Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Maj 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 1299 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2012 rok
2012 1300 2012-05-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 772/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 8 lutego 2012r.
2012 1301 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVI/206/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.
2012 1302 2012-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2012 Wójta Gminy Radków z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2012 r.
2012 1303 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1304 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XXII/94/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 1305 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XV/98/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 30 marca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1306 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok
2012 1307 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Chmielnik przez inne niż Gmina Chmielnik osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż Gmina Chmielnik osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 1308 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVII/137/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok
2012 1309 2012-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 1 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1310 2012-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1311 2012-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1312 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/12 Rady Gminy Brody z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 191 i 1227, położonych w miejscowości Brody z przeznaczeniem na cele budowenictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
2012 1313 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/12 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 134/1, położonej w miejscowości Brody z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
2012 1314 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 19 marca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sędziszów oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń gminy Sędziszów na lata 2012 - 2016
2012 1315 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr 15/II/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na terenie Gminy Suchedniów w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 1316 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVI/199/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012r. w sprawie targowisk miejskich i pasażu uzdrowiskowego.
2012 1317 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVI/210/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Busko-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2012 1318 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr III/9/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: : zmiany Uchwały Nr XIII/2/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności Gminy Starachowice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Starachowice z tytułu należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2012 1319 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVI/75/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt „ Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Skalbmierz”
2012 1320 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XII/6/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 16 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z gminnej hali sportowej w Kluczewsku
2012 1321 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XII/7/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 16 marca 2012r. w sprawie regulaminu najmu pomieszceń w szkołach na terenie Gminy Kluczewsko
2012 1322 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XII/10/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1323 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX/137/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 19 marca 2012r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Sędziszów oraz zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń gminy Sędziszów
2012 1324 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XXI/200/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2012 1325 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XXI/210/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Staszów.
2012 1326 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XII/24/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1327 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XII/27/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony i zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Nowa Słupia na 2012 rok”
2012 1328 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XII/29/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III / 30 / 09 Rady Gminy w Nowej Słupi z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za pobór tej opłaty.
2012 1329 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVI/137/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 2 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
2012 1330 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XX/157/12 Rady Gminy Morawica z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Morawica
2012 1331 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/236/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
2012 1332 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXVII/156/2009 z dnia 4.02.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Mirzec zmienionej Uchwałą Rady Gminy w Mircu Nr XXVIII/163/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Mirzec.
2012 1333 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mirzec oraz warunków i zasad korzystania z nich.
2012 1334 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVI/153/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 1 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca rekreacyjnego „zalew” oraz wydania przepisów porządkowych.
2012 1335 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/489/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości będących w trwałym zarządzie Kieleckiego Parku Technologicznego
2012 1336 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 9 marca 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2012 1337 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIV/124/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 1338 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XXII/ 103/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 8 marca 2012r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi oraz stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w zasobie Gminy Szydłów
2012 1339 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XXI/17/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 marca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bodzechów oraz warunków i zasad korzystania z nich
2012 1340 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XXI/18/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie
2012 1341 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XX/131/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 12 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Nowym Korczynie Nr XVI/109/2011 z dnia 19 grudnia 2011r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku.
2012 1342 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 6 marca 2012r. w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Radków.
2012 1343 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 6 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Radków na lata 2012-2016”.
2012 1344 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koprzywnica oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2012 1345 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gmina Koprzywnica.
2012 1346 2012-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Stąporkowie w Okręgu Wyborczym Nr 1.
2012 1347 2012-05-11 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 585/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 9 listopada 2011r.
2012 1348 2012-05-11 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 586/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 9 listopada 2011r.
2012 1349 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2012 rok
2012 1350 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XV/94/2012 Rady Gminy Sadowie z dnia 7 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowie w 2012 roku
2012 1351 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/134/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 12 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Korczyn
2012 1352 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/504/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2012r. w sprawie określenia na 2012 rok programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2012 1353 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVII/113/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 21 marca 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2012 1354 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVII/114/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Baćkowice
2012 1355 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVII/115/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baćkowice
2012 1356 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2012r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2012r.
2012 1357 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVII/20/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Daleszyce w 2012 roku
2012 1358 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVII/21/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/88/2007 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30.10.2007 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach.
2012 1359 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVII/22/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
2012 1360 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVII/24/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 1361 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIII/89/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 1362 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bieliny na rok 2012”.
2012 1363 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 12.II.2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulica Bodzentyńską, rzeką Kamionką i zalewem "Śródmiejskim" na obszarze miasta Suchedniów.
2012 1364 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 13.II.2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Nr II miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulica Bodzentyńską, rzeką Kamionką i zalewem "Śródmiejskim" na obszarze miasta Suchedniów.
2012 1365 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVI/81/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 19 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia "Programu opieki i zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz w roku 2012„
2012 1366 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2012 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kunów na lata 2012 - 2016
2012 1367 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVI/140/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów w 2012 roku.
2012 1368 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 12/ 97 / 12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zaliczenia na terenie gminy Małogoszcz dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2012 1369 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 12/101/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Małogoszcz w 2012r.
2012 1370 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Połaniec.
2012 1371 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr III/8/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VI/17/2008 z dn. 23.06.2008 r. w sprawie zasad systemu taryfowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej w mieście Starachowice oraz opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w mieście Starachowice.
2012 1372 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2012 roku.
2012 1373 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/162/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wodzisław w 2012 roku.
2012 1374 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXI/17/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski
2012 1375 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXI/27/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2012 1376 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawichost w 2012 roku.
2012 1377 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 14/II/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Suchedniów na lata 2012-2016” oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2012 1378 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/132/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bałtów w 2012 roku.
2012 1379 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/135/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/43/2003 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 marca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bałtów.
2012 1380 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXII/99/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dwikozy w 2012 roku.
2012 1381 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojciechowice w 2012r.
2012 1382 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwaniska
2012 1383 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XXI/185/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pińczów
2012 1384 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/102/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi
2012 1385 2012-05-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Marszałka Województwa z dnia 2 stycznia 2012r.
2012 1386 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/127/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w Chmielniku
2012 1387 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/169/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów.
2012 1388 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XXI/207/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr IX/64/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Staszów.
2012 1389 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XXI/208/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów, sposobu ustalenia opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów uprawnienia o stanowieniu ich wysokości
2012 1390 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 5 marca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bejsce, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2012 1391 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr RG - XVIII / 143 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr RG- XIV/113/11 Rady Gminy Sitkówka- Nowiny z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Perła” Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagrodach w celu przekształcenia w samorządową instytucję kultury i utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Zagrodach
2012 1392 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2012 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gowarczów w 2012r.
2012 1393 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XXII/154/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/71/11 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Ostrowieckiego przez inne niż Powiat Ostrowiecki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 1394 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XV/126/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012 1395 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XV/132/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2012 roku
2012 1396 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/20/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2012 rok
2012 1397 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVII/140/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 1398 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVII/141/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przeniesień w planie wydatków w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 1399 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVII/142/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno – prawny, przypadających Gminie Tuczępy oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2012 1400 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVII/144/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia "Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczępy w 2012 r"
2012 1401 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVII/146/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/86/2004 Rady Gminy Tuczępy z dnia 23 lipca 2004 r., w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej w Gminie Tuczępy
2012 1402 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów z oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Wiślica.
2012 1403 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/161/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki i osady dowożone do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Jurkowie.
2012 1404 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/97/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 rok.
2012 1405 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/100/2012 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 1406 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2012 Rady Gminy Mirzec z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirzec”.
2012 1407 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/176/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok
2012 1408 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XV/169/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Końskie w 2012 roku
2012 1409 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fałków w 2012r”.
2012 1410 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2012 rok.
2012 1411 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/95/2012 z dnia 14.02.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2012 rok.
2012 1412 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2012 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 1413 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2012 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie
2012 1414 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2012 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie im. Ireny Mrożewskiej w Nagłowicach
2012 1415 2012-05-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 14 maja 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Stopnicy przeprowadzonych w dniu 13 maja 2012 r.
2012 1416 2012-05-15 Porozumienie Porozumienie nr 155/2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 maja 2012r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką- Korubą, zwanym dalej „Powierzającym” a Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty w Kielcach Małgorzatą Muzoł, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań w zakresie udzielenia upoważnienia do dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej (SIO)
2012 1417 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XII/71/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/191/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2012 1418 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIX/120/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Opatowiec"
2012 1419 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatowiec na lata 2012 -2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2012 1420 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok
2012 1421 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2012 1422 2012-05-16 Aneks Aneks nr 1 Starosty Sandomierskiego z dnia 7 marca 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 16.02.2011 pomiędzy Starostą Sandomierskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św.
2012 1423 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr 9/XVIII/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Mniów
2012 1424 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII /126/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1425 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ośrodków Zdrowia w Górnie
2012 1426 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/110/2012 zatwierdzającej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Górnie na rok 2012.
2012 1427 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Nr 11/2012 Wójta Gminy Górno z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie określenia inkasenta podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w sołectwie Krajno - Parcele
2012 1428 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Górno
2012 1429 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Górno”
2012 1430 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Górno
2012 1431 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia prowadzonego przez Gminę Górno Gminnego Przedszkola w Cedzynie.
2012 1432 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XX/90/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąchock w 2012 roku”
2012 1433 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII / 92 / 2012 Rady Gminy Łoniów z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2012 rok
2012 1434 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/28/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.
2012 1435 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/104/2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2012 rok
2012 1436 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 106/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok
2012 1437 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXI/141/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2012 rok
2012 1438 2012-05-17 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-3(40)/2011/2012/18682/II/MN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 maja 2012r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PIŃCZOWIE z siedzibą w Pińczowie, ul. Batalionów Chłopskich 173
2012 1439 2012-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr RG. 0151. 85. 2012 Wójta Gminy Łoniów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 1440 2012-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr RG. 0151. 92. 2012 Wójta Gminy Łoniów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 1441 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XIX / 94 / 2012 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2012 rok
2012 1442 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XIX / 97 /2012 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łoniów w 2012 roku.
2012 1443 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XIX / 98 / 2012 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łoniów na lata 2012-2015”
2012 1444 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XV / 100 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie Zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Kościelny na terenie gminy Miedziana Góra
2012 1445 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2012 rok
2012 1446 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XX/130/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy w Obrazowie Nr.XIX/126/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku.
2012 1447 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XX/131/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2012 rok
2012 1448 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2012 rok
2012 1449 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XX/113/2012 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1450 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXI/123/2012 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1451 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXI/134/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Tarłów, za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
2012 1452 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr II/12/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie współdziałania Gminy Bodzentyn w realizacji zadania publicznego: utrzymanie systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
2012 1453 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr II/13/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie stanowiącym załącznik Uchwały Nr IV/18/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 kwietnia 2010 r.
2012 1454 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr II/15/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Bodzentyn
2012 1455 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXII/121/12 Rady Gminy Łagów z dnia 31 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2012 rok
2012 1456 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XV/117/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok
2012 1457 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XV/120/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strawczyn na lata 2012 - 2017
2012 1458 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XV/121/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Strawczyn
2012 1459 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2012 rok.
2012 1460 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XIX/123/12 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2012
2012 1461 2012-05-18 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2012 Wójta Gminy Bogoria z dnia 6 kwietnia 2012r. roczne z wykonania budżetu gminy Bogoria za 2011 rok
2012 1462 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/326/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 1463 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/327/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 1464 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/328/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 1465 2012-05-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 29 marca 2012r. z wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2011 rok.
2012 1466 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr 7/XVIII/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mniów.
2012 1467 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2012 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 1468 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2012 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Bębnów, gmina Gowarczów
2012 1469 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XVI / 108 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 21 marca 2012r. w sprawie dotacji przyznawanych publicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne
2012 1470 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XVI / 112 / 2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 21 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulicy w sołectwie Ćmińsk Rządowy gm. Miedziana Góra
2012 1471 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XVI / 113 / 2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 21 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Ćmińsk Rządowy gm. Miedziana Góra
2012 1472 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XVI / 114 / 2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 21 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulicy w sołectwie Kostomłoty Drugie gm. Miedziana Góra
2012 1473 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr 102/XVIII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 1474 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr 103/XVIII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Oleśnica.
2012 1475 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr 104/XVIII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2012 rok
2012 1476 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/501/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Kielce publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2012 1477 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/502/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce.
2012 1478 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XVI/159/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
2012 1479 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/180/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r.
2012 1480 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/182/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/157/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego.
2012 1481 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/183/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stąporków w 2012 roku.
2012 1482 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/185/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stąporków na lata 2012-2016”.
2012 1483 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XIX/191/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r.
2012 1484 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XXI/211/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Staszów na rok 2012.
2012 1485 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XIV/119/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 1486 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr 32/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 maja 2012r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr XIV/119/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 1487 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XIV/121/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012 - 2016 i zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skłąd mieszkaniowego zasobu gminy
2012 1488 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XIV/123/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Klimontów, udostępnionych dla operatrów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2012 1489 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XIV/124/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy Klimontów
2012 1490 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XIV/125/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2012 1491 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XIV/126/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXX/227/09
2012 1492 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XIV/127/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie gminy Klimontów w 2012 roku
2012 1493 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr 187/XXIV/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r.
2012 1494 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr 191/XXV/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 15 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r.
2012 1495 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XXV/26/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/50/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Staszowskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym
2012 1496 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XIV / 92 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedziana Góra na 2012 rok
2012 1497 2012-05-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2012 Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 17 maja 2012r. w sprawie w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2012 1498 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 105/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości SZYDŁÓW na terenie gminy SZYDŁÓW
2012 1499 2012-05-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.31.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2012r. stwierdzam nieważność części uchwały Nr XXIII/105/2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szydłów na terenie gminy Szydłów
2012 1500 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2012 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia innym powiatom prowadzenia zadania publicznego w zakresie umieszczania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Jędrzejowskiego w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych prowadzonych przez inne powiaty
2012 1501 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XIV/114/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1502 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 194/XXVI/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 26 marca 2012r. w sprawie: nadania statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chęcinach
2012 1503 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 201/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 rok
2012 1504 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 1505 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 1506 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XXII/187/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 1507 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 955/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2012r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 i załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. w sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego, zmienionej Uchwałą Nr 1669/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2009r., zmienionej Uchwałą Nr 2037/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2009r., zmienionej Uchwałą Nr 2065/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2009r., zmienionej Uchwałą Nr 2882/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2010r., zmienionej Uchwałą Nr 541/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2011r.
2012 1508 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 marca 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Nagłowice w 2012r.
2012 1509 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek Mikołaja Reja” w Nagłowicach
2012 1510 2012-05-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr : PNK.I. 4131.46.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. stwierdza się nieważność § 1. uchwały Nr XVIII/112/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek Mikołaja Reja" w Nagłowicach w części dotyczącej wprowadzenia zmiany polegającej na dodaniu § 6 pkt 19 Statutu Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek Mikołaja Reja" w Nagłowicach stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/207/2005 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek Mikołaja Reja" w Nagłowicach
2012 1511 2012-05-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4131. 33 .2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 kwietnia 2012r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XVIII/148/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszczowa
2012 1512 2012-05-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.40.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2012r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XVII/129/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 6 marca 2012. w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Czarnocin
2012 1513 2012-05-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 21 maja 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Skarżysko Kościelne przeprowadzonych w dniu 20 maja 2012 r.
2012 1514 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/112/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1515 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/115/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 23 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów osiedli i sołectw Gminy Koprzywnica .
2012 1516 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/116/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 23 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia zasad korzystania z obiektów sportowych, będących własnością Gminy Koprzywnica
2012 1517 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/117 /2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 23 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia opłat za korzystanie z hali sportowej i sal gimnastycznych przy szkołach na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica
2012 1518 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr 28/III/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie ustanowienia nagrody honorowej “Zasłużony dla Miasta i Gminy Suchedniów”.
2012 1519 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2012 Rady Gminy Brody z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1520 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2012 Rady Gminy Brody z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1521 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2012 Rady Gminy Brody z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2012
2012 1522 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2012 Rady Gminy Brody z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami na lata 2012-2015
2012 1523 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/96/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 2 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/89/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2012 rok
2012 1524 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XX /97 /2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 2 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Waśniowie Nr XIV/74/2004 z dnia 25 lutego 2004 roku dotyczącej poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1525 2012-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Oleśnicy w Okręgu Wyborczym Nr 7.
2012 1526 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr VI/23/2011 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2011
2012 1527 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/9/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Pierzchnica
2012 1528 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/12/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2012 1529 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 15 marca 2012r. w sprawie : określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oksa w 2012 roku.
2012 1530 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XXI/24/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIV/97/2011 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2012 1531 2012-05-24 Aneks Aneks nr 1 Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 marca 2012r. do Porozumienia z dnia 23.02.2012 roku w sprawie: przejęcia przez Gminę Skarżysko-Kamienna w 2012 roku realizacji zadania poelegającego na utrzymaniu terenów zieleni miejskiej w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
2012 1532 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XV/116/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1533 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Wólce
2012 1534 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1535 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XX/119/2012 Rady Gminy Mirzec z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXVII/156/2009 z dnia 4.02.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Mirzec, zmienionej Uchwałą Rady Gminy w Mircu Nr XXVIII/163/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Mirzec.
2012 1536 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr RG - XVIII / 144 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2012 r.
2012 1537 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
2012 1538 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Opatów
2012 1539 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr RG - XIX / 147 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2012 r.
2012 1540 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XXV/162/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok
2012 1541 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XXV/164/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/148/2000 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 września 2000 roku w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przyznania zwolnień od obowiązku ich realizacji dla nauczycieli którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów i logopedów.
2012 1542 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XXV/165/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Połaniec
2012 1543 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XXV/166/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/240/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
2012 1544 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XIX/147/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
2012 1545 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/110/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu starachowickiego.
2012 1546 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr III/10/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/47/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej  z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Ruda Maleniecka
2012 1547 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XX/196/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r.
2012 1548 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XX/197/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r.
2012 1549 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1550 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/30/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2012r.
2012 1551 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2012
2012 1552 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/160/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2012 roku
2012 1553 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr 24/III/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów.
2012 1554 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XVII/218/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2012 1555 2012-05-25 Sprawozdanie Sprawozdanie nr FB.3035.1.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 27 marca 2012r. Informacja w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2011 rok
2012 1556 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XXII/160/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2012 rok
2012 1557 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2012 rok
2012 1558 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2012 rok
2012 1559 2012-05-25 Zarządzenie Zarządzenie nr RG. 0151. 97. 2012 Wójta Gminy Łoniów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 1560 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr IV/2/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok
2012 1561 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XX/145/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok
2012 1562 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XX/146/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 1563 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XX/147/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok
2012 1564 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XX/148/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 1565 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XX/149/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 1566 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę własną Nr XV/108/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 1567 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XXI/150/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na prowadzenie szkół publicznych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 1568 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XXI/152/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2012 rok
2012 1569 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1570 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XX/168/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany Załącznika do Uchwały Nr XI/91/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w zespole, szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2012 1571 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr 107/XIX/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2012r. W sprawie uchylenia uchwały Nr 102/XVIII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 1572 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr 108/XIX/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2012r. W sprawie uchylenia uchwały Nr 103/XVIII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Oleśnica.
2012 1573 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr 111/XIX/2012 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 96/XVII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu  Gminy Oleśnica, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie, na lata 2011-2014, (z uwzględnieniem perspektywy do 2032r.)"
2012 1574 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr 113/XIX/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2012r. W sprawie przystąpienia Gminy Oleśnica do projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działania 7.1. Poddziału 7.1.1 ,, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej’’.
2012 1575 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr 116/XIX/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2012 rok
2012 1576 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr 119/XIX/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia” Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt’ na terenie Gminy Oleśnica”.
2012 1577 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XIX/150/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 marca 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1578 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XVI/167/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Pawłów w 2012 roku.
2012 1579 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr III/6/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy w Rudzie Malenieckiej.
2012 1580 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr III/8/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ruda Maleniecka w 2012r.”
2012 1581 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr III/17/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Ruda Maleniecka oraz zamieszkałych na terenie Gminy Ruda Maleniecka.
2012 1582 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
2012 1583 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIX / 141 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok
2012 1584 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/13/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej– Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku
2012 1585 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/15/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 1586 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/17/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Kluczewsko
2012 1587 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/18/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1588 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.
2012 1589 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIX/343/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 1590 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIX/344/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 1591 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIX/345/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 1592 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XVII/163/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały NR XIII/132/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej – Zakładu Komunalnego w Sandomierzu
2012 1593 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XVII/164/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2012r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o. zarządzania i administrowania budynkami i lokalami będącymi własnością Gminy Sandomierz.
2012 1594 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XVII/165/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.
2012 1595 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XVII/166/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok.
2012 1596 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XVII/168/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat oraz określania zasad sporządzania umów dotyczących wynajmu i dzierżawy gruntów oraz pomieszczeń lub ich części w obiektach sportowo – rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
2012 1597 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XVII/169/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i zasad zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów sportowo – rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
2012 1598 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XVII/170/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu
2012 1599 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XVII/171/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta na 2012r.
2012 1600 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XVII/172/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.
2012 1601 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XVII/82/2012 Rady Gminy Oksa z dnia 15 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oksa
2012 1602 2012-05-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.41.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XII/70/2012 Rady Gminy Łopuszno z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Łopuszno na lata 2012- 2016”.
2012 1603 2012-05-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.43.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/181/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2012 1604 2012-05-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK. I.4131.44.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/97/12 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia w roku 2012
2012 1605 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIV/101/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 2012 rok
2012 1606 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XV/105/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 1607 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr 163/XX/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej
2012 1608 2012-05-30 Informacja Informacja Starosty Starachowickiego z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie operatów opisowo-kartograficznych ewidencji budynków i lokali dla obrębów:Jabłonna, Kuczów, Styków gm. Brody oraz obrębów: Dąbrowa, Kałków, Godów, Pawłów gm. Pawłów
2012 1609 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 5 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/63/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1610 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XV/106/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 1611 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr 34/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 maja 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XV/106/2012 r. Rady Gminy Bejsce z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1612 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr 13/105/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa lipa drobnolistna uznanego za pomnik przyrody.
2012 1613 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzewa klon zwyczajny uznanego za pomnik przyrody
2012 1614 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012.
2012 1615 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XV/171/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sobków na lata 2012 - 2016
2012 1616 2012-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.45.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 maja 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/142/2012 Rady Gminy Lipnik z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnik
2012 1617 2012-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.30.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 maja 2012r. stwierdzająca nieważność uchwały Nr XX/122/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 lutego 2012r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatóww rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego
2012 1618 2012-05-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1619 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XX/113/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1620 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XIX/156/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/120/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2011r.
2012 1621 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XIX/159/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2012 rok.
2012 1622 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII/122/11 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 1623 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie utworzenia Targowiska w gminie Kunów oraz nadania regulaminu targowiska
2012 1624 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XIX/148/2012 Rady Gminy Górno z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1625 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XIX/153/2012 Rady Gminy Górno z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Górno.
2012 1626 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVI / 110 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1627 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XXII/216/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2012 1628 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XXII/218/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 22 października 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie
2012 1629 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2012 rok
2012 1630 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ossala
2012 1631 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mucharzew
2012 1632 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niekrasów
2012 1633 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Strużki
2012 1634 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szwagrów
2012 1635 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niekurza
2012 1636 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Matiaszów
2012 1637 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tursko Wielkie
2012 1638 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzcianka
2012 1639 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzcianka - Kolonia
2012 1640 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bukowa
2012 1641 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Suchowola
2012 1642 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pliskowola
2012 1643 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Długołęka
2012 1644 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kąty
2012 1645 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/149/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipnik
2012 1646 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Sworoń