Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Sierpień 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 2196 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/128/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Działoszycach
2012 2197 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skalbmierzu jako jednostki organizacyjnej realizującej zadania własne Miasta i Gminy Skalbmierz z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2012 2198 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/132/2005 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 21 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zawichost
2012 2199 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/216/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin
2012 2200 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/220/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Stąporków oraz określenia granic ich obwodów.
2012 2201 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu gruntów pod garażami
2012 2202 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/207/10 Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dwikozy za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Gminę lub Państwową Straż Pożarną.
2012 2203 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XX/153/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian do Statutu Miasta i Gminy Chmielnik
2012 2204 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXV/148/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 r.
2012 2205 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018
2012 2206 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXI/375/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego.
2012 2207 2012-08-02 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-9(27)/2012/1148/IX/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 lipca 2012r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: BUMAR AMUNICJA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, ul. Legionów 122
2012 2208 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/29/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2012 rok.
2012 2209 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr IX/32/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2012 rok.
2012 2210 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/225/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za pobór tej opłaty na 2012 rok
2012 2211 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/230/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r.
2012 2212 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski
2012 2213 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXV/84/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski
2012 2214 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXv/86/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.
2012 2215 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXV/87/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.
2012 2216 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XX/130/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie określania zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Michałowie, a także zasad obowiązujących przy zakupie lub przyjęciu darowizny aparatury i sprzętu medycznego
2012 2217 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2012 Rady Gminy Sadowie z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sadowie.
2012 2218 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia w Połańcu z siedzibą przy ul. Ruszczańskiej 3
2012 2219 2012-08-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Gowarczowie w Okręgu Wyborczym Nr 4.
2012 2220 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr 24/XX/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie.
2012 2221 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XIII/88/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Imielnie
2012 2222 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr 114/XII/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie.
2012 2223 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XIII/91/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Imielno
2012 2224 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XXI/112/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
2012 2225 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2002 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Opatowiec
2012 2226 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XVII/103/12 Rady Gminy Secemin z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Seceminie.
2012 2227 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotmnej w Słupi
2012 2228 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2012 Rady Gminy Gowarczów z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 2229 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2012 Rady Gminy Gowarczów z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Gowarczów
2012 2230 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok
2012 2231 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2012 rok
2012 2232 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XX/63/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2012r.
2012 2233 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień przedmiotowych w tym podatku.
2012 2234 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2012 rok
2012 2235 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
2012 2236 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XXI/ 153 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok
2012 2237 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XXI / 154 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok
2012 2238 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XXV/124/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2012 rok
2012 2239 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/53/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.
2012 2240 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/547/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części wraz z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.
2012 2241 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr 44/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XXI.27.2012 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 22 czerwca 2012 roku, w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2012 r.
2012 2242 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Waśniowie
2012 2243 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu.
2012 2244 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie : nadania statutu dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Oksie.
2012 2245 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2012 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Jędrzejowskiego
2012 2246 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Działoszyce
2012 2247 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XX/167/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku
2012 2248 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XXII/113/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupia Jędrzejowska.
2012 2249 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XIX/253/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/200/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju.
2012 2250 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XXII/178/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Wiślica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2251 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XXII/179/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Wiślica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2252 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XXI/137/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
2012 2253 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XXV/193/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie dopłat dla indywidualnych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Spółka z o.o. z siedzibą w Piekoszowie, na terenie Gminy Piekoszów
2012 2254 2012-08-08 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 20 czerwca 2012r. z wykoania budżetu miasta Sandomierza za 2011 rok.  Spis treści
2012 2255 2012-08-08 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji strefy ochronnej studni nr V i VI ujęcia Marzysz-Suków zlokalizowanych w Sukowie, gm. Daleszyce, powiat kielecki
2012 2256 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/ 121 /2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szydłowie
2012 2257 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/221/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stąporków.
2012 2258 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr XXII\127\2012 Rady Gminy Brody z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w statucie Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach.
2012 2259 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr XXI/212/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie
2012 2260 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/8/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Starachowice.
2012 2261 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr XX/157/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Chmielniku
2012 2262 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr XX/158/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych – w miejscowościach Sędziejowice i Chmielnik
2012 2263 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr XX/159/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2012 2264 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2012 2265 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole prowadzone przez Gminę Radoszyce.
2012 2266 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radoszycach.
2012 2267 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr RG - XXI / 160 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG – XXXV/287/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2012 2268 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2012 rok
2012 2269 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/76/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz w 2012 r
2012 2270 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2012 r.
2012 2271 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2012 r.
2012 2272 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/85/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 18 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2012 r.
2012 2273 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XIX/92/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2012 r.
2012 2274 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz w 2012r.
2012 2275 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XX/96/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2012 r.
2012 2276 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVII/192/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2012r. zmnieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 r.
2012 2277 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVII/196/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie Miasta i Gminy Końskie
2012 2278 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/188/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Pawłów.
2012 2279 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXV/154/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga
2012 2280 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVII/146/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 2281 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XI/44/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz dla nauczycieli szkół zaocznych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne funkcje kierownicze, w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kieleckiego.
2012 2282 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kunów.
2012 2283 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielenia obniżek oraz ich wymiaru w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, oraz gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów.
2012 2284 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/68/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, przyznawania nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, finansowanych z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2012 2285 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXV/80/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2012 2286 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2012 Rady Gminy Gowarczów z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXVII/32/05 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie aktu o utworzenie samodzielnej instytucji kultury pn. „Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie”.
2012 2287 2012-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4131.68.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 lipca 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/162/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie likwidacji Przedszkola Samorządowego w Bebelnie
2012 2288 2012-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.76.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 lipca 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/83/2012 Rady Gminy Łopuszno z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania ich w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2012 2289 2012-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK. I. 4130.77.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 lipca 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 127/XXI/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Pieczonogach
2012 2290 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/567/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 rok
2012 2291 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/571/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2292 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XV/133/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 2293 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XV/134/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 2294 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XVI/146/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 2295 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII / 121 / 2012 Rady Gminy Łoniów z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2012 rok
2012 2296 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr 224/XXXI/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r.
2012 2297 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr 235/XXXI/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chęciny
2012 2298 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr 236/XXXI/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach
2012 2299 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr 237/XXXI/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wolicy
2012 2300 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII/133/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXVII/156/2009 z dnia 4.02.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Mirzec, zmienionej Uchwałą Rady Gminy w Mircu Nr XXVIII/163/2009 z dnia 25.03.2009 oraz uchwałą Rady Gminy w Mircu Nr XVIII/99/2012 z dnia 29.02.2012r.
2012 2301 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII/215/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok
2012 2302 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2011 Rady Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.
2012 2303 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XXII\125\2012 Rady Gminy Brody z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/82/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2012 2304 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok
2012 2305 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/12 Rady Gminy Łagów z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2012 rok
2012 2306 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/ 124/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2012 rok
2012 2307 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2308 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr VI/41/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/20/2010 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zasad umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, stosowania ulgi z urzędu
2012 2309 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr 104/XI/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Smyków na rok 2012”.
2012 2310 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2012 rok.
2012 2311 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale nr VI/42/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych na terenie gminy Fałków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2312 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XV/132/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach i nieruchomościach gruntowych stanowiących
2012 2313 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XVII/156/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 2314 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2012 Rady Gminy Górno z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2315 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XXII/177/2012 Rady Gminy Górno z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/162/2012 Rady Gminy Górno z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobierana jest opłata miejscowa, wysokości stawek opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2316 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XIX/193/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
2012 2317 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XXV/250/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2012 2318 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2319 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2320 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/212/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2321 2012-08-14 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Pińczowskiego z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do tworzonej przy Staroście Powiatu Pińczowskiego Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2012 2322 2012-08-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 13 sierpnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kijach przeprowadzonych w dniu 12 sierpnia 2012 r.
2012 2323 2012-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr RG. 0151. 112. 2012 Wójta Gminy Łoniów z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 2324 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie Zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów.
2012 2325 2012-08-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.44.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2012r. stwierdzające nieważność Części uchwały Nr XXII/153/2012 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 czerwca 2012r.w sprawie zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów
2012 2326 2012-08-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.45.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVI/146/12 Rady Gminy w Łagowie z dnia 27 czerwca 2012r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gęsice na terenie gminy Łagów
2012 2327 2012-08-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.46.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVI/147/12 Rady Gminy w Łagowie z dnia 27 czerwca 2012r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małacentówna terenie gminy Łagów
2012 2328 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/121/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach
2012 2329 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XX/151/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku
2012 2330 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI/128/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym.
2012 2331 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XXI/135/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie Statutu sołectwa Michałów.
2012 2332 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XIV.89.2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie
2012 2333 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XV/87/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
2012 2334 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2012 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice uchwalonego uchwałą Nr XXIX/130/08 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2008 roku.
2012 2335 2012-08-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.50.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XIX/124/2012 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice
2012 2336 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XX/131/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 2337 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 2338 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.
2012 2339 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXII/140/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli dotacji dla szkól publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż gmina Skarżysko Kościelne.
2012 2340 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XIV/93/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok
2012 2341 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XIV/95/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 9 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2012 rok
2012 2342 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2012 Rady Gminy Złota z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Złota
2012 2343 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XX/123/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
2012 2344 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XX/261/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/150/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru podatku od nieruchomości
2012 2345 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XX/262/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok
2012 2346 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXX/60/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 2347 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Wojciechowice
2012 2348 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2349 2012-08-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.43.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVIII/184/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szerzawy I na terenie gminy Pawłów
2012 2350 2012-08-20 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-46(11)/2012/13859/III/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zespołu Zarzadców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2012 2351 2012-08-20 Ogłoszenie Ogłoszenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do działającej przy Marszałku Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
2012 2352 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr XXII/393/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 2353 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr XXII/394/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 2354 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr XXII/395/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok.
2012 2355 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/201/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 sierpnia 2012r. zmnieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 r.
2012 2356 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2357 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.
2012 2358 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/183/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 maja 2012r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu
2012 2359 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr XIX/197/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/183/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 maja 2012r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu
2012 2360 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr XIX/198/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie „ uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sandomierz na lata 2012 – 2016”
2012 2361 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr XVII/144/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – ETAP II uchwalonego uchwałą Nr V/24/07 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 stycznia 2007roku
2012 2362 2012-08-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.49.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność Części uchwały Nr XVII/144/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria – etap II
2012 2363 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.
2012 2364 2012-08-21 Protokół Protokół Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Starachowicach z dnia 20 sierpnia 2012r. ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Starachowice przed upływem kadencji przeprowadzonego w dniu 19 sierpnia 2012 r.
2012 2365 2012-08-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2012 Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2012 2366 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej.
2012 2367 2012-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr RG. 0151. 113. 2012 Wójta Gminy Łoniów z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 2368 2012-08-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2012 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 marca 2012r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za 2011 rok.
2012 2369 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 2370 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr XVII/53/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2371 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr 70/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2372 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr 74/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi „Siodła – Jaworze - Chrusty” położonej na terenie gminy Zagnańsk
2012 2373 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 2374 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr XXII.37.2012 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2012 r.
2012 2375 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr 35/XXI/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 2376 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XVII/47/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stopnica
2012 2377 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XVII/50/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2012 roku
2012 2378 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/56/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/14/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski
2012 2379 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/58/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/27/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad obniżania nauczycielom tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2012 2380 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/56/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie: nadania nazwy rondu w miejscowości Szewna
2012 2381 2012-08-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.51.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/154/12 Rady Gminy w Łagowie z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Duraczów na terenie gminy Łagów
2012 2382 2012-08-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.89.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/147/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Bogoria
2012 2383 2012-08-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.90.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/160/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chmielnik
2012 2384 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr 31/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii gminnej oraz ustalenia przbiegu drogi "ciag ulicy Dęba Bartka i ulicy Bartkowe Wzgórze" położonej na terenie gminy Zagnańsk
2012 2385 2012-08-27 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy za 2011 r.
2012 2386 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/2012 Rady Gminy Mirzec z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2012 rok.
2012 2387 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XX/201/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.
2012 2388 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XX/202/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok.
2012 2389 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XX/206/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/135/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. Rady Miasta Sandomierza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Miejskiej Sandomierz.
2012 2390 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XX/207/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
2012 2391 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr VI/11/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ulic: Ostrowieckiej, Smugowej, Miodowej, Kasztanowej, Pustowójtówny, Al. Wyzwolenia – na obszarze miasta Starachowice zwanego umownie E7 - PKS
2012 2392 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr VI/12/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami: Iłżecką, Najświętszej Marii Panny, Długą zwanego umownie jednostką C-1 Łazy Zachód na obszarze miasta Starachowice
2012 2393 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 17 sierpnia 2012r. W sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2394 2012-08-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wiślica w Okręgu Wyborczym Nr 14.
2012 2395 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr 116/XIII/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2396 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXII / 160 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 24 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok
2012 2397 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXI/134/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 2398 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok.
2012 2399 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/ 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok.
2012 2400 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok
2012 2401 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok
2012 2402 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkasa
2012 2403 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/117/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 2404 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/120/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dwikozy przez inne niż Gmina Dwikozy osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 2405 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XX/ 163/ 2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok
2012 2406 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/12 Rady Gminy Łagów z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/146/93 Rady Gminy Łagów z dnia 26 sierpnia 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2012 2407 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/12 Rady Gminy Łagów z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/176/2001 Rady Gminy Łagów z dnia 10 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
2012 2408 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji instalacji do produkcji energii, wykorzystującej siłę wiatru – Obszar Nr 1, na terenie części obrębów: Dębiany, Konary, Niegosławice, Przyłęk i Strzeszkowice (sołectwo Piskorzowice i Strzeszkowice), gmina Wodzisław
2012 2409 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXII/183/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2012 2410 2012-08-30 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 29 marca 2012r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA STARACHOWICE ZA 2011 ROK, SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINY STARCHOWICE ZA 2011 ROK ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STARACHOWICE.
2012 2411 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 31 lipca 2012 rok Nr XXVII/200/2012
2012 2412 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/12 Rady Gminy Łagów z dnia 14 sierpnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/27/11 z dnia 07 marca 2011 roku Rady Gminy Łagów w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2413 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 2414 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krasocin oraz granic ich obwodów.
2012 2415 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/12 Rady Gminy Brody z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2416 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/12 Rady Gminy Brody z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2417 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/12 Rady Gminy Brody z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok