Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Wrzesień 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 2481 2015-09-01 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 242/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 18 czerwca 2015r.
2015 2482 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr X/103/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015 2483 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr X/114/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 sierpnia 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Morawica
2015 2484 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr X/115/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 sierpnia 2015r. w sprawie Regulaminu korzystania z parku oraz terenu wokół Centrum Samorządowego w Morawicy
2015 2485 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr X/70/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2015 rok
2015 2486 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 2487 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr IX/61/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Przyrąb
2015 2488 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr XII/62/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 2489 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr IX/110/2015 Rady Gminy Górno z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Górno Nr XXIX/226/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału gminy Górno na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 2490 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr XII/50/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2015 rok
2015 2491 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr XIII/72/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2492 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr IX/42/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Radoszyce
2015 2493 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI / 51 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok
2015 2494 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/53/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 sierpnia 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin
2015 2495 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/54/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2015 2496 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2015 2497 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych
2015 2498 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/57/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości mieszanych.
2015 2499 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
2015 2500 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/84/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015 2501 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/85/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 2502 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/86/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian do Statutu Miasta i Gminy Chmielnik
2015 2503 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/296/2005 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 września 2005 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Chmielniku
2015 2504 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/91/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie Regulaminu korzystania z terenu rekreacyjno – wypoczynkowego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku
2015 2505 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie Regulaminu korzystania z parku miejskiego wraz z siłownią zewnętrzną i placem zabaw pomiędzy ulicami Dygasińskiego i Żeromskiego w Chmielniku
2015 2506 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/94/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/167/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik
2015 2507 2015-09-02 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie Powiatu Staszowskiego
2015 2508 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr VIII/43/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2509 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr VIII/48/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brody wprowadzonego Uchwałą Rady Gminy Brody NrXLIV/279/2014 z dnia 30 maja 2014 roku
2015 2510 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr VIII/50/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany statutu Sołectw Gminy Brody
2015 2511 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/80/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
2015 2512 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr 60/XI/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica.
2015 2513 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr 63/XI/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2015 rok
2015 2514 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok
2015 2515 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ronda w Kazimierzy Wielkiej.
2015 2516 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Radków lub jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
2015 2517 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.
2015 2518 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie.
2015 2519 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Słupia Jędrzejowska na 2015 rok.
2015 2520 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/99/15 Rady Gminy Łagów z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Raków na współfinansowanie zadania pn. „Remont drogi Zbelutka – Choiny”.
2015 2521 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/65/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2015 rok
2015 2522 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/72/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2015 2523 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XV/57/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 1 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 2524 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy Sadowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Sadowie.
2015 2525 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2526 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/2/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2527 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/3/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2528 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/4/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2529 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/5/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2530 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/6/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2531 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/7/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2532 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/8/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2533 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/9/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 2534 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/11/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 2535 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/12/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adolfa Dygasińskiego w Starachowicach.
2015 2536 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr VII/44/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 3 września 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 2537 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 3 września 2015r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2015 2538 2015-09-07 Informacja Informacja nr OKA-4210-26(14)/2015/3127/XII/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 września 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach
2015 2539 2015-09-07 Informacja Informacja nr OKA-4210-26(10)/2015/275/XIII/KT Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 września 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Sandomierzu
2015 2540 2015-09-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2015 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
2015 2541 2015-09-07 Uchwała Uchwała nr IX/41/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2015
2015 2542 2015-09-07 Uchwała Uchwała nr XII/56/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 2543 2015-09-07 Uchwała Uchwała nr XII/58/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie upoważnienia dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatków energetycznych
2015 2544 2015-09-07 Uchwała Uchwała nr XII/59/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dębniaku.
2015 2545 2015-09-07 Uchwała Uchwała nr XII/60/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/54/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach Gminy Nowa Słupia.
2015 2546 2015-09-07 Uchwała Uchwała nr XII/61/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz zmiany Uchwały Nr XXV/53/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 września 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w granicach Gminy Nowa Słupia
2015 2547 2015-09-07 Uchwała Uchwała nr IX/42/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 1 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2015 r.
2015 2548 2015-09-07 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 lipca 2015r. do porozumienia z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015 (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3849) zawarty w dniu 20 lipca 2015 r.pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną PAŁKĄ - KORUBĄ, a Zarządem Powiatu Skarżyskiego reprezentowanym przez: 1. Jerzego ŻMIJEWSKIEGO – Starostę Skarżyskiego, 2. Artura BERUSA – Wicestarostę Skarżyskiego.
2015 2549 2015-09-07 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 sierpnia 2015r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Buskiego reprezentowanym przez: 1.Jerzego Kolarza - Starostę 2.Stanisława Klimczaka - Wicestarostę do porozumienia z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Świętokrzyskiego do wykonania w latach 2011-2015 zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3846), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2015 2550 2015-09-07 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2015r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Ostrowieckiego reprezentowanym przez: 1.Zbigniewa Dudę – Starostę Powiatu Ostrowieckiego 2.Eligiusza Micha – Wicestarostę Powiatu Ostrowieckiego do porozumienia z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2011r. Nr 11, poz. 162), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2015 2551 2015-09-07 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 sierpnia 2015r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Włoszczowskiego reprezentowanym przez: 1.Starosta Włoszczowski – Jerzy Suliga 2.Wicestarosta – Zbigniew Krzysiek z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu – Józefy Puto do porozumienia z dnia 29 października 2010r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3844), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2015 2552 2015-09-07 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 lipca 2015r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Starachowickiego reprezentowanym przez: 1. Dariusza Dąbrowskiego - Starostę Starachowickiego 2. Agatę Wojtyszek - Wicestarostę Starachowickiego do porozumienia z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3850), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2015 2553 2015-09-09 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 244/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 20 maja 2015r.
2015 2554 2015-09-09 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 322/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 2 czerwca 2015r.
2015 2555 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XV/59/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 1 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg na obszarze miasta Koprzywnica do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 2556 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XI/68/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2015 roku
2015 2557 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze pracy
2015 2558 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XI/73/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XL/47/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Daleszyce
2015 2559 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2015 rok
2015 2560 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XII/80/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/191/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Piekoszów
2015 2561 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XII/81/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Piekoszów
2015 2562 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XII/82/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015 2563 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr 92/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2564 2015-09-09 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie z dnia 7 września 2015r. w sprawie uchylenia Rozporządzenia 1/2015 z dnia 3 sierpnia 2015roku Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie Powiatu Staszowskiego
2015 2565 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr 64/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/83/15 Rady Gminy w Łagowie z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Michała Archanioła w Łagowie na budowę dzwonnicy przykościelnej przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków
2015 2566 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr 65/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XI/82/15 Rady Gminy Łagów z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2015 rok
2015 2567 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 3 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015.
2015 2568 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XII/47/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok.
2015 2569 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XII/49/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 27 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bodzechów warunków i zasad korzystania z nich
2015 2570 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/109/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015rok
2015 2571 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/115/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie pomnika przyrody
2015 2572 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/116/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/56/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ambrożów
2015 2573 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/117/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/70/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Bostów
2015 2574 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/118/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/80/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Bostów
2015 2575 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/119/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/57/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bronkowice
2015 2576 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/120/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/58/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezie
2015 2577 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/121/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/59/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bukówka, Zbrza
2015 2578 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/122/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/60/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chybice
2015 2579 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/123/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/61/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrowa
2015 2580 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/124/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/62/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Godów
2015 2581 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/125/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/63/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabków
2015 2582 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/126/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/64/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jadowniki
2015 2583 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/127/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/71/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Jawor, Stary Jawor
2015 2584 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/128/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/65/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kałków
2015 2585 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/129/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/66/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krajków
2015 2586 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/130/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/67/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łomno
2015 2587 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/131/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/68/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Modrzewie
2015 2588 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/132/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/69/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nieczulice
2015 2589 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/133/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/72/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pawłów
2015 2590 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/134/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/73/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pokrzywnica
2015 2591 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/135/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/74/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radkowice
2015 2592 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/136/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/75/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radkowice-Kolonia
2015 2593 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/137/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/79/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepinek
2015 2594 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/138/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/77/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepin Pierwszy
2015 2595 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/139/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/76/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepin Drugi
2015 2596 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/140/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/78/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepin-Kolonia
2015 2597 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/141/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/81/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szeligi
2015 2598 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/142/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/83/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świętomarz
2015 2599 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/143/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/82/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szerzawy
2015 2600 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/144/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/84/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świślina
2015 2601 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/145/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/85/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tarczek Dolny
2015 2602 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/146/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/86/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tarczek Górny
2015 2603 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/147/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/87/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzeszków
2015 2604 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/148/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/88/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Warszówek
2015 2605 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/149/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/89/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wawrzeńczyce
2015 2606 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/150/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/90/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wieloborowice
2015 2607 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/151/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 2608 2015-09-10 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 lipca 2015r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożętyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Jędrzejowskiego reprezentowanym przez : 1. Edmunda Kaczmarka - Starostę Jędrzejowskiego 2. Janusza Grabka - Wicestarostę Jędrzejowskiego do porozumienia z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015 (Dz.U.Woj. Św. z 2011 nr 11 poz. 161), zwanego dalej „Porozumieniem”.
2015 2609 2015-09-10 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Kielce z dnia 23 lipca 2015r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Prezydentem Miasta Kielce Wojciechem Lubawskim do porozumienia z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powierzenia i przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015 (Dz. Urz. Woj. Św. Z 2011 r. Nr 18, 272).
2015 2610 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok
2015 2611 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr XLIII/72/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2612 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/58/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej oraz nadania jej Statutu
2015 2613 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej niektórych dróg na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej, które zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
2015 2614 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 września 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 2615 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr X/47/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2616 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 7 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015
2015 2617 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 7 września 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pierzchnica na lata 2015-2019
2015 2618 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 7 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Pierzchnica w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 2619 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr 85/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2620 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr 96/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Gruszka, gm. Zagnańsk.
2015 2621 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr RG - X / 94 / 15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 7 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok
2015 2622 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok
2015 2623 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr X/95/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 sierpnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2624 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr 78/XIV/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
2015 2625 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr XI/76/2015 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 7 września 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 2626 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 4 września 2015r. w sprawie zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie.
2015 2627 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 4 września 2015r. w sprawie pomnika przyrody
2015 2628 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
2015 2629 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok
2015 2630 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok.
2015 2631 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok.
2015 2632 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok.
2015 2633 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok.
2015 2634 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok.
2015 2635 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok.
2015 2636 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XV/97/2015 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok
2015 2637 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XV/100/2015 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2016 roku wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2015 2638 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 8 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 2639 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 8 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 2640 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 8 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r.
2015 2641 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 4 września 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.
2015 2642 2015-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 137/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmin w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2643 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr VIII/82/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 2644 2015-09-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 14 września 2015r. o wygaśnięciu mandatu radnego do Rady Gminy Łubnice w okręgu wyborczym nr 14
2015 2645 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 8 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2015 rok
2015 2646 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 8 września 2015r. w sprawie odwołania i powołania inkasenta podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości oraz zmiany uchwały Nr IV/21/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2647 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr X/76/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie nadania imienia świetlicy wiejskiej w Wilkowie
2015 2648 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr X/77/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2015 2649 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr X/83/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2650 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2651 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 listopada 2012 r. numer XI/64/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2652 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr XIV/197/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miedziana Góra
2015 2653 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr XIV/198/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Zbelutka
2015 2654 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr XIV/199/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Napęków
2015 2655 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr XIV/200/2015 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2015 2656 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr XIV/207/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 2657 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr XIV/208/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 2658 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr XIV/209/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 2659 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr XIV/210/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 2660 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych lokalnych do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych w gminie Bałtów
2015 2661 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 2662 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr XII/68/2015 Rady Gminy Raków z dnia 10 września 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Raków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 2663 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr XII/71/2015 Rady Gminy Raków z dnia 10 września 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 2664 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr IX/57/15 Rady Gminy Secemin z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015 2665 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr IX/58/15 Rady Gminy Secemin z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Woli Czaryskiej, a także ustalenia jego numeru, granic i siedziby obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 2666 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr 66/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 września 2015r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Nr IX/48/2015 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2667 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XIII/59/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok
2015 2668 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XIII/63/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2015 2669 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr VIII.45.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 11 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2015 rok
2015 2670 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr VIII.48.2015 Rady Gminy w Imielnie z dnia 11 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie
2015 2671 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/99/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 8 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów
2015 2672 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr X/59/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Wąchocku
2015 2673 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015rok
2015 2674 2015-09-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 września 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łubnice w okręgu wyborczym nr 14
2015 2675 2015-09-16 Uchwała Uchwała nr XV/102/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 2676 2015-09-16 Uchwała Uchwała nr XIV/ 70/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2015 rok
2015 2677 2015-09-16 Uchwała Uchwała nr XIV/ 73/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 10 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Szydłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015 2678 2015-09-16 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2015 rok
2015 2679 2015-09-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 481/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 2 lipca 2015r.
2015 2680 2015-09-17 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 11 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 2681 2015-09-17 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2015 rok
2015 2682 2015-09-17 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 3 września 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz regulaminów korzystania z boisk sportowych i terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Obrazów i położonych w jej granicach administracyjnych
2015 2683 2015-09-17 Obwieszczenie Obwieszczenie nr FB.3035.1.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2014 rok
2015 2684 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr IX/54/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części miejscowości Bejsce, Czyżowice, Grodowice, Piotrkowice, Królewice, Zbeltowice
2015 2685 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr X/59/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Bejsce w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 2686 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr XIII/225/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 10 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok
2015 2687 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr XIII/228/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 10 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce
2015 2688 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr XIII/229/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 10 września 2015r. w sprawie zaliczenia ulic w Kielcach do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2015 2689 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr XII/53/2015 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 17 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec
2015 2690 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr XII/54/2015 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 17 września 2015r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówką osobową na terenie Gminy Opatowiec
2015 2691 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr XI/48/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 września 2015r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2692 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr XI/51/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2015 2693 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr XI/53/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2015 rok
2015 2694 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr XI/54/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii i wyłączenia z użytkowania drogi gminnej
2015 2695 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Pińczowskiego
2015 2696 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 2697 2015-09-21 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 28.05.2015 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego ds. Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań - Macieja Pańpucha, a Zarządem Powiatu reprezentowanym przez: Starostę Skarżyskiego – Jerzego Żmijewskiego Wicestarostę Skarżyskiego – Artura Berusa przy kontrasygnacie – Skarbnika Powiatu – Bogusławy Wilczyńskiej w sprawie powierzenia zadania, oraz ustalenia praw i wzajemnych obowiązków w ramach realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej".
2015 2698 2015-09-21 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 02.07. 2015 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim – Bożentyną Pałką - Korubą, a Powiatem Starachowickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Starosta Starachowicki – Dariusz Dąbrowski Wicestarosta Starachowicki – Agata Wojtyszek przy kontrasygnacie – Skarbnika Powiatu – Ewy Bzinkowskiej w sprawie: powierzenia zadania oraz ustalenia praw i wzajemnych obowiązków wynikających z realizacji programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”.
2015 2699 2015-09-21 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 03.07.2015 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim – Bożentyną Pałką - Korubą, a Powiatem Ostrowieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Starosta Ostrowiecki – Zbigniew Duda Wicestarosta Ostrowiecki – Eligiusz Mich przy kontrasygnacie – Skarbnika Powiatu – Magdalena Zieleń w sprawie: powierzenia zadania oraz ustalenia praw i wzajemnych obowiązków wynikających z realizacji programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”
2015 2700 2015-09-21 Porozumienie Porozumienie nr 67/2015 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 7 sierpnia 2015 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Kuratorem Oświatyw sprawie powierzenia Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty w Kielcach zadań dotyczących udzielania pomocy dzieciom i uczniom objętym „Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r.” ustanowionym uchwałą nr 120/2015 Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2015 r.
2015 2701 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr 82/XV/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 16 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im Św. Rafała w Czerwonej Górze w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015 2702 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr XII/90/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2015 r.
2015 2703 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr XII/ 91/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2015 rok
2015 2704 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr XII / 92 / 2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2015 rok
2015 2705 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2015 2706 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" w Ostrowcu Świętokrzyskim
2015 2707 2015-09-22 Postanowienie Postanowienie nr 1/2015 Przewodniczącej Rady Gminy w Obrazowie z dnia 17 września 2015r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały Rady Gminy w Obrazowie Nr XI/62/2015 z dnia 3 wrzesnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2015 rok do Edytora Aktów Prawnych
2015 2708 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2709 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 2710 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/60/2015 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 16 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicę Rokitek w Sandomierzu
2015 2711 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/70/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach
2015 2712 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/71/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVII/116/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom,wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzi zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, pedagogów, logopedów doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach - zmienionej uchwałą Nr LVIII/301/2013 z dnia 30 września 2013 r. i uchwałą Nr XIII/50/2015 z dnia 14 maja 2015 r.
2015 2713 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/72/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/174/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012 r. z późn. zm. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwaniska
2015 2714 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/73/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2715 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/74/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 września 2015r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie i Domu Pomocy Społecznej w Czachowie dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015 2716 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/77/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2015 2717 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/78/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ożarów i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2015 2718 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 17 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Ćmielów do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 2719 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XII/99/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015 2720 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr 55/XII/2015 Rady Gminy w Mniowie z dnia 7 września 2015r. w sprawie podziału gminy Mniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 2721 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 4 września 2015r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/154/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Mirzec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 2722 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr X/65/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 15 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 marca 2008r. w sprawie przekazania sołectwom Gminy Stąporków lokali świetlic wiejskich i określenia zasad gospodarowania tymi lokalami
2015 2723 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr X/67/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 15 września 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 2724 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/258/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2725 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr X/70/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2015 rok
2015 2726 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/63/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 11 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 2727 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 11 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2015 2728 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/68/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 11 września 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynajmu hali sportowej i innych pomieszczeń szkolnych będących własnością Gminy Gowarczów
2015 2729 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XIII/104/15 Rady Gminy Masłów z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zasad i trybu używania herbu Gminy Masłów
2015 2730 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XI/106/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok
2015 2731 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XI/108/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 września 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2732 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XI/109/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 września 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości wdrodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2015 2733 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XI/116/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publiczne, ulic położonych na terenie miasta Busko-Zdrój
2015 2734 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XI/119/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 2735 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XI/121/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój
2015 2736 2015-09-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 października 2015 r.
2015 2737 2015-09-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 113/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2738 2015-09-23 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 377/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 16 lipca 2015r.
2015 2739 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/63/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 17 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2740 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
2015 2741 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 7 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2015 rok
2015 2742 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 21 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2743 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/72/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Włoszczowa w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 2744 2015-09-24 Postanowienie Postanowienie nr 1/2015 Przewodniczącego Rady Gminy w Mircu z dnia 23 września 2015r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej podczas przepisywania do Legislatora uchwały Nr XIII/82/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXVII/154/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Mirzec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 2745 2015-09-24 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 21 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015.
2015 2746 2015-09-24 Uchwała Uchwała nr IX/84/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2015 rok.
2015 2747 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2015 r.
2015 2748 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XII/100 / 2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
2015 2749 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XII/104 / 2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
2015 2750 2015-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/61//2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2015 rok
2015 2751 2015-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/62/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 10 września 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2015 2752 2015-09-28 Uchwała Uchwała nr XIII.58.2015 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2015 rok
2015 2753 2015-09-28 Uchwała Uchwała nr XIII.60.2015 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 25 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym
2015 2754 2015-09-28 Uchwała Uchwała nr XIII.61.2015 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 25 września 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów
2015 2755 2015-09-28 Uchwała Uchwała nr XIII.62.2015 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 25 września 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Opatowski
2015 2756 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 11 września 2015r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Rogówek na lata 2015-2022
2015 2757 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 11 września 2015r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miłaków na lata 2015-2022
2015 2758 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Łoniów
2015 2759 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII/50/15 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 2760 2015-09-29 Porozumienie Porozumienie nr 68/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 sierpnia 2015r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie wdrażania zadań w województwie świętokrzyskim określonych Rządowym programem wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”
2015 2761 2015-09-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.45.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 września 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XI/83/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku Nr XXXIV/321/2010 z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków Mały i części sołectwa Śladków Duży, gmina Chmielnik
2015 2762 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr 67/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 września 2015r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występującej w uchwale Nr VIII/66/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2015 2763 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr 68/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 września 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części zarządzenia Nr 64/15 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2015
2015 2764 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XIII/105/15 Rady Gminy Masłów z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Masłów
2015 2765 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XIV/113/15 Rady Gminy Masłów z dnia 24 września 2015r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie „Żłobek Samorządowy Raj Maluszka”
2015 2766 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XIV/116/15 Rady Gminy Masłów z dnia 24 września 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (udzielanej w ramach pomocy de minimis) dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Masłów
2015 2767 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/90/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bodzentynie
2015 2768 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2769 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2770 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/94/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2771 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2772 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/96/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2773 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/97/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2774 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/98/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2775 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2776 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/100/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2777 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/101/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2778 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/102/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2779 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/103/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2780 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/104/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2781 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/105/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2782 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/106/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2783 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2784 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/108/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2785 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/109/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2786 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/110/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2787 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/111/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2788 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/112/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2789 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/113/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2790 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2791 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/115/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2015 2792 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/67/2015 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 25 września 2015r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 2793 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie