Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Styczeń 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 1 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/148/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości
2013 3 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XII/72/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 listopada 2012 r. Nr XI/62/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 4 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2013 5 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/166/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Działoszyce
2013 6 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2013 7 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr 115/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 79/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 22 sierpnia 2012r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zagnańsk przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2013 8 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/100/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
2013 9 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr 129/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013 10 2013-01-02 Informacja Informacja Starosty Buskiego z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie: modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Stopnica, powiat buski, województwo świętokrzyskie.
2013 11 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/668/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 rok
2013 12 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/85/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie udzielenia w 2012 roku przez Powiat Konecki poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich.
2013 13 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/87/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2012 r.
2013 14 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/89/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.
2013 15 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/145/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.
2013 16 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/304/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2013 17 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr 114/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013 18 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/226/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok
2013 19 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok
2013 20 2013-01-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2013 Starosty Jędrzejowskiego z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie w 2013 roku
2013 21 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok.
2013 22 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr 231/XXX/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu Skarżyskiego
2013 23 2013-01-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4131.1.149.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIV/186/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie: § 5 uchwały dotyczącym ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2013 24 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr RG - XXV / 195 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 25 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr RG - XXV / 196 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany nr 6 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka - Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Bolechowice - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan K"
2013 26 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXII/229/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 27 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/236/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w przedterminowych wyborach burmistrza miasta i gminy w Kazimierzy Wielkiej
2013 28 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XI/13/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Starachowickiego Centrum Kultury w Starachowicach
2013 29 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na 2013 rok.
2013 30 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Sędziszów.
2013 31 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2012 rok
2013 32 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/111/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz stawki oprocentowania nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2013 33 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/124/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy Skalbmierz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 34 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielnik
2013 35 2013-01-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.117.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIV/202/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielnik – w części określonej w § 3 ust. 2-21, § 7 w zakresie słów „jeśli powstały: w godzinach nocnych – do 7 rano, w godzinach od 7 do 22 – w ciągu dwóch godzin od momentu ich powstania", oraz § 8 i § 14
2013 36 2013-01-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.118.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Łopuszno z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem Gminy Łopuszno na lata 2013-2017.”
2013 37 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/92/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie
2013 38 2013-01-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.119.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność - § 7 ust. 1 we fragmencie: „w szczególności”, - § 8 ust. 2 we fragmencie: „w szczególności”, - § 22 załącznika do uchwały Nr XXXV/92/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie
2013 39 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/163/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
2013 40 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Samborzec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 41 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2013 42 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2013 43 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr 75/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2012r. dotycząca: wskazania nieprawidłowości występującej w uchwale Rady Gminy w Piekoszowie Nr XXXIV/234/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok oraz wskazania sposobu i terminu usunięcia nieprawidłowości
2013 44 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr 78/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy w Piekoszowie Nr XXXIV/234/2012 z dnia 3 grudnia 2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok oraz ustalenia wysokości planowanego deficytu budżetu Gminy Piekoszów na 2012 rok i źródła jego sfinansowania
2013 45 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/429/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego - strefa świętokrzyska - ze względu na przekroczenia pyłu PM2,5” wraz z Planem Działań Krótkoterminowych.
2013 46 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/430/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie likwidacji aglomeracji Morawica
2013 47 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Masłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 48 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych
2013 49 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych
2013 50 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/12 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
2013 51 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXI/193/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Klimontów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 52 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXI/165/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Hucisko na terenie gminy Strawczyn
2013 53 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXI/166/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kuźniaki na obszarze gminy Strawczyn
2013 54 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXII/97/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/95/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2012 r.
2013 55 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/237/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 listopada 2012r. W sprawie : przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013 .
2013 56 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/245/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2013 57 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XX/146/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bejsce.
2013 58 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Ożarów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 59 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/180/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie.
2013 60 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Nagłowice niezamieszkałych przez mieszkańców na których powstają odpady komunalne
2013 61 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nagłowice”
2013 62 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXX/189/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 63 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXV / 193 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
2013 64 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr RG - XXV / 194 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2013 65 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu Chmielnickiego Centrum Kultury
2013 66 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
2013 67 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/241/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2013 68 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/243/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.
2013 69 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/244/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok.
2013 70 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013 71 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV.56.2012 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2012 r.
2013 72 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok
2013 73 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok
2013 74 2013-01-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 4 stycznia 2013r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu w Busku-Zdroju.
2013 75 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2012 r.
2013 76 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.
2013 77 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XIV/95/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2013 78 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/87/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013 79 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/151/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012 rok
2013 80 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr 60/X/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2012.
2013 81 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/207/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2012 rok
2013 82 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2012 r.
2013 83 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2012 rok
2013 84 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok.
2013 85 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2012
2013 86 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/221/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012r.
2013 87 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok.
2013 88 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII / 223/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok.
2013 89 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXI/171/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013 90 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/98/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2013 91 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/100/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2013 rok
2013 92 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/12 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 93 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/275/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r.
2013 94 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XII/1/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmian  budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok
2013 95 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XII/2/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2012 rok
2013 96 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XII/3/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2012 rok
2013 97 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XII/4/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmian  budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok
2013 98 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XII/13/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
2013 99 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2012 rok
2013 100 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012.
2013 101 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI.61.2012 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2012 r.
2013 102 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXXVI/148/2012 z dnia 29 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 103 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty od posiadania psów na 2013 rok
2013 104 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/12 Rady Gminy Morawica z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/220/12 Rady Gminy Morawica z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 105 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/47/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 106 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/55/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pierzchnica
2013 107 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII / 161 /12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miedziana Góra
2013 108 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII / 162 /12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
2013 109 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2012 Rady Gminy w Łoniowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Łoniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 110 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/141/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XIX/81/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 stycznia 2012 roku sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2012 rok
2013 111 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/142/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”.
2013 112 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/12 Rady Gminy Masłów z dnia 25 października 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2013 113 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Gnojno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 114 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/98/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
2013 115 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/12 Rady Gminy Masłów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2013 116 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/12 Rady Gminy Masłów z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2013 117 2013-01-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.115.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 161/XXVI/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2015
2013 118 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXV/195/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na terenie Powiatu Starachowickiego.
2013 119 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXV/196/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie pojazdów.
2013 120 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia kosztu 1 godziny usług opiekuńczych w 2013 roku świadczonych przez opiekunki domowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie w sprawie ustalenia kosztu 1 godziny usług opiekuńczych w 2013 roku świadczonych przez opiekunki domowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie
2013 121 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego
2013 122 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę własną Nr XXVII/190/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 123 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radków
2013 124 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Radków i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 125 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radków
2013 126 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/700/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 rok
2013 127 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/97/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez podmioty niepubliczne na terenie Powiatu Koneckiego
2013 128 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2013 129 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok
2013 130 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXV/216/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2012 rok
2013 131 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/244/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 18 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 r.
2013 132 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/246/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2012
2013 133 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/247/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2012 roku
2013 134 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/248/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2013 135 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/253/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 grudnia 2012r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Buskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym
2013 136 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/256/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2012
2013 137 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/117/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012
2013 138 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/12 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2013 139 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/12 Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/197/12 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2013 140 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/12 Rady Gminy Masłów z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2013 141 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/12 Rady Gminy Masłów z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2012.
2013 142 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr 118/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 143 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr 124/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielania zgody na prowadzenie robót budowlanych oraz umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Zagnańsk a nie będących drogami publicznymi.
2013 144 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/233/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szerzawy I na terenie gminy Pawłów.
2013 145 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/157/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 146 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/104/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27.11.2012 r.w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 147 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XX/122/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.
2013 148 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 149 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Sędziszów
2013 150 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy Sędziszów
2013 151 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2012 rok
2013 152 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr 49/XXIV/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2013 153 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr 57/XXV/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2013 154 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XV/104/2012 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 września 2012r. w sprawie : ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2013 155 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/240/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Odonów, na obszarze gminy Kazimierza Wielka.
2013 156 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/252/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Kazimierza Wielka.
2013 157 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/253/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej.
2013 158 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/254/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również trybu ich pobierania
2013 159 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. „Udzielanie porad dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec w przypadku zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia oraz zabiegów pielęgniarskich w ramach porad udzielanych przez lekarzy, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zachorowań i zapobiegania im w 2013 roku”
2013 160 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. „Poprawa jakości życia u osób cierpiących na przewlekłe choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok”
2013 161 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych na 2013 rok.
2013 162 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/187/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Ćmielów.
2013 163 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011 rok.
2013 164 2013-01-10 Porozumienie Porozumienie nr 1/Chęciny/2012 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 31 października 2012r. pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez : Zdzisława Wrzałkę – Starostę i Michała Godowskiego – Członka Zarządu, a Gminą Chęciny reprezentowaną przez : Mariusza Nowaka - Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, działającego z upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny nr Or.I.0153/1/07 z dnia 08.01.2007r.
2013 165 2013-01-10 Porozumienie Porozumienie nr 2/Chmielnik/2012 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 31 października 2012r. pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez: Zdzisława Wrzałkę – Starostę i Michała Godowskiego – Członka Zarządu, a Miastem i Gminą Chmielnik reprezentowaną przez: Jarosława Zatorskiego – Burmistrza.
2013 166 2013-01-10 Porozumienie Porozumienie nr 3/Raków/2012 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 31 października 2012r. pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez : Zdzisława Wrzałkę – Starostę i Michała Godowskiego – Członka Zarządu, a Gminą Raków reprezentowaną przez : Alinę Siwonia - Wójta Gminy.
2013 167 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/143/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2012 rok
2013 168 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 1/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXIV/184/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 169 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 2/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 53/XXV/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 170 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII/123/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2013 171 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012.
2013 172 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2013 173 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/106/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów budżetowych na 2012 rok
2013 174 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2012 rok
2013 175 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/89/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2012r.
2013 176 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/90/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012
2013 177 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2013 178 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2013 179 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2012 r.
2013 180 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2012 r.
2013 181 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
2013 182 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2012 Rady Gminy Raków z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012r.
2013 183 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2012 Rady Gminy Raków z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012r.
2013 184 2013-01-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.1.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 stycznia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIV/86/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Daleszyce"
2013 185 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr 63/X/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 186 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr 66/XI/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym
2013 187 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/143/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Dwikozy
2013 188 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/108/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Moskorzew, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasadach korzystania z tych obiektów.
2013 189 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/51/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bodzechów za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2011 rok.
2013 190 2013-01-11 Porozumienie Porozumienie nr 104/2012 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 23 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Łoniów reprezentowaną przez Pana Szymona Kołacza – Wójta Gminy Łoniów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 191 2013-01-11 Porozumienie Porozumienie nr 105/2012 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 23 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Skarżysko-Kamienna reprezentowaną przez Pana Romana Wojcieszek - Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 192 2013-01-11 Porozumienie Porozumienie nr 106/2012 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 23 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Chmielnik reprezentowaną przez Pana Jarosława Zatorskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 193 2013-01-11 Porozumienie Porozumienie nr 107/2012 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 23 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Busko-Zdrój reprezentowaną przez Pana Waldemara Sikorę – Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 194 2013-01-11 Porozumienie Porozumienie nr 108/2012 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 23 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Końskie reprezentowaną przez Pana Michała Cichockiego – Burmistrza Miasta i Gminy Końskie zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 195 2013-01-11 Porozumienie Porozumienie nr 109/2012 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 23 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Nowa Słupia reprezentowaną przez Pana Wiesława Gałkę – Wójta Gminy Nowa Słupia zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 196 2013-01-11 Porozumienie Porozumienie nr 111/2012 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 23 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Secemin reprezentowaną przez Pana Sławomira Krzysztofika – Wójta Gminy Secemin zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 197 2013-01-11 Porozumienie Porozumienie nr 112/2012 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 23 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Ruda Maleniecka reprezentowaną przez Pana Leszka Kuca – Wójta Gminy Ruda Maleniecka zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 198 2013-01-11 Porozumienie Porozumienie nr 113/2012 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 23 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Wojciechowice reprezentowaną przez Pana Szymona Sidora – Wójta Gminy Wojciechowice zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 199 2013-01-11 Porozumienie Porozumienie nr 114/2012 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 23 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Czarnocin reprezentowaną przez Panią Marię Kasperek – Wójta Gminy Czarnocin zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 200 2013-01-11 Porozumienie Porozumienie nr 117/2012 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 23 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Suchedniów reprezentowaną przez Pana Tadeusza Bałchanowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 201 2013-01-11 Porozumienie Porozumienie nr 118/2012 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 23 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Ożarów reprezentowaną przez Pana Marcina Majcher – Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 202 2013-01-11 Porozumienie Porozumienie nr 120/2012 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 23 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Imielno reprezentowaną przez Pana Zygmunta Brzezińskiego – Wójta Gminy Imielno zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 203 2013-01-11 Porozumienie Porozumienie nr 123/2012 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 23 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Smyków reprezentowaną przez Pana Józefa Śliz – Wójta Gminy Smyków zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 204 2013-01-11 Porozumienie Porozumienie nr 124/2012 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 23 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Solec-Zdrój reprezentowaną przez Pana Adama Pałysa – Wójta Gminy Solec-Zdrój zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 205 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/133/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2013 206 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/223/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 207 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiślica.
2013 208 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radoszyce
2013 209 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2013 210 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radoszyce.
2013 211 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 212 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 213 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/248/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania statutu jednostce organizacyjnej Gminy Jędrzejów pod nazwą „Składowisko Odpadów Komunalnych w Potoku Małym ”.
2013 214 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/249/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia regulaminu porządkowego Wysypiska Śmieci w Potoku Małym.
2013 215 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/250/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Jędrzejów o nazwie „Wysypisko Śmieci”.
2013 216 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/258/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jędrzejów
2013 217 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr 167/XXVI/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 218 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr 168/XXVI/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 219 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/78/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stopnica
2013 220 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/79/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sięo uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiornikówbezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stopnica.
2013 221 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec
2013 222 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatowiec
2013 223 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/151/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.
2013 224 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/153/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 225 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/154/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 października 2012r. w sprawie Statutu sołectwa Świerczek
2013 226 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/155/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 października 2012r. w sprawie Statutu sołectwa Lipowe Pole Skarbowe
2013 227 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/157/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.
2013 228 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.
2013 229 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV.50.2012 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2012 r.
2013 230 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV.51.2012 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2013 231 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV.52.2012 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym obowiązujących w 2013 r.
2013 232 2013-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 14 stycznia 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Waśniowie przeprowadzonych w dniu 13 stycznia 2013 r.
2013 233 2013-01-15 Informacja Informacja nr OKA-4110-24(7)/2012/345/PS, OKA-4110-25(7)/2012/34 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 stycznia 2013r. o decyzjach nr WCC/546-ZTO-F/345/W/OKA/2012/PS i nr PCC/573-ZTO-F/345/W/OKA/2012/PS
2013 234 2013-01-15 Informacja Informacja nr OKA–4110-28(7)/2012/2013/1528/RZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 stycznia 2013r. o decyzji WCC/1211A/1528/W/OKA/2013/RZ
2013 235 2013-01-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2013 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 4 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach w roku 2013
2013 236 2013-01-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2013 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 4 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta Kielce  w 2013 roku
2013 237 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarłów
2013 238 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia minimalnych wysokości miesięcznych stawek czynszu najmu lub dzierżawny lokali użytkowych, mieszkalnych i gruntów stanowiących własność gminy TARŁÓW.
2013 239 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr NrXXIX/183/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarłów.
2013 240 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr NrXXIX/184/12r Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarłów.
2013 241 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.
2013 242 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI / 196 / 2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 19 października 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/190/2012 Rady Gminy w Obrazowie, z dnia 27 września 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2013 243 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 202 /2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Obrazowie
2013 244 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr 241/XXXI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2013 rok.
2013 245 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr 242/XXXI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Skarżyski dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 246 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Bliżyn
2013 247 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 248 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr RG - XXVI / 208 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 249 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr RG - XXVI / 209 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 250 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX / 229 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok.
2013 251 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami w Gminie Lipnik na lata 2013- 2017”
2013 252 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/301/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok
2013 253 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/302/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2013 254 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/307/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/210/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Busko-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 255 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XII/7/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Starachowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 256 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/160/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Działoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
2013 257 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXV/156/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 października 2012r. w sprawie Statutu sołectwa Lipowe Pole Plebańskie
2013 258 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Skarżysko Kościelne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 259 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/231/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko - Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji przez MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej projektu pod nazwą "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku - Kamiennej i Skarżysku Kościelnym" oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków.
2013 260 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXI/109/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Solec-Zdrój
2013 261 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Brody na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 262 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2012 Rady Gminy w Łącznej z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Łączna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 263 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 137/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok
2013 264 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 139/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Szydłów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2013 265 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr 3/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXII/167/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Samborzec.
2013 266 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Solec-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 267 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Bieliny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2013 268 2013-01-15 Aneks Aneks z dnia 12 grudnia 2012r. zawarty pomiędzy Gminą Górno reprezentowaną przez Wójta Gminy Przemysława Łysaka a Gminą Bieliny reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławomira Kopacza
2013 269 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXV/212/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chmielnik w 2013r.
2013 270 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/673/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
2013 271 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/674/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części wraz z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.
2013 272 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/675/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie organizacji oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych utworzonych przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Kielcach
2013 273 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/676/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2009-2013".
2013 274 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/679/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat dodatkowych za usługi przewozowe, ulgowych i bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej, ustalenia regulaminu przewozu osób i regulaminu użytkowania Kieleckiej Karty Miejskiej
2013 275 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/698/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 276 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/706/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców
2013 277 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr 116/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Zagnańsk
2013 278 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Radków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 279 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rytwiany, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
2013 280 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec
2013 281 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 282 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Nowy Korczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 283 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 284 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/227/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2013 285 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/236/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Pawłów na stałe obwody głosowania
2013 286 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/180/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/153/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 listopada 2012 r.
2013 287 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr I/2/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/1/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat targowych oraz sposobu ich poboru.
2013 288 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XX/147/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 289 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII/114/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Imielno
2013 290 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII/116/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 291 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII/119/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 292 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII/120/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 293 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr 17/147/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Małogoszcz.
2013 294 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr 17/151/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów .
2013 295 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałów
2013 296 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 297 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/194/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Osiek
2013 298 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XI/18/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 299 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, instytucje i podmioty gospodarcze, za usługi w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
2013 300 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodzisław
2013 301 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/81/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz. 1536z późn. zm.) na rok 2013
2013 302 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/84/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Daleszyce
2013 303 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/87/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Daleszyce.
2013 304 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/225/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiślica.
2013 305 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/246/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 306 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/251/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”.
2013 307 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
2013 308 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 309 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXI/191/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie
2013 310 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/102/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
2013 311 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/680/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie: określenia przepisów porządkowych obowiązujących w gminnym regularnym przewozie osób
2013 312 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/688/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce
2013 313 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/689/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
2013 314 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/690/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kielce w zakresie odbierania odpadów komunalnych, ich zagospodarowania oraz wysokości cen za te usługi
2013 315 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/691/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta Kielce, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2013 316 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2012 Rady Gminy Złota z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 317 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/115/2012 Rady Gminy Złota z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 318 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2012 Rady Gminy Złota z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 319 2013-01-17 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 stycznia 2013r.
2013 320 2013-01-17 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 stycznia 2013r.
2013 321 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/72/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Stopnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 322 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 134/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Smyków
2013 323 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 136/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 324 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/140/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”
2013 325 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.
2013 326 2013-01-17 Porozumienie Porozumienie nr 115/2012 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 23 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Klimontów reprezentowaną przez Pana Ryszarda Bień – Wójta Gminy Klimontów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 327 2013-01-17 Porozumienie Porozumienie nr 126/2012 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 23 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Nagłowice reprezentowaną przez Panią Elżbietę Frejowską – Wójta Gminy Nagłowice zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 328 2013-01-17 Porozumienie Porozumienie nr 127/2012 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 23 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta Miasta Kielc zwanym dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 329 2013-01-17 Porozumienie Porozumienie nr 129/2012 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 23 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Brody reprezentowaną przez Pana Andrzeja Przygodę – Wójta Gminy Brody zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 330 2013-01-17 Porozumienie Porozumienie nr 130/2012 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 23 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Opatów reprezentowaną przez Pana Andrzeja Chanieckiego – Burmistrza Miasta i Gminy Opatów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 331 2013-01-17 Porozumienie Porozumienie nr 131/2012 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 23 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bogoria reprezentowaną przez Pana Władysława Brudek – Wójta Gminy Bogoria zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 332 2013-01-17 Porozumienie Porozumienie nr 132/2012 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 23 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Starachowice reprezentowaną przez Pana Sylwestra Kwietnia – Wiceprezydenta Miasta Starachowice zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 333 2013-01-17 Porozumienie Porozumienie nr 135/2012 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 23 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Kazimierza Wielka reprezentowaną przez Pana Waldemara Trzaskę – Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 334 2013-01-17 Porozumienie Porozumienie nr 136/2012 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 23 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Dwikozy reprezentowaną przez Pana Marka Lukaszek – Wójta Gminy Dwikozy zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2013 335 2013-01-17 Porozumienie Porozumienie nr 137/2012 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 23 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bliżyn reprezentowaną przez Pana Mariusza Walachnię – Wójta Gminy Bliżyn zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 336 2013-01-17 Porozumienie Porozumienie nr 138/2012 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 23 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Gowarczów reprezentowaną przez Pana Tomasza Słokę – Wójta Gminy Gowarczów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 337 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Baćkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 338 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2013 339 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2012 r.
2013 340 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok
2013 341 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2012 rok.
2013 342 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr xxv/90/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2012 roku
2013 343 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXV/176/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.
2013 344 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXII/118/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2012 rok
2013 345 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2013 346 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXII/174/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
2013 347 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2012 r.
2013 348 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok
2013 349 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2012 rok.
2013 350 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/12 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013 351 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/12 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrX/73/2008 z dnia 26 nwrześnia 2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Brody przez osobu fizyczne lub osoby prawne inne niz jednostka samorządu terytorialnego
2013 352 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2013 353 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr 18/168/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Małogoszcz przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.
2013 354 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok.
2013 355 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2013 356 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelone na 2012r
2013 357 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXX/151/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na lata 2012 rok
2013 358 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2013 359 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/261/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2013 360 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/12 Rady Gminy Morawica z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Morawica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2013 361 2013-01-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2013 Starosty Koneckiego z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Koneckiego w 2013 r.
2013 362 2013-01-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2013 Starosty Koneckiego z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Koneckiego w 2013 r.
2013 363 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/156/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.
2013 364 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/157/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.
2013 365 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/161/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.
2013 366 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/270/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XX/170/12 z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 367 2013-01-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 109/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2013 368 2013-01-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 114/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2013 369 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVII / 195 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 31 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok
2013 370 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012 rok
2013 371 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2012 rok
2013 372 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXV/238/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
2013 373 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
2013 374 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/233/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
2013 375 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
2013 376 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/62/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012
2013 377 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/255//2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok
2013 378 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XVII/61/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w w budżecie gminy na 2012 rok
2013 379 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/94/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.
2013 380 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 68/XI/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2012.
2013 381 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/151/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2013 382 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/153/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2013 383 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.
2013 384 2013-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2013 Starosty Buskiego z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego w roku 2013.
2013 385 2013-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2013 Starosty Buskiego z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych na terenie powiatu buskiego w roku 2013.
2013 386 2013-01-22 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2013 Starosty Kazimierskiego z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej w 2013r.
2013 387 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2013 388 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 273/XXXVIII/2012 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2012r.
2013 389 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013 390 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/187/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2012 rok
2013 391 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/116/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
2013 392 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2013 393 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XIX/84/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2013 394 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/89/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013 395 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łączna w roku 2012".
2013 396 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku 2012.
2013 397 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr RG - XXVI / 203 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2012 r.
2013 398 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2013 399 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania dotacji celowej finansowania lub dofinansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną ze środków budżetu powiatu stanowiących wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska
2013 400 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/12 Rady Gminy Secemin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2013 401 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2013 402 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2013 403 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2012 rok
2013 404 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na rok 2013.
2013 405 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok
2013 406 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok
2013 407 2013-01-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr OR.I.120.4.30.2012 Starosty Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2012r.
2013 408 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXX/180/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2012 rok
2013 409 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XV/106/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2013 410 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/109/2012 Rady Gminy Złota z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Złota na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2013 411 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2012 Rady Gminy Złota z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Złota na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. w sprawie podziału gminy Złota na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 412 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2012 Rady Gminy Złota z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złota
2013 413 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XLV/246/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2013 414 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/248/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2013 415 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 416 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 417 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 418 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/695/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości mieszanych
2013 419 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/696/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2013 420 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek Mikołaja Reja” w Nagłowicach
2013 421 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/88/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie
2013 422 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Skalbmierz
2013 423 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skalbmierz
2013 424 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/234/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 425 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/235/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
2013 426 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 427 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 428 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2013 429 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 13 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminie Sędziszów
2013 430 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/156/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na ternie Gminy Działoszyce niezamieszkałych przez mieszkańców na których powstają odpady komunalne
2013 431 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/157/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Działoszyce
2013 432 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/159/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 433 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/235/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobków
2013 434 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2012 rok
2013 435 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2012 rok.
2013 436 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2012 rok.
2013 437 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2012 roku
2013 438 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXV/186/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie
2013 439 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XX/114/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2012 r.
2013 440 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XX/120/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Radków niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu prawidłowości ich wykorzystania.
2013 441 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/249/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 r.
2013 442 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/2012 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2012 rok
2013 443 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXII/178/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok
2013 444 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XI/39/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2012 rok.
2013 445 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr 4/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 stycznia 2013r.
2013 446 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXV/169/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gnojno
2013 447 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXX/164/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rytwiany
2013 448 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXX/166/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 449 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXX/169/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 450 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXV/148/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bliżyn
2013 451 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/101/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym
2013 452 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/105/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2013 roku
2013 453 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawiew sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11
2013 454 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawiew sprawie ustalenia obowiązujących w 2013 roku wysokości opłat za usuwanie pojazdów  z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2013 455 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/264/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stąporków.
2013 456 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/265/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
2013 457 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/269/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2013 458 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXII/124/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Secemin.
2013 459 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXII/125/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 460 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXII/126/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 461 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXII/127/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej.
2013 462 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXII/128/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 463 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna
2013 464 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/94/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41 B
2013 465 2013-01-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 810/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 15 marca 2012r.
2013 466 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2013 na obszarze Gminy Pacanów.
2013 467 2013-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 4.2013 Starosty Opatowskiego z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Opatowskiego w 2013 roku
2013 468 2013-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 5.2013 Starosty Opatowskiego z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu opatowskiego w roku 2013
2013 469 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/252/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/238/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXIII/132/2008 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2013 470 2013-01-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/13 Starosty Włoszczowskiego z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie na 2013 rok
2013 471 2013-01-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/13 Starosty Włoszczowskiego z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego we Włoszczowie na 2013 rok.
2013 472 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/111/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 473 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/112/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moskorzew w 2013 roku.
2013 474 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Moskorzew
2013 475 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/114/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Moskorzew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 476 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/118/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 477 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XII/9/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Starachowice do zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach w sprawie przekazania Miastu Starachowice ograniczonego zarządzania przystankami zlokalizowanymi w pasie drogi krajowej Nr 42. w granicach administracyjnych Miasta Starachowice.
2013 478 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XII/10/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Starachowice do zawarcia umowy użyczenia z Województwem Świętokrzyskim - Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach, w celu powierzenia Miastu Starachowice wykonania zadania pn. „Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 744 w granicach administracyjnych Miasta Starachowice”.
2013 479 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XII/11/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Starachowice do zawarcia porozumienia z Powiatem Starachowickim, w sprawie powierzenia Miastu Starachowice wykonania zadania pn. „Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Starachowice”.
2013 480 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 481 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym.
2013 482 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr 239/XXXI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalowi Powiatowemu im. Marii Skłodowskiej - Curie
2013 483 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kije”.
2013 484 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 485 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/307/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 486 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXI/120/2012 Rady Gminy Złota z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 487 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2012 Rady Gminy Złota z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 488 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2012 Rady Gminy Złota z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Złota
2013 489 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXI/123/2012 Rady Gminy Złota z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
2013 490 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/249/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 grudnia 2012r. Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego pojazdu
2013 491 2013-01-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 28 stycznia 2013r. o wynikach przedterminowych wyborów Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej przeprowadzonych w dniu 13 stycznia 2013 r. oraz w dniu 27 stycznia 2013 r.
2013 492 2013-01-29 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 stycznia 2013r. o decyzji w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach
2013 493 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/129/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013 494 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/135/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: stawek opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Wąchock.
2013 495 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/136/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2012r. W sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Wąchock oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2013 496 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/137/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2012r. W sprawie podziału gminy Wąchock na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib komisji wyborczych.
2013 497 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXX/155/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zasad i odpłatności za korzystanie ze świadczeń udzielanych przez oddziały przedszkolne prowadzone przez szkoły podstawowe na terenie Gminy Wąchock
2013 498 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Pacanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 499 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Słupia ( Jędrzejowska ) na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 500 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXII/154/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 501 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 502 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXII158/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 503 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania herbu i flagi Gminy Krasocin
2013 504 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krasocin
2013 505 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/7/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej na 2013 rok
2013 506 2013-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2013 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie zasad ustalania wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, zawodowych specjalistycznych, zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka świadczących usługi na rzecz Miasta Kielce.
2013 507 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/210/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2013 rok
2013 508 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.63.2012 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opatowie na 2013 rok
2013 509 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieliny
2013 510 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Bieliny
2013 511 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVII/166/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 14 grudnia 2012r.
2013 512 2013-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2013 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych miasta na rzecz osób niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert
2013 513 2013-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2013 Starosty Sandomierskiego z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu na 2013r.
2013 514 2013-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2013 Starosty Sandomierskiego z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Skwirzowej na 2013r.
2013 515 2013-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2013 Starosty Sandomierskiego z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domach dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie na 2013r.
2013 516 2013-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2013 Starosty Sandomierskiego z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Niepublicznej Placówce Rodzinnej w Nowym Garbowie na 2013r.
2013 517 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Wilczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 518 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce.
2013 519 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty.
2013 520 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 521 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 522 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 523 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/305/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój
2013 524 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/306/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 525 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 526 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/169/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Działoszyce.
2013 527 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w 2013 roku.
2013 528 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Rodzinnego we Włoszczowie.
2013 529 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/218/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/83/2011 z dnia 28 października 2011 r w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Chmielnik
2013 530 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/227/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 531 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/228/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty
2013 532 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/229/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 533 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/230/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 534 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/231/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy
2013 535 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2013 rok
2013 536 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bieliny na 2013 rok
2013 537 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/304/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko – Zdrój na 2013 rok
2013 538 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/260/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jędrzejów
2013 539 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/261/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 540 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/262/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 541 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/270/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie
2013 542 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/271/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie
2013 543 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/273/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 544 2013-01-31 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-18(2)/2013/6/IXzm2/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedłożonej przez przedsiębiorstwo energetyczne: Dalkia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców z terenu miejscowości Jędrzejów
2013 545 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIX / 226 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2013 rok
2013 546 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2013 rok
2013 547 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/12 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Brody do zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa -Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Kielcach w sprawie przekazania Gminie Brody ograniczonego zarządzania przystankami zlokalizowanymi w pasie drogi krajowej nr 9 i 42 w granicach administracyjnych Gminy Brody.
2013 548 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/12 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Brody do zawarcia porozumienia z Powiatem Starachowickim w sprawie przakazania gmnie Brody ograniczonego zarządzania przystankami zlokalizowanymi w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Brody.
2013 549 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/12 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
2013 550 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/12 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody
2013 551 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/12 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 552 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/12 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 553 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/12 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na oprożnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 554 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXII/122/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Solec-Zdrój
2013 555 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Solec-Zdrój
2013 556 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 557 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki opłaty .
2013 558 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXII/176/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2013 rok
2013 559 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXII/178/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2013 rok.
2013 560 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXII/179/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bogoria na lata 2013 – 2016”