Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Czerwiec 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 2336 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/796/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 16 maja 2013r. w sprawie nadania statutu Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach.
2013 2337 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 164/XIX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2338 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 168/XIX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 45/VI/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli
2013 2339 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 169/XIX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 22 maja 2013r. w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2340 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 170/XIX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 137/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Smyków
2013 2341 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 171/XIX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 141/XVI/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zmienionej Uchwałą Nr 151/XVII/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 141/XVI/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2342 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 172/XIX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 2343 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/13 Rady Gminy Brody z dnia 24 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2344 2013-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013 2345 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XI/1/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2013 rok
2013 2346 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XI/2/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2013 rok
2013 2347 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XI/3/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2013 rok
2013 2348 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XI/6/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 2349 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/211/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013 2350 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 364/XLVII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 rok
2013 2351 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 24 maja 2013r. zmieniająca uchwałę własną Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2013 2352 2013-06-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego.
2013 2353 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 30/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2354 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 maja 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 2355 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2356 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013.
2013 2357 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2358 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/264/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 maja 2013r. w sprawie kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego na spłatę kredytów i wykup wyemitowanych obligacji komunalnych
2013 2359 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 72/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 maja 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy Bałtów z dnia 12 kwietnia 2013 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bałtów na lata 2013 – 2027.
2013 2360 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 73/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 maja 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXVI /18 /2013 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Skarżyska – Kamiennej na 2013 rok i ustalenia w tej części budżetu
2013 2361 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 74/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 maja 2013r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występującej w uchwale Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 kwietnia 2013 r. Nr XLII/309/2013 oraz wskazania sposobu i terminu usunięcia tej nieprawidłowości
2013 2362 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 75/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 maja 2013r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 kwietnia 2013 r. Nr XLII/310/2013 oraz wskazania sposobu i terminu usunięcia tych nieprawidłowości
2013 2363 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr IV/26/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bodzentyn
2013 2364 2013-06-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.74.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 maja 2013r. stwierdzające nieważność załącznika do uchwały Nr IV/26/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bodzentyn
2013 2365 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.
2013 2366 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/281/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 10 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.
2013 2367 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr 76/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 maja 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXI/138/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. Rady Gminy w Łopusznie w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
2013 2368 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr 77/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 maja 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXVIII/27/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 kwietnia 2013 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2013 – 2023.
2013 2369 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr 78/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 maja 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXVIII/363/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2013 – 2027.
2013 2370 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr 79/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 maja 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXVII/272/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 kwietnia 2013 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2013 – 2028.
2013 2371 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
2013 2372 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/199/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 7 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
2013 2373 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/172/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 rok
2013 2374 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/336/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok
2013 2375 2013-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 5 czerwca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Chelosiowa Jama”
2013 2376 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/197/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 maja 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2013 rok.
2013 2377 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 maja 2013r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 2378 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201//2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 maja 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/195/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 kwietnia 2013r w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Mirzec.
2013 2379 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 maja 2013r. w sprawie: dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla pierwszej grupy taryfowej – gospodarstwa domowe odbiorców usług kanalizacyjnych z Gminy Mirzec
2013 2380 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr RG - XXXI / 265 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2013 r.
2013 2381 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr RG - XXXI / 268 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 maja 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 2382 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/276/13 Rady Gminy Morawica z dnia 27 maja 2013r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy
2013 2383 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/277/13 Rady Gminy Morawica z dnia 27 maja 2013r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury – Samorządowemu Centrum Kultury w Morawicy
2013 2384 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/278/13 Rady Gminy Morawica z dnia 27 maja 2013r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych
2013 2385 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/279/13 Rady Gminy Morawica z dnia 27 maja 2013r. w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2013 2386 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/308/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 maja 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/265 /2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2013 2387 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/142/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tuczępy oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2013 2388 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/110/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2013 2389 2013-06-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.49.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 maja 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLII/274/13 Rady Gminy w Łagowie z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stara Zbelutka na terenie gminy Łagów
2013 2390 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skalbmierzu
2013 2391 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 27 maja 2013r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt „ Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Skalbmierz”
2013 2392 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz w 2013r
2013 2393 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2013 r.
2013 2394 2013-06-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.91.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2013r. stwierdza się częściową nieważność uchwały Nr II/8/2013 w sprawie zasad udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ruda Maleniecka oraz zwolnień nauczycieli od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w zakresie § 4 i 5 uchwały.
2013 2395 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/199/13 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 2396 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/200/13 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Samborzec nr XXXVI/193/13 z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Samborzec, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z nich
2013 2397 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX / 287 / 2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 2398 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XIV/50/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 27 maja 2013r. w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2013 rok.
2013 2399 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXII / 229 / 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok
2013 2400 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/234/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/219/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 25 marca 2013 roku dotyczącej Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin
2013 2401 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2402 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/207/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 maja 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytwiany w 2013 roku
2013 2403 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX/176/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok
2013 2404 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX/177/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 maja 2013r. w sprawie przyjęcia„ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013 r ” .
2013 2405 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr NR XXX/178/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały ,,w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.
2013 2406 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 maja 2013r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Brodach
2013 2407 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym.
2013 2408 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian do uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne XXVI/165/12 z dnia 30 listopada 2012r w sprawie „sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 2409 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2410 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXV/208/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 r.
2013 2411 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXV/215/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
2013 2412 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXV/216/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/180/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia części odcinka drogi z użytkowania w miejscowości Korczyn
2013 2413 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXV/217/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/181/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia części odcinka drogi z użytkowania w miejscowości Niedźwiedź
2013 2414 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/185/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 22 maja 2013r. w sprawie sposobu i zakresu wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki służące do gromadzenia odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2415 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/282/13 Rady Gminy Łagów z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/238/13 w sprawie określenia regulaminu targowisk istniejących na terenie gminy Łagów
2013 2416 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/37/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzentyn w 2013 roku
2013 2417 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/168/2001 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2013 2418 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/244/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2419 2013-06-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 10 czerwca 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sobków przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2013 r.
2013 2420 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 maja 2013r. w sprawie Statutu sołectwa Kierz Niedźwiedzi.
2013 2421 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/29/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.
2013 2422 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/269/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wiślica.
2013 2423 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/273/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2424 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XL/286/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/278/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 10.05.2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/271/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.03.2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2425 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XL/287/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/271/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.03.2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2426 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/264/2013 Rady Gminy Górno z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2427 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/2013 Rady Gminy Górno z dnia 27 maja 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2428 2013-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 20 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2429 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/36/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Trzemosna na terenie gminy Daleszyce
2013 2430 2013-06-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.50.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIX/36/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Trzemosna na terenie gminy Daleszyce
2013 2431 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/37/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Komórki na terenie gminy Daleszyce
2013 2432 2013-06-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.51.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIX/37/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Komórki na terenie gminy Daleszyce
2013 2433 2013-06-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 11 czerwca 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czarnocinie przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2013 r.
2013 2434 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/258/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 2435 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/261/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkola
2013 2436 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/260/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2013 r.
2013 2437 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/183/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 22 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg
2013 2438 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/295/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 r.
2013 2439 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr III/22/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/69/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ruda Maleniecka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2440 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr III/24/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2441 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXV/158/2013 Rady Gminy Raków z dnia 31 maja 2013r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 2442 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2013 Rady Gminy Raków z dnia 31 maja 2013r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raków.
2013 2443 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/261/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok
2013 2444 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII / 262 /2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok.
2013 2445 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/268/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipnik
2013 2446 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/269/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku
2013 2447 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXX/165/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 kwietnia 2013r. sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia
2013 2448 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXX/166/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 32/24 położonej w miejscowości Jasienica
2013 2449 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr 363/XLVI/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 6 maja 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 344/XLIV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Chęciny
2013 2450 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/382/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Staszów - Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie - Świetlica "Jutrzenka"
2013 2451 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/383/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Staszów
2013 2452 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/265/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Włoszczowa
2013 2453 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/267/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa na 2013 rok.
2013 2454 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/269/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 11 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/226/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2013 2455 2013-06-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Opatowskiego z dnia 10 czerwca 2013r. z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2012 rok
2013 2456 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXI.26.2013 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opatowie na 2013 rok
2013 2457 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXI.33.2013 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2013 2458 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.
2013 2459 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian do uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne Nr XXVI/163/12 z dnia 30 listopada 2012r w sprawie „ Regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Skarżysko Kościelne”.
2013 2460 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XVI/95/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012r dot. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Skarżysko Kościelne oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 2461 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/13 Rady Gminy Secemin z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013 2462 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 8 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2463 2013-06-14 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-34(7)/2013/6/X/ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Dalkia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców z terenu miejscowości: Małogoszcz, Kielce i Jędrzejów
2013 2464 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok
2013 2465 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/378/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok
2013 2466 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/268/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów.
2013 2467 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/269/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 2468 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zasad określających kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody
2013 2469 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmiany regulaminu Straży Gminnej w Nagłowicach
2013 2470 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmiany stawki opłaty za pojemnik
2013 2471 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2472 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/795/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 16 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Historii Kielc w Kielcach
2013 2473 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/820/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kielcach
2013 2474 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/821/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazw ulic, placów i parków w Kielcach
2013 2475 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/822/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zmiany nazw ulic w Kielcach
2013 2476 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2013 roku
2013 2477 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 82/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w Uchwale Nr XXXVI/169/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 kwietnia 2013 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2013 – 2027.
2013 2478 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 83/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w Uchwale Nr XXXVI/164/2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 kwietnia 2013 roku, w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2013 – 2020.
2013 2479 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 84/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w Uchwale Nr XXVI/225/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 kwietnia 2013 roku, w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/202/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2013 – 2021.
2013 2480 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 85/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w Uchwale Nr XXVIII/177/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 kwietnia 2013 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2023.
2013 2481 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 86/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy w Imielnie Nr XXI/137/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2013-2019
2013 2482 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 87/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXIX/196/2013 Rady Gminy Wojciechowice z dnia 30 kwietnia 2013 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojciechowice na lata 2013 – 2019.
2013 2483 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/195/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasocin.
2013 2484 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/197/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2013 2485 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 2486 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/196/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2487 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krasocinie.
2013 2488 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/136/2013 z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 2489 2013-06-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Miejskiej we Włoszczowie.
2013 2490 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr 21/190/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2013 r.
2013 2491 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XLI/83/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w mieście Ostrowcu Świętokrzyskim
2013 2492 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XLI/100/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 10 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.
2013 2493 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXV/213/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/203/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2494 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/41/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/13/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 2495 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/47/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2013 rok
2013 2496 2013-06-18 Porozumienie Porozumienie Powiatu Skarżyskiego o współpracy między Powiatem Skarżyskim a Rejonem Kozłowskim
2013 2497 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr 33/XXX/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2017
2013 2498 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/285/13 Rady Gminy Łagów z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów naukowych dla absolwentów szkół podstawowych , gimnazjalnych i zasadniczej szkoły zawodowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagów.
2013 2499 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/182/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2500 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2501 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.
2013 2502 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.
2013 2503 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/298/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 10 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 r.
2013 2504 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 14 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stojanowicach”
2013 2505 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXV/206/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 2506 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr 35/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 120/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2507 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr 38/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2508 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/171/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zawichost oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 2509 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XVI/61/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/55/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 2510 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XVI/63/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2013
2013 2511 2013-06-19 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 maja 2013r.
2013 2512 2013-06-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.109.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VII/39/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 15 maja 2013r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bodzentynie poprzez likwidację Filii w Śniadce – w części określonej w § 2 i § 3
2013 2513 2013-06-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.110.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VII/40/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Leśnej - w części określonej w § 3 ust. 2
2013 2514 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/48/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2013 2515 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/191/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2013 roku
2013 2516 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/285/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2013 rok
2013 2517 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/295/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 2518 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/301/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie zmian statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie
2013 2519 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/303/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2013 2520 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowicach
2013 2521 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XLI/248/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2013 rok
2013 2522 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XLI/249/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2013 rok
2013 2523 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 16 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije obszaru w granicach administracyjnych sołectwa Kije.
2013 2524 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 89/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Miejskiej w Połańcu Nr XLI/264/13 z dnia 10 kwietnia 2013 r., dotyczącej zmiany w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok.
2013 2525 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 90/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie umorzenia postępowania wobec uchwały Rady Gminy w Piekoszowie Nr XLII/309/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXXI/284/2013 z dnia 18.03.2013 r. dotyczącej zmiany uchwały Nr XXXVIII/265/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r.
2013 2526 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 91/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie umorzenia postępowania wobec uchwały Rady Gminy w Piekoszowie Nr XLII/310/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 2527 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 92/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XVI/62/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 22 maja 2013 roku, w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2013 – 2034.
2013 2528 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 93/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 czerwca 2013r. dotyczącej stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w Uchwale Nr XXXVII/227/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarłów na lata 2013 – 2024.
2013 2529 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/33/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2530 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/35/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII / 73 / 12 Rady Gminy w Nowej Słupi z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2013 2531 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/36/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/6/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowa Słupia, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2013 2532 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/37/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 14 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/75/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Słupia
2013 2533 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/38/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 14 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/21/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 2534 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/39/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 14 czerwca 2013r. zmieniającą uchwałę Nr XXI/20/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowa Słupia
2013 2535 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/40/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie sposobu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 2536 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/42/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomościach wspólnych (poprzez ich sprostowanie), w których Gmina Nowa Słupia posiada udziały lub jest właścicielem lokali oraz ponoszenia kosztów tych działań.
2013 2537 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr 367/XLVIII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 r.
2013 2538 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/244/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 r.
2013 2539 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/245/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 r. z tytułu wykonania budżetu gminy.
2013 2540 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/251/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 2541 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok.
2013 2542 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr NR XXXI/199/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 grudnia 2012 r.
2013 2543 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/29/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pierzchnica
2013 2544 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/30/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2545 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/31/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 17 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2546 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/32/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 17 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  ustalenia stawki takiej opłaty
2013 2547 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/33/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 17 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pierzchnica
2013 2548 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/34/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013
2013 2549 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXII/143/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 14 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Imielno
2013 2550 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXII/144/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie terminu i częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2551 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXII/149/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Imielno
2013 2552 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXII/150/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie
2013 2553 2013-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 2 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2554 2013-06-25 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 24 czerwca 2013r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Piekoszów i Wójta Gminy Piekoszów przed upływem kadencji
2013 2555 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/233/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 14 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/170/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieliny
2013 2556 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/234/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/213/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Bieliny.
2013 2557 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2558 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/236/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2559 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXV/207/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach
2013 2560 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/306/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 maja 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację w 2013 roku zadania: utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz na wykonanie przez Biuro Wystaw Artystycznych projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej "Porównania".
2013 2561 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/307/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 maja 2013r. w sprawie udzielenia przez miasto Sandomierz w 2013 roku pomocy Powiatowi Sandomierskiemu w postaci sfinansowania kosztów zatrudnienia pracownika nadzorującego i utrzymującego porządek na, dostępnym dla mieszkańców Sandomierza po zakończeniu zajęć szkolnych, boisku wielofunkcyjnym przy I Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum w Sandomierzu.
2013 2562 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/308/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.
2013 2563 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/309/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok.
2013 2564 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/312/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
2013 2565 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/313/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 maja 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sandomierza
2013 2566 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/314/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 maja 2013r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sandomierzu prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2013 2567 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/315/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 maja 2013r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sandomierzu wykonywania usług w zakresie zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Mieście Sandomierzu
2013 2568 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/316/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 maja 2013r. w sprawie ustalenia inkasentów do pobierania opłaty od posiadania psów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2013 2569 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2013 Rady Gminy Raków z dnia 31 maja 2013r. w sprawie: zmiany uchwały NR XXIV/156/2013 Rady Gminy Raków z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raków.
2013 2570 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/195/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/173/2013 Rady Gminy w Waśniowie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2571 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/145/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 grudnia 2012r.w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w 2013 roku
2013 2572 2013-06-25 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 861/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2013r.
2013 2573 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/814/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok
2013 2574 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/823/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kielcach oraz w sprawie zaliczenia tej ulicy do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2013 2575 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/824/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zmiany nazw ulic oraz w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii drogi gminnej i ustalenia przebiegu dróg w Kielcach
2013 2576 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/2013 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok
2013 2577 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/2013 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/180/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2578 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gowarczów za 2012 rok
2013 2579 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2580 2013-06-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Gowarczowie w okręgu wyborczym nr 1
2013 2581 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie.
2013 2582 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/312/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/ 309 /2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
2013 2583 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/313/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 2584 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/314/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości
2013 2585 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/316/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXXIX/277/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Piekoszów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 2586 2013-06-26 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 27 marca 2013r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK.
2013 2587 2013-06-26 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie dokonania zmiany w postanowieniu Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Ostrowiec Świętokrzyski na okręgi wyborcze
2013 2588 2013-06-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr OR.I.0711.22.2013 Starosty Ostrowieckiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2013 2589 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/547/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 maja 2013r. w sprawie uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018, w części odnoszącej się do § 2, tabela nr 2 w zakresie regionu 4 gospodarki odpadami komunalnymi
2013 2590 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/556/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/508/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, znajdujących się przy drogach wojewódzkich których właścicielem jest Województwo Świętokrzyskie, a zarządzającym jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich.
2013 2591 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/559/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 2592 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/560/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 2593 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/561/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 2594 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 22 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Działoszyce.
2013 2595 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XLII/307/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Gminny w Piekoszowie przy ul. Czarnowskiej 54
2013 2596 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/218/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2013 rok
2013 2597 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie
2013 2598 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego
2013 2599 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/174/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2013 rok
2013 2600 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/295/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok
2013 2601 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok
2013 2602 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok
2013 2603 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2013 rok
2013 2604 2013-06-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego dla osób lub rodzin pozbawionych prawa do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania
2013 2605 2013-06-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego