Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Październik 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 2617 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr L/243/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 26 września 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2618 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr LVIII/384/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej.
2014 2619 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/310/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2620 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/293/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r
2014 2621 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/296/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 września 2014r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym.
2014 2622 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/298/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 września 2014r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy i określenie zasad zwrotu poniesionych kosztów
2014 2623 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr LVI/344/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 24 września 2014r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok.
2014 2624 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/1/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 września 2014r. w sprawie przyjęcia w 2014 r. do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Zleceniobiorca”.
2014 2625 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/2/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok
2014 2626 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/3/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2014 rok
2014 2627 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/5/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 2628 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/6/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/14/2012 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Starachowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu ( z późn. zm.)
2014 2629 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/7/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiazania finansowego przez Gminę Starachowice na realizację inwestycji.
2014 2630 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/208/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 26 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 2631 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/212/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok
2014 2632 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LII/ 243/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2014 rok
2014 2633 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LII/ 244/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 września 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 2634 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LII/ 245/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Szydłów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2014 2635 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LII/ 246/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/ 158/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Szydłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2636 2014-10-03 Informacja Informacja nr OKA-4110-17(14)/2014/291/AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiębiorcy: Celsium Sp. z o. o.
2014 2637 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LXIV/402/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok
2014 2638 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LVI/466/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 2639 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LVI/468/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz burmistrza zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 2640 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LVI/477/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu pożyczek dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Pińczów na realizację zadań na terenie gminy Pińczów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z innych środków pomocowych o charakterze refundacji
2014 2641 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2014 r.
2014 2642 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/359/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę Sędziszów
2014 2643 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/360/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo pomocy w formie rzeczowej dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2644 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/364/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę własną Nr XLV/353/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziszów
2014 2645 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LVI/64/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok.
2014 2646 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LII/334/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 września 2004r. w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2647 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/45/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 15 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych Powiatu Kieleckiego
2014 2648 2014-10-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.56.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/56/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niestachów część „A” na terenie gminy Daleszyce
2014 2649 2014-10-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.58.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/54/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suków IA część 1 na terenie gminy Daleszyce
2014 2650 2014-10-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.59.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/55/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suków II część 1 na terenie gminy Daleszyce
2014 2651 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr XL/273/14 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 2652 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/316/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 26 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2653 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr 38/VIII/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2014.
2014 2654 2014-10-06 Informacja Informacja nr ADM-0111-189/14 Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 29 września 2014r. DODATKOWA LISTA
2014 2655 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr LV/543/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok
2014 2656 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr LV/545/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Staszów
2014 2657 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr LV/546/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Staszów oraz ustalenia jej przebiegu.
2014 2658 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr LV/547/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Staszów w miejscowości Kurozwęki oraz ustalenia ich przebiegu.
2014 2659 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr LV/548/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej nr 385134T ul. Karpackiej w Staszowie.
2014 2660 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr LV/549/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIX/382/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2013 roku zmienionej uchwałą Nr XLII/417/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2013 roku oraz uchwałą Nr XLVI/453/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Staszów - Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie - Świetlica "Jutrzenka"
2014 2661 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/313/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 2662 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr LIII/ 249/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2014 rok
2014 2663 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr 99/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Gminy Zagnańsk.
2014 2664 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr 100/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 września 2014r. zmieniająca podział Gminy Zagnańsk na okręgi wyborcze.
2014 2665 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr 382/LIV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 2666 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr XLI/57/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
2014 2667 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/331/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIV/207/2013 z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2014 2668 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/332/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/239/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 sierpnia 2013r. dotyczącej inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 2669 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/186/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/94/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Moskorzew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 2670 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LXI/348/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2014 rok
2014 2671 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LXII/352/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2014 rok
2014 2672 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LV/87/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 września 2014r. w sprawie nadania nazwy Braci Bernasów rondu na skrzyżowaniu ulic: 3 Maja - Piękna
2014 2673 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LV/88/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 września 2014r. w sprawie nadania nazwy Skwer Braci Zygmuntowiczów dla terenu pomiędzy ul. Okrzei a Tysiąclecia
2014 2674 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LV/89/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 września 2014r. w sprawie nadania nazwy Skwer Bziński dla terenu przy zbiegu ulic: Legionów - Niepodległości
2014 2675 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LV/90/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 r.
2014 2676 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LV/93/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rady miasta, rady powiatu i sejmiku województwa oraz prezydenta miasta.
2014 2677 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/304/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 3 października 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2014 rok
2014 2678 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/27/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2679 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/31/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/22/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2014 2680 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/32/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczewsko
2014 2681 2014-10-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4131.61.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LIV/83/2014 Rady Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie: przyjęcia Programu Oddłużeniowego i zasad udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w całości
2014 2682 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 26 września 2014r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w miejscowości Piestrzec
2014 2683 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/300/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 2684 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/301/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 września 2014r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Umowy - Porozumienia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0749 T Wyspa – Romanówka – Garbów Nowy – Garbów Stary – Czermin - Słupcza "
2014 2685 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/245/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 2686 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/247/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego
2014 2687 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/290/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna
2014 2688 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/291/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
2014 2689 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLII/260/2014 Rady Gminy Raków z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014r.
2014 2690 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/339/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie.
2014 2691 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LII/404/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/205/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów
2014 2692 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LII/405/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/269/2013 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2014 2693 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr RG - XLIV / 375 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok
2014 2694 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr RG - XLIV / 378 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 września 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny
2014 2695 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LV/445/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 marca 2008 r.w sprawie przekazania sołectwom Gminy Stąporków lokali świetlic wiejskich i określenia zasad gospodarowania tymi lokalami
2014 2696 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LVI/456/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 września 2014r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego na terenie gminy Stąporków
2014 2697 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LVI/459/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2014 rok
2014 2698 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/246/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 25 września 2014r. Akt o utworzeniu Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie
2014 2699 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LXIII/145/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Rady Powiatu Ostrowieckiego i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz w wyborach Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2014 2700 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LXIII/146/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr LVIII/109/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 lipca 2014 r. zmieniającej podział miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2014 2701 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LXIII/147/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2014r. w sprawie ustanowienia Programu „Ostrowiecka Rodzina 3+” oraz szczegółowych warunków jego realizacji
2014 2702 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LXIII/154/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2014r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz ustalenia wysokości stawek tych opłat.
2014 2703 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LXIII/155/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
2014 2704 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LXIII/159/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.
2014 2705 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/434/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 września 2014r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2014 2706 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/435/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2014 2707 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/438/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 września 2014r. w sprawie określenie inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim "Mój Rynek" w Sandomierzu
2014 2708 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/439/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 września 2014r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na Rynku Starego Miasta, Małym Rynku oraz innych miejscach na terenie Sandomierza, w których prowadzona jest sprzedaż
2014 2709 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/442/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 2710 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLII/385/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Chmielniku Nr XL/371/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ustalania trybu udzielania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Chmielnik
2014 2711 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLII/390/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
2014 2712 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLII/392/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok
2014 2713 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLII/393/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/189/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 października 2012 roku w sprawie podziału miasta i gminy Chmielnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2714 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr IV/11/ 14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "NIDZICA" w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/10 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2014 2715 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/441/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
2014 2716 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/442/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
2014 2717 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/445/ 2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania Nr 3
2014 2718 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/446/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
2014 2719 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/447/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Opatów przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 2720 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/450/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – drzewa uznanego za pomnik przyrody
2014 2721 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/246/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2722 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/224/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gowarczów w 2014 roku
2014 2723 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gowarczów za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
2014 2724 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LIV/411/14 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2014 rok
2014 2725 2014-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr WG-PLF.0051.32.2014 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2013 rok
2014 2726 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XL/399/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2727 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XLI/403/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2728 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr 86/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2729 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/311/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2014 rok
2014 2730 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/317/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXI/259/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30-12-2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
2014 2731 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/319/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 2732 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/322/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/148/12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miedziana Góra na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgiu wyborczym
2014 2733 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLV/428/14 Rady Gminy Morawica z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej – SAMORZĄDOWEGO ŻŁOBKA W BILCZY
2014 2734 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLV/429/14 Rady Gminy Morawica z dnia 30 września 2014r. w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce budżetowej SAMORZĄDOWEMU ŻŁOBKOWI W BILCZY
2014 2735 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLV/431/14 Rady Gminy Morawica z dnia 30 września 2014r. W sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Morawica w miejscowości Brzeziny.
2014 2736 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLV/432/14 Rady Gminy Morawica z dnia 30 września 2014r. W sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Morawica w miejscowości Bieleckie Młyny.
2014 2737 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLV/433/14 Rady Gminy Morawica z dnia 30 września 2014r. W sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Morawica w miejscowości Bilcza.
2014 2738 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLV/435/14 Rady Gminy Morawica z dnia 30 września 2014r. w sprawie budowy pomnika w miejscowości Morawica
2014 2739 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr L / 351 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok
2014 2740 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr LVI/453/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXV/302/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stąporków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stąporków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 2741 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/303/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 września 2014r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Umowy - Porozumienia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0714 T Pokrzywianka - Beradz"
2014 2742 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr LII/239/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 1 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2743 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLII/60/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2014 roku
2014 2744 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLII/64/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 6
2014 2745 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLII/65/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznego przedszkola oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Daleszyce.
2014 2746 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/308/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok
2014 2747 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr LIII/283/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2014 roku
2014 2748 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr LI/496/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 7 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2014 rok.
2014 2749 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr V/33/2014 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2750 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr V/35/2014 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkaso.
2014 2751 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr V/38/2014 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej
2014 2752 2014-10-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr OI.0711.2.2014 Starosty Koneckiego z dnia 8 października 2014r.
2014 2753 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/328/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2014 r.
2014 2754 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/330/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/133/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ćmielów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2014 2755 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/333/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 października 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie.
2014 2756 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/334/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 października 2014r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą - Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie
2014 2757 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr LXVI/1177/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 2 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok
2014 2758 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr LXVI/1198/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 2 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Kielce w wyborach do Rady Miasta Kielce, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz w wyborach Prezydenta Miasta Kielce.
2014 2759 2014-10-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4131.65.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XI/6/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu odpracowania zaległości czynszowych" dla najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Starachowice
2014 2760 2014-10-10 Informacja Informacja nr OKA-4210-46(11)/2014/1273/XI/AZa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 października 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła GDF SUEZ Energia Polska S.A. z siedzibą w Zawadzie
2014 2761 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 32/271/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 “Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małogoszcz”, obejmującego północno-wschodnią część gminy Małogoszcz
2014 2762 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/370/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2763 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/241/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 8 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Słupia Jędrzejowska na 2014 rok
2014 2764 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr xxxv/264/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Fałkowie Nr XXII/159/2013 z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Fałków.
2014 2765 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/217/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 11 września 2014r. w sprawie :ustanowienia stypendiów sportowych i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania.
2014 2766 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/246/14 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1 na terenie sołectwa Zawidza, gmina Łoniów
2014 2767 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLII/407/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2768 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLII/413/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 września 2014r. w sprawie warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozowjowi sportu w gminie Klimontów
2014 2769 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr LI/315/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2014 rok
2014 2770 2014-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/2014 Wójt Gminy Brody z dnia 22 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2771 2014-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/2014 Wójt Gminy Brody z dnia 29 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2772 2014-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2014 Wójt Gminy Brody z dnia 30 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2773 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/342/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 13 października 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
2014 2774 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XLV/430/14 Rady Gminy Morawica z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Morawica
2014 2775 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/303/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 13 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
2014 2776 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV.210.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 8 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2014 rok
2014 2777 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XLII/429/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2014 r.
2014 2778 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XLII/433/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2014r. w sprawie nadania nazw rondom i ulicy na terenie miasta Końskie na drogach publicznych - drodze krajowej nr 42 i drodze wojewódzkiej nr 728
2014 2779 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XLII/435/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta i Gminy Końskie dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych
2014 2780 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XLII/439/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Końskich, Rady Powiatu w Końskich, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Końskie
2014 2781 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr VI/39/2014 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 13 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2782 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr LXXII/474/14 Rady Gminy Łagów z dnia 26 września 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2014 2783 2014-10-15 Informacja Informacja nr OKA-4110-44(5)/2014/291/AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 października 2014r. w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej.
2014 2784 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr 496/LXX/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.
2014 2785 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr 513/LXXI/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 13 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.
2014 2786 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr XLII/409/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2014 2787 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr LVII/72/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 8 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok.
2014 2788 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr LII/406/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 25 września 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2789 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr LII/411/14 Rady Gminy Masłów z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2014 2790 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr LI/258/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2791 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr LI/263/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 września 2014r. w sprawie Zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/137/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Wąchock na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib komisji wyborczych
2014 2792 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XLII/33/2014 Rady Powiatu w Końskich z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2014r.
2014 2793 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/43/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 15 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2014 rok
2014 2794 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr 93/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 października 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXVII/340/2014 Rady Gminy w Bogorii z dnia 23 września 2014 r. dotyczącej zapewnienia środków finansowych na realizację zadania drogowego, realizowanego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.
2014 2795 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr 94/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 października 2014r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XXXVIII/180/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 2 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2796 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/36/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2014 2797 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/40/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 23 września 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stopnica
2014 2798 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/41/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/36/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2014 2799 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/48/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 23 września 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których utworzono nowe miejsca pracy.
2014 2800 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXII /50/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2801 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr LVII/478/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 2802 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr LVII/482/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/468/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 września 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz burmistrza zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
2014 2803 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr 516/LXXI/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 13 października 2014r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej  Gminy Chęciny pod nazwą Zamek Królewski w Chęcinach
2014 2804 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr LVII/347/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 października 2014r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok.
2014 2805 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr LVII/348/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
2014 2806 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr L / 405 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok
2014 2807 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr L /410/ 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
2014 2808 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/91/2014 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2014 rok
2014 2809 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/427/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 14 października 2014r. w sprawie zmian w budzecie Gminy na 2014 rok
2014 2810 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/435/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 14 października 2014r. w sprawie zmian statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie
2014 2811 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr LI / 357 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 15 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok
2014 2812 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr LI/361/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/156/2006 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 czerwca 2006r., dotyczącej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie.
2014 2813 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr LXVI/443/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 17 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 2814 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr LXVI/447/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 17 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie.
2014 2815 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr LXVI/454/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 17 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 2816 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr LIII / 420 / 2014 Rady Gminy Górno z dnia 29 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Górnie
2014 2817 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr X/41/2014 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 10 października 2014r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bodzentyn
2014 2818 2014-10-24 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 336/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 4 lipca 2014r.
2014 2819 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LIV/ 252/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2014 rok
2014 2820 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LIV/ 253/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 15 października 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII/ 152/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2014 2821 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LIV/ 254/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 15 października 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII/ 153/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2014 2822 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LIV/ 255/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 15 października 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
2014 2823 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LIV/ 256/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 15 października 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów
2014 2824 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XLI/418/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2014 roku
2014 2825 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XLI/419/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 22 października 2014r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2014 roku
2014 2826 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XLI/422/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/102/2007 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie gospodarowania środkami przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
2014 2827 2014-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/263/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2014 rok
2014 2828 2014-10-27 Uchwała Uchwała nr LXXIX/386/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2829 2014-10-27 Uchwała Uchwała nr LXXX/388/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 13 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2830 2014-10-27 Uchwała Uchwała nr LV/455/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pińczów na lata 2014-2017”
2014 2831 2014-10-27 Uchwała Uchwała nr XLIX.53.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2014 rok
2014 2832 2014-10-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/376/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2833 2014-10-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/437/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.
2014 2834 2014-10-27 Uchwała Uchwała nr LXVI/435/14 Rady Gminy Łagów z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łagów na lata 2012 – 2032”
2014 2835 2014-10-27 Uchwała Uchwała nr XLII/432/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Końskie
2014 2836 2014-10-27 Uchwała Uchwała nr XLII/434/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/293/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie programu stypendialnego Gminy Końskie
2014 2837 2014-10-27 Uchwała Uchwała nr XLII/441/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2014r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Końskich na odcinku od ronda do skrzyżowania ulic: Kazanowskiej i 3-go Maja
2014 2838 2014-10-27 Uchwała Uchwała nr LXII/57/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 2839 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/321/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 2840 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr L/331/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 2841 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr LII/341/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 25 września 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 2842 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr 54/XLIV/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 14 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2014 2843 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr 50/XLIII/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 19 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Mniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 2844 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr 387/LV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 października 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 2845 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr 388/LV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 października 2014r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat w roku 2015 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usunietego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 2846 2014-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/2014 Wójt Gminy Brody z dnia 20 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2847 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr LI/246/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 24 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2848 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr LII\497\2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 października 2014r. w sprawie stref taryfowych dla taksówek na terenie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
2014 2849 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr LII/502/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2014 rok.
2014 2850 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLII/534/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok
2014 2851 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLII/541/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/205/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.
2014 2852 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/302/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 13 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2853 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/850/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018
2014 2854 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/858/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Świętokrzyskiego
2014 2855 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/862/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 2856 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/863/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 2857 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/864/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 2858 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/1/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok
2014 2859 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/4/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Starachowice
2014 2860 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/9/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Starachowice na rzecz najemców lokali.
2014 2861 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/12/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 października 2014r. w sprawie zasad udzielania pomocy społecznej w zakresie obowiązkowych zadań własnych gminy związanych z pokrywaniem kosztów pogrzebu
2014 2862 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/351/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wodzisław na 2014 r.
2014 2863 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/352/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 października 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania
2014 2864 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXX/190/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 22 października 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 2865 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/260/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok
2014 2866 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/262/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie Powiatu Włoszczowskiego prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe
2014 2867 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/263/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/183/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 marca 2010 r. - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, a także niepublicznych ośrodków i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 2868 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/40/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
2014 2869 2014-10-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 października 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 2870 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego zwanej dalej Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego
2014 2871 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LVII/350/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 października 2014r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015.
2014 2872 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/314/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2014r. w sprawie Zmiany Nr 9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Rządowy na terenie gminy Miedziana Góra.
2014 2873 2014-10-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.64.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2014r. stwierdzające nieważność Części uchwały Nr XXXVI/314/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany Nr 9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Rządowy na terenie gminy Miedziana Góra
2014 2874 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LI/247/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 24 października 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na 2015 rok
2014 2875 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII/350/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów
2014 2876 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII/353/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 października 2014r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
2014 2877 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII/355/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 2878 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/324/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 24 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2879 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/326/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
2014 2880 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LXV/407/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok
2014 2881 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LXV/408/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/15/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
2014 2882 2014-10-31 Postanowienie Postanowienie nr 1/2014 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy wprowadzaniu do Legislatora Uchwały Nr LVII/478/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 2883 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/58/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 21 października 2014r. w sprawie wyznaczenia inkasenta w Sołectwie Bosowice