Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Luty 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 561 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radków.
2013 562 2013-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.79.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XIX/104/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radków
2013 563 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije obszaru w granicach administracyjnych sołectwa Górki.
2013 564 2013-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.86.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 stycznia 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIII/163/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kije obszaru w granicach administracyjnych sołectwa Górki
2013 565 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn, obejmującego obszary miejscowości: Gilów, Gostków, Jastrzębia, Wojtyniów i Wołów.
2013 566 2013-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.87.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 stycznia 2013r. stwierdzajace nieważność części uchwały Nr XXV/152/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn obejmującego obszary miejscowości: Gilów, Gostków, Jastrzębia, Wojtyniów i Wołów
2013 567 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/207/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2013 568 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Tuczępy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 569 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Tuczępy jak również jednostkom podległym, oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2013 570 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2013 571 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tuczępy, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2013 572 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/223/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie.
2013 573 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2013 574 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/227/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 575 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/228/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Włoszczowa
2013 576 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 577 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/230/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszczowa.
2013 578 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/12 Rady Gminy Morawica z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Morawica w miejscowości Bilcza.
2013 579 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców
2013 580 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 581 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 582 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 583 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 584 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2013 585 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 586 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 587 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
2013 588 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Michałów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 589 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Michałów, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2013 590 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII /175/ 2012 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 591 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę własną w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Sędziszowie
2013 592 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę własną Nr XXVII/263/2009 w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych będzie przysługiwała dieta
2013 593 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/264/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pińczów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen
2013 594 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/265/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 595 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie.
2013 596 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia
2013 597 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXII/155/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 598 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 599 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXII/159/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 600 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr 65/XI/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany w uchwale Nr 37/VI/2011r. Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Suchedniów.
2013 601 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr 67/XI/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Suchedniów
2013 602 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr 71/XI/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 603 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/52/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczewsko
2013 604 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/53/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 605 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/54/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2013 606 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/55/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia sposobu obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 607 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/56/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 608 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/57/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2012r. sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kluczewsko
2013 609 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/58/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 610 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/263/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
2013 611 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/264/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 612 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/265/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 613 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/266/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 614 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/267/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 615 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/56/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Pierzchnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 616 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/57/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pierzchnica.
2013 617 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/58/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 618 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/59/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pierzchnica
2013 619 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/60/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pierzchnica
2013 620 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/61/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 621 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/65/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2013 rok
2013 622 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/234/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów
2013 623 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 624 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/236/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 625 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/237/ 2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 626 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/238/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 627 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 628 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr 279/XXXVIII/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn. "Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Chęcinach" i nadania statutu "Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach"
2013 629 2013-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.5.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 stycznia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 279/XXXVIII/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn. "Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Chęcinach" i nadania statutu „Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach" - w części, w zakresie § 2 ust. 3 pkt 10 Statutu stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały
2013 630 2013-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2013 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta Kielce w 2013 roku
2013 631 2013-02-04 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2013 Starosty Staszowskiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej
2013 632 2013-02-04 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/2013 Starosty Staszowskiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej .
2013 633 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXV/241/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2013 rok
2013 634 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXV/244/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/121/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2013 635 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXV/245/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2013 636 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXV/246/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłów.
2013 637 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXV/247/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pawłów.
2013 638 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXV/248/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 639 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXV/249/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2013 640 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXV/251/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/233/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szerzawy I na terenie gminy Pawłów.
2013 641 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie
2013 642 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
2013 643 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2013 roku
2013 644 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2013 645 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów.
2013 646 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy w Kunowie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 647 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ożarów
2013 648 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie : wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 649 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie:ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców
2013 650 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 651 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie:określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 652 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie:określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 653 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie :określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 654 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 655 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2013 656 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów.
2013 657 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 658 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 659 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów.
2013 660 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/209/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 661 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/242/2009 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświaty na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.
2013 662 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 663 2013-02-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2013 Starosty Buskiego z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie sprostowania błędu
2013 664 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XIX/86/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2013 rok
2013 665 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XIX/87/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowa Słupia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 666 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/90/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łubnice, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
2013 667 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXVI / 207 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2013 668 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXVI / 211 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Sitkówka-Nowiny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 669 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXVI / 212 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XIV/113/11 Rady Gminy Sitkówka Nowiny z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Perła” Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagrodach w celu przekształcenia w samorządową instytucję kultury i utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach
2013 670 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXVI / 213 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sitkówka-Nowiny, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 671 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gowarczów
2013 672 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 673 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 674 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirzec
2013 675 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mirzec
2013 676 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla pierwszej grupy taryfowej – gospodarstwa domowe odbiorców usług kanalizacyjnych z Gminy Mirzec
2013 677 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawiew sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łopuszno
2013 678 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 679 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 680 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 681 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 682 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 683 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 684 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Opatowiec.
2013 685 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatowiec
2013 686 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowaniu tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
2013 687 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/2013 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku.
2013 688 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
2013 689 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXX/181/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowy Korczyn.
2013 690 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXX/183/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Korczyn
2013 691 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXX/184/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 692 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 693 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/150/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim
2013 694 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/151/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013 – 2018
2013 695 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/152/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen urzędowych za usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2013 696 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/159/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.
2013 697 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XX/116/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radków na 2013 rok
2013 698 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XX/117/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radków, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasadach korzystania z tych obiektów.
2013 699 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XX/118/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Radkowie
2013 700 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XX/119/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia granic obwodów publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum.
2013 701 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/253/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2013 702 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/255/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 rok
2013 703 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia dopłat do 1 m3 wody i ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bielinach
2013 704 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 139/XVI/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013 705 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 141/XVI/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 706 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/466/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2013 707 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/467/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2013 708 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/468/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2013 709 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/469/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2013 710 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/470/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XV/276/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2012 rok
2013 711 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/472/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia Herbu Województwa Świętokrzyskiego
2013 712 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/473/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia i ustalenia zasad używania sztandaru Województwa Świętokrzyskiego.
2013 713 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/474/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia, ustalenia zasad używania i stosowania flagi oraz insygniów Województwa Świętokrzyskiego.
2013 714 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/478/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Morawica
2013 715 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/708/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013r.
2013 716 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy WIŚLICA na 2013 rok.
2013 717 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.
2013 718 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kije na 2013 rok
2013 719 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sędziszów na 2013 rok
2013 720 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/2012 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2013 rok
2013 721 2013-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.5.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr RG-XXVI/210/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą „Sołectwo Szewce – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – plan D”
2013 722 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXX/237/2013 Rady Gminy Górno z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/11 Rady Gminy w Górnie z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 723 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2013 rok
2013 724 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XVII/51/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 725 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2013 rok
2013 726 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów na 2013 rok
2013 727 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/234/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
2013 728 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIII / 166 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2013 729 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIII / 170 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tumlin-Węgle gm. Zagnańsk
2013 730 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIII / 171 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 731 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIII / 172 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2013 732 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIII / 174 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Miedziana Góra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 733 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/140/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 rok
2013 734 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/312/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2013 735 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/314/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2012.
2013 736 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/320/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staszów
2013 737 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/321/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Staszów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
2013 738 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/323/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIX/182/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012r. zmienionej Uchwałą nr XXIX/283/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku i Klubie Dziecięcym utworzonym przez Gminę Staszów
2013 739 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXX/178/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2013 740 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXX/180/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2012
2013 741 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2013 rok
2013 742 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagów
2013 743 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 744 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 745 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/210/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2013 746 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/211/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 747 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/212/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
2013 748 2013-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.88.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/92/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzechów na terenie gminy Daleszyce
2013 749 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/82/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
2013 750 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXV/93/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Widełki na terenie gminy Daleszyce
2013 751 2013-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.89.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2013r. stwierdzajęce nieważność części uchwały Nr XXV/93/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Widełki na terenie gminy Daleszyce
2013 752 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXV/94/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Cisów na terenie gminy Daleszyce
2013 753 2013-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.90.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXV/94/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Cisów na terenie gminy Daleszyce
2013 754 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/97/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2012 roku
2013 755 2013-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.92.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 stycznia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVI/202/12 Rady Gminy w Łagowie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Łagowska na terenie Gminy Łagów
2013 756 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 16 października 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Piekoszów
2013 757 2013-02-07 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2013r.
2013 758 2013-02-07 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2013r.
2013 759 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/275/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2013 rok
2013 760 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2013 rok.
2013 761 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr 7/XXVII/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Mniów
2013 762 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/12 Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2013 rok.
2013 763 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bałtów na 2013 rok
2013 764 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2013 rok.
2013 765 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 24 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 766 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/194/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzóstowa.
2013 767 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr I/1/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wyznaczenia miejsc targowych
2013 768 2013-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 119/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013 769 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr 235/XXXI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu skarżyskiego na 2013 rok
2013 770 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XII/65/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy w Rudzie Malenieckiej na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 771 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XII/66/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ruda Maleniecka
2013 772 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XII/67/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 773 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XII/68/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Ruda Maleniecka.
2013 774 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr xii/69/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ruda Maleniecka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 775 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XII/70/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 776 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XII/71/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ruda Maleniecka.
2013 777 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XII/73/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ruda Maleniecka oraz zasad korzystania z nich.
2013 778 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XII/74/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ruda Maleniecka oraz zasad korzystania z nich.
2013 779 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XII/75/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2013 780 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/249/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2013 781 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawichost
2013 782 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok
2013 783 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2013 rok
2013 784 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/12 Rady Gminy Secemin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2013 rok
2013 785 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bejsce na 2013 rok
2013 786 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/62/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruda Maleniecka na 2013 rok
2013 787 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/4/2012 Zgromadzenia Międzygminnego Związku "Planowanie Przestrzenne" z siedzibą w Kielcach z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Międzygminnego Związku Planowanie Przestrzenne z siedzibą w Kielcach na 2013 rok.
2013 788 2013-02-08 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-61(6)/2012/2013/18682/II/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 lutego 2013r.
2013 789 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Mirzec na 2013 rok.
2013 790 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/205/12 Rady Gminy Morawica z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy “BŁEKITNA” w miejscowości Brzeziny
2013 791 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/206/12 Rady Gminy Morawica z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy “ORZECHOWA” w miejscowości Piaseczna Górka obręb geodezyjny Bieleckie Młyny
2013 792 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/207/12 Rady Gminy Morawica z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/377/10 Rady Gminy w Morawicy z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Bieleckie Młyny
2013 793 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr 145/XVI/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2013 rok
2013 794 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIII / 169 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedziana Góra na 2013 rok
2013 795 2013-02-08 Porozumienie Porozumienie nr 139/2012 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 23 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Małogoszcz reprezentowaną przez Pana Jana Głogowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 796 2013-02-08 Porozumienie Porozumienie nr 141/2012 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 23 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sandomierz reprezentowaną przez Pana Jerzego Borowskiego – Burmistrza Sandomierza zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 797 2013-02-08 Porozumienie Porozumienie nr 145/2012 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 23 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Staszów reprezentowaną przez Pana Romualda Garczewskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Staszów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 798 2013-02-08 Porozumienie Porozumienie nr 146/2012 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 23 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Ostrowiec Świętokrzyski reprezentowaną przez Pana Jarosława Wilczyńskiego – Prezydenta Miasta Ostrowiec Świętokrzyski zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 799 2013-02-08 Porozumienie Porozumienie nr 147/2012 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 23 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Połaniec reprezentowaną przez Pana Jacka Tarnowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 800 2013-02-08 Porozumienie Porozumienie nr 148/2012 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 23 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Baćkowice reprezentowaną przez Pana Mariana Partykę – Wójta Gminy Baćkowice zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 801 2013-02-08 Porozumienie Porozumienie nr 151/2012 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 29 marca 2012 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sobków reprezentowaną przez Panią Krystynę Idzik – Wójta Gminy Sobków zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 802 2013-02-08 Porozumienie Porozumienie nr 152/2012 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 23 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Mniów reprezentowaną przez Pana Leonarda Świerczyńskiego – Wójta Gminy Mniów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 803 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXIII / 165 / 2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie gminy Miedziana Góra.
2013 804 2013-02-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.3.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie gminy Miedziana Góra
2013 805 2013-02-11 Porozumienie Porozumienie nr 150/2012 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 23 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Włoszczowa reprezentowaną przez Pana Bartłomieja Dorywalskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Włoszczowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 806 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 142/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2012 rok
2013 807 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 144/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2013 rok
2013 808 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 145/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szydłów na terenie gminy Szydłów
2013 809 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 146/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szydłów
2013 810 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 147/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Stary Solec, Nowy Solec, Solec - Piaski, Korytka w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Solec, rodzaj - wieś
2013 811 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 148/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok
2013 812 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/716/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 10 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji
2013 813 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2012 rok.
2013 814 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2013 rok.
2013 815 2013-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Jędrzejowskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu jędrzejowskiego w 2013 r.
2013 816 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/2012 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013 817 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2012 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 818 2013-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2013 Starosty Skarżyskiego z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w 2013 roku
2013 819 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXX/182/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na 2013 rok
2013 820 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/251/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2013 rok.
2013 821 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2013 rok
2013 822 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Imielno
2013 823 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/2012 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013 824 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Tarłów
2013 825 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2012 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013 826 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/194/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Tarłów
2013 827 2013-02-12 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/2013 Starosty Kazimierskiego z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach w 2013r.
2013 828 2013-02-12 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-13(17)/2013/13859/IIIzm/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła w części dotyczącej odbiorców z terenu województw: podkarpackiego, lubelskiego, śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego
2013 829 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2013 rok
2013 830 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2013 rok
2013 831 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie dokonania zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2013 rok
2013 832 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 280/XXXVIII/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Chęciny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 833 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 288/XXXIX/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r.
2013 834 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 290/XXXIX/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Chęciny
2013 835 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 291/XXXIX/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 836 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 292/XXXIX/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 837 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 293/XXXIX/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 838 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 294/XXXIX/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 839 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/236/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Końskie
2013 840 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/237/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Końskie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 841 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/238/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 842 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/239/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 843 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/240/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 844 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/241/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 845 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/191/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Łagów
2013 846 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/12 Rady Gminy Łagów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Łagów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 847 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/12 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2013 rok.
2013 848 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr Nr XXX/182/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nowy Korczyn
2013 849 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu starachowickiego.
2013 850 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/461/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2013 rok
2013 851 2013-02-13 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-42(13)/2012/2013/726/XII/LK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 lutego 2013r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: "STOLBUD WŁOSZCZOWA" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 74
2013 852 2013-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 6.2013 Starosty Pińczowskiego z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie w 2013 roku
2013 853 2013-02-13 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2013 Burmistrza Sędziszowa z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Sędziszów
2013 854 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/165/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2013 rok
2013 855 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krasocin
2013 856 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/187/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2013 857 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2013 858 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasocin
2013 859 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 860 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/197/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2013 861 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty.
2013 862 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 863 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany wzoru formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 864 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/ 203/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krasocin na lata 2013 – 2017
2013 865 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV /204/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. Rady Gminy Krasocin w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krasocin.
2013 866 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr II/1/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok
2013 867 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/145/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr XII/59/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z 30 września 2011 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku
2013 868 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/146/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąchock
2013 869 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/147/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąchock i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 870 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/148/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 871 2013-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 115/2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach
2013 872 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 286/XXXIX/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2013 rok
2013 873 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/124/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie:terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Oksa.
2013 874 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 875 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/247/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza
2013 876 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/248/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 877 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/249/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 878 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/250/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 879 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/251/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 880 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/252/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Sandomierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 881 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/253/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Sandomierza
2013 882 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/254/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Sandomierza
2013 883 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/255/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 884 2013-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 roki
2013 885 2013-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 886 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 6/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr XXXVI/98/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.
2013 887 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 7/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 stycznia 2013r. dotycząca: stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Piekoszowie Nr XXXVI/253/2012
2013 888 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 9/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXIV/256/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2013 – 2026.
2013 889 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/140/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013 890 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/244/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekoszów
2013 891 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 892 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Piekoszów
2013 893 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty
2013 894 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/261/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.
2013 895 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 10/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr XXIV/261/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.
2013 896 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/262/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok.
2013 897 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/263/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 898 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/265/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o. wykonywania usług w zakresie administrowania Cmentarzem Komunalnym w Sandomierzu.
2013 899 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/268/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 w Gminie Sandomierz
2013 900 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/257/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok
2013 901 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
2013 902 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2013 903 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budzetu Gminy Waśniów na 2012 rok
2013 904 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/155/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2013 905 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/158/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawiew uchwalenia „Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Waśniów”
2013 906 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/221/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmian budżetu na 2012 rok
2013 907 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/14/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.
2013 908 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2012 Rady Gminy Górno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2013 909 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/2012 Rady Gminy Górno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/213/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku.
2013 910 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/2012 Rady Gminy Górno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Górno na rok 2013.
2013 911 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/2012 Rady Gminy Górno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Górno
2013 912 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/2012 Rady Gminy Górno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie:wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
2013 913 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/2012 Rady Gminy Górno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Górno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 914 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr xxix/228/2012 Rady Gminy Górno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2013 rok
2013 915 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr 12/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 stycznia 2013r.
2013 916 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/99/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
2013 917 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/102/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2013 rok
2013 918 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr 8/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 stycznia 2013r. dotycząca: wskazania nieprawidłowości występującej w uchwale Rady Miejskiej w Daleszycach Nr XXVI/102/2012 z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2013 rok oraz wskazania sposobu i terminu usunięcia nieprawidłowości
2013 919 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/232/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipnik.
2013 920 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/233/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok.
2013 921 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr 177/XXVII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica
2013 922 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr 179/XXVII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2012 rok
2013 923 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr 182/XXVII/12 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleśnica na 2013 rok
2013 924 2013-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie wprowazdzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 925 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/162/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2013 rok
2013 926 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr 296/XL/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 r.
2013 927 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr 301/XL/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Chęciny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 928 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr 302/XL/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXXV/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2012r. dot. podziału gminy Chęciny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2013 929 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXII/176/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niedźwiedź na obszarze gminy Strawczyn
2013 930 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXII/180/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia części odcinka drogi z użytkowania w miejscowości Korczyn
2013 931 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXII/181/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia części odcinka drogi z użytkowania w miejscowości Niedźwiedź
2013 932 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/12 Rady Gminy Łagów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zamkowa Wola na terenie gminy Łagów.
2013 933 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI203/12 Rady Gminy Łagów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniowa na terenie gminy Łagów.
2013 934 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/204/12 Rady Gminy Łagów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gęsice na terenie gminy Łagów.
2013 935 2013-02-18 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/2012 Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe,odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł
2013 936 2013-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/ 2013 Starosty Kieleckiego z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2013r.
2013 937 2013-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2013 Starosty Kieleckiego z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2013r.
2013 938 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXX/195/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 939 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piekoszów
2013 940 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 18/155/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok.
2013 941 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XX/3/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 942 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/223/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2013 rok
2013 943 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2013 rok.
2013 944 2013-02-18 Aneks Aneks nr 1.2013 Starosty Opatowskiego z dnia 24 stycznia 2013r. do porozumienia nr OR.I.0711.1.2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zawartego w Opatowie, pomiędzy:  1) Starostą Opatowskim – Bogusławem Włodarczykiem zwanym dalej „Starostą” a  2) Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. – zwanym dalej „Nadleśniczym”.
2013 945 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/253/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Sobków i zasad zwrotu poniesionych wydatków.
2013 946 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/254/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Sobków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 947 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2013 rok
2013 948 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XI/39/2012 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2012
2013 949 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XII/42/2012 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2012
2013 950 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XII/44/2012 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2013 rok
2013 951 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rytwiany na 2013 rok
2013 952 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/177/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Rytwiany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 953 2013-02-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Skarżyskiego z dnia 14 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Skarżyskiego za 2012 rok
2013 954 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 955 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/487/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego”
2013 956 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/492/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 957 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/493/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 958 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/269/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok.
2013 959 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/271/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Kazimierza Wielka
2013 960 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/272/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę granic administracyjnych miasta Kazimierza Wielka
2013 961 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/273/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kazimierza Wielka ,warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustaleniu stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 962 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXV/131/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2013 rok
2013 963 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Oksa.
2013 964 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/319/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok
2013 965 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Fałków.
2013 966 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/151/12 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fałków.
2013 967 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/152/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 968 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/153/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Fałków
2013 969 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/154/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 970 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/155/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 971 2013-02-19 Zestawienie Zestawienie nr 1/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Busko-Zdrój
2013 972 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr 14/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr XXIV/159/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2013 973 2013-02-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.7.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVIII/90/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łubnice, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich w części określonej w § 2 ust. 2 i ust. 7 regulaminu warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały
2013 974 2013-02-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.8.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 stycznia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVI/218/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/83/2011 z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Chmielnik - w części określonej w § 1 ust. 1.
2013 975 2013-02-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.15.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 lutego 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIII/320/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staszów - w części określonej w § 20 ust. 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staszów, stanowiącego załącznik do uchwały
2013 976 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 977 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych zasad przyznanwania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, warunków cześciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, oraz trybu ich pobierania
2013 978 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których wlaścicielem lub zarzadzajacym jest Gmina Brody
2013 979 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wodzisław
2013 980 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy Wodzisław
2013 981 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wodzisław
2013 982 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XIX/125/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2013 rok
2013 983 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/13 Rady Gminy Samborzec z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2013 rok
2013 984 2013-02-19 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1.2013 Starosty Opatowskiego z dnia 30 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2012 r.
2013 985 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/13 Rady Gminy Secemin z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina Secemin.
2013 986 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr 17/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 lutego 2013r.
2013 987 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXI/148/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Fałków na 2013 rok.
2013 988 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok.
2013 989 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie.
2013 990 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XII/70/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Bodzentyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 991 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XII/71/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie współdziałania Gminy Bodzentyn w realizacji zadania publicznego: utrzymanie systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
2013 992 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XII/73/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany w Regulaminie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Bodzentyn
2013 993 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 994 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2013 Rady Gminy Sadowie z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadowie na 2013 rok
2013 995 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2013 Rady Gminy Sadowie z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi świadczone przez przedsiębiorców w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sadowie.
2013 996 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVII.9.2013 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opatowie na 2013 rok
2013 997 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2013 rok.
2013 998 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXV/257/2013 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2013
2013 999 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr 126/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013 1000 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr 140/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Zagnańsk
2013 1001 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr 141/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1002 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/149/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013 1003 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/150/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
2013 1004 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/153/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wąchock
2013 1005 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/154/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1006 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/157/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/54/2007 Rady Miejskiej w Wąchocku z 25 kwietnia 2007r. w sprawie statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku
2013 1007 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/276/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013
2013 1008 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/278/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Pińczów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1009 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/280/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 1010 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/4/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie:ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Skarżysko - Kamienna.
2013 1011 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/2/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska - Kamiennej na 2013 rok
2013 1012 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXX/152/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2013 rok.
2013 1013 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2012 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2013 rok
2013 1014 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XVI/120/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2013 1015 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/1/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2013 rok
2013 1016 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok
2013 1017 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr Nr XXVIII/204/ 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin
2013 1018 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1019 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2013 rok
2013 1020 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1021 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/278/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Jędrzejów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1022 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/257/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 r.
2013 1023 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/258/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2013 1024 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/261/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Końskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1025 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/289/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2013r.
2013 1026 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/290/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie
2013 1027 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/291/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVIII/257/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Stąporkowie, i nadanie jej statutu
2013 1028 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXX/93/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Łubnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1029 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałów na 2013 rok
2013 1030 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
2013 1031 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2013 rok
2013 1032 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181//2013 Rady Gminy Michałów z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2013 1033 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr 152/XVII/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 141/XVI/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1034 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr 154/XVII/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wypłacania nagród i innych świadczeń nauczycielom w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Smyków
2013 1035 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr 155/XVII/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1036 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/1/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 1037 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/2/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie
2013 1038 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/4/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Staszowskiego
2013 1039 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXV/191/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Łączna
2013 1040 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXV/190/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2013 rok
2013 1041 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 19 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2012 rok
2013 1042 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 listopada 2012r. sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2012 rok
2013 1043 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2012r. zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2012 rok
2013 1044 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr 3/I/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Suchedniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1045 2013-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pierzchnica w okręgu wyborczym nr 5.
2013 1046 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy WODZISŁAW na 2013 rok.
2013 1047 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXX/91/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2013 rok
2013 1048 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr 2/I/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2013 rok
2013 1049 2013-02-25 Informacja Informacja nr 1/2013 Burmistrza Jędrzejowa z dnia 12 lutego 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze GMINY JĘDRZEJÓW
2013 1050 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok
2013 1051 2013-02-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2012
2013 1052 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/13 Rady Gminy Łagów z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2013 1053 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/1/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bodzechów na 2013 rok
2013 1054 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2013 rok
2013 1055 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.
2013 1056 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XVI/95/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012r dot. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Skarżysko Kościelne oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 1057 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie pozbawienie drogi kategorii drogi gminnej.
2013 1058 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXVIII/147/09 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie nadania nazw ulic dla terenów sołectwa Lipowe Pole Skarbowe.
2013 1059 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/194/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Starachowickiego.
2013 1060 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXV/120/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy MOSKORZEW na 2013r
2013 1061 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXV/122/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/18/2011 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 lutego 2011 r.
2013 1062 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr 128/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2013 rok
2013 1063 2013-02-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2013 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego, położonych na terenie Miasta Starachowice za rok 2012.
2013 1064 2013-02-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 25 lutego 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sadowie przeprowadzonych w dniu 24 lutego 2013 r.
2013 1065 2013-02-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr Or.I.0711.9.2013 Starosty Ostrowieckiego z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2013 1066 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2013 rok
2013 1067 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w obrębie miejscowości Łopuszno
2013 1068 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/13 Rady Gminy Morawica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morawica na 2013 rok
2013 1069 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/13 Rady Gminy Morawica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Morawica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1070 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/13 Rady Gminy Morawica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy “ RUMIANKOWA” w miejscowości Bieleckie Młyny.
2013 1071 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/13 Rady Gminy Morawica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Morawica .
2013 1072 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/13 Rady Gminy Morawica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
2013 1073 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/241/13 Rady Gminy Morawica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Morawica
2013 1074 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/13 Rady Gminy Morawica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1075 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/238/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych , w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych.
2013 1076 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Rodzinnego w Ostrowcu Świętokrzyskim
2013 1077 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXX/234/2013 Rady Gminy Górno z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 1078 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXV/2/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok
2013 1079 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXV/3/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie udzielenia w 2013 roku przez Powiat Konecki poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich
2013 1080 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXV/5/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu koneckiego w 2013 roku
2013 1081 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXV/6/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Koneckiego
2013 1082 2013-02-26 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Starosty Koneckiego z dnia 30 stycznia 2013r. z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 roku
2013 1083 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/327/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1084 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/328/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę Busko-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen
2013 1085 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/242/13 Rady Gminy Morawica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1086 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XII/41/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2000 na 2013 rok
2013 1087 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie: uchwalenia „Regulaminu udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Mirzec”
2013 1088 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/154/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2013 rok.
2013 1089 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/158/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2013 rok
2013 1090 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr 1/XXVII/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mniów
2013 1091 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr 2/XXVII/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 1092 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr 3/XXVII/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1093 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr 4/XXVII/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1094 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr 5/XXVII/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 1095 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr 10/XXVII/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2013 rok
2013 1096 2013-02-27 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 680/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 31 grudnia 2012r.
2013 1097 2013-02-27 Informacja Informacja nr 1/2013 Starosty Starachowickiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie operatów opisowo-kartograficznych ewidencji budynków i lokali dla obrębów: Budy Brodzkie, Młynek, Staw Kunowski (część) i Adamów gm. Brody
2013 1098 2013-02-27 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Starosty Starachowickiego z dnia 31 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2012
2013 1099 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/256/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Iwaniska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1100 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/236/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2013 rok
2013 1101 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/190/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXII/176/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2013 rok
2013 1102 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013 1103 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/192/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Bogoria na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1104 2013-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2013 Starosty Skarżyskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Zespole Placówek Opieki Wychowania i Interwencji Kryzysowej "Przystań" w Skarżysku-Kamiennej w 2013 roku
2013 1105 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XVI/58/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 września 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz zmiany Uchwały Nr VI/44/08 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w granicach Gminy Nowa Słupia
2013 1106 2013-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Starachowickiego z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych oraz ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Starachowickiego na 2013 rok.
2013 1107 2013-02-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Iwaniska.
2013 1108 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2013 rok
2013 1109 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1110 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1111 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki
2013 1112 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Tuczępy
2013 1113 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/180/2012 z dnia 9 listopada 2012r., Rady Gminy Tuczępy w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuczępy oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych.
2013 1114 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1115 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Tuczępy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1116 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/253/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.
2013 1117 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/264/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie nadania statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie
2013 1118 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/157/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego.
2013 1119 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXV/181/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/82/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2011 r.
2013 1120 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXV/163/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2013 rok.
2013 1121 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXV/166/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Baćkowice.
2013 1122 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2013 rok
2013 1123 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatów w latach 2013 – 2017”
2013 1124 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/234/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 1125 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/712/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 10 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok
2013 1126 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/713/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie podziału Miasta Kielce na stałe obwody głosowania, ustalenia  ich numerów i granic  oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1127 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXX/279/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2013 rok
2013 1128 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXX/284/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów.
2013 1129 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2013 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie zmiany nazwy Rodzinnego Domu Dziecka w Małogoszczu i nadania tej placówce statutu
2013 1130 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2013 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie zmiany nazwy Rodzinnego Domu Dziecka w Miąsowej i nadania tej placówce statutu
2013 1131 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wojciechowice na 2013 rok