Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Maj 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 1508 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/31/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 1509 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok
2015 1510 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Skarżyska-Kamiennej przyjętego uchwałą Nr XIV/101/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 października 2011 roku
2015 1511 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej oraz nadania jej Statutu
2015 1512 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/30/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 1513 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/57/15 Rady Gminy Łagów z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasenta do poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości za 2015 rok, dla miejscowości Sędek i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1514 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/58 /15 Rady Gminy Łagów z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łagów
2015 1515 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VIII/ 39/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2015 rok
2015 1516 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/23/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2015 roku
2015 1517 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/27/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2015 1518 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Daleszycach
2015 1519 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1520 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2015 1521 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sobków
2015 1522 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Sobków oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2015 1523 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/34/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2015 rok
2015 1524 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 1525 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałów
2015 1526 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1527 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu w Sandomierzu
2015 1528 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2015 1529 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu
2015 1530 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr IX/55/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz
2015 1531 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr IX/57/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2015 1532 2015-05-05 Wyrok Wyrok nr II Sa/Ke 229/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2013r.
2015 1533 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr 27/IV/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015
2015 1534 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr 28/IV/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów
2015 1535 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr 29/IV/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
2015 1536 2015-05-05 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie rezerwatu przyrody „Owczary”
2015 1537 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 r.
2015 1538 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/26/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Centrum Kultury w Łubnicach
2015 1539 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr IX/53/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2015 rok
2015 1540 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr IX/36/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok
2015 1541 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr IX/41/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
2015 1542 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr IX/42/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1543 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr IX/43/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.
2015 1544 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr IX/44/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XXX/189/12 z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2015 1545 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/54/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/306/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Włoszczowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2015 1546 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/56/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2015 rok
2015 1547 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2015
2015 1548 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2015 r.
2015 1549 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu
2015 1550 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 1551 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/110/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2015 1552 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/52/2015 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/240/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalania wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1553 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/28/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/88/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wojciechowice na lata 2012-2017
2015 1554 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr V/33/15 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie
2015 1555 2015-05-06 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 50/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 10 marca 2015r.
2015 1556 2015-05-06 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 97/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 10 marca 2015r.
2015 1557 2015-05-06 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 98/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 10 marca 2015r.
2015 1558 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie
2015 1559 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
2015 1560 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów
2015 1561 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 1562 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1563 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
2015 1564 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
2015 1565 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/56/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok
2015 1566 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/72/2015 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2015 1567 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/66/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok
2015 1568 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/69/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2015 1569 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/79/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju przy ul. Grotta 3a
2015 1570 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/80/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Busku-Zdroju przy ul. Kusocińskiego 1
2015 1571 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/81/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój
2015 1572 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/82/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/476/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój
2015 1573 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/85/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2015 1574 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/87/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2015 1575 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 1576 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok
2015 1577 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego
2015 1578 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1579 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski
2015 1580 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r.
2015 1581 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2015 roku
2015 1582 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości ipodatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1583 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/41/2015 Rady Gminy Raków z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2015 1584 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/42/2015 Rady Gminy Raków z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2015 1585 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/44/2015 Rady Gminy Raków z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Raków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1586 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Raków z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2015 1587 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/35//2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.
2015 1588 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2015 rok
2015 1589 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/258/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 1590 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/24/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych nr: 1, 2, 3, 4 stanowiących własność Powiatu Koneckiego, znajdujących się w budynku położonym na działce nr 803 w Błaszkowie, gm. Stąporków oraz ustalenia zasad ich zbycia
2015 1591 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2015r.
2015 1592 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Gminy Mirzec z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok
2015 1593 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/17/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce
2015 1594 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr V/44/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1595 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/22/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr VII/21/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31.03.2015 w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa , określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1596 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/23/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowa Słupia
2015 1597 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/24/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 1598 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/25/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1599 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/26/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Słupia
2015 1600 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/27/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 kwietnia 2015r. W sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi
2015 1601 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
2015 1602 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr 24/105/2015 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014 rok
2015 1603 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/54/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2015 rok
2015 1604 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzentyn w 2015 roku.
2015 1605 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1606 2015-05-08 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektoar Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Małopolski Przełom Wisły PLB140006
2015 1607 2015-05-08 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektoar Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045
2015 1608 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie:określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Oksa w 2015 roku.
2015 1609 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/80/2015 Rady Gminy Górno z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Górno i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów
2015 1610 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/83/2015 Rady Gminy Górno z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/69/2011 Rady Gminy Górno z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia czynszu za lokale użytkowe na terenie Gminy Górno
2015 1611 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr X/39/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rok
2015 1612 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zasad podziału funduszu na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia „Regulaminu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych podległych Gminie Michałów”
2015 1613 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr Nr Nr Nr V/30/2015 Rady Gminy Złota z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 1614 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VIII/14/2015 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok
2015 1615 2015-05-11 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 10/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 8 maja 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Siedem Źródeł” i „Grodzisko” zlokalizowanego w miejscowości Pińczów, gmina Pińczów, powiat pińczowski, województwo świętokrzyskie
2015 1616 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr XI/66/2015 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy
2015 1617 2015-05-11 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 215/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2013r.
2015 1618 2015-05-11 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 230/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2013r.
2015 1619 2015-05-12 Uchwała Uchwała nr 50/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1620 2015-05-12 Uchwała Uchwała nr 52/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 1621 2015-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2015 rok
2015 1622 2015-05-12 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 8 maja 2015r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2015 1623 2015-05-12 Uchwała Uchwała nr 48/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 25/VII/2015 Rady Gminy w Mniowie z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1624 2015-05-12 Uchwała Uchwała nr 49/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VIII/28/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/22/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2028
2015 1625 2015-05-12 Uchwała Uchwała nr 50/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VIII/33/15 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 marca 2015 w sprawie: poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1626 2015-05-12 Uchwała Uchwała nr 51/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2015 1627 2015-05-12 Uchwała Uchwała nr V/11/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji złóż piasków „Rzewuszyce” w obrębie wsi Rzewuszyce na obszarze Gminy Kluczewsko
2015 1628 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1629 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2015 1630 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/34/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ruda Maleniecka
2015 1631 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkaso
2015 1632 2015-05-14 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 76/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 10 marca 2015r.
2015 1633 2015-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1634 2015-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1635 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VIII/73/15 Rady Gminy Morawica z dnia 11 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały NR XLIII/413/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r. dotyczącej nadania nazwy ulicy Kameralnej w miejscowości Dyminy
2015 1636 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VIII/74/15 Rady Gminy Morawica z dnia 11 maja 2015r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Morawica konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Morawica
2015 1637 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 maja 2015r. w sprawie ustalenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1638 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 maja 2015r. w sprawie szczegółowego określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 1639 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radków
2015 1640 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 maja 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.
2015 1641 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr IX/51/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 1642 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr IX/54/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenuia za inkaso
2015 1643 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr IX/55/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
2015 1644 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr IX/58/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie gminy Klimontów
2015 1645 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Ostrowiecki dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowosci ich wykorzystania
2015 1646 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr XI/68/2015 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok
2015 1647 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr 52/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 maja 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VI/43/15 Rady Gminy Łagów z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż gmina Łagów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 1648 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/40/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok
2015 1649 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/43/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
2015 1650 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VII.27.2015 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 11 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2015 rok
2015 1651 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr VIII/152/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 7 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok
2015 1652 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr VIII/157/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 7 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Kielce, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2015 1653 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr VIII/166/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmiany nazwy "Armii Ludowej" na "Rotmistrza Witolda Pileckiego" ulicy w Kielcach
2015 1654 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr VIII/167/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 7 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy "Żołnierzy Wyklętych" ulicy w Kielcach
2015 1655 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr VIII/168/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 7 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy "Stanisława Mikołajczyka" rondu w Kielcach
2015 1656 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr 40/VIII/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie na lata 2011-2014 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032). Aktualizacja na lata 2015-2020
2015 1657 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr 41/VIII/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad finansowania realizacji zadań z zakresu demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica
2015 1658 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr 43/VIII/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2015 rok
2015 1659 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/29/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2015 rok
2015 1660 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/31/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 13 maja 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych na terenie miejscowości Solec-Zdrój
2015 1661 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr III/30/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2015 rok
2015 1662 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/148/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie likwidacji internatu w Policealnej Szkole Medycznej im. H. Chrzanowskiej w Morawicy
2015 1663 2015-05-19 Porozumienie Porozumienie nr 3/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta, zwanym dalej „Gminą”
2015 1664 2015-05-19 Porozumienie Porozumienie nr 4/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a Miastem Ostrowiec Świętokrzyski reprezentowanym przez Pana Jarosława Górczyńskiego – Prezydenta Miasta, zwanym dalej „Gminą”
2015 1665 2015-05-19 Porozumienie Porozumienie nr 6/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a Miastem Starachowice reprezentowanym przez Pana Marka Materka – Prezydenta Miasta, zwanym dalej „Gminą”
2015 1666 2015-05-19 Porozumienie Porozumienie nr 7/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bodzentyn reprezentowaną przez Pana Dariusza Skibę – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1667 2015-05-19 Porozumienie Porozumienie nr 8/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Busko-Zdrój reprezentowaną przez Pana Waldemara Sikorę – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1668 2015-05-19 Porozumienie Porozumienie nr 9/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Chęciny reprezentowaną przez Pana Roberta Jaworskiego – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1669 2015-05-19 Porozumienie Porozumienie nr 10/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Chmielnik reprezentowaną przez Pana Pawła Wójcika – Burmistrza Miasta i Gminy, zwaną dalej „Gminą”
2015 1670 2015-05-19 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 18 maja 2015r. o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Powiatu w Busku-Zdroju w okręgu wyborczym nr 1
2015 1671 2015-05-19 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 18 maja 2015r. w sprawie sprostowania postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach II o wygaśnięciu mandatu radnego do Rady Powiatu w Busku-Zdroju w okręgu wyborczym nr 1
2015 1672 2015-05-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 18 maja 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bodzechów przeprowadzonych w dniu 17 maja 2015 r.
2015 1673 2015-05-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 18 maja 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Osieku przeprowadzonych w dniu 17 maja 2015 r.
2015 1674 2015-05-19 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 31/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 26 lutego 2015r.
2015 1675 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/161/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok
2015 1676 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VII / 35 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 14 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok
2015 1677 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr X/47/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 14 maja 2015r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 1678 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr X/48/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 14 maja 2015r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2015 rok.
2015 1679 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr IX/ 43/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
2015 1680 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr IX/ 44 / 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Szydłów do kategorii dróg gminnych
2015 1681 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr 37/IX/2015 Rady Gminy w Mniowie z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2015 1682 2015-05-20 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 100/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 10 marca 2015r.
2015 1683 2015-05-20 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 112/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 20 marca 2015r.
2015 1684 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 15 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
2015 1685 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2015 rok
2015 1686 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr X/39/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2015 rok
2015 1687 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr XI/45/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 15 maja 2015r. W sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2015 1688 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2015 rok oraz wprowadzeniu zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2015 rok Nr IV/15/2014
2015 1689 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr IX/ 42/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2015 rok
2015 1690 2015-05-21 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Buskiego z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.
2015 1691 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr 53/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 maja 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/49/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 24 kwietnia 2015 r w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Klimontów do złożenia tzw. fiszki projektowej oraz zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
2015 1692 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 14 maja 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2015 1693 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr VI/46/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 14 maja 2015r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Łopuszno i zasad zwrotu poniesionych wydatków
2015 1694 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1695 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XII/46/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 1696 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XIII/50/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVII/116/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 września 2011 r. zmienionej Uchwałą Nr LVIII/301/2013 r. z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach.
2015 1697 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XIII/51/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 maja 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 1698 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XIII/52/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 maja 2015r. w sprawie opłaty targowej na obszarze gminy Iwaniska
2015 1699 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XIII/53/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 1700 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr VI/21/2015 Rady Gminy Stopnica z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
2015 1701 2015-05-22 Informacja Informacja nr OKA-4110-19/2015/1148/ASz2 i OKA-4110-20/2015/1148 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 maja 2015r. o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji udzielajacych koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepłą MESKO S.A. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej
2015 1702 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr 32/IX/2015 Rady Gminy w Mniowie z dnia 14 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1703 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/63/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku
2015 1704 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/64/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 22 maja 2015r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku
2015 1705 2015-05-26 Porozumienie Porozumienie Starosty Koneckiego z dnia 22 maja 2015r. w sprawie prowadzenia zadania publicznego z zakresu promocji powiatów oraz powierzenie Powiatowi Koneckiemu wydawanie Kwartalnika społeczno-kulturalnego "Ziemia Odrowążów"
2015 1706 2015-05-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2015 z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Starachowicach.
2015 1707 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2015 rok
2015 1708 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/49/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Samborzec do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 1709 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/69/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Masłów
2015 1710 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/70/15 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Masłów
2015 1711 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/71/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1712 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/74/15 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2015 1713 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/76/15 Rady Gminy Masłów z dnia 4 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2015 1714 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/61/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 1715 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr IX/42/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 9 listopada 2004 r. nr XXXI/225/04 Rady Miejskiej w Kunowie w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie
2015 1716 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr IX/43/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr V/17/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na lata 2015-2018
2015 1717 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr 54/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 maja 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty
2015 1718 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr V/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 1719 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr V/2/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 1720 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr V/3/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 1721 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr V/4/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok
2015 1722 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr V/6/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/13/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Starachowic dotyczących budżetu Miasta Starachowice.
2015 1723 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr V/7/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gruntowych i części, stanowiących własność Gminy Starachowice, położonych w granicach administracyjnych miasta Starachowicach, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
2015 1724 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr V/8/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2015r. w sprawie określenia warunków sprzedaży przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Starachowice, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu spełniać będą wymogi działki budowlanej z udzieleniem bonifikaty.
2015 1725 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr V/10/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmian w Statucie Starachowickiego Centrum Kultury w Starachowicach
2015 1726 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr VI/56/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Oleszno na terenie Gminy Krasocin
2015 1727 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr VI/25/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1728 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr 35/VI/2015 Rady Gminy Smyków z dnia 19 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1729 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/35/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 maja 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 1730 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/36/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 maja 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski
2015 1731 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/41/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 1732 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr VI/40/2015 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14 maja 2015r. w sprawie nadani nazwy drodze w miejscowości Kostomłoty Pierwsze gm. Miedziana Góra
2015 1733 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr VI/42/2015 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 14 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Miedziana Góra gm. Miedziana Góra
2015 1734 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Gminy Sadowie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewa gatunek klon pospolity położonego w miejscowości Rżuchów
2015 1735 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr VII/36/2015 Rady Gminy Sadowie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa łącznego oraz podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso