Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Maj 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 2033 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2013 Rady Gminy Sadowie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany zapisów w tekście Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadowie
2013 2034 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXV/182/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Zawichoście.
2013 2035 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów dla części wsi: Pawłowice, Łowinia, Sosnowiec i Wojciechowice
2013 2036 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 marca 2013r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszów
2013 2037 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXV / 201 / 13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie gminy Miedziana Góra.
2013 2038 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/28/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Sieraków na terenie gminy Daleszyce
2013 2039 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji złoża piasków czwartorzędowych „Nieświń II” w obrębie wsi Bębnów na obszarze Gminy Gowarczów.
2013 2040 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr X/1/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2013 rok
2013 2041 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr X/2/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian  budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok
2013 2042 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2013 r.
2013 2043 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności Gminy Wodzisław oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2013 2044 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
2013 2045 2013-05-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 779/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 13 lutego 2013r.
2013 2046 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/323/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kazimierza Wielka
2013 2047 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/324/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 kwietnia 2013r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
2013 2048 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/333/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 kwietnia 2013r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2013 2049 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/334/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2050 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/335/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2051 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/21/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce na 2013 rok
2013 2052 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/26/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/99/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2012 roku dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
2013 2053 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/281/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 2054 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok.
2013 2055 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nagłowice
2013 2056 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI /220/ 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok
2013 2057 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/183/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2058 2013-05-08 Wyrok Wyrok nr I OSK 2629/12 Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2013r.
2013 2059 2013-05-08 Wyrok Wyrok nr I OSK 2630/12 Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2013r.
2013 2060 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/189/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Brody
2013 2061 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały NrXXVII/157/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
2013 2062 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 2063 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomosci
2013 2064 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brody oraz zarządzenia poboru, okreslenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2065 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI/136/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2013 rok
2013 2066 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI/138/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2013 rok
2013 2067 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI/139/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2013 2068 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XL/243/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2013 rok
2013 2069 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 2070 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 2071 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr RG - XXX / 250 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XIV/113/11 Rady Gminy Sitkówka Nowiny z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Perła” Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagrodach w celu przekształcenia w samorządową instytucję kultury i utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach
2013 2072 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr RG - XXX / 251 /13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2013 rok
2013 2073 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/181/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/135/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Wąchock
2013 2074 2013-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.33.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr L/266/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Iwaniska 2 Etap, obejmującego obszar wydobycia kopaliny ze złoża „Dziewiątle” wraz z obszarem objętym przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego, położony w obrębie Dziewiątle
2013 2075 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/27/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Świętokrzyska, Drukarska, Szewieńska, Stefana Żeromskiego.
2013 2076 2013-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.34.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność Części uchwały Nr XXXVII/27/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Świętokrzyska, Drukarska, Szewieńska, Stefana Żeromskiego
2013 2077 2013-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.36.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXII/232/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów dla części wsi: Aleksandrów, Boleścice, Grązów, Piołunka, Zielonki
2013 2078 2013-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.40.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVI/270/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Sielpia
2013 2079 2013-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.44.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 maja 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/250/13 Rady Gminy Łagów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nowa Zbelutka na terenie gminy Łagów
2013 2080 2013-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.61.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXII/191/2013 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radoszyce na lata 2013-2017" w części określonej w § 13 ust. 1 i § 16
2013 2081 2013-05-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Międzygminnego „Utylizator” z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
2013 2082 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/194/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/164/2012 z dnia 19 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rytwiany
2013 2083 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/195/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/169/2012 z dnia 19 grudnia 2012r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2084 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/168/2012 w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2085 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/197/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rytwiany od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2086 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/165/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytwiany
2013 2087 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2088 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 44/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XXVIII/183/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 2089 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 45/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXVIII/184/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 2090 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 46/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXVIII/185/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2091 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 48/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVI /19 /2013 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko – Kamienna na lata 2013 - 2028
2013 2092 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 49/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Sobków Nr XXIX/267/2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2013-2025.
2013 2093 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 50/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLI/267/13 Rady Gminy Łagów z dnia 27 marca 2013 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2094 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 51/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXVI/290/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 2095 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 52/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVI/291/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zwolnienia nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych sołectwa Skrzypiów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2096 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 53/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy w Strawczynie Nr XXIV/198/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2013-2023
2013 2097 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XLI /262/13 Rady Gminy Łagów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Łagów, których właścicielem lub podmiotem zarządzającym jest Gmina Łagów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 2098 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/298/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia " Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza na lata 2012-2032".
2013 2099 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/222/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 2100 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/223/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 2101 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/17/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczewsko
2013 2102 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/18/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2103 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/19/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia Komunalnemu Usługowemu Zakładowi Gospodarczemu w Kluczewsku zadań własnych Gminy Kluczewsko z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczewsko
2013 2104 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/20/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku
2013 2105 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/21/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2106 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/22/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2013 2107 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/23/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kluczewsko
2013 2108 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/26/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dofinansowania przez Gminę Kluczewsko usługi załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Kluczewsko”
2013 2109 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2110 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/46/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.
2013 2111 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/774/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 11 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 2112 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/775/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 11 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury oraz nadania statutu dla Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach
2013 2113 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/16/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2013 2114 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/21/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 18 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu dla jednostki budżetowej: Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku z filią w Rudzie Strawczyńskiej.
2013 2115 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2013 r.
2013 2116 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 54/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXV/262/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 marca 2013 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2013 – 2028.
2013 2117 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 55/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXVII/266/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poboru opłaty w drodze inkasa.
2013 2118 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 56/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXVII/270/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 2119 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 57/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XXXVII/271/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 2120 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 58/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XIV/55/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 2121 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 59/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XL/13/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 2122 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 60/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 maja 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVII/289/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyznania dotacji celowej Sandomierskiemu Centrum Kultury w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą „Cyfryzacja sali kinowej”.
2013 2123 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 61/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 maja 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVIII/126/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2023
2013 2124 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 62/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 maja 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XLI/263/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 10 kwietnia 2013 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Połaniec na lata 2013 – 2027.
2013 2125 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 63/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 maja 2013r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XLI/264/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 10 kwietnia 2013 roku, w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok.
2013 2126 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 64/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 maja 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLI/265/2013 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych na Osiedlu Południe w Połańcu”.
2013 2127 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 65/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 maja 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLI/266/2013 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na Osiedlu Południe w Połańcu”.
2013 2128 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2013 Rady Gminy Sadowie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Sadowie
2013 2129 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok
2013 2130 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XLI/249/13 Rady Gminy Łagów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Lechówek na terenie gminy Łagów.
2013 2131 2013-05-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.45.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 maja 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLI/249/2013 Rady Gminy Łagów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Lechówek na terenie gminy Łagów
2013 2132 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XLI/251/13 Rady Gminy Łagów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sędek na terenie gminy Łagów.
2013 2133 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/168/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 2134 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/170/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dwikozy za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Gminę lub Państwową Straż Pożarną.
2013 2135 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2136 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 2137 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy projektowanej drodze wewnętrznej w miejscowości Bębnów, gmina Gowarczów
2013 2138 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok.
2013 2139 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 165/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2013 rok
2013 2140 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 167/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2141 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 168/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2142 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 169/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Regulaminie Nagród Gminy Szydłów – Tytułów Honorowych: „Przyjaciel Szydłowa" i „Pasjonat Małej Ojczyzny”, uchwalonego Uchwałą Nr XXII/ 113/ 2008 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie ustanowienia tytułów honorowych: „Przyjaciel Szydłowa" i „Pasjonat Małej Ojczyzny”
2013 2143 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 170 / 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIII/150/2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2013 2144 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/24/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2145 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/181/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojciechowice
2013 2146 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 2147 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty
2013 2148 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2149 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2150 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/291/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2151 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/292/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2152 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/293/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pawłów
2013 2153 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr 209/XXX/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę nr 201/XXIX/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Oleśnica, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za ich korzystanie.
2013 2154 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr 210/XXX/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 210/XL/10 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy jako samorządowej instytucji kultury oraz uchwalenia jej statutu
2013 2155 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr 212/XXX/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2013 rok
2013 2156 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr 214/XXX/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę nr 194/XXIX/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2013 roku”
2013 2157 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 6 maja 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 2158 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 6 maja 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej we Włoszczowie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 2159 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 6 maja 2013r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszczowa
2013 2160 2013-05-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 178/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 23 sierpnia 2012r.
2013 2161 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXII/28/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2162 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXII/29/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/6/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowa Słupia, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2013 2163 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/191/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2164 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 166/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów w 2013 roku
2013 2165 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXX/536/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 2166 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXX/537/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie wojewódzwa na 2013 rok
2013 2167 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/264/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2168 2013-05-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 maja 2013r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej w okręgu wyborczym nr 4
2013 2169 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest dla Gminy Czarnocin na lata 2013-2032
2013 2170 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXX/538/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 2171 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr II/8/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ruda Maleniecka oraz zwolnień nauczycieli od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2013 2172 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr II/15/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/67/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 2173 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 2174 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/18/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 6 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013
2013 2175 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/23/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 6 maja 2013r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Pierzchnica
2013 2176 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/25/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 6 maja 2013r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Pierzchnica
2013 2177 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/271/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2013 rok
2013 2178 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/273/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11
2013 2179 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/279/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr VI/43/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2013 2180 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr Nr XXXI/280/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie
2013 2181 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/281/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2182 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2183 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu Gminy Brody za 2012 rok
2013 2184 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXX/170/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2013 2185 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXX/169/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/133/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 12 marca 2009 r. - w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski
2013 2186 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXX/170/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Włoszczowskiego
2013 2187 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2188 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2189 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/225/13 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 2190 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVI / 203 / 13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIII/169/12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28-12-2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
2013 2191 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVI / 209 / 2013 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Miedziana Góra gm. Miedziana Góra
2013 2192 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVI / 211 / 13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze
2013 2193 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/33/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2013 roku
2013 2194 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/38/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Daleszyce w 2013 roku
2013 2195 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/362/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok
2013 2196 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/369/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXXIII/321/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Staszów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2013 2197 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/370/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2198 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/372/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Staszów na lata 2013-2017.
2013 2199 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2013 roku
2013 2200 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 355/XLVI/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 6 maja 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta w Chęcinach
2013 2201 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 356/XLVI/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 6 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chęciny obr. 01
2013 2202 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 361/XLVI/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 6 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 rok
2013 2203 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/2013 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok
2013 2204 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2013 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatowiec
2013 2205 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXX/172/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie
2013 2206 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 259/2013 Rady Gminy Górno z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2207 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/2013 Rady Gminy Górno z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Górno.
2013 2208 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XIX/33/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2013 rok
2013 2209 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XIX/38/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVII/3/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kieleckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Kielecki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 2210 2013-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.40.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2013r. uchylające rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 18 kwietnia 2013 r. Znak: PNK.I.4130.40.2013
2013 2211 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XLII/294/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia opat za korzystanie z kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Piekoszów
2013 2212 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XLII/297/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXXV/247/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piekoszów.
2013 2213 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XLII/298/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 2214 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XLII/309/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXXI/ 284 /2013 z dnia 18.03.2013 r. dotyczącej zmiany Uchwały Nr XXXVIII/265/2013 z 30 stycznia 2013 r.
2013 2215 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XLII/310/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 2216 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Ozarowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ożarów oraz zasad korzystania z dworca.
2013 2217 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXX/231/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie.
2013 2218 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXX/233/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2219 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/305/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 maja 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 2220 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/307/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 maja 2013r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2221 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/311/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 maja 2013r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pińczów
2013 2222 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/312/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 maja 2013r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych
2013 2223 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/313/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 maja 2013r. w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego
2013 2224 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/320/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/265/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 2225 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/778/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II – Zalew Kielecki – Klonowa – Piaski”
2013 2226 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/356/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom na osiedlu "Małopolskie"
2013 2227 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/223/2013 Rady Gminy w Masłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów.
2013 2228 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „Leszczyny”.
2013 2229 2013-05-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.22.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2013r. stwierdzające nieważność Części uchwały Nr XXXI/238/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Leszczyny"
2013 2230 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr X/3/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Gminę Starachowice na realizację inwestycji.
2013 2231 2013-05-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2013 Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 20 maja 2013r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł
2013 2232 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/357/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 13 maja 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2233 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/360/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 13 maja 2013r. w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie gminy Busko-Zdrój
2013 2234 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/362/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 13 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/327/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2235 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr LII/279/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach
2013 2236 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2013 Rady Gminy Złota z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/119/2012 Rady Gminy w Złotej z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złota
2013 2237 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XLII/33/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 15 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 2238 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2013 roku
2013 2239 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XL/245/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 w Gminie Obrazów
2013 2240 2013-05-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 maja 2013r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowa Słupia w okręgu wyborczym nr 12
2013 2241 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/185/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Waśniowie
2013 2242 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia REGULAMINU PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA OSOBOM FIZYCZNYM NA REALIZACJĘ TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW AZBESTOWYCH POCHODZĄCYCH Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH LUB ZMAGAZYNOWANYCH NA OBSZARZE GMINY WAŚNIÓW
2013 2243 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/49/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2013 2244 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/50/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2013 2245 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/51/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie nadania statutu dla Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim
2013 2246 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/52/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w  Ostrowcu Świętokrzyskim
2013 2247 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/53/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim
2013 2248 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/68/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 2249 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/69/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Inkubatora Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
2013 2250 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/70/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udostępniania lokali użytkowych znajdujących się w obiektach Inkubatora Przedsiębiorczości i Centrum Biurowo – Konferencyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim
2013 2251 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/73/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach położonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2013 2252 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/76/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.
2013 2253 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 10 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2013 rok
2013 2254 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr 67/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 maja 2013r. w sprawie umorzenia postępowania wobec części uchwały Rady Gminy w Piekoszowie Nr XXXXI/284/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/265/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2013 rok
2013 2255 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr 68/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 maja 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy w Piekoszowie Nr XXXXI/284/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/265/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2013 rok oraz ustalenia części budżetu Gminy Piekoszów na 2013 rok
2013 2256 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 10 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2013
2013 2257 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/317/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 16 maja 2013r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowego oznaczenia taksówek na terenie miasta i gminy Jędrzejów
2013 2258 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/318/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie miasta Jędrzejowa
2013 2259 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/319/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 16 maja 2013r. w sprawie ustalenia zasad korzystania, odpłatności za pobyt oraz usługi świadczone przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie
2013 2260 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/321/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 16 maja 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2013 2261 2013-05-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 2 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2262 2013-05-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2263 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/163/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb realizacji Lokalnego Programu Wsparcia Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupia (Jędrzejowska).
2013 2264 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/275/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/157/2012 r. z dnia 23 luty 2012 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym w Kunowie w latach 2012 – 2016
2013 2265 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/276/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/227/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminów płatności i zwolnień od tej opłaty
2013 2266 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/279/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 10 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 2267 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/280/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 10 maja 2013r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poboru opłaty w drodze inkasa.
2013 2268 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bieliny
2013 2269 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 maja 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 2270 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/214/13 Rady Gminy Bieliny w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2278 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr VII/40/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 15 maja 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Leśnej
2013 2279 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/278/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 10 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/271/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.03.2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2280 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXV/253/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 2281 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXV/257/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu targowiska w Klimontowie
2013 2282 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 47/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Nr XXXVI /18 /2013 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Skarżyska – Kamiennej na 2013 rok
2013 2283 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/28/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 15 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2013r.
2013 2284 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/30/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 15 maja 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu koneckiego w 2013 r.
2013 2285 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/110/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 maja 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2013 roku
2013 2286 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/281/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 r.
2013 2287 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/286/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Końskie
2013 2288 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/293/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie programu stypendialnego Gminy Końskie
2013 2289 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 20 maja 2013r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna
2013 2290 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 20 maja 2013r. dotycząca zmiany w uchwale w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.
2013 2291 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 maja 2013r. w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Hucie Starej
2013 2271 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/808/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 16 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce
2013 2272 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/809/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 16 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 2273 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/810/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 16 maja 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 2274 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/303/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 2275 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXX/168/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 rok
2013 2276 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXII/159/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 11 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Fałkowie Nr XXI/149/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Fałków.
2013 2277 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr VII/39/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 15 maja 2013r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bodzentynie poprzez likwidację Filii w Śniadce
2013 2292 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/784/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 16 maja 2013r. w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej .
2013 2293 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/786/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 16 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok
2013 2294 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/805/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 16 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce
2013 2295 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr II/18/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2296 2013-05-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 194/2013 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pierzchnica za rok 2012
2013 2297 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2013 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 7 maja 2013r. w sprawie ustalenia podstawy obliczenia dotacji dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne na terenie Powiatu Kazimierskiego
2013 2298 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 20/III/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013
2013 2299 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 22/III/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15 maja 2013r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów
2013 2300 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/185/13 z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Kije, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kije, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 2301 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 14 maja 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 r.
2013 2302 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXII/131/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 14 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIX/102/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 listopada 2012 r.
2013 2303 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXII/132/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 14 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radków.
2013 2304 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/187/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Waśniów w 2013r.
2013 2305 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/281/2013 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2013 roku
2013 2306 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/282/2013 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 22 maja 2013r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2013 roku
2013 2307 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/284/2013 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/206/2012 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 28 września 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Buskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym
2013 2308 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XLII/273/13 Rady Gminy Łagów z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Płucki na terenie gminy Łagów.
2013 2309 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/95/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2310 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/100/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2311 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/239/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 16 maja 2013r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok.
2013 2312 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga
2013 2313 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/241/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały
2013 2314 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pacanów.
2013 2315 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw gminy
2013 2316 2013-05-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.47.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 maja 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXI/124/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilczyce w granicach sołectw gminy
2013 2317 2013-05-29 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-35(20)/2012/2013/1908/VIII/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 maja 2013r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH ”SHL” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kielcach, ul. Zagnańska 27
2013 2318 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/172/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
2013 2319 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2320 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/180/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wąchock
2013 2321 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 71/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 maja 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXIV/180/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wąchock
2013 2322 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/320/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok
2013 2323 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/309/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 maja 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stąporków
2013 2324 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/315/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 maja 2013r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXV/302/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stąporków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stąporków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2325 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/319/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2013r.
2013 2326 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/320/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2013 r
2013 2327 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/255/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17 maja 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 2328 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/258/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/227/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2329 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/228/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 21 maja 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2013 r.
2013 2330 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 24 maja 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2331 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 24 maja 2013r. zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia zasad korzystania z obiektów sportowych, będących własnością Gminy Koprzywnica
2013 2332 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/273/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok
2013 2333 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 69/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 maja 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważność Uchwały Nr XXXIV/236/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Tuczępy na 2014 rok środków na fundusz sołecki.
2013 2334 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 70/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 maja 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLIII/774/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 2335 2013-05-29 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 marca 2013r. do Porozumienia zawartego w dniu 15 czerwca 2009 roku w Kielcach pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Policji w sprawie powierzenia Świętokrzyskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Kielcach wykonywania zadań centrów powiadamiania ratunkowego na obszarze województwa świętokrzyskiego