Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Sierpień 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 2958 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXX/45/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Widełki na terenie gminy Daleszyce
2013 2959 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXX/46/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Cisów na terenie gminy Daleszyce
2013 2960 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXX/47/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smyków I na terenie gminy Daleszyce
2013 2961 2013-08-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.75.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2013r. stwierdzające nieważność Części uchwały Nr XXX/47/13 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smyków I na terenie gminy Daleszyce
2013 2962 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXX/48/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzechów na terenie gminy Daleszyce
2013 2963 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/179/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze - część II na terenie gminy Miedziana Góra.
2013 2964 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXX/307/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Rogów i Młynek Nieświński
2013 2965 2013-08-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.78.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2013r. stwierdzające nieważność Części uchwały Nr XXX/307/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Rogów i Młynek Nieświński
2013 2966 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXX/186/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Brzeście, na obszarze gminy Bliżyn
2013 2967 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/847/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 25 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok
2013 2968 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/848/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 25 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kielce.
2013 2969 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/849/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 25 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury oraz nadania statutu dla Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach
2013 2970 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/266/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 2971 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/271/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Klimontów
2013 2972 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/272/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody stanowiacych co najmniej 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych
2013 2973 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/273/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych, gimnazjów prowadzonych przez gminę Klimontów oraz określenia granic ich obwodów
2013 2974 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/274/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Klimontów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2013 2975 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/275/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Klimontów
2013 2976 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2977 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 104/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXIV/348/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2978 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 105/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXIII/264/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne niż Powiat Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 2979 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 lipca 2013r. zmieniająca Uchwałę nr XXXIII/247/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2980 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/318/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 r.
2013 2981 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/321/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania  z Parku Miejskiego im. Tarnowskich w Końskich
2013 2982 2013-08-06 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.I.120.1.31.2013 Starosty Ostrowieckiego z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
2013 2983 2013-08-06 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 5 sierpnia 2013r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Obrazów przed upływem kadencji
2013 2984 2013-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.79.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 sierpnia 2013r.
2013 2985 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV / 248 / 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok
2013 2986 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV / 249 / 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok
2013 2987 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV / 252 / 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso .
2013 2988 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr 225/XXXII/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2013 2989 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr 229/XXXII/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2013 rok
2013 2990 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr 293/XL/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2013 2991 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XLI/55/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 rok
2013 2992 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XLI/300/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmian w budzecie Powiatu Ostrowieckiego na 2013 rok
2013 2993 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XLI/302/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2013 rok
2013 2994 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Oksa , warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
2013 2995 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2013 rok
2013 2996 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/212/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.
2013 2997 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2998 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2013 r.
2013 2999 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/286/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3000 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XLI/401/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok
2013 3001 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2013r.
2013 3002 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/54/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kamieniec i Ściegnia"
2013 3003 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/2013 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec
2013 3004 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 3005 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/204/2013 Rady Gminy w Bałtowie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bałtów
2013 3006 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/177/2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bałtów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2013 3007 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XL/339/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 3008 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr V/38/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3009 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XL/331/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2013r.
2013 3010 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XL/332/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2013r.
2013 3011 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XL/333/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2013r.
2013 3012 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XL/334/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2013 3013 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XL/337/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Stąporkowie
2013 3014 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XL/339/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw i miejsc z urządzeniami rekreacyjno – sportowymi w gminie Stąporków
2013 3015 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XL/340/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za pobór tej opłaty na 2013 rok
2013 3016 2013-08-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr I/2013 Wójta Gminy Waśniów z dnia 28 czerwca 2013r. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ORAZ KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY WAŚNIÓW NA 31 GRUDNIA 2012 ROK
2013 3017 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/ 184/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2013 rok
2013 3018 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XLV/323/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 3019 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3020 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XL/338/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie
2013 3021 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII.43.2013 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opatowie na 2013 rok
2013 3022 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/309/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 3023 2013-08-14 Protokół Protokół Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 12 sierpnia 2013r. ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Piekoszów przeprowadzonego w dniu 11 sierpnia 2013 r.
2013 3024 2013-08-14 Protokół Protokół Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 12 sierpnia 2013r. ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Piekoszów przeprowadzonego w dniu 11 sierpnia 2013 r.
2013 3025 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/188/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2013 3026 2013-08-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 93/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3027 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr 106/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXIII/294/13 Rady Gminy Morawica z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/243/13 Rady Gminy Morawica w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3028 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr 108/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały XLI /56 /2013 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko – Kamienna na lata 2013 - 2026
2013 3029 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr 109/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały XL /38 /2013 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko – Kamienna na lata 2013 - 2026
2013 3030 2013-08-16 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-29(61)/2011/2012/2013/3904/VI/DS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 sierpnia 2013r.
2013 3031 2013-08-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu Pińczowskiego.
2013 3032 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr RG - XXXII / 280 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 5, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą „Sołectwo Szewce – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – plan D"
2013 3033 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2013 rok
2013 3034 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie ustalenia czasu w którym przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Zawichost, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
2013 3035 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 311 / 2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok.
2013 3036 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XXX/190/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 3037 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr 107/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 sierpnia 2013r.
2013 3038 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013.
2013 3039 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/57/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bodzentyn
2013 3040 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Zawichost z dnia 18 maja 2011 r. Nr VIII/47/2011 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 3041 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/56/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie dotacji przynawanych szkołom prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami terytorialnymi i osoby fizyczne
2013 3042 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XLI/403/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Staszów przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 3043 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/272/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie
2013 3044 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/273/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie
2013 3045 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wynagrodzenia płatnikom opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych
2013 3046 2013-08-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2013 Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2013 3047 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 3048 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXV/181/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok.
2013 3049 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXXII/315/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 3050 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXXII/316/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 3051 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
2013 3052 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3053 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 20 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3054 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok
2013 3055 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/46/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3056 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/47/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 14 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/40/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie sposobu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 3057 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/50/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/59/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 września 2012 roku w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach Gminy Nowa Słupia.
2013 3058 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/268/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3059 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXVII/260/2013 z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3060 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/231/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 luty 2013 w sprawie wprowadzenia Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tuczępy w 2013r
2013 3061 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXV/177/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3062 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gowarczów
2013 3063 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary gmina Łoniów.
2013 3064 2013-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.80.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 sierpnia 2013r. stwierdzające nieważność Części uchwały Nr XXXII/182/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary, gmina Łoniów
2013 3065 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XLI/263/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok.
2013 3066 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXX/44/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Daleszyce .
2013 3067 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 3068 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 3069 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXX/254/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Osiek, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze Gminy Osiek
2013 3070 2013-08-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2013 3071 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/857/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Śródmieście – Obszar I.1.3 Czarnowska, Żelazna - PKS” na obszarze miasta Kielce
2013 3072 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/858/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Kielce Północ - Obszar II.2: Centrum handlowo - usługowe u zbiegu ulic Zagnańskiej i Jesionowej"
2013 3073 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/859/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.1 – NIEWACHLÓW I – ul. Transportowców” na obszarze miasta Kielce
2013 3074 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/319/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie  oraz części sołectwa Kornica
2013 3075 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/297/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmującego teren sołectw: Jawór, Karsy i Lipa.
2013 3076 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 22 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3077 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 3078 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr 47/XXXII/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu gminy na zadania w zakresie budowy chodników, parkingów, placów publicznych oraz obiektów kultury fizycznej i turystyki publicznego dostępu na terenie Gminy Mniów, sposobu rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania objętego dotacją.
2013 3079 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/610/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018
2013 3080 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/612/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 3081 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/613/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 3082 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/614/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 3083 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/254/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie nadania sztandaru oraz pieczęci Gminy Krasocin
2013 3084 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/263/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 3085 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2013 Rady Gminy Raków z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie: zasad i trybu nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Raków”.
2013 3086 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/223/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 rok
2013 3087 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2013 3088 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/227/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3089 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/228/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/319/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Strawczyn
2013 3090 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/302/2013 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami w Powiecie Buskim na lata 2013 - 2016
2013 3091 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/304/2013 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego
2013 3092 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/307/2013 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2013 roku
2013 3093 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/308/2013 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2013 roku