016 1067 2016-03-30 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2016 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 marca 2016r. Wójt Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze gminy Skarżysko Kościelne za I i II półrocze 2015 roku
2016 1068 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie
2016 1069 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI/164/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 marca 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 1070 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI/168/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2016 roku
2016 1071 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI/171/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 1072 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI/174/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jędrzejów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1073 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI/176/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 marca 2016r. sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów
2016 1074 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVII/220/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłów
2016 1075 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI/23/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/14/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Nowa Słupia
2016 1076 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI/24/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/92/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż gmina Nowa Słupia osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 1077 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI/25/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi
2016 1078 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI/29/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1079 2016-03-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 797/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 17 listopada 2015r.
2016 1080 2016-03-30 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Działoszyce
2016 1081 2016-03-30 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2016 Wójta Gminy w Bogorii z dnia 15 marca 2016r. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2015 rok
2016 1082 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XIX/100/2016 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec
2016 1083 2016-03-30 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 29 marca 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Zawichost
2016 1084 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIV/137/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Krasocin, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół
2016 1085 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIV/138/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Krasocin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2016 1086 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIV/139/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 marca 2016r. w sprawie przyznawania usług opiekuńczych, zasad ustalania i trybu pobierania opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi na terenie Gminy Krasocin
2016 1087 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIV/141/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 marca 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016 1088 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIV/151/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 1089 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/12/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/26/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2016 1090 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/13/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/27/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad obniżania nauczycielom tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2016 1091 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/16/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 1092 2016-03-31 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2016 Wójta Gminy Mniów z dnia 25 marca 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Mniów
2016 1093 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 9/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1094 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 13/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 23 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Zespołowi Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku
2016 1095 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 19/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 23 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku
2016 1096 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVII/211/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 1097 2016-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2016 Wójta Gminy Kije z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Gminy Kije 2015 rok
2016 1098 2016-03-31 Zestawienie Zestawienie nr 1/2016 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 r. położonych na obszarze Gminy Bałtów
2016 1099 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XX/191/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.
2016 1100 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XX/194/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 23 marca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z obiektów sportowych na terenie Gminy Końskie
2016 1101 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XX/195/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich
2016 1102 2016-03-31 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze lub części Miasta i Gminy Staszów za 2015 rok