Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Czerwiec 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 1647 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XXV/535/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE – DYMINY: OBSZAR 1 –  Łanowa, OBSZAR 2 – Sukowska”
2012 1648 2012-06-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.32.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 maja 2012r. stwierdzające nieważność Części uchwały Nr XXV/535/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Południe – Dyminy: Obszar 1 – Łanowa, Obszar 2 – Sukowska” w zakresie działek nr ewid.: 626/10, 627/3, obręb 0030 Miasto Kielce
2012 1649 2012-06-01 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 8 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 28 maja 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2012 1650 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2012 r.
2012 1651 2012-06-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2012 Wójta Gminy Radków z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2012 r.
2012 1652 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr 13/XIX/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mniów
2012 1653 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr 18/XIX/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 1654 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XX/104/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 rok.
2012 1655 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XX/105/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zaliczenia działki nr 3327/15 obręb 05 Włoszczowa do kategorii dróg powiatowych
2012 1656 2012-06-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1657 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XV/84/12 Rady Gminy Secemin z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012 1658 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XV/86/12 Rady Gminy Secemin z dnia 29 marca 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
2012 1659 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XV/87/12 Rady Gminy Secemin z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Secemin.
2012 1660 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XXI/199/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r
2012 1661 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XXV/28/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 1662 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XXI/103/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2012 rok
2012 1663 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XXI/104/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Waśniów w 2012r.
2012 1664 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XXI/28/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 marca 2012r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.
2012 1665 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XXII/43/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/74/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli placówek oświatowych niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna.
2012 1666 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XXII/44/2012 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr LIV/101/2010 Rady Miasta Skarżysko-Kamiennej z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie działalności i rozwoju sportu szkolnego w placówkach oświatowych podległych gminie Skarżysko-Kamienna
2012 1667 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr 103/XI/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1668 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w Piotrkowicach
2012 1669 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2012 1670 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/21/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie
2012 1671 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/22/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/59/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Połańcu
2012 1672 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/24/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 1673 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXII/143 /2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2012 rok
2012 1674 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Nr.XVII/110/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2012 rok.
2012 1675 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2012 rok
2012 1676 2012-06-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 23 marca 2012r. z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2011 rok
2012 1677 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXI/92/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1678 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/ 110/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2012 rok
2012 1679 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/ 111/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/ 80/ 2004 Rady Gminy Szydłów dnia 29 lutego 2004 roku w sprawie zarządzania poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1680 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2012 rok.
2012 1681 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr 203/XXVII/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r.
2012 1682 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XVII / 118 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1683 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XVII / 122 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 9 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Bobrza gm. Miedziana Góra
2012 1684 2012-06-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 614/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 26 października 2011r.
2012 1685 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVI/90/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012 1686 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr VI/26/2011 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2012 rok
2012 1687 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/29/2012 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2012
2012 1688 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok
2012 1689 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVII/170/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
2012 1690 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XIX/125/12 Rady Gminy Masłów z dnia 21 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie
2012 1691 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 21 marca 2012r. w sprawie uchwalenia "Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi Oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Na terenie Gminy Masłów"
2012 1692 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/170/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 18 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 r.
2012 1693 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 18 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 1694 2012-06-05 Porozumienie Porozumienie Powiatu Skarżyskiego z dnia 10 maja 2012r. w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Skarżyski  przedszkola specjalnego w Skarżysku-Kamiennej
2012 1695 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/30/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 11 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.
2012 1696 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr 42/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr 19/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Nr 8 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk na terenie gminy Zagnańsk
2012 1697 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr 54/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 92/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Zagnańsk zmienionej uchwałą nr 6/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2012 roku
2012 1698 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/32/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 1699 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok
2012 1700 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI / 152 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012rok.
2012 1701 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI / 153 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok
2012 1702 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI / 154 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok.
2012 1703 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/155/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok
2012 1704 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XV/75/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2012 1705 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/67/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1706 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XXV/518/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 19 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 rok
2012 1707 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/537/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 17 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 rok
2012 1708 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIII/31/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1709 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIV/16/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1710 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIV/21/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2012 1711 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XV/29/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1712 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XVI/40/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stopnica oraz jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2012 1713 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XVI/43/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1714 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XX/117/2012 Rady Gminy Mirzec z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2012 rok.
2012 1715 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XX/118/2012 Rady Gminy Mirzec z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2012 1716 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 22 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/102/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012.
2012 1717 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr RG - XX / 153 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2012 r.
2012 1718 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr RG - XX / 154 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Szewce, Gmina Sitkówka-Nowiny
2012 1719 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XXII/38/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w 2012 roku
2012 1720 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XVI/136/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012 1721 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XX/130/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok
2012 1722 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr X/27/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2012 1723 2012-06-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego.
2012 1724 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVI/124/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1725 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok.
2012 1726 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2012r.
2012 1727 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XIX/156/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2012 rok
2012 1728 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXI/119/12 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1729 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XX/159/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1730 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVII/167/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
2012 1731 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVIII.10.2012 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 24 kwietnia 2012r. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2012 r.
2012 1732 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XIX.18.2012 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2012 r.
2012 1733 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 25 maja 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1734 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXI/31/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.
2012 1735 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXII/34/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.
2012 1736 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr 30/IV/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2012
2012 1737 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XX/117/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brody za 2011 rok.
2012 1738 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XIX/182/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2012 roku
2012 1739 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XIX/99/2012 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Włoszczowskim na lata 2012-2014.
2012 1740 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XV/97/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 1741 2012-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kijach w Okręgu Wyborczym Nr 4.
2012 1742 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXII/22/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bodzechów w perspektywie do roku 2032 „ oraz ,, Regulaminu przyznawania dofinansowania osobom fizycznym na realizację prac związanych z transportem i utylizacją odpadów azbestowych pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na obszarze Gminy Bodzechów”
2012 1743 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/14/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pierzchnica w 2012 r.
2012 1744 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr 23/III/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów w 2012 roku.
2012 1745 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2012 roku
2012 1746 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2012 Rady Gminy Górno z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela tj. pedagogów, psychologów, logopedów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2012 1747 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/12 Rady Gminy Łagów z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
2012 1748 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/12 Rady Gminy Łagów z dnia 20 kwietnia 2012r. W sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łagów.
2012 1749 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie.
2012 1750 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie : zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radków
2012 1751 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Piekoszów
2012 1752 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVIII.12.2012 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 1753 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr II/4/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1754 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr III/12/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1755 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania stawek i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich parkowania
2012 1756 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/32/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 1757 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/25/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2012 roku
2012 1758 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/31/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz. 1536z późn. zm.) na rok 2012
2012 1759 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr V/2/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok
2012 1760 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr V/5/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok
2012 1761 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2012 rok
2012 1762 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2012 rok
2012 1763 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Nr.XVII/110/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2012 rok.
2012 1764 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XXII/155/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2012 rok
2012 1765 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
2012 1766 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XXV/192/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 1767 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XX/124/12 Rady Gminy Radoszyce z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2012
2012 1768 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr IV/20/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 12 maja 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1769 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2012 rok
2012 1770 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
2012 1771 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XX/169/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w Statucie Biblioteki Publicznej we Włoszczowie
2012 1772 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr 28/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 23 marca 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zagnańsk przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2012 1773 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr 34/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 23 marca 2012r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagnańsk w 2012 roku
2012 1774 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr 35/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 23 marca 2012r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2012 1775 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr 53/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 55/2006 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 5 czerwca 2006 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru obowiązkowych godzin zajęć realizowanych w różnym wymiarze godzin
2012 1776 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/21/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2012 1777 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/544/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 29 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 rok
2012 1778 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2012 1779 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XXII/206/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r.
2012 1780 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XXII/207/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r.
2012 1781 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XX/72/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1782 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XXV/200/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 1783 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XX/164/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1784 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XXI/172/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiślica na 2012 rok
2012 1785 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XXI/174/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2012 1786 2012-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 121/2012 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pierzchnica
2012 1787 2012-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/12 Wójta Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2011 rok
2012 1788 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/60/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, nie stanowiących jej własności.
2012 1789 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XXI/100/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 maja 2012r. zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2012 rok
2012 1790 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr 36/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 maja 2012r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Gminy w Klimontowie Nr XIV/119/12 z dnia 28 marca 2012 r. dotyczącej wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Klimontów na 2012 rok
2012 1791 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 21 maja 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/136/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zawichost
2012 1792 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XVI/117/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach
2012 1793 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 1794 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/226/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok
2012 1795 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/106/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 1796 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XXV/ 114/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2012 rok
2012 1797 2012-06-15 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-22(9)/2012/2648/XI/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 czerwca 2012r. zmianę taryfy dla ciepła, zatwierdzonej dla Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie, ul. Sienkiewicza 31
2012 1798 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XV/110/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2012 rok.
2012 1799 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr V/1/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 maja 2012r. w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Starachowice.
2012 1800 2012-06-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie sprostowania błędu
2012 1801 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrazów w 2012r.
2012 1802 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011- 2015.
2012 1803 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XXI/95/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Wąchock.
2012 1804 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XX/162/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobierana jest opłata miejscowa, wysokości stawek opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 1805 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XXV/182/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego gminy Kunów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLV/255/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26.06.2009 r.
2012 1806 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XX/355/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 1807 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XX/356/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 1808 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XXIII / 33 / 2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 11 maja 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 1809 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2012 rok.
2012 1810 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XV /119/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/105/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2012 rok
2012 1811 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XV/121/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie
2012 1812 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr X/56/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 lipca 2007r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ożarów
2012 1813 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr 62/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 10 maja 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr 35/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.
2012 1814 2012-06-18 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-7(9)/2012/1273/IX/LK/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 czerwca 2012r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna - Grupa GDF SUEZ Energia Polska z siedzibą w Zawadzie 26
2012 1815 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr X/80/2012 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kazimierskiego na 2012 rok
2012 1816 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr 212/XXVIII/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 7 maja 2012r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Chęciny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2012 1817 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr 213/XXVIII/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 7 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r.
2012 1818 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr 214/XXVIII/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 7 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r.
2012 1819 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.
2012 1820 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/36/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.
2012 1821 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVII/ 172 /12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłów za 2011 rok
2012 1822 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie
2012 1823 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXII/228/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: ustalenia strefy ruchu na parkingach oraz placach postojowych przy Hali widowiskowo-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie, wprowadzenia zmian do uchwały Nr XI/91/2011 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie: zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie, sposobu ustalania cen i opłat za ich korzystanie i za usługi komunalne świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.
2012 1824 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XV/30/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy
2012 1825 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/229/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/195/2012 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2012 1826 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVII/142/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ożarów na 2012 rok.
2012 1827 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie.
2012 1828 2012-06-19 Porozumienie Porozumienie nr .........../2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 maja 2012r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w sprawie powierzenia zadań należących do kompetencji Wojewody Świętokrzyskiego
2012 1829 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach
2012 1830 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/231/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2011 rok.
2012 1831 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/235/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2012 1832 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XX/171/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2012 rok.
2012 1833 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr 27/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1834 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXII/97/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1835 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXI/123/2012 Rady Gminy Mirzec z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2012 rok.
2012 1836 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/54/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2012 1837 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/57/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.
2012 1838 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XX/126/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1839 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/230/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2011 rok.
2012 1840 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1841 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/12 Rady Gminy Łagów z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2012 rok
2012 1842 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/12 Rady Gminy Łagów z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łagów.
2012 1843 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/12 Rady Gminy Łagów z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łagów.
2012 1844 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowy w Nagłowicach
2012 1845 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr 41/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie Zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Zagnańsk
2012 1846 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr 46/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Zespołowi Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku
2012 1847 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr 52/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zagnańsk
2012 1848 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XX / 105 / 2012 Rady Gminy Łoniów z dnia 24 maja 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2012 rok
2012 1849 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XVI/176/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 r.
2012 1850 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXV/136/12 Rady Gminy w Łagowie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2012 rok
2012 1851 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XV/84/2012 Rady Gminy Gowarczów z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gowarczów za 2011 rok
2012 1852 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XV/87/2012 Rady Gminy Gowarczów z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 1853 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/81/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 1854 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XII/69/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2012 roku
2012 1855 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2012 roku
2012 1856 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok
2012 1857 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/288/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego
2012 1858 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr 123/XX/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 11 maja 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2012 rok
2012 1859 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr 128/XXI/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2012 rok
2012 1860 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXV/172/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2012 rok
2012 1861 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/112/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2012 rok
2012 1862 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XIX/127/12 Rady Gminy Masłów z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2012 1863 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XX/140/12 Rady Gminy Masłów z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2012 1864 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011rok.
2012 1865 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/50/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 1866 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 1867 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr 14/XIX/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mniów
2012 1868 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 10 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Chmielniku
2012 1869 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XIX/125/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 7 maja 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojno na rok 2012”
2012 1870 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XVII/178/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie nr III/20/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Pawłów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2012 1871 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XVI/182/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 14 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmującego część terenu sołectwa Mzurowa i teren sołectwa Szczepanów.
2012 1872 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr 219/XXX/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r.
2012 1873 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XX/121/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.
2012 1874 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr 25/XX/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 1875 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2012 rok.
2012 1876 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XX/136/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1877 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1878 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XVII/139/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie:uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ożarów w 2012 roku
2012 1879 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/546/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 14 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 rok
2012 1880 2012-06-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2012 Wójta Gminy Brody z dnia 7 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1881 2012-06-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/1/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 24 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1882 2012-06-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1883 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/175/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/125/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji dla spółek wodnych, działających na terenie Gminy Sandomierz, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań.
2012 1884 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/178/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 maja 2012r. w sprawie udzielenia przez miasto Sandomierz w 2012 roku pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu w postaci Przekazania wydawnictw książkowych dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach – Filia w Sandomierzu.
2012 1885 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/179/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 maja 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację w 2012 roku zadania: utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz na wykonanie przez Biuro Wystaw Artystycznych projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej "Porównania".
2012 1886 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/180/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.
2012 1887 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/181/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok.
2012 1888 2012-06-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 25 czerwca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łopuszno przeprowadzonych w dniu 24 czerwca 2012 r.
2012 1889 2012-06-26 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 28 lutego 2012r. Gmina Starachowice, reprezentowaną przez Sylwestra Kwietnia - Zastępcę Prezydenta Miasta, a Gminą Bodzentyn, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn - Stanisława Marka Kraka
2012 1890 2012-06-26 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Wójta Gminy Brody z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zapewnienia obsługi informatycznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
2012 1891 2012-06-26 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Wójta Gminy Mirzec Zawarte w dniu 28 marca 2012 roku w Starachowicach pomiędzy: Gminą Starachowice, reprezentowaną przez Sylwestra Kwietnia – Zastępcę Prezydenta Miasta, Gminą Mirzec, reprezentowaną przez Wójta Gminy Mirzec Marka Kukiełkę
2012 1892 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr I/03/2012 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU KIELECKIEGO W ZLEWNI GÓRNEJ NIDY z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2012 rok
2012 1893 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr II/01/2012 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU KIELECKIEGO W ZLEWNI GÓRNEJ NIDY z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Związku w 2012 roku
2012 1894 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/55/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Miejskie" z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Aptecznej 7
2012 1895 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/56/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie miasta Skarżyska -Kamiennej
2012 1896 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr V/4/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: rozwiązania Komunalnego Przedsiębiorstwa Usługowo Remontowego "KomPUR" Sp. z o.o. w Starachowicach
2012 1897 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr V/6/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Starachowicach
2012 1898 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XIX/177/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2012 1899 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XX /168/2012 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu jednostki organizacyjnej Gminy Włoszczowa
2012 1900 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/141/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 maja 2012r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zniżek w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia przypadków , w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunków i trybu tego obniżenia, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów ,zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ćmielów.
2012 1901 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/241/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie utworzenia straży miejskiej
2012 1902 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XX/188/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Kazimierza Wielka i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
2012 1903 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2003r. Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutu gminy (Dz. Urz. Woj. Św. z 2003 r. Nr 65, poz,.711, zm. z 2004 r. Nr 185, poz. 2524, zm. z 2010 r. Nr 299, poz. 3099)
2012 1904 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/38/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy
2012 1905 2012-06-27 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 29 marca 2012r. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK
2012 1906 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVI/115/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 1907 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVI/116/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasocin w 2012 roku.
2012 1908 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/135/12 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2012 1909 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/136/12 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Kart Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Krasocin.
2012 1910 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/138/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 16 maja 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Krasocin.
2012 1911 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XV/80/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2012 rok
2012 1912 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2012 rok
2012 1913 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XX/127/2102 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej finansowania lub dofinansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną ze środków budżetu powiatu stanowiących wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska
2012 1914 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XX/129/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2012 1915 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIII / 164 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012r.
2012 1916 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIII / 165 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012r.
2012 1917 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr 39/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1918 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr 57/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1919 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr 65/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1920 2012-06-28 Postanowienie Postanowienie nr 1/2012 Przewodniczącego Rady Gminy Górno z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2012 1921 2012-06-28 Postanowienie Postanowienie nr 2/2012 Przewodniczącego Rady Gminy Górno z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2012 1922 2012-06-28 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 marca 2012r. Do Porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2011 roku w Kielcach pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2012 1923 2012-06-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.37.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVIII/173/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Nadbrzezie” na obszarze miasta Sandomierz
2012 1924 2012-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego.
2012 1925 2012-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego.
2012 1926 2012-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ćmielowie w Okręgu Wyborczym Nr 9.
2012 1927 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXI/111/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 rok.
2012 1928 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XIII/84/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok
2012 1929 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XIII/86/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 22 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2012 rok
2012 1930 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.
2012 1931 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę własną Nr XV/108/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 1932 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2012 rok
2012 1933 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXI.27.2012 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2012 r.
2012 1934 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXI.36.2012 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Opatowskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym
2012 1935 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII/123/11 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej
2012 1936 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XIV/37/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1937 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XIV/40/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania