Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Listopad 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 2884 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr L/325/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice - dla fragmentów sołectwa Deszno cz. południowa
2014 2885 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr L/327/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 10 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice - dla fragmentów sołectwa Deszno cz. północna
2014 2886 2014-11-03 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 25 czerwca 2014r. Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 ROK
2014 2887 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LIX/451/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
2014 2888 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LIX/453/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Opatów przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 2889 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/312/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2014r. w sprawie Zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Porzecze na terenie gminy Miedziana Góra.
2014 2890 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/313/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2014r. w sprawie Zmiany Nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Kościelny na terenie gminy Miedziana Góra
2014 2891 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/315/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany Nr 7 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie Gminy Miedziana Góra
2014 2892 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 89/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 września 2014r. w sprawie Zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Belno na terenie gminy Zagnańsk.
2014 2893 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 92/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 września 2014r. w sprawie Zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk.
2014 2894 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr IV/7/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Starachowice w 2014r.”.
2014 2895 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/361/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany nr 1 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszów
2014 2896 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/2014 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2014 rok
2014 2897 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/256/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 22 września 2014r. w sprawie ulgi podatkowej w zakresie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w nowo wybudowanych budynkach lub ich części oraz budowlach, których użytkowanie rozpoczęto po dniu 1 stycznia 2014 roku”
2014 2898 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLI/220/2014 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2014r.
2014 2899 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLI/221/2014 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Placówek Upowszechniania Kultury w Skalbmierzu
2014 2900 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr 33/279/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok .
2014 2901 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr 33/280/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 2902 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr 33/281/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2015 rok
2014 2903 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLV/391/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 października 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2014 2904 2014-11-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.51.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/303/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 września 2014 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Umowy-Porozumienia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0714T Pokrzywianka - Beradz" w części określonej w § 4 dot. słów „publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz"
2014 2905 2014-11-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.52.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/301/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 września 2014 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Umowy-Porozumienia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0749T Wyspa - Romanówka - Garbów Nowy - Garbów Stary - Czermin - Słupcza" w części określonej w § 4 dot. słów „publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz"
2014 2906 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr LII/335/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 25 września 2014r. w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2014 2907 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/443/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 października 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sandomierza dotyczących budżetu Miasta Sandomierza
2014 2908 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/444/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.
2014 2909 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/445/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 października 2014r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki
2014 2910 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr 41/IX/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w Suchedniowie
2014 2911 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr 44/IX/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2014.
2014 2912 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr 45/IX/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, określenia poboru tych opłat oraz określenia inkasentów.
2014 2913 2014-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.I.120.1.39.2014 Starosty Ostrowieckiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
2014 2914 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/443/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2014 r.
2014 2915 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LVIII/463/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2014 rok
2014 2916 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/344/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
2014 2917 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLV/293/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
2014 2918 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LI/337/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2919 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/292/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2920 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/293/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 października 2014r. w sprawie okreslenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty nalezności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Brody lub jej jednostkom podległym
2014 2921 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LVI/97/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok
2014 2922 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LVI/99/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 2923 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LVI/101/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego
2014 2924 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LVI/104/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich i Klubie Dziecięcym prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2014 2925 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LVI/106/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżysko-Kamienna
2014 2926 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LXXIV/483/14 Rady Gminy Łagów z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą ustalenia stawki podatku rolnego na 2015 rok
2014 2927 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/72/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 30 października 2014r. w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2014 rok.
2014 2928 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/243/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słupia.
2014 2929 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/246/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia warunków oraz zasad wsparcia finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia.
2014 2930 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LIX/490/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jędrzejów.
2014 2931 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LIX/494/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”.
2014 2932 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LIX/501/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2014 2933 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LIX/502/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2014 2934 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LX/504/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zasad udzielenia "Stypendium Burmistrza Miasta Jędrzejowa"
2014 2935 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/37/2014 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 2936 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LIX/391/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 23 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVIII/117/11 z dnia 24.11.2011r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kunów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2014 2937 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LV/415/14 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2014 rok
2014 2938 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LV/417/14 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2014 rok
2014 2939 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/440/14 Rady Gminy Morawica z dnia 28 października 2014r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobku utworzonym przez Gminę Morawica
2014 2940 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/444/14 Rady Gminy Morawica z dnia 28 października 2014r. w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Gminy Morawica
2014 2941 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/250/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2014 rok
2014 2942 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/263/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok
2014 2943 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/320/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 2944 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/324/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 2945 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/325/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2946 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr L/252/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 2947 2014-11-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2014 Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2014 2948 2014-11-07 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 5 listopada 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Krasnej PLH260001
2014 2949 2014-11-07 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 5 listopada 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Kozubowska PLH260029
2014 2950 2014-11-07 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 5 listopada 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Stawiany PLH260033
2014 2951 2014-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.54.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2014r.
2014 2952 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr LXIII/143/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, Dobra.
2014 2953 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/415/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Klimontów
2014 2954 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/416/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
2014 2955 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/417/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2956 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/258/2014 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2015.
2014 2957 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/260/2014 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2015 roku na terenie Powiatu Jędrzejowskiego
2014 2958 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr LII/371/2014 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów.
2014 2959 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr LII/372/2014 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywane obiektów pływających na terenie Powiatu Starachowickiego.
2014 2960 2014-11-07 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 20/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wody podziemnej SW- I, SW-II, SW-V, Nr 1 (os. Brożka) w miejscowości Włoszczowa
2014 2961 2014-11-07 Informacja Informacja nr GKN.6620.1.46.2014 Starosty Włoszczowskiego z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie operatu opisowo – kartograficznego opracowanego dla obrębu ewidencyjnego Secemin położonego w gminie Secemin, powiatu włoszczowskiego.
2014 2962 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/273/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2963 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/274/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2964 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/369/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie określenia określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2965 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/371/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2014 2966 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/372/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego
2014 2967 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr L/253/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie
2014 2968 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr L/254/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 października 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2015 rok
2014 2969 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr L/257/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin najęć nauczycieli dla których ustalony jest plan zajęć różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkolach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pińczowski
2014 2970 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr L/258/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 października 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin oraz przyznania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) i nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pińczowski
2014 2971 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LVI/553/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok
2014 2972 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LI/415/2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok
2014 2973 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LI/416/2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok.
2014 2974 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LI / 417 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok
2014 2975 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLI/270/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 3 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XL/268/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 4 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014.
2014 2976 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLI/272/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014.
2014 2977 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LIII/417/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielania zgody na prowadzenie robót budowlanych oraz umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Masłów, a nie będących drogami publicznymi
2014 2978 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LIII/418/14 Rady Gminy Masłów z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2014 2979 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/370/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2014 2980 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LXXIV/484/14 Rady Gminy Łagów z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 2981 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/270/2014 Rady Gminy Raków z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 2982 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr 95/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 października 2014r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w Uchwale Nr LXIV/401/2014 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 września 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2018.
2014 2983 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr 96/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 października 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr LXIV/403/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 września 2014 r. dotyczącej przyjęcia środków z Funduszu Spójności (FS)
2014 2984 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr 97/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 października 2014r. w sprawie wskazania nieistotnego naruszenia prawa w uchwale Nr XXXVI/256/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 22 września 2014 r. w sprawie ulgi podatkowej w zakresie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w nowo wybudowanych budynkach lub ich części oraz budowlach, których użytkowanie rozpoczęto po dniu 1 stycznia 2014 roku”
2014 2985 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr 98/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 października 2014r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Nr XXXVIII/180/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 2 września 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2986 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr 99/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 października 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LVI/477/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu pożyczek dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Pińczów na realizację zadań na terenie gminy Pińczów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z innych środków pomocowych o charakterze refundacji
2014 2987 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr 100/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 października 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLVIII/349/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 września 2014 r. intencyjnej, w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność-Rozwój
2014 2988 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr 101/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 października 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIII/436/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu „Remont – przebudowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Sandomierzu” przygotowywanego do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015
2014 2989 2014-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2014 Wójt Gminy Brody z dnia 2 października 2014r. w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2990 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/265/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2014 r.
2014 2991 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr LII/252/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2992 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/269/2014 Rady Gminy Raków z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 2993 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/272/2014 Rady Gminy Raków z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raków na lata 2014 – 2019”
2014 2994 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 31 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2995 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/299/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r
2014 2996 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr 529/LXXIII/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 2997 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr 530/LXXIII/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 2998 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr 531/LXXIII/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 2999 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/321/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3000 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/324/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3001 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/326/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 3002 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr LXIV/169/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim i Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim
2014 3003 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LV/273/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3004 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LV/274/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego
2014 3005 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LV/275/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3006 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/394/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3007 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/395/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3008 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/396/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 3009 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/337/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2014 3010 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/338/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2014 r.
2014 3011 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/340/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/133/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ćmielów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
2014 3012 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XIV/5/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3013 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LIV/290/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do wymiaru podatku rolnego
2014 3014 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/70/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2014 3015 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/401/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3016 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/402/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3017 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/403/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3018 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/1/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/1/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Miasto Starachowice na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu z późniejszymi zmianami
2014 3019 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/2/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/3/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Starachowickiemu, z późniejszymi zmianami
2014 3020 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/3/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok
2014 3021 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/201/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2014 r.
2014 3022 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2015 rok.
2014 3023 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/205/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2015 rok
2014 3024 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 3025 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/64/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 3026 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/68/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Słupia
2014 3027 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/69/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2014 3028 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/71/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 10 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/66/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
2014 3029 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XL/314/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 3030 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/248/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Słupia Jędrzejowska na 2015 rok.
2014 3031 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/249/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 3032 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/250/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 3033 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/251/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie opłaty od posiadanych psów.
2014 3034 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/252/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie stawek opłaty targowej.
2014 3035 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LII/376/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok.
2014 3036 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LII/377/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 3037 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LII / 378 /2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok .
2014 3038 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr Nr LII/379/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 7 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin
2014 3039 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLV/266/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu jednego kwintala żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.
2014 3040 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLV/267/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2014 3041 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/267/2014 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta obliczonej za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015.
2014 3042 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr LXIV/167/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.
2014 3043 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/386/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 3044 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLV/398/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 3045 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XL/310/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok
2014 3046 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/304/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających usuniętych z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Sandomierskiego
2014 3047 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/305/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2014 3048 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/306/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie nadania statutu dla Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu
2014 3049 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/396/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany statutu Chmielnickiego Centrum Kultury nadanego uchwałą nr XXIV/200/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2012 r.
2014 3050 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/400/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok
2014 3051 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr 393/LVI/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 3052 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr 397/LVI/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 3053 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LV/426/2014 Rady Gminy Górno z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/341/2013 Rady Gminy Górno z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Górno na rok 2014
2014 3054 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LII / 374 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 7 listopada 2014r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok
2014 3055 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLV/263/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 5 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/158/09 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej: stadionu gminnego przy ul. Krakowskiej 103, gminnej hali sportowej przy ul. Żeromskiego 27 i boiska sportowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy ul. Żeromskiego 27 w Radoszycach.
2014 3056 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLV/265/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2014
2014 3057 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/310/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 3058 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/311/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
2014 3059 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV.214.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2014 rok
2014 3060 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV.217.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno
2014 3061 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LXXXI/391/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 3062 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LXXXII/394/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 3063 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/395/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska.
2014 3064 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/396/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 3065 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2014 roku
2014 3066 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/218/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie w obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 3067 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/219/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3068 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 7 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/193/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28.02.2014 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łopusznie
2014 3069 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
2014 3070 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych
2014 3071 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 3072 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr LIV/289/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2014 rok
2014 3073 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr LIV/291/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/262/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Waśniów lub jednostkom podległym
2014 3074 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr LIV/292/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Waśniów przez inne niż Gmina Waśniów osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
2014 3075 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr LIV/293/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Waśniów
2014 3076 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr LIII/266/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3077 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2014 3078 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr LV/295/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2014 roku
2014 3079 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/302/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.
2014 3080 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/266/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3081 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/267/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3082 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/268/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 3083 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XLII/423/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2014 roku
2014 3084 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XLII/424/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2014 roku
2014 3085 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XLII/428/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 3086 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LII/370/14 Rady Gminy Bieliny z dnia 11 listopada 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bieliny
2014 3087 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LXVII/1200/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok
2014 3088 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LXVII/1201/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej
2014 3089 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LXVII/1204/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Kielce
2014 3090 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LXVII/1206/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania obiektami stanowiącymi mienie komunalne administrowanymi przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach
2014 3091 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2014 rok
2014 3092 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLV/341/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2014 r.
2014 3093 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LV/ 260/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2014 rok
2014 3094 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XL/313/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2014 rok
2014 3095 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XL/315/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku
2014 3096 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XL/316/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie regulaminu targowiska w Osieku
2014 3097 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XL/317/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie regulaminów placu zabaw
2014 3098 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XL/319/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 12 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Osiek, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze Gminy Osiek
2014 3099 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/47/2014 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2015 r.
2014 3100 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/448/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XL/419/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Końskie
2014 3101 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/449/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/400/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, określenia przypadków w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Końskie
2014 3102 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/452/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
2014 3103 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/456/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 3104 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LXI/505/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3105 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LXI/506/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 14 listopada 2014r. W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2015 ROK
2014 3106 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LXI/507/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 14 listopada 2014r. W SPRAWIE OBNIŻENIA CENY SKUPU ŻYTA DO CELÓW WYMIARU PODATKU ROLNEGO W ROKU 2015
2014 3107 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LIX/485/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 3108 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LIX/486/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3109 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LIX/487/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie opłaty miejscowej
2014 3110 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LIX/488/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 3111 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LIX/489/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2014 3112 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LIX/490/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2015 rok
2014 3113 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie ustalenia średniej ceny drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2015 rok.
2014 3114 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LIII/346/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 20 października 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3, ust.3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji .
2014 3115 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LIII/347/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 października 2014r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nagłowice
2014 3116 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LIII/348/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 20 października 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2014 3117 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LIII/351/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 20 października 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 3118 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LIV/356/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2014 3119 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LIV/358/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 3120 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/309/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 3121 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/222/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2014r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Oksa.
2014 3122 2014-11-21 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 5 listopada 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Cisowsko-Orłowińskie PLH260040
2014 3123 2014-11-21 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Góry Wschodnie”
2014 3124 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/273/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 3125 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/14 Rady Gminy Secemin z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako przyjętej podstawy obliczenia podatku rolnego na 2015 r. na terenie gminy Secemin
2014 3126 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LII/341/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego
2014 3127 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LII/255/2014 Rady Gminy Łoniów z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2015 rok na obszarze Gminy Łoniów
2014 3128 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLV/446/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3129 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLV/447/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 3130 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLV/448/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3131 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLV/449/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 12 listopada 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
2014 3132 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr 302/XLIII/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 3133 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce
2014 3134 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr LI/338/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmiany numeracji uchwał
2014 3135 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr LII/340/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3136 2014-11-24 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Przęślin”
2014 3137 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr 103/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr L/250/2014 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności (FS)
2014 3138 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr 104/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLII/413/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Klimontów
2014 3139 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/334/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXI/259/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30-12-2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 3140 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/336/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3141 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr LXVI/413/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok
2014 3142 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr LXVI/414/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Połaniec.
2014 3143 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/359 /2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2015 rok na terenie Gminy Ożarów
2014 3144 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/360/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2015 rok na terenie Gminy Ożarów
2014 3145 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/869/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie utworzenia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego
2014 3146 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/870/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie utworzenia Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego
2014 3147 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/872/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie utworzenia Suchedniowsko - Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego
2014 3148 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/874/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie utworzenia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego
2014 3149 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/875/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie utworzenia Szanieckiego Parku Krajobrazowego
2014 3150 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/876/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie utworzenia Kozubowskiego Parku Krajobrazowego
2014 3151 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/877/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2014 3152 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/878/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2014 3153 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/879/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2014 3154 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/880/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie Suchedniowsko - Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2014 3155 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/881/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2014 3156 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/882/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2014 3157 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/883/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2014 3158 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/884/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2014 3159 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/885/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2014 3160 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/886/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/133/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko – Szydłowieckie
2014 3161 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/887/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Tuczępy
2014 3162 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/888/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Staszów
2014 3163 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/889/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Staszów
2014 3164 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/890/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chęciny
2014 3165 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/891/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Końskie
2014 3166 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/897/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 3167 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/898/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie wojewódzwa na 2014 rok
2014 3168 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/899/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 3169 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr L/326/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany nr 9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice” - dla fragmentów sołectw: Warzyn Drugi i Zagórze
2014 3170 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr LVI/469/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wierciczów na obszarze miasta Pińczowa
2014 3171 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/223/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale dotyczącej ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Oksa.
2014 3172 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr LIII/503/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2014 rok.
2014 3173 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/276/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
2014 3174 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/277/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 10 listopada 2014r. w sprawiezmiany Uchwały XXXIII/184/2006 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie przekształcenia organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Fałkowie w samorządową instytucję kultury.
2014 3175 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/252/14 Rady Gminy Secemin z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Secemin
2014 3176 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/14 Rady Gminy Secemin z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/124/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Secemin
2014 3177 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/14 Rady Gminy Secemin z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/126/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012 roku sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 3178 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/14 Rady Gminy Secemin z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/128/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012 roku, w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 3179 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/380/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 3180 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr L/381/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 3181 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr 527/LXXIII/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 października 2014r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Chęciny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
2014 3182 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr LI/254/2014 Rady Gminy Łoniów z dnia 15 października 2014r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2014 3183 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr 298/XLII/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2014 rok
2014 3184 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/274/2014 Rady Gminy Raków z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 3185 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/276/2014 Rady Gminy Raków z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego
2014 3186 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII.51.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym obowiązujących w 2015 r.
2014 3187 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLV/451/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.
2014 3188 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr 303/XLII/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały
2014 3189 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLV/425/14 Rady Gminy Morawica z dnia 30 września 2014r. w sprawie Zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica część I
2014 3190 2014-11-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.74.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 listopada 2014r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLV/425/14 Rady Gminy Morawica z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica część I
2014 3191 2014-11-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 22 listopada 2014r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego
2014 3192 2014-11-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 22 listopada 2014r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego
2014 3193 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr 307/XLIII/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 października 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2014 rok
2014 3194 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/251/14 Rady Gminy Secemin z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw w Gminie Secemin
2014 3195 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/263/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3196 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/43/2014 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2014r.
2014 3197 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/52/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 21 października 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 3198 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/55/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 21 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy
2014 3199 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII /57/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3200 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 31 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXI/2/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Gowarczów na lata 2009 – 2016
2014 3201 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/317/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 października 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach
2014 3202 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr LII/319/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2014 rok
2014 3203 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr LII/329/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
2014 3204 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/357/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej udzielone w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 3205 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/358/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie
2014 3206 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/363/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmnian w budżecie
2014 3207 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr LXVI/448/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 17 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wincentów
2014 3208 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr LXVI/449/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 17 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Micigózd
2014 3209 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr LXVI/450/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 17 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Piekoszów
2014 3210 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr LXVI/451/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 17 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/183/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Piekoszów.
2014 3211 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr LXVI/452/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 17 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Piekoszów
2014 3212 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/280/14 Rady Gminy Gnojno z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3213 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr LII/330/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku
2014 3214 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr LXIII/59/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu staszowskiego
2014 3215 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr LXIII/60/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym
2014 3216 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr LXIII/62/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 3217 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/67/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2014 roku
2014 3218 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr LVIII/78/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok.
2014 3219 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/295/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
2014 3220 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr 102/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 3221 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr LIII/241/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 3222 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr LXV/170/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.
2014 3223 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/214/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2014 3224 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/215/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2014 3225 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/216/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok
2014 3226 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/217/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 7 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2014 3227 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr LIX/483/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 3228 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/52/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2014 rok
2014 3229 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/247/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Słupia Jędrzejowska na 2014 rok.
2014 3230 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr LVII/567/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok
2014 3231 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr LVII/569/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie
2014 3232 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXXI/192/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 3233 2014-11-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 110/2014 Wójt Gminy Brody z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3234 2014-11-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 112/2014 Wójt Gminy Brody z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3235 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 517/LXXII/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 23 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.
2014 3236 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 519/LXXIII/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.
2014 3237 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 60/XLVI/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2014 3238 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LVI/298/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2014 roku
2014 3239 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LVI/299/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 20 listopada 2014r. w sprawiew zmiany Uchwały Nr LIV/292/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Waśniów przez inne niż Gmina Waśniów osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
2014 3240 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/436/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 3241 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/438/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie zmian statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie
2014 3242 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/439/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXV/248/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 3243 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/440/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXV/246/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłów
2014 3244 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/444/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 3245 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/447/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVII/284/13 z dnia 9 kwietnia 2013r. określającego przystanki komunikacyjne których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pawłów
2014 3246 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/253/2014 Rady Gminy Sadowie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2014 3247 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/254/2014 Rady Gminy Sadowie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3248 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LX/396/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3249 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LX/397/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3250 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LX/398/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.
2014 3251 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LX/399/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek zasad poboru oraz terminów płatności opłaty targowej.
2014 3252 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLI/386/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2015 rok.
2014 3253 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLI/387/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 3254 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLI/388/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 3255 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/359/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok