Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Sierpień 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 2230 2014-08-01 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Skotniki Górne”
2014 2231 2014-08-01 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Winiary Zagojskie”
2014 2232 2014-08-01 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Skowronno”
2014 2233 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr LXIV/1112/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Kielce lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg
2014 2234 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr LXIV/1113/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Kielce w czasie przekraczającym ten wymiar.
2014 2235 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr LXIV/1114/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce
2014 2236 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr LXIV/1115/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej na terenie miasta Kielce
2014 2237 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XLV/303/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 2238 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XLV/311/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej
2014 2239 2014-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.37.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 lipca 2014r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XLIII/253/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie określenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Radoszycach z siedzibą w Grodzisku prowadzone przez Gminę Radoszyce - w części określonej w § 2 ust.2.
2014 2240 2014-08-01 Informacja Informacja nr OKA-4110-37(4)/2014/1273/JSk Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła GDF SUEZ Energia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzie
2014 2241 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr LXIV/1109/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 24 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok
2014 2242 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/290/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r
2014 2243 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XL/241/2014 Rady Gminy Sadowie z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sadowie lub jednostkom podległym
2014 2244 2014-08-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 1 sierpnia 2014r. o nieobsadzeniu mandatu radnego do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w okręgu wyborczym nr 3.
2014 2245 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XLI/403/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 2246 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XLI/407/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 82 zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku
2014 2247 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2014 rok
2014 2248 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr LIV/441/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2014 rok
2014 2249 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/230/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2250 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/232/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr X/38/11 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dwikozy.
2014 2251 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr 77/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXIX/235/2014 Rady Gminy Sadowie z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/227/2014 Rady Gminy Sadowie z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Sadowie.
2014 2252 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr 78/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XXXIX/236/2014 Rady Gminy Sadowie z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Sadowie przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 2253 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr 79/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr RG-XLIII/366/14 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania pożyczek dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny, na realizację na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny zadań własnych gminy, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych o charakterze refundacji
2014 2254 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr 80/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVIII/33/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Kieleckiego, sposobu ich rozliczenia i kontroli wykonania zleconych zdań.
2014 2255 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLV/360/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014 rok.
2014 2256 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/383/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy placowi usytuowanemu w granicach działki nr 1102/4 w Masłowie Pierwszym, będącej własnością Województwa Świętokrzyskiego.
2014 2257 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/263/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Waśniów za 2013
2014 2258 2014-08-05 Informacja Informacja nr OKA-4210-40(8)/2014/2648/XIII/KRa/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie
2014 2259 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr IX/13/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/9/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strefa” w obrębie jednostek A1, A3, B1 i B2 na obszarze miasta Starachowice
2014 2260 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr IX/14/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ulic: ul. Wojska Polskiego do terenów ZDZ i wzdłuż południowej granicy terenów ZDZ do ul. Słowackiego, ul. Słowackiego, ul. Kilińskiego, Al. Armii Krajowej, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do przecięcia z torami kolejowymi i wzdłuż torów kolejowych do ul. Wojska Polskiego - na obszarze miasta Starachowice, zwanego umownie jednostką B9 – Wierzbnik.
2014 2261 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr IX/15/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego B3-Centrum Manhatan w obrębie ulic: Staszica, Kopalnianej i Al. Armii Krajowej w Starachowicach
2014 2262 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr LVII/84/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Las Rzeczki, Iłżecka, Grabowiecka
2014 2263 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr LVII/85/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Śródmieście” w Ostrowcu Świętokrzyskim
2014 2264 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XL/44/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczecno I na terenie gminy Daleszyce
2014 2265 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/253/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Działoszycach i zmiany niektórych innych uchwał
2014 2266 2014-08-06 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 191/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 15 maja 2014r.
2014 2267 2014-08-06 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 196/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 15 maja 2014r.
2014 2268 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr X/1/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014 r.
2014 2269 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr X/2/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 lipca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr V/14/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/7/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21.12.2012 r. w sprawie podziału Gminy Starachowice na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 2270 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr X/3/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 lipca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr V/15/2014 z dnia 25.04.2014 w sprawie zmiany uchwały nr X/14/2012 z dnia 26.10.2012 r. w sprawie podziału Gminy Starachowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 2271 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XLII/367/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa II”
2014 2272 2014-08-07 Porozumienie Porozumienie nr 62/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 29.04.2014 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego ds. Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań - Macieja Pańpucha, a pełniącą funkcję Prezydenta Miasta Starachowice – Bożeną Szczypiór przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Starachowice - Haliny Piwnik w sprawie powierzenia zadania, oraz ustalenia praw i wzajemnych obowiązków w ramach realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej".
2014 2273 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr LXIV/435/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 2274 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/33/2014 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się troje i więcej dzieci
2014 2275 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2014 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bodzentyn
2014 2276 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr L/270/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2014 roku
2014 2277 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr LIV/49/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok.
2014 2278 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr LIV/51/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Bodzechów
2014 2279 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr LIV/54/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bodzechów warunków i zasad korzystania z nich
2014 2280 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr LIV/55/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw położonych na terenie Gminy Bodzechów
2014 2281 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr LIV/56/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Bodzechów przez inne niż Gmina Bodzechów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 2282 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XLI/418/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla "GOŁĘBICE III" w Sandomierzu.
2014 2283 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XLI/420/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu usług komercyjnych w Sandomierzu przy ul. Armii Krajowej
2014 2284 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XLII/428/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.
2014 2285 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XLII/429/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2014 2286 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr 376/LII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 2287 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/304/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2288 2014-08-08 Informacja Informacja nr OKA-4110-29(13)/2013/2014/189/MMi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiębiorcy: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
2014 2289 2014-08-08 Informacja Informacja nr OKA-4210-44(3)/2014/5631/VII/AZa/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła "ELPOTERM" Sp. z o. o. z siedzibą w Połańcu
2014 2290 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/476/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2014 rok.
2014 2291 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/328/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie: zmian w budżecie.
2014 2292 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr 81/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLI/426/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2014-2026
2014 2293 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/257/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2294 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr 38/XLII/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie
2014 2295 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/297/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2296 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr LI/398/14 Rady Gminy Masłów z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2014 2297 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr 31/267/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, obejmującego m.in. teren górniczy „Małogoszcz” i teren górniczy „Głuchowiec II”.
2014 2298 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/242/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 2299 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/308/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2014 rok
2014 2300 2014-08-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.36.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 lipca 2014r. stwierdza się nieważność uchwały Nr RG-XLIII/370/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Nr 7 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą „Sołectwo Wola Murowana - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan P".
2014 2301 2014-08-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.39.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2014r. stwierdza się nieważność uchwały Nr LV/368/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Kunów, Kurzacze, Miłkowska Karczma, Janik, Rudka, Nietulisko Małe, Prawęcin, Doły Biskupie, Wymysłów, Boksycka.
2014 2302 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XL/43/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce
2014 2303 2014-08-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.40.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2014r. stwierdza się nieważność części uchwały Nr XL/43/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce, w zakresie: 1. Wszystkich ustaleń planu (zarówno w tekście jak i na rysunku) dotyczących terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem MN1 oraz terenów dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW1 w odniesieniu do działek nr ewid.: 65/3, 74/2, 97/6, 128, 129, 130, 193, 195/2, 1151/18, 1151/24, 1151/25, 1153/5 i 1159, 2. § 17 ust. 4, § 18 ust. 4, § 20 ust. 4, § 22 ust. 4, § 23 ust. 4 i § 24 ust. 6 uchwały.
2014 2304 2014-08-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.48.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 sierpnia 2014r. stwierdza się nieważność uchwały Nr 473/LXVII/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii przesyłowej 220kV Kielce Piaski - Radkowice wraz z rozbudową stacji Radkowice na obszarze miasta i gminy Chęciny.
2014 2305 2014-08-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.49.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 sierpnia 2014r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XXVII/19/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji złóż piasków „Rzewuszyce I” w obrębie wsi Rzewuszyce i Kluczewsko na obszarze gminy Kluczewsko
2014 2306 2014-08-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.50.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 sierpnia 2014r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XXVII/20/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji złóż piasków „Rzewuszyce” w obrębie wsi Rzewuszyce na obszarze gminy Kluczewsko.
2014 2307 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/234/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2308 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/236/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 11 sierpnia 2014r. sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy Koprzywnica.
2014 2309 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XXX/219/2014 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu Kazimierskiego na 2014r.
2014 2310 2014-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2014 Wójt Gminy Brody z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2311 2014-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2014 Wójt Gminy Brody z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2312 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/395/2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Lipnik przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 2313 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLVII / 397 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok
2014 2314 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLVII / 398 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok
2014 2315 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr LVI/372/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Kościuszki w Kunowie
2014 2316 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr LVI/373/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kunów lub jednostkom jej podległym.
2014 2317 2014-08-18 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 lipca 2014r. do Porozumienia międzygminnego z dnia 23 stycznia 2014 roku pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, a Gminą Kunów w sprawie powierzenia Gminie Ostrowiec Świętokrzyski realizowania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy, zawarty w dniu 04.08.2014 r. pomiędzy
2014 2318 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2319 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr 489/LXVIII/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chęciny obr. 02
2014 2320 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/47/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2321 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/49/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż gmina Nowa Słupia osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 2322 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/50/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 12 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Nowa Słupia sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowa Słupia.
2014 2323 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XLI/28/2014 Rady Powiatu w Końskich z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2014r.
2014 2324 2014-08-19 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 14/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 24 lipca 2014r. uchylające rozporządzenie Nr 12/2013 zmieniające rozporządzenie nr 3/2005 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody podziemnej w miejscowości Szerzawy
2014 2325 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII / 338 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 11 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok
2014 2326 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/343/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Czarnocin
2014 2327 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr LI/277/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2014 rok
2014 2328 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/364/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2329 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/413/14 Rady Gminy Morawica z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy Kameralnej w miejscowości Dyminy
2014 2330 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/414/14 Rady Gminy Morawica z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy “ LESZCZYNOWA” w miejscowości Morawica
2014 2331 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr LV/449/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 2332 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr LV/453/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/437/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Pińczów
2014 2333 2014-08-21 Porozumienie Porozumienie nr 61/2014 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 29.04.2014 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego ds. Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań - Macieja Pańpucha, a władzami gminy Mirzec reprezentowanymi przez: Wójta gminy Mirzec - Marka Kukiełkę Sekretarza gminy Mirzec – Martę Ziomek przy kontrasygnacie Skarbnika gminy Mirzec – Wandy Węgrzyn w sprawie powierzenia zadania, oraz ustalenia praw i wzajemnych obowiązków w ramach realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej".
2014 2334 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr LVI/435/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
2014 2335 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/217/2014 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2014r.
2014 2336 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXXIX/331/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2337 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr LXI/389/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok
2014 2338 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr LXI/390/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady korzystania z obiektu muszli koncertowej
2014 2339 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr lXi/392/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 2340 2014-08-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2014 Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2014 2341 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/400/2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok
2014 2342 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr NR XLII/231/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska za 2014 rok
2014 2343 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XLII/233/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/128/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupia Jędrzejowska, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2014 2344 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/369/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok
2014 2345 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XL/378/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok
2014 2346 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XLI/383/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok
2014 2347 2014-08-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2014 Wójt Gminy Brody z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie wprowasdzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2348 2014-08-25 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie podziału powiatu starachowickiego na okręgi wyborcze
2014 2349 2014-08-25 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie podziału gminy Mniów na okręgi wyborcze
2014 2350 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr LXI/391/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany granic Osiedli Nr 1 i Nr 3 - będących jednostkami pomocniczymi Gminy Połaniec i zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec oraz statutów jednostek pomocniczych
2014 2351 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Fałków.
2014 2352 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr LXXVI/375/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2353 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr LI/406/2014 Rady Gminy Górno z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/191/2012 Rady Gminy Górno z dnia 27 września 2012r w sprawie podziału Gminy Górno na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych
2014 2354 2014-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.43.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 sierpnia 2014r. stwierdza się nieważność uchwały Nr VIII/34/2014 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bodzentyn.
2014 2355 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XLIX /384 /2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2014 roku
2014 2356 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XXV/8/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Kluczewsko
2014 2357 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2014 Rady Gminy Raków z dnia 28 marca 2014r. w sprawie Uchwalenia Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt
2014 2358 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/351/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/332/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa na 2014 rok”.
2014 2359 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XLV/158/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2014 roku
2014 2360 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr L/328/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany podziału gminy Nagłowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 2361 2014-08-26 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu Gminy Pierzchnica oraz na częśći terenu Gminy Chmielnik - należących do powiatu kieleckiego
2014 2362 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/243/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok
2014 2363 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XL/250/2014 Rady Gminy Raków z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014r.
2014 2364 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XL/252/2014 Rady Gminy Raków z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2014 2365 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/369/2014 Rady Gminy Sobków z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr VI/43/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2014 2366 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/370/2014 Rady Gminy Sobków z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXIV/308/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 2367 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr LIX/331/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2014 rok
2014 2368 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr LIX/332/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2014 rok
2014 2369 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr LX / 346 /2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Gminy w Obrazowie Nr XXX/187/2012 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie podziału gminy Obrazów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 2370 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XLI/251/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2371 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII /300 /2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bejsce.
2014 2372 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLII/283/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Łączna
2014 2373 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLII/286/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
2014 2374 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Solec – Zdrój
2014 2375 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/201/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju
2014 2376 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 2377 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr 292/XLI/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2014 rok
2014 2378 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr LII/396/14 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie zmian z budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2014 rok
2014 2379 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr LII/398/14 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2014 rok
2014 2380 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr LXXV/372/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2381 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr L/258/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIX/253/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Działoszycach i zmiany niektórych innych uchwał
2014 2382 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr LII/404/14 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie podziału powiatu ostrowieckiego na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim
2014 2383 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr LII/408/14 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego.
2014 2384 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Solec – Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustaleniu ich przebiegu
2014 2385 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok
2014 2386 2014-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 1/2014 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr LV/421/2014 Rady Miejskiej w Opatowie powstałej podczas wprowadzania uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2014 2387 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr XLV/249/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok