Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Wrzesień 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 3094 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XLV/268/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2013 rok
2013 3095 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/145/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w 2013 roku
2013 3096 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr 50/XXXII/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2013 3097 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr 48/XXXII/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Mniów.
2013 3098 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/279/2013 Rady Gminy Górno z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3099 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/287/2013 Rady Gminy Górno z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Górno i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów
2013 3100 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/288/2013 Rady Gminy Górno z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usługi świadczone przez Gminne Przedszkola prowadzone przez Gminę Górno
2013 3101 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/289/2013 Rady Gminy Górno z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Górno w 2013r
2013 3102 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/290/2013 Rady Gminy Górno z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dla dróg gminnych
2013 3103 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/294/2013 Rady Gminy Górno z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/221/2012 zatwierdzającej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Górno na rok 2013
2013 3104 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XLV/291/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok
2013 3105 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XLV/293/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/231/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i ustalania stawki opłaty za pojemnik o określonej objętości.
2013 3106 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XLV/294/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/233/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3107 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XLV/295/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 3108 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XLV/296/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2013 3109 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XLV/297/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec
2013 3110 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XLV/298/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, wysokości i trybu przyznawania stypendiów artystycznych dzieciom i młodzieży zajmującym się twórczością artystyczną.
2013 3111 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XLV/299/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2013 3112 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/120/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3113 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/308/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 3114 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3115 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Bejsce, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2013 3116 2013-09-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.72.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIV/223/2013 Rady Gminy Nagłowice z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 12 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice
2013 3117 2013-09-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4131.97.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 sierpnia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/271/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 czerwca 2013 r. w części obejmującej pkt § 3 ust. 3 pkt 3 Regulaminu będącego załącznikiem do uchwały, § 3 pkt 6 Regulaminu, § 3 pkt 7, § 4 ust. 3 lp. 3 Regulaminu w zakresie w jakim dotyczy wychowawcy świetlicy, § 6 ust 3 pkt 1 Regulaminu w zakresie słów "za każdą przepracowaną godzinę" i § 6 ust 4 pkt 1 Regulaminu w zakresie słów ,,za każdą przepracowaną godzinę" oraz § 10 pkt 2, 3, 4 Regulaminu
2013 3118 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XLV/68/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 3119 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3120 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/233/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Nowym Korczynie Nr XXIX/177/2013 z dnia 7 grudnia 2012r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku
2013 3121 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XL/211/13 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Samborzec do kategorii dróg gminnych
2013 3122 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2013 Rady Gminy Raków z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasentów
2013 3123 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2013 Rady Gminy Raków z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/161/2013 z dnia 31 maja 2013 Rady Gminy Raków w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raków.
2013 3124 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXV / 255 / 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok
2013 3125 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIII / 283 /1 3 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2013 rok
2013 3126 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIII / 284 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny
2013 3127 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/365/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup wyemitowanych obligacji
2013 3128 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/366/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jędrzejów
2013 3129 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/367/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu STATUTU SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH w Potoku Małym.
2013 3130 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/368/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego Składowiska Odpadów Komunalnych w Potoku Małym.
2013 3131 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/369/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Jędrzejów o nazwie „Składowisko Odpadów Komunalnych”.
2013 3132 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/371/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2012 - 2016”.
2013 3133 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/13 Rady Gminy Secemin z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013 3134 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/116/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 września 2013r. w sprawie Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim i Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim
2013 3135 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/119/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
2013 3136 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 rok
2013 3137 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/114/04 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 24 czerwca 2004 r. – w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dydaktycznych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski
2013 3138 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/224/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013 3139 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/157/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bogoria na lata 2012-2017
2013 3140 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/230/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia: „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom na lata 2013-2015.”
2013 3141 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2013 roku
2013 3142 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 3143 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łopuszno na lata 2013 – 2017”
2013 3144 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”
2013 3145 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/ 185/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok
2013 3146 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XL/ 186/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2013 rok
2013 3147 2013-09-05 Informacja Informacja nr OŁO-4110-12(10)/2013/18682/HZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 września 2013r.
2013 3148 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/133/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.
2013 3149 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/134/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.
2013 3150 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/256/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego obszar sołectwa Lipie.
2013 3151 2013-09-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.90.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 września 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXI/256/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin, obejmującego obszar sołectwa Lipie
2013 3152 2013-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 114/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3153 2013-09-06 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 26 marca 2013r. zawarte pomiędzy: Gminą Stopnica reprezentowaną przez Wójta Gminy Ryszarda Zycha a Gminą Solec Zdrój reprezentowaną przez Wójta Gminy Adama Pałysa w sprawie powierzenia Gminie Solec Zdrój realizacji zadania publicznego Gminy Stopnica w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Stopnica do Środowiskowego Domu Samopomocy w Świniarach.
2013 3154 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII/1/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok
2013 3155 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII/2/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2013 rok
2013 3156 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII/3/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach nr XII/6/2013 z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Starachowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania oraz zakupem  i montażem kolektorów słonecznych.
2013 3157 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII/6/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Starachowice
2013 3158 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII/7/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Starachowice
2013 3159 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok.
2013 3160 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2013 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w okresie od dnia 29.07.2013r. do dnia 06.01.2014 r. na terenie powiatu jędrzejowskiego
2013 3161 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2013 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu jędrzejowskiego
2013 3162 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3163 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 28 sierpnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/167/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dodatku wiejskiego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania na rok 2013
2013 3164 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 3165 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.
2013 3166 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3167 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/225/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVII/175/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2012r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 3168 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/173/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Michałów, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2013 3169 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2013 3170 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XLII/415/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 3171 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XLII/416/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 3172 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XLII/417/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXIX/382/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Staszów - Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie - Świetlica "Jutrzenka"
2013 3173 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XLII/419/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/403/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Staszów przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 3174 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XLV/64/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii i wyłączenia z użytkowania części drogi powiatowej nr 0116T Pacanów - Sroczków - Wólka - Oleśnica - Brody - Podborek - Święcica - Grobla
2013 3175 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr 110/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XXIII/151/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2013 rok
2013 3176 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr 111/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały XXIII/152/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2013 – 2019
2013 3177 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 3 września 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wojciechowice
2013 3178 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2013 rok
2013 3179 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 5 września 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2013 3180 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
2013 3181 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXV/36/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Stopnica
2013 3182 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXV/37/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stopnica
2013 3183 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXV/39/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 sierpnia 2013r. w spawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stopnica na lata 2013-2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”
2013 3184 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXV/41/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3185 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr 233/XXXIII/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2013 rok
2013 3186 2013-09-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 9 września 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Gowarczowie przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r.
2013 3187 2013-09-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 9 września 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Oleśnica przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r.
2013 3188 2013-09-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.136.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 września 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIII/160/2013 Rady Gminy Łopuszno z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2013 3189 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIII/169/12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28-12-2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
2013 3190 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2013 3191 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 5 września 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXXII/224/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 3192 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 5 września 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bieliny lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2013 3193 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 5 września 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu w granicach gminy Bieliny
2013 3194 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/145/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bieliny oraz warunków i zasad korzystania z nich
2013 3195 2013-09-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 11 września 2013r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu Jędrzejowskiego.
2013 3196 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/295/13 Rady Gminy Łagów z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Łagowska na terenie gminy Łagów
2013 3197 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/296/13 Rady Gminy Łagów z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małacentów na terenie gminy Łagów.
2013 3198 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/297/13 Rady Gminy Łagów z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Duraczów na terenie gminy Łagów.
2013 3199 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XLI/341/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2013r.
2013 3200 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 r.
2013 3201 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2013 Rady Gminy Raków z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2013 3202 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 6 września 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
2013 3203 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 6 września 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży
2013 3204 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 6 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2013 rok
2013 3205 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2013 rok.
2013 3206 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2013 rok
2013 3207 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/318/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 6 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 3208 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/323/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 6 września 2013r. w sprawie pomnika przyrody
2013 3209 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/304/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XLI/296/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa , określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 3210 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr L/877/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 5 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok
2013 3211 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr L/882/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 5 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2009-2013".
2013 3212 2013-09-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 107/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3213 2013-09-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 120/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 5 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3214 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/52/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2013 roku
2013 3215 2013-09-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach
2013 3216 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/2013 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/74/2011 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30 września 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Opatowiec publicznych punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
2013 3217 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/272/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 6 września 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2013 r.
2013 3218 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XLII/267/2013 Rady Gminy Pacanów z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2013r. stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXV/227/13
2013 3219 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XLII/309/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 9 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim Os. Słoneczne 49.
2013 3220 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXX/251/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2013 rok
2013 3221 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XLI/216/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 6 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/46/2011 w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rytwiany
2013 3222 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr VI/42/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3223 2013-09-17 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2013r. Powiatem Buskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju w osobach:
2013 3224 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXV/158/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 11 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2013 rok
2013 3225 2013-09-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 461/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 4 lipca 2013r.
2013 3226 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/387/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2013 rok
2013 3227 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXX/393/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/96/2011 Rady Miejskiej w Busku–Zdroju z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój.
2013 3228 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XLII/304/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 9 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2013 rok
2013 3229 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XLII/312/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 9 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2013 rok
2013 3230 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/251/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
2013 3231 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/260/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17 maja 2013r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
2013 3232 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/274/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
2013 3233 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/278/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za  specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2013 3234 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/283/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
2013 3235 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/226/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3236 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/229/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian regulaminu udzielania pomocy materialnej o charkterze socjalnym
2013 3237 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli pedagogów, psychologów , logopedów i doradców zawodowych
2013 3238 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/233/13 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 3239 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/234/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3240 2013-09-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 października 2013 r.
2013 3241 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr XL/238/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3242 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr XL/241/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarłowie
2013 3243 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr XL/242/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2013 3244 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/293/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 10 września 2013r. w sprawie: : zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3245 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/198/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąchock i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3246 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/199/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/146/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąchock
2013 3247 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr XXII/159/2013 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 2 września 2013r. w sprawie : ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Kazimierskiego.
2013 3248 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XLII/265/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 5 września 2013r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok.
2013 3249 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 258 / 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 16 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok
2013 3250 2013-09-20 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 28 czerwca 2013r. Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK
2013 3251 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XLII/412/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok
2013 3252 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XLII/413/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok
2013 3253 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr 379/LI/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 4 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 r.
2013 3254 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/305/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.
2013 3255 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXV/145/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 r.
2013 3256 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XLI/214/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 6 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3257 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr 297/XLI/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 września 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2013 3258 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr 300/XLI/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 września 2013r. w sprawie: zmian statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie
2013 3259 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/2013 Rady Gminy Naglowice z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 12 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice
2013 3260 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/265/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów dla części wsi: Aleksandrów, Boleścice, Grązów, Piołunka i Zielonki
2013 3261 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/198/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę.
2013 3262 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/199/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 3263 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 18 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3264 2013-09-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 229/2013 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
2013 3265 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 11 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 3266 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII / 323 / 2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok.
2013 3267 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII / 324 / 2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok
2013 3268 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/325/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok.
2013 3269 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/326/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013rok.
2013 3270 2013-09-24 Protokół Protokół Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 22 września 2013r. ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Obrazów przeprowadzonego w dniu 22 września 2013 r.
2013 3271 2013-09-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 23 września 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Tarłowie przeprowadzonych w dniu 22 września 2013 r.
2013 3272 2013-09-26 Porozumienie Porozumienie nr 106/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 01.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Ostrowiec Świętokrzyski reprezentowaną przez Pana Jarosława Wilczyńskiego - Prezydenta Miasta Ostrowiec Świętokrzyski zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3273 2013-09-26 Porozumienie Porozumienie nr 107/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 01.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Starachowice reprezentowaną przez Pana Sylwestra Kwietnia - Wiceprezydenta Miasta Starachowice zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3274 2013-09-26 Porozumienie Porozumienie nr 108/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 01.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Chmielnik reprezentowaną przez Pana Jarosława Zatorskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3275 2013-09-26 Porozumienie Porozumienie nr 109/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 01.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Końskie reprezentowaną przez Pana Michała Cichockiego - Burmistrza Miasta i Gminy Końskie zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3276 2013-09-26 Porozumienie Porozumienie nr 110/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 01.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Opatów reprezentowaną przez Pana Andrzeja Chanieckiego - Burmistrza Miasta i Gminy Opatów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3277 2013-09-26 Porozumienie Porozumienie nr 111/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 01.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Osiek reprezentowaną przez Pana Włodzimierza Wawrzkiewicza - Burmistrza Miasta i Gminy Osiek zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3278 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 281/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII/275/13
2013 3279 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/289/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie pomnika przyrody
2013 3280 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok
2013 3281 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXXIII/319/20013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 20 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso
2013 3282 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXXIII/322/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 3283 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXXIII/323/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 20 września 2013r. w sprawie zaliczania dróg i ulic do kategorii dróg gminnych
2013 3284 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXXIII/324/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 20 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Opatów
2013 3285 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXXIII/330/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 20 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad usytuowania na terenie Gminy Opatów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2013 3286 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXXIII/331/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 3287 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr 53/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3288 2013-09-27 Postanowienie Postanowienie nr 1/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2013 3289 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV.47.2013 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opatowie na 2013 rok
2013 3290 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XLII/343/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2013r.
2013 3291 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr 42/VIII/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013
2013 3292 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXI/55/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2013 rok
2013 3293 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXI/57/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 września 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu kieleckiego
2013 3294 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXV/52/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3295 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXV/53/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 września 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz zmiany Uchwały Nr XVI/58/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 września 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w granicach Gminy Nowa Słupia
2013 3296 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXV/54/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/50/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach Gminy Nowa Słupia.
2013 3297 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXV/59/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 września 2013r. zmieniająca uchwałę NR XVII/68/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 października 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
2013 3298 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Nagłowice
2013 3299 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany planu sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Nagłowice
2013 3300 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3301 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 września 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2013 3302 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/194/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.