Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Marzec 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 840 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr 417/LVII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2014 rok
2014 841 2014-03-03 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach z dnia 28 lutego 2014r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu Gminy Łagów oraz na części Gminy Bieliny-należacych do powiatu kieleckiego
2014 842 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr 7/II/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2014.
2014 843 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XVII/45/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2014 rok
2014 844 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/380/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
2014 845 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/363/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół niepublicznych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe
2014 846 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr RG - XL / 337 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXIII/172/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 19 września 2012 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2014 847 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/225/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
2014 848 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr LIV/346/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok
2014 849 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr LIV/348/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Połaniec"
2014 850 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr LIV/351/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec.
2014 851 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/11/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014r.
2014 852 2014-03-04 Informacja Informacja nr RG-VIII.7146.3.2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Opatowie z dnia 3 marca 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok , położonych na obszarze Gminy Opatów
2014 853 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kije
2014 854 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Kije dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2014 855 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/235/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 20 listopada 2013 r
2014 856 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/53/03 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 kwietnia 2003r w sprawie nadania statutu Zespołowi Placówek Oświatowych w Kijach oraz ogłoszenia tekstu jednolitego
2014 857 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 858 2014-03-04 Informacja Informacja Starosty Buskiego z dnia 3 marca 2014r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Gnojno, powiat buski, województwo świętokrzyskie.
2014 859 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLIII / 369 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2014 rok
2014 860 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLIII / 370 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok
2014 861 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII / 189 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oksa na 2014 rok
2014 862 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr LII/6/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2024”.
2014 863 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr 26/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w Uchwale Nr XLIV/203/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 20 stycznia 2014 roku, w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy lata 2014 – 2027.
2014 864 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr 27/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XLV/237/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Samborzec na lata 2014 – 2020 i stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa.
2014 865 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr 28/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXI/257/2013 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miedziana Góra
2014 866 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/2014 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2014 867 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna
2014 868 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/2014 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojciechowice w 2014r.
2014 869 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXXI/259/14 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 870 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXXI/260/14 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciązania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2014 871 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/14 Rady Gminy Secemin z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 872 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/14 Rady Gminy Secemin z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 873 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/14 Rady Gminy Secemin z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 874 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/14 Rady Gminy Secemin z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów
2014 875 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/14 Rady Gminy Secemin z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014 876 2014-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2014 Starosty Sandomierskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Sandomierskiego na 2014r.
2014 877 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łopusznie
2014 878 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LII/306/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Obrazów, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2014 879 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/7/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony i zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Nowa Słupia na 2014 rok”
2014 880 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/9/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Nowa Słupia „Dożywianie dzieci i uczniów” na lata 2014-2020.
2014 881 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/10/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania ramach wieloletniego programu wspierania finansowego Gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 882 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/11/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 883 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/14/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Nowa Słupia
2014 884 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XLV/384/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie do wydawania decyzji w sprawie przyznawania dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej z Gminy Pińczów
2014 885 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/403/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 886 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/406/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XLV/384/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie do wydawania decyzji w sprawie przyznawania dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej z Gminy Pińczów
2014 887 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/4/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 888 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLV/208/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 889 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLV/210/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. utworzenia sołectwa Jaroszówka w obrębie wsi Romanówka.
2014 890 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 255/XXXVII/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2014-2015
2014 891 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 256/XXXVII/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 892 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 257/XXXVII/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ‘’Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020.
2014 893 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 258/XXXVII/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020
2014 894 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 259/XXXVII/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2014r. W SPRAWIE PRZYJĘCIA GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014 – 2020.
2014 895 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 896 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/230/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2014 rok
2014 897 2014-03-07 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 667/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 30 grudnia 2013r.
2014 898 2014-03-07 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 671/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 31 grudnia 2013r.
2014 899 2014-03-07 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 672/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 31 grudnia 2013r.
2014 900 2014-03-07 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 674/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 31 grudnia 2013r.
2014 901 2014-03-07 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 675/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 31 grudnia 2013r.
2014 902 2014-03-07 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 676/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 31 grudnia 2013r.
2014 903 2014-03-07 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 681/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 31 grudnia 2013r.
2014 904 2014-03-07 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 683/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 31 grudnia 2013r.
2014 905 2014-03-07 Zestawienie Zestawienie nr 1/2013 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 6 marca 2014r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Zagnańsk
2014 906 2014-03-07 Informacja Informacja nr OKA-4210-9(5)/2014/306/XI/AZa/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 marca 2014r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Komunalnego Związku Ciepłownictwa "PONIDZIE" z siedzibą w Busku-Zdroju
2014 907 2014-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4131.12.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 marca 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/263/2014 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w gminie Mirzec.
2014 908 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXXIV/309/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 3 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 909 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/ 213/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2014 rok
2014 910 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/ 214/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
2014 911 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/ 215/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
2014 912 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/ 216/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 913 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/ 217/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 914 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/ 218/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 915 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/ 221/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Szydłów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 916 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/234/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 917 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 29/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w Uchwale Nr XXVI/154/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce lata 2014 – 2022.
2014 918 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 30/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w Uchwale Nr XLIV/228/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2014 – 2019.
2014 919 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 31/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w Uchwale Nr XXXV/269/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2014 – 2022.
2014 920 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 32/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w uchwale Nr LVII/351/14 Rady Gminy Łagów z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/344/14 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2014 – 2022.
2014 921 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 33/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w uchwale Nr XXVIII/181/2014 Rady Gminy Łopuszno z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na 2014 - 2022
2014 922 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 34/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XL/305/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmian zasad i wysokości udzielania, rozliczania i kontroli dotacji z budżetu Gminy Wodzisław szkołom i placówkom niepublicznym posiadającym uprawnienia szkoły publicznej, szkołom i placówkom publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego a także innych form wychowania przedszkolnego
2014 923 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLI/311/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na rok 2014.
2014 924 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr II/1/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 4 marca 2014r. w sprawie zmian  budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok
2014 925 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr II/2/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 4 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok
2014 926 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 4 marca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/17/2008 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku z późn. zmianami (tekst jednolity – Obwieszczenie Nr 1/2011 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27.01.2011 r.) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VI/17/2008 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zasad systemu taryfowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej w mieście Starachowice oraz opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w mieście Starachowice
2014 927 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 4 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w mieście Starachowice
2014 928 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 4 marca 2014r. w sprawie: objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Starachowicach
2014 929 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 4 marca 2014r. w sprawie: dopłaty do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z terenu miasta Starachowice w zakresie ulic: Ostrowiecka, Letniskowa, Wschodnia i Warszawka
2014 930 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 4 marca 2014r. w sprawie Regulaminu korzystania z akwenu wodnego „PIACHY”, ul. Składowa
2014 931 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr II/18/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 4 marca 2014r. w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Starachowicach, ul. Szkolna
2014 932 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/283/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 933 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/284/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego Gminy Osiek „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 934 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/285/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 935 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/287/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2014 rok
2014 936 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2014 roku
2014 937 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 14/XXXVIII/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2014 938 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/440/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2014 rok.
2014 939 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/224/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok
2014 940 2014-03-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2014 Starosty Buskiego z dnia 20 lutego 2014r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W BUSKU - ZDROJU ZA 2013 ROK
2014 941 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 260/XXXVII/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Oleśnica działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2014 942 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 263/XXXVII/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2014 rok
2014 943 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/230/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 944 2014-03-11 Aneks Aneks nr 3 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lutego 2014r. do Porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
2014 945 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2014 Wójt Gminy Brody z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 946 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 438/LX/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 3 marca 2014r. zmieniająca uchwałę 328/XLII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chęciny
2014 947 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 4 marca 2014r. w sprawie trybu udzielania i kontroli dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.
2014 948 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 4 marca 2014r. w sprawie: przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Starachowice
2014 949 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/210/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie dotyczącej określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2014 950 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/289/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2014 r.
2014 951 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr LII/305/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2014 rok
2014 952 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr Lxix/351/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 5 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 953 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/6/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 954 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XL/292/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 4 marca 2014r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 955 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XL/296/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 4 marca 2014r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 956 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XL/299/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 4 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie.
2014 957 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XL/301/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 4 marca 2014r. w sprawie : utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie i Domu Pomocy Społecznej w Czachowie dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
2014 958 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XLV/265/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 7 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2014 rok
2014 959 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2014 Rady Gminy Raków z dnia 3 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 960 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr 425/LIX/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.
2014 961 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/467/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok
2014 962 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/469/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2014 963 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/471/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/357/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2014 964 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/472/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2014 965 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/473/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/370/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 966 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/474/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/415/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 967 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/475/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/416/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2013r w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 968 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/348/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Masłów
2014 969 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/10/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Daleszyce.
2014 970 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/10/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok.
2014 971 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/363/14 Rady Gminy Morawica z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/425/10 Rady Gminy Morawica z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów gimnazjów prowadzonych przez Gminę Morawica
2014 972 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/364/14 Rady Gminy Morawica z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/424/10 Rady Gminy Morawica z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Morawica
2014 973 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/365/14 Rady Gminy Morawica z dnia 6 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2014 974 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/373/14 Rady Gminy Morawica z dnia 6 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy placu rekreacyjno – sportowego im. “Ks. Augusta Żołątkowskiego “ w miejscowości Brzeziny
2014 975 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/374/14 Rady Gminy Morawica z dnia 6 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Morawica Nr XXVI/215/12 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Morawica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 976 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/375/14 Rady Gminy Morawica z dnia 6 marca 2014r. zmianiająca uchwałę Rady Gminy Morawica Nr XXIX/235/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Morawica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 977 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/376/14 Rady Gminy Morawica z dnia 6 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosownia w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 978 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XLV/267/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 7 marca 2014r. w sprawie poboru kruszywa z rzeki Wisły w ramach powszechnego korzystania z wód dla potrzeb gospodarstw domowych
2014 979 2014-03-13 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 marca 2014r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2013 położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2014 980 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/373/2014 Rady Gminy Górno z dnia 3 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/341/2013 Rady Gminy Górno z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Górno na rok 2014
2014 981 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr L/346/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kunów.
2014 982 2014-03-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 12 marca 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok, położonych na obszarze Miasta i Gminy Połaniec.
2014 983 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/229/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu
2014 984 2014-03-14 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Sandomierskiego z dnia 19 lutego 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wraz z informacją o realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” na terenie powiatu sandomierskiego za 2013 rok.
2014 985 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLI/261/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 10 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
2014 986 2014-03-14 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 711/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 23 stycznia 2014r.
2014 987 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLI/257/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 10 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r
2014 988 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr 339/XLVII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 989 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr 341/XLVII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 marca 2014r. w sprawie: zmian do statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie
2014 990 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr NR XXXVI/217/2014 Rady Gminy Sadowie z dnia 10 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowie w 2014 roku”.
2014 991 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/2014 Rady Gminy Sadowie z dnia 3 marca 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz o zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sadowie.
2014 992 2014-03-14 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Kielce z dnia 11 marca 2014r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2013 położonych na obszarze Gminy Kielce
2014 993 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLII/270/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 10 marca 2014r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej.
2014 994 2014-03-17 Postanowienie Postanowienie nr 3.2014 Starosty Pińczowskiego z dnia 14 marca 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy wprowadzaniu Zarządzenia NR 3.2014 Starosty Pińczowskiego z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie w 2014 roku
2014 995 2014-03-17 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 12 marca 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013r.
2014 996 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2014 rok
2014 997 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XL/348/2014 Rady Gminy Sobków z dnia 12 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2014 998 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XL/349/2014 Rady Gminy Sobków z dnia 12 marca 2014r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXIV/308/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 999 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr 35/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 marca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w uchwale Nr XXXII/271/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2014-2023
2014 1000 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr 36/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 marca 2014r. dotycząca : wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Rady Powiatu w Busku –Zdroju nr XXXIV/350/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na 2014 r.
2014 1001 2014-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej w okręgu wyborczym Nr 1
2014 1002 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XLII/271/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 10 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1003 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/289/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 13 marca 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 1004 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 13 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 1005 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 13 marca 2014r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2014 1006 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2014 1007 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XLI/275/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 marca 2014r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bałtów w 2014 roku
2014 1008 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XLI/276/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/241/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 1009 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XLI/277/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 marca 2014r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Bałtów i nadaniu jej Statutu
2014 1010 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr LIII/31/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2014 1011 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr LIII/32/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmiany podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2014 1012 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr LIII/33/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1013 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr LIII/34/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 1014 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr LIII/45/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2014 1015 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr LIII/48/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.
2014 1016 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XL.16.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2014 rok
2014 1017 2014-03-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Opatowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2013.
2014 1018 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/2014 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 4 marca 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu Kazimierskiego na 2014r.
2014 1019 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 18 marca 2014r. w sprawie nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście
2014 1020 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/321/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 1021 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/322/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków
2014 1022 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/330/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2014 1023 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/331/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krasocin.
2014 1024 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/333/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 1025 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/367/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2014 roku
2014 1026 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/368/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 marca 2014r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2014 roku
2014 1027 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/371/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2014 1028 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr LX/400/14 Rady Gminy Łagów z dnia 12 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Łagów w sprawie podziału Gminy Łagów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 1029 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XLV/277/14 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 ”
2014 1030 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XLV/278/14 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 1031 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/279/14 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Tarłowie Nr XXVI/162/12 z dnia 29 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Tarłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granice i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 1032 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XLII/220/2014 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1033 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XLII/222/2014 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym
2014 1034 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/224/2014 Rady Gminy Łoniów z dnia 4 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/159/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 marca 2013r.dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łoniów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 1035 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XLI/273/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 1036 2014-03-25 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 8/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 13 marca 2014r. zmieniające rozporządzenie Nr 2/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej z utworów dolnojurajskich w miejscowości Skarżysko Kościelne z dnia 16 stycznia 2014 r.
2014 1037 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXX/225/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2014 rok.
2014 1038 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXX/226/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 marca 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1039 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1040 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1041 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXX/229/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fałków w 2014r”.
2014 1042 2014-03-25 Zestawienie Zestawienie nr 1 Wójta Gminy Morawica z dnia 18 marca 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze GMINY MORAWICA
2014 1043 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XLII/143/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1044 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XLI/239/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Radoszycach
2014 1045 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XLI/240/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2014 1046 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XLI/241/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 19 marca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Radoszyce jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
2014 1047 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XLI/242/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 19 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radoszyce w 2014 roku
2014 1048 2014-03-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 24 marca 2014r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Masłów przeprowadzonych w dniu 23 marca 2014 r.
2014 1049 2014-03-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK-I.4130.8.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 marca 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXII/279/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria
2014 1050 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok
2014 1051 2014-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 kwietnia 2014 r.
2014 1052 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/ 256/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 21 marca 2014r. ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Samborzec na rok 2014
2014 1053 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/258/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Samborzec
2014 1054 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/13/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
2014 1055 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/15/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 marca 2014r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.
2014 1056 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/17/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 marca 2014r. w sprawie: ustalania zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Skarżysko – Kamienna składników mienia do korzystania
2014 1057 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/24/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/50/2008 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 29 maja 2008r. w sprawie udzielenia przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc regionalną i zmiany uchwały Nr XXXI/137/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/50/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie udzielenia przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc regionalną.
2014 1058 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr 29/245/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 marca 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Małogoszcz na rok 2014
2014 1059 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr 29/251/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 marca 2014r. w sprawie przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2014 1060 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 18 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej udzielone w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1061 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLI/721/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 marca 2014r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2014 roku w województwie świętokrzyskim
2014 1062 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLI/722/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018
2014 1063 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLI/730/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 1064 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLI/731/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie wojewódzwa na 2014 rok
2014 1065 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLI/732/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 1066 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 marca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XLVI/246/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Samborzec na lata 2014 – 2020.
2014 1067 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr 38/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 marca 2014r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XLVI/245/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2014 rok.
2014 1068 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr 39/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 marca 2014r. dotycząca: stwierdzenia nieważności uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach Nr XXII/91/2014
2014 1069 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr 40/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 marca 2014r. dotycząca: stwierdzenia nieważności uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach Nr XXII/92/2014
2014 1070 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr LV/355/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok
2014 1071 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr LV/358/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/168/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu.
2014 1072 2014-03-27 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 24 marca 2014r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Staszów.
2014 1073 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/2014 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wojciechowice
2014 1074 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr LIV/366/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2014 rok
2014 1075 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr LIV/370/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/321/2010 Rady Gminy Piekoszów z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Piekoszów
2014 1076 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr LIV/372/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1077 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr LIV/373/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1078 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr III/1/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w przedterminowych wyborach Prezydenta Miasta Starachowice zarządzonych na dzień 27 kwietnia 2014 r.
2014 1079 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr III/2/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 1080 2014-03-27 Zestawienie Zestawienie nr 1/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 26 marca 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Rytwiany
2014 1081 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XLIV / 305 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok
2014 1082 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/310/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin
2014 1083 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/311/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/225/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 kwietnia 2013r. dotyczącej Programu usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest dla Gminy Czarnocin na lata 2013-2032.
2014 1084 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLI/244/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2014
2014 1085 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/269/13 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarłów
2014 1086 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLV/274/2014 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie zaliczenia drogi rolniczej do kategorii drogi gminnej, oraz ustalenia jej przebiegu na terenie Gminy Tarłów.
2014 1087 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr L/12/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 18 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok.
2014 1088 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/361/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 3 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXV/257/13
2014 1089 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/363/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 3 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/61/11
2014 1090 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/366/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 3 marca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 1091 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/367/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 3 marca 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Klimontowie w czasie trwania imprezy sportowej, rozrywkowej i kulturalnej
2014 1092 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/5/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 18 marca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
2014 1093 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/13/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1094 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/14/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2014 1095 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/272/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2017
2014 1096 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/273/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 1097 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/274/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie podniesienia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2014 1098 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/275/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 1099 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/1017/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok
2014 1100 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/1018/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej
2014 1101 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/1019/14 Rady Miasta Kielce z dnia 20 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Kielce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 1102 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/1020/14 Rady Miasta Kielce z dnia 20 marca 2014r. sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Kielce w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
2014 1103 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/1029/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców
2014 1104 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/246/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1105 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/248/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zminay siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 5 w Kłodzie.
2014 1106 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/250/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 20 marca 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Rytwiany
2014 1107 2014-03-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2014 Wójta Gminy Mniów z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali ieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Mniów
2014 1108 2014-03-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 13 marca 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok, położonych na obszarze Miasta i Gminy Końskie
2014 1109 2014-03-31 Informacja Informacja nr WCC/1139C/16532/W/OKA/2014/AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiębiorcy: Sędziszowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie.
2014 1110 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr LV/13/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/13/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 1111 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr LV/14/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 1112 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr LIV/374/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany do uchwały Nr XI/158/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie w załączniku Nr 1 do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie
2014 1113 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr LV/379/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Piekoszów
2014 1114 2014-03-31 Zestawienie Zestawienie nr 1/2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 24 marca 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Włoszczowa
2014 1115 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/166/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 1116 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXV / 170 / 14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2014r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1117 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXV / 171 / 14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2014r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso i terminów płatności dla inkasentów
2014 1118 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/197/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej podziału gminy Oksa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych poprzez zmiany opisu granic oraz siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
2014 1119 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/198/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej podziału gminy Oksa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym poprzez zmianę opisu granic okręgów wyborczych
2014 1120 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr 2/14 RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2013 roku.
2014 1121 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr LIII/ 310 / 2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXVIII/233/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12.03.2013r.w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2014 1122 2014-03-31 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2014 Wójta Gminy w Bogorii z dnia 19 marca 2014r. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2013 rok.