Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Październik 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 2945 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/212/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmian budżetu na 2016 rok
2016 2946 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/2016 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/123/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Sobków za pośrednictwem zakładu Wodociągi Gminne w Sobkowie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały z własnych środków
2016 2947 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/67/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2948 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/68/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2949 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/69/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2950 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIV/207/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2016 rok
2016 2951 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/351/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza
2016 2952 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/16 Rady Gminy Secemin z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
2016 2953 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/16 Rady Gminy Secemin z dnia 28 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej
2016 2954 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XX / 110 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 września 2016r. w sprawie nadania Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radoszycach
2016 2955 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XX / 112 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 września 2016r. w sprawie likwidacji gminnej jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i przedszkoli w gminie Radoszyce o nazwie: Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Radoszycach, utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą: Centrum Usług Wspólnych w Radoszycach oraz nadania jej Statutu
2016 2956 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XX / 113 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 września 2016r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radoszyce
2016 2957 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XX / 114 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 września 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Radoszyce i nadania jej Statutu
2016 2958 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/69/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2959 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/71/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr VII/46/11 Rady Gminy Nowa Słupia w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowa Słupia
2016 2960 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/144/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016
2016 2961 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/111/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 28 września 2016r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2016 2962 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/112/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2016 rok
2016 2963 2016-10-05 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2016r. w sprawie adresu strony internetowej oraz portalu, na którym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zamieszcza program oraz jego zmiany
2016 2964 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XII/95/15 Rady Gminy Łagów z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2015 rok
2016 2965 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XIII/101/15 Rady Gminy Łagów z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2015 rok
2016 2966 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XIV/113/15 Rady Gminy Łagów z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
2016 2967 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XV/121/15 Rady Gminy Łagów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2015 rok
2016 2968 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XVI/137/16 Rady Gminy Łagów z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2015 rok
2016 2969 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XVII/149/15 Rady Gminy Łagów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2015 rok
2016 2970 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XIX/91/2016 Rady Gminy w Słupii z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2016 rok
2016 2971 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2016 Rady Gminy w Słupii z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć tyflopedagogów, surdopedagogów i oligofrenopedagogów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupia
2016 2972 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2016 Rady Gminy w Słupii z dnia 28 września 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Słupia pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupia oraz nadania jej statutu
2016 2973 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XIX/96/2016 Rady Gminy w Słupii z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Słupia oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016 2974 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/70/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 8 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej położoną na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej ulicę Kopernika na odcinku od ulicy Rycerskiej do granicy miasta Skarżyska-Kamiennej w celu zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych
2016 2975 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/73/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok
2016 2976 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/84/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 2977 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr VIII/63/15 Rady Gminy Łagów z dnia 30 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2015 rok
2016 2978 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2979 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXII/139/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2016 rok
2016 2980 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXII/144/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 września 2016r. w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni oraz przyjęcia istniejących nazw ulic na terenie miasta Osiek
2016 2981 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXII / 263 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok
2016 2982 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXII / 264 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyznawania nagród Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2016 2983 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXII / 265 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXIII/284/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny
2016 2984 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/16 Rady Gminy Secemin z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina Secemin
2016 2985 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 121/XIX/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2986 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 123/XIX/2016 Rady Gminy Smyków z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 45/VI/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 29 czerwca 2011r.w sprawie określenia oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli
2016 2987 2016-10-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 414/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 16 czerwca 2016r.
2016 2988 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XVII/165/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 3 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2989 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XVII/167/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 3 października 2016r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kije”
2016 2990 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIX / 180 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 września 2016r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok
2016 2991 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIX / 184 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin
2016 2992 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 61/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2993 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 63/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 września 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zagnańsk
2016 2994 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 65/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Bartków, gm. Zagnańsk
2016 2995 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XX / 108 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2016
2016 2996 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XII/81/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 września 2016r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal lekcyjnych w publicznych szkołach na terenie gminy Bodzentyn dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzentyn
2016 2997 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XII/83/2016 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn na rok 2017
2016 2998 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2999 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 3000 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/355/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 3001 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/356/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 3002 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/357/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 3003 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/358/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 3004 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/359/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 3005 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/360/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 3006 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/361/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 3007 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/365/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 września 2016r. o zmianie uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz" Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu" w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Sandomierz "Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu" oraz o zmianie nazwy jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz z Samorządowego Centrum Oświaty w Sandomierzu na Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
2016 3008 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2016 rok
2016 3009 2016-10-06 Porozumienie Porozumienie nr 2/2016 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 8 września 2016r. w sprawie dofinansowania w 2016 roku systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji
2016 3010 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/139/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2016 rok
2016 3011 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr 148/XXIII/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2016 rok
2016 3012 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr X/2/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3013 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr X/3/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3014 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr X/4/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3015 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr X/5/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3016 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr X/6/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3017 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr X/7/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3018 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr X/8/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3019 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr X/9/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3020 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr X/10/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3021 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr X/11/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3022 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr X/12/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3023 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr X/13/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3024 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr X/14/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3025 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr X/18/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2016 rok
2016 3026 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/205/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok
2016 3027 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/207/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Opatów oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu
2016 3028 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2016 r.
2016 3029 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/115/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 5 października 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3030 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XVI/39/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3031 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr 15/141/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie likwidacji Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Małogoszczu i utworzenia samorządowej jednostki budżetowej Miasta i Gminy Małogoszcz pod nazwą „Samorządowe Centrum Oświaty w Małogoszczu”
2016 3032 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Kazimierza Wielka
2016 3033 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/233/16 Rady Gminy Łagów z dnia 23 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2016 rok
2016 3034 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z pomieszczeń remizy strażackiej w Kunowie i pomieszczeń przynależnych do remizy
2016 3035 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2016 r.
2016 3036 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 30 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3037 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Michałowie
2016 3038 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/364/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 września 2016r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
2016 3039 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Sędziszowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o.
2016 3040 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 września 2016r. w sprawie Statutu Gminy Mirzec
2016 3041 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/352/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 września 2016r. w sprawie nadania nazw ulic
2016 3042 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/353/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 3043 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr 205/XXXIV/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
2016 3044 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2016 rok
2016 3045 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Piekoszów
2016 3046 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 września 2016r. w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Gminnej Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2016 3047 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania Nagrody Wójta Gminy Piekoszów „LAUR PIEKOSZOWSKI” dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz Listu Gratulacyjnego w ramach Lokalnego Programu Wspierania Gminnej Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2016 3048 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 września 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Piekoszów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 3049 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 września 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piekoszów
2016 3050 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/207/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piekoszów na lata 2016-2020
2016 3051 2016-10-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 30 września 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2016 3052 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2016 rok
2016 3053 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fałków
2016 3054 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2016 3055 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2016 3056 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 3057 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3058 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII /145/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy Fałków w roku budżetowym 2016
2016 3059 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Fałków
2016 3060 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Fałków do kategorii dróg gminnych
2016 3061 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr Nr 157/XXV/2016 Rady Gminy w Mniowie z dnia 5 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2016 3062 2016-10-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 7 października 2016r. z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2015 rok
2016 3063 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/51/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2016 rok
2016 3064 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX / 52/ 2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych Powiatu Kieleckiego i ich parkowanie
2016 3065 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX / 53 / 2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2016 3066 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w drodze inkasa
2016 3067 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 6 października 2016r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso
2016 3068 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2016 roku
2016 3069 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/233/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 8 września 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w obrębie Masłów Pierwszy, gmina Masłów
2016 3070 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 3071 2016-10-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 10 października 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kunowie przeprowadzonych w dniu 9 października 2016 r.
2016 3072 2016-10-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 10 października 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Połańcu przeprowadzonych w dniu 9 października 2016 r.
2016 3073 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XXV/76/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 7 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2016 rok
2016 3074 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XXV/81/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 7 października 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Daleszycach
2016 3075 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 września 2016r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób, uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej organizowanym przez Gminę Jędrzejów
2016 3076 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/222/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 września 2016r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego nr 280/2016 Burmistrza Miasta
2016 3077 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/223/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 3078 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/224/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały NR XVIII/150/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Jędrzejów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3079 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/225/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jędrzejów
2016 3080 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XVII/170/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 3 października 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kije
2016 3081 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 6 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3082 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 6 października 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Bliżyn
2016 3083 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 6 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016
2016 3084 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/77/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 7 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 3085 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXV/126/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 3086 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXV/128/2016 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 6 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2016 3087 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXV/129/2016 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 6 października 2016r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Baćkowice „Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Baćkowicach” i utworzenia jednostki budżetowej Gminy Baćkowice „Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach”
2016 3088 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XX/124/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3089 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XX/125/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ruda Maleniecka
2016 3090 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XX/126/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ruda Maleniecka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3091 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XX/127/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 września 2016r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ruda Maleniecka”
2016 3092 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XX/128/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ruda Maleniecka
2016 3093 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/195/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 5 października 2016r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 49
2016 3094 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/196/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 5 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok
2016 3095 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 5 października 2016r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2017 roku wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2016 3096 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 5 października 2016r. w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy
2016 3097 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/74/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 12 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/73/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Nowa Słupia oraz ich wydzierżawiania, najmu, użyczania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony
2016 3098 2016-10-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.74.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 października 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIII/142/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strawczyn w części
2016 3099 2016-10-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.78.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2016r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 6 września 2016 r. w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej będącej jednostką budżetową Gminy Tuczępy „Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Tuczępach” w jednostkę budżetową Gminy Tuczępy „Samorządowe Centrum Oświaty w Tuczępach”
2016 3100 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXI / 118 / 2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 10 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2016
2016 3101 2016-10-17 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 393/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 11 sierpnia 2016r.
2016 3102 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXI/168/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIV/107/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 3103 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/49/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 11 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2016r.
2016 3104 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/51/2016 Rady Powiatu w Końskich z dnia 11 października 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2016 3105 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XVII/52/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 10 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
2016 3106 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/75/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 7 października 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2016 3107 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/143/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 września 2016r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Obrazów na lata 2016-2020"
2016 3108 2016-10-17 Porozumienie Porozumienie nr Or.I.031.11.2016 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie w Kunowie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej
2016 3109 2016-10-17 Aneks Aneks nr 1 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 16 sierpnia 2016r. do Porozumienia nr OR.I.031.11.2016 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kunów wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej
2016 3110 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 10 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3111 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/118/2016 Rady Gminy Sadowie z dnia 11 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowie w 2016 roku”
2016 3112 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XX/107/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 7 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 3113 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXX/193/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
2016 3114 2016-10-17 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 13 października 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody
2016 3115 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2016 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3116 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 161/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 10 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2016 rok
2016 3117 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 162/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 10 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/ 26/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajecie 1 m2 pasa drogowego dróg, których właścicielem i zarządcą jest Gmina Szydłów
2016 3118 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 166/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 10 października 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/ 80/ 2004 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 lutego 2004 roku w sprawie zarządzania poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 3119 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 167/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 10 października 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVII/ 177/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 3120 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXII/203/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku
2016 3121 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXII/204/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 października 2016r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku
2016 3122 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXII/207/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 października 2016r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 3123 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXII/213/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 października 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego
2016 3124 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXII/214/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 października 2016r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Buskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko w/w Programu
2016 3125 2016-10-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2016r. o sprostowaniu błędu
2016 3126 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXX/117/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 października 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3127 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/66/2016 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok
2016 3128 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 12 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2016 rok
2016 3129 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XII/73/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 10 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3130 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2016 rok
2016 3131 2016-10-19 Informacja Informacja nr ADM-511-137/16 Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 29 września 2016r. DODATKOWA LISTA
2016 3132 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/272/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 3133 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/278/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 października 2016r. w sprawie zmian statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowie
2016 3134 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/279/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 października 2016r. w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Pawłów „Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Pawłowie” w jednostkę budżetową ”Samorządowe Centrum Oświaty w Pawłowie”
2016 3135 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/280/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 października 2016r. w sprawie zmian statutu gminy
2016 3136 2016-10-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 117/16 Wójta Gminy Brody z dnia 1 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3137 2016-10-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 119/16 Wójta Gminy Brody z dnia 9 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3138 2016-10-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 123/16 Wójta Gminy Brody z dnia 23 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3139 2016-10-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.79.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 października 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/134/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne dnia 7 września 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2016 3140 2016-10-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.80.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 października 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVI/215/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 9 września 2016 roku w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu w części
2016 3141 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XX/158/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 19 października 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Wiślica
2016 3142 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XX/160/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 19 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Wiślica konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Wiślica
2016 3143 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/145/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2016 rok
2016 3144 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2016 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 19 października 2016r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 3145 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 18 października 2016r. w sprawie zaopiniowania obszaru i granic aglomeracji Nowy Korczyn
2016 3146 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2016 rok
2016 3147 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2016 rok
2016 3148 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXX/201/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3149 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 3150 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/146/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 października 2016r. w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach w Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
2016 3151 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/149/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3152 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/140/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 11 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3153 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 11 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3154 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/86/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2016r. w sprawie zmiany części „Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki”
2016 3155 2016-10-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.21.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXVI/86/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2016r. w sprawie zmiany części „Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, położonej w rejonie ulic: Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki”
2016 3156 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/87/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/60/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznicy kolejowej do dawnej cukrowni „Częstocice”
2016 3157 2016-10-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.81.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 października 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/113/2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radoszyce
2016 3158 2016-10-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.82.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 października 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/111/2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 września 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/199/10 Rady Gminy Radoszyce z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie uchwalenia statutu Samorządowego Przedszkola w Radoszycach
2016 3159 2016-10-24 Informacja Informacja nr OKA.4210.41.(7).2016.173.XII.MMi1.Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 października 2016r. o odmowie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicch
2016 3160 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XXV/215/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Chmielnik
2016 3161 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/154/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok
2016 3162 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/201/16 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 12 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/117/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 3163 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr 176/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok
2016 3164 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr 184/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 3165 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXI/188/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016
2016 3166 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/259/16 Rady Gminy Morawica z dnia 3 października 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Morawica
2016 3167 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/260/16 Rady Gminy Morawica z dnia 3 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bilcza
2016 3168 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/261/16 Rady Gminy Morawica z dnia 3 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lisów oraz Zaborze
2016 3169 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/262/16 Rady Gminy Morawica z dnia 3 października 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Brzeziny
2016 3170 2016-10-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany statutu Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach
2016 3171 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/240/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 7 października 2016r. w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Gospodarcza Gminy Masłów”
2016 3172 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/246/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 7 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2016 3173 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XIX / 56/ 2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 września 2016r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Kieleckiego oraz zasad ich stosowania
2016 3174 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3175 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 19 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r.
2016 3176 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/298/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok
2016 3177 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/306/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 20 października 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój
2016 3178 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/307/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 20 października 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 3179 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/79/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 21 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu staszowskiego w 2017 r.
2016 3180 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/80/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 21 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 3181 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXX / 187 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 25 października 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czarnocin na lata 2017-2021
2016 3182 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 października 2016r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Ćmielów „Samorządowego Inspektoratu Oświaty w Ćmielowie” i utworzenia jednostki budżetowej Gminy Ćmielów „Centrum Obsługi Oświaty w Ćmielowie”
2016 3183 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2016 r.
2016 3184 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/126/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2016 rok
2016 3185 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XX/156/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 19 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3186 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXII/111/2016 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 września 2016r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w gminie Oksa
2016 3187 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr RG - XXIII / 272 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok
2016 3188 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr RG - XXIII / 273 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 października 2016r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr RG–VI/43/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso
2016 3189 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr RG - XXIII / 274 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG–VI/44/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 3190 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2016 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
2016 3191 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXV/136/2016 Rady Gminy Opatowiec z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie inkasa
2016 3192 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/652/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 20 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok
2016 3193 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/654/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 20 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także terminów i sposobu zgłaszania kandydatów do Rady
2016 3194 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIV.47.2016 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2016 rok
2016 3195 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIV.48.2016 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego
2016 3196 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX / 185 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 25 października 2016r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok
2016 3197 2016-10-28 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 39/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 26 października 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej – źródliska w miejscowości Sancygniów, gmina Działoszyce, powiat pińczowski, województwo świętokrzyskie
2016 3198 2016-10-28 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 40/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 26 października 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej – źródliska w miejscowości Dzierążnia, gmina Działoszyce, powiat pińczowski, województwo świętokrzyskie
2016 3199 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XX/98/2016 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2016 rok
2016 3200 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 21 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3201 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2016 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 25 października 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek oświatowych Gminy Sędziszów
2016 3202 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/111/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2016 3203 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/114/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.
2016 3204 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/80/2015 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kazimierskiego na 2016 rok
2016 3205 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej będącej jednostką budżetową Powiatu Włoszczowskiego „Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego we Włoszczowie” w jednostkę budżetową Powiatu Włoszczowskiego „Powiatowe Centrum Oświaty we Włoszczowie”
2016 3206 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr VI/43/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
2016 3207 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 3208 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV/213/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
2016 3209 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Złota z dnia 19 października 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Złota
2016 3210 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/2016 Rady Gminy Raków z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 3211 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Ożarów
2016 3212 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV/204/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2016 rok
2016 3213 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV/212/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pińczów
2016 3214 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie