Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Lipiec 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 1867 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr 67/VIII/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu.
2011 1868 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 maja 2011r. w sprawie nadania Technikum Nr 2 w Starachowicach przy ul. 1 Maja 4 imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego.
2011 1869 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/72/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z terenów rekreacyjno - wypoczynkowych położonych w miejscowości Sielpia
2011 1870 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/58/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze miasta i gminy Sędziszów oraz zapewnienia im dalszej opieki.
2011 1871 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sędziszów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz ttrybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 1872 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie
2011 1873 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr Nr IX/64/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2011 rok
2011 1874 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/65/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2011 rok
2011 1875 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr 24/VIII/11 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1876 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/63/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1877 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2011 rok.
2011 1878 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego od nieruchomości w drodze inkasa oraz określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1879 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej .
2011 1880 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilczyce oraz ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wilczyce i granic ich obwodów.
2011 1881 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/36/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1882 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 maja 2011r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach pomocy materialnej dla uczniów
2011 1883 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr 52/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Daleszyce
2011 1884 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/48/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
2011 1885 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
2011 1886 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Opatów.
2011 1887 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/53/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów
2011 1888 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania .
2011 1889 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr X/93/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2008 – 2032”.
2011 1890 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr X/36/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 1891 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr X/38/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dwikozy.
2011 1892 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr VII/61/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
2011 1893 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr VII/ 63 /11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłów za 2010 rok
2011 1894 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/131/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie przekształcenia Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez likwidację Oddziału Neurologii
2011 1895 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/132/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie likwidacji aglomeracji Opatowiec
2011 1896 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/133/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-Szydłowieckie
2011 1897 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/139/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok.
2011 1898 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/140/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok.
2011 1899 2011-07-05 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 7/2011 Starosty Skarżyskiego z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Skarżysku-Kamiennej na kadencję 2011-2015
2011 1900 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/40/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.
2011 1901 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/42/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 we Włoszczowie
2011 1902 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu powiatu pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia korzystania ze środowiska.
2011 1903 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr X/55/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 maja 2011r. w sprawie uchwalenia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec"
2011 1904 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr XI/80/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Połaniec".
2011 1905 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2011 rok
2011 1906 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VI/42/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze śrokdów specjalnego funduszu na nagrody stanowiacych co najmniej 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych
2011 1907 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VI/53/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 1908 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/29/11 Rady Gminy Stopnica z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Strzałkowie
2011 1909 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/30/11 Rady Gminy Stopnica z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Czyżowie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy
2011 1910 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/31/11 Rady Gminy Stopnica z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Smogorzowie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy
2011 1911 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/38/11 Rady Gminy Stopnica z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Stopnica dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku
2011 1912 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/39/11 Rady Gminy Stopnica z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1913 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/44 /11 Rady Gminy Stopnica z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1914 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok
2011 1915 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/43/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
2011 1916 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
2011 1917 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie
2011 1918 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1919 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt
2011 1920 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2011 1921 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr 23 / V /2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2011
2011 1922 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr 25/V/2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie Gminy Suchedniów
2011 1923 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr IX / 40 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 3 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie.
2011 1924 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr IX / 41 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bodzechów.
2011 1925 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr IX / 42 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Bodzechów
2011 1926 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr IX / 44 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Bodzechów przez inne niż Gmina Bodzechów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2011 1927 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr IX / 48 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok.
2011 1928 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr IX / 50 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Bodzechów
2011 1929 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr IX/29/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1930 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/36/11 Rady Gminy Secemin z dnia 26 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Woli Czaryskiej
2011 1931 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/39/11 Rady Gminy Secemin z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011 1932 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/29/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2011 rok
2011 1933 2011-07-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/11 Wójta Gminy Kije z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Gminy Kije 2010 rok
2011 1934 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2011 1935 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr X/68/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2011 1936 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr X/69/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Opiekuńczo- Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim
2011 1937 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr X/71/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 1938 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr X/72/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1939 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr X/73/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2011 1940 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr X/90/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.
2011 1941 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr X/91/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dróg gminnych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
2011 1942 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
2011 1943 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr X/97/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.
2011 1944 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/74/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 1945 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/75/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 1946 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/76/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego na terenie gminy Stąporków
2011 1947 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/78/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 1948 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/79 /2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole prowadzone przez Gminę Stąporków
2011 1949 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/80/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r
2011 1950 2011-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej w Okręgu Wyborczym Nr 3.
2011 1951 2011-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Skarżysko Kościelne w Okręgu Wyborczym Nr 6.
2011 1952 2011-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 84/2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czarnocinie w Okręgu Wyborczym Nr 14.
2011 1953 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/45/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2011
2011 1954 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/49/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 maja 2011r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej
2011 1955 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/50/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 maja 2011r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej
2011 1956 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/53/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej
2011 1957 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/57/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 maja 2011r. w sprawie nadania statutu Muzeum Historyczno-Archeologicznemu w Ostrowcu Świętokrzyskim
2011 1958 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Opatów
2011 1959 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr 29/V/2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Suchedniów - "Gazociąg I".
2011 1960 2011-07-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uzupełnienia rejestru placówek opiekuńczo wychowawczych i ośrodków adopcyjno- wychowawczych funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego
2011 1961 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/32/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2011 1962 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr II/18/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Bodzentyn.
2011 1963 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr 54/IX/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r.
2011 1964 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/36/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 1965 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/38/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie przyznawania usług opiekuńczych, zasad ustalania i trybu pobierania opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi na terenie Gminy Krasocin.
2011 1966 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/39/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2011 1967 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VII /43/ 2011 Rady Gminy Krasocin z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Krasocin.
2011 1968 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2011 1969 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VIII/47/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 13 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 1970 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VIII/51/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 13 maja 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród nauczycielom gimnazjów, szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krasocin.
2011 1971 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VIII/52/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 13 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2011 r.
2011 1972 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 13 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VI/30/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krasocin.
2011 1973 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/61/2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 10 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1974 2011-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2011 Wójta Gminy w Brodach z dnia 4 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1975 2011-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2011 Wójta Gminy w Brodach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1976 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr XI/235/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 9 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok
2011 1977 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr XI/240/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 9 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.
2011 1978 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr XI/241/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 9 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kielce miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2011 1979 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr Nr XI/246/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kielce
2011 1980 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr XI/247/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie przyznania prawa pierwszeństwa w nabywaniu budynków mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Kielce, w których znajduje się jeden lokal mieszkalny
2011 1981 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr XIII/88/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1982 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr XIII/89/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2011 1983 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr XIII/90/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
2011 1984 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Raków z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011 1985 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VII/60/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 maja 2011r. w sprawie : zmian w Statucie Gminy Ożarów.
2011 1986 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VII/61/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 maja 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów w granicach sołectw Lasocin – Szymanówka.
2011 1987 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VII/63/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 1988 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/53/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2011 rok.
2011 1989 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/57/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2011 1990 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/59/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Włoszczowa
2011 1991 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/65/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
2011 1992 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/56/11 Rady Gminy Łagów z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2011 rok
2011 1993 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2011 roku
2011 1994 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr 26/IX/11 Rady Gminy w Mniowie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2011 1995 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010r.
2011 1996 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowy Korczyn.
2011 1997 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Nowy Korczyn i jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilno – prawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2011 1998 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 674/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Skarżysko-Kamienna reprezentowaną przez Pana Romana Wojcieszek - Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2011 1999 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 675/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Busko-Zdrój reprezentowaną przez Pana Waldemara Sikorę - Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2011 2000 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 676/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Chmielnik reprezentowaną przez Pana Jarosława Zatorskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2011 2001 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 677/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Daleszyce reprezentowaną przez Pana Wojciecha Furmanka - Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2011 2002 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 678/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Działoszyce reprezentowaną przez Pana Zdzisława Leks - Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2011 2003 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 679/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Kazimierza Wielka reprezentowaną przez Pana Waldemara Trzaskę - Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2011 2004 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 680/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Końskie reprezentowaną przez Pana Michała Cichockiego - Burmistrza Miasta i Gminy Końskie zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2011 2005 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 681/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Koprzywnica reprezentowaną przez Pana Marka Jońcę - Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2011 2006 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 682/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Małogoszcz reprezentowaną przez Pana Jana Głogowskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2011 2007 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 683/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Opatów reprezentowaną przez Pana Andrzeja Chanieckiego - Burmistrza Miasta i Gminy Opatów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2011 2008 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 684/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Ożarów reprezentowaną przez Pana Marcina Majcher - Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2011 2009 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 685/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sędziszów reprezentowaną przez Pana Wacława Szarka - Burmistrza Miasta i Gminy Sędziszów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2011 2010 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 686/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Skalbmierz reprezentowaną przez Pana Michała Markiewicza - Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2011 2011 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 687/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Stąporków reprezentowaną przez Panią Dorotę Łukomską - Burmistrza Miasta i Gminy Stąporków zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2011 2012 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 688/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Włoszczowa reprezentowaną przez Pana Bartłomieja Dorywalskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Włoszczowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2011 2013 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 689/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Zawichost reprezentowaną przez Pana Tomasza Siwka - Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2011 2014 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 690/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bliżyn reprezentowaną przez Pana Mariusza Walachnię - Wójta Gminy Bliżyn zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2011 2015 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 691/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bogoria reprezentowaną przez Pana Władysława Brudek - Wójta Gminy Bogoria zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2011 2016 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 692/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Brody reprezentowaną przez Pana Andrzeja Przygodę - Wójta Gminy Brody zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2011 2017 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 693/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Dwikozy reprezentowaną przez Pana Marka Łukaszek - Wójta Gminy Dwikozy zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2011 2018 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 694/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Gnojno reprezentowaną przez Panią Jolantę Stachowicz - Wójta Gminy Gnojno zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2011 2019 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 695/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Górno reprezentowaną przez Pana Przemysława Łysaka - Wójta Gminy Górno zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2011 2020 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 696/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Górno reprezentowaną przez Pana Przemysława Łysaka - Wójta Gminy Górno zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2011 2021 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 697/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Klimontów reprezentowaną przez Pana Ryszarda Bień - Wójta Gminy Klimontów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2011 2022 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 698/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Kluczewsko reprezentowaną przez Pana Rafała Pałkę - Wójta Gminy Kluczewsko zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2011 2023 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 699/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Nowa Słupia reprezentowaną przez Pana Wiesława Gałkę - Wójta Gminy Nowa Słupia zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2011 2024 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 700/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Nowy Korczyn reprezentowaną przez Pana Pawła Zagaja - Wójta Gminy Nowy Korczyn zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2011 2025 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 701/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Obrazów reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Tworka - Wójta Gminy Obrazów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2011 2026 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 702/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Opatowiec reprezentowaną przez Pana Sławomira Kowalczyka - Wójta Gminy Opatowiec zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2011 2027 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 703/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Radoszyce reprezentowaną przez Pana Pawła Binkowskiego - Wójta Gminy Radoszyce zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2011 2028 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 704/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Słupia reprezentowaną przez Pana Witolda Wójcika - Wójta Gminy Słupia zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2011 2029 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 705/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Solec-Zdrój reprezentowaną przez Pana Adama Pałysa - Wójta Gminy Solec-Zdrój zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2011 2030 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 706/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Stopnica reprezentowaną przez Pana Ryszarda Zycha - Wójta Gminy Stopnica zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2011 2031 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 707/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Wojciechowice reprezentowaną przez Pana Szymona Sidora - Wójta Gminy Wojciechowice zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2011 2032 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 708/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Zagnańsk reprezentowaną przez Pana Szczepana Skorupskiego - Wójta Gminy Zagnańsk zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2011 2033 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 811/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego - Prezydenta Miasta zwanym dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2011 2034 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 812/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski reprezentowanym przez Pana Jarosława Wilczyńskiego - Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2011 2035 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 813/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Starachowice reprezentowanym przez Pana Wojciecha Bernatowicza - Prezydenta Miasta Starachowice zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2011 2036 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 814/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bodzentyn reprezentowaną przez Pana Stanisława Marka Kraka - Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2011 2037 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 815/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Chęciny reprezentowaną przez Pana Roberta Jaworskiego - Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2011 2038 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 816/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Jędrzejów reprezentowaną przez Pana Marcina Piszczek - Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2011 2039 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 817/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Połaniec reprezentowaną przez Pana Jacka Tarnowskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2011 2040 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 818/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sandomierz reprezentowaną przez Pana Jerzego Borowskiego - Burmistrza Sandomierza zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2011 2041 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 819/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Staszów reprezentowaną przez Pana Romualda Garczewskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Staszów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2011 2042 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 820/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Gowarczów reprezentowaną przez Pana Tomasza Słokę - Wójta Gminy Gowarczów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2011 2043 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 821/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Mniów reprezentowaną przez Pana Leonarda Świerczyńskiego - Wójta Gminy Mniów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2011 2044 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 822/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Nagłowice reprezentowaną przez Panią Elżbietę Frejowską - Wójta Gminy Nagłowice zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2011 2045 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 823/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Ruda Maleniecka reprezentowaną przez Pana Leszka Ruca - Wójta Gminy Ruda Maleniecka zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2011 2046 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 824/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sobków reprezentowaną przez Panią Krystynę Idzik - Wójta Gminy Sobków zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2011 2047 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 825/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 18 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Wodzisław reprezentowaną przez Pana Józefa Syskę - Wójta Gminy Wodzisław zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2011 2048 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.
2011 2049 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2050 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 30 maja 2011r. w sprawie utworzenia przedszkola oraz zespołu szkolno - przedszkolnego
2011 2051 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rytwiany
2011 2052 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rytwiany.
2011 2053 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/45/11 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Tarłowie
2011 2054 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/46/11 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tarłów
2011 2055 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/48/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2056 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/101/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2011 2057 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/102/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/188/2004 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29.06.2004 r. w sprawie regulaminu składowiska odpadów komunalnych w Dobrowodzie oraz wysokości cen za korzystanie z tego składowiska
2011 2058 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr VII/32/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne na terenie Gminy Zawichost
2011 2059 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/56//11 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok.
2011 2060 2011-07-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.62.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 maja 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/41/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Nawodzicach.
2011 2061 2011-07-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.63.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 maja 2011r. stwierdza się nieważność uchwały Nr VI/40/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Ossolinie.
2011 2062 2011-07-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.70.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr X/61/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych na 2011 rok.
2011 2063 2011-07-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.73.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/54/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 13 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/21/11 Rady Krasocin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasocin.
2011 2064 2011-07-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.74.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2011 2065 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr VI/17/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedla działających na terenie gminy Kluczewsko
2011 2066 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr VI/18/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr V/8/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 05 marca 2011 roku
2011 2067 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr VI/19/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
2011 2068 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr VI/20/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2070 2011-07-20 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-7(25)/2011/291/IX/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 lipca 2011r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla przedsiebiorstwa energetycznego działającego pod firmą: ENERGETYKA CIEPLNA MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. 11 Listopada 7
2011 2069 2011-07-20 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-8(10)/2011/1908/VII/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 lipca 2011r. zatwierdząjąca taryfę dla ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: Zakłady Wyrobów Metalowych "SHL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Zagnańska 27
2011 2071 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr XI/72/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok
2011 2072 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr XI/75/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2011 2073 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr XI/76/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2011 2074 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skalbmierzu
2011 2075 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013
2011 2076 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr VII/43/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Skalbmierzu
2011 2077 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2011 r.
2011 2078 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr IX/39/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2079 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr IX/41/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 maja 2011r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock”
2011 2080 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr IX/42/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2011 2081 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr VII/33/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gowarczów za 2010 rok
2011 2082 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2014.
2011 2083 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zasad korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Gowarczów
2011 2084 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Gowarczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2011 2085 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
2011 2086 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 10 maja 2011r. w sprawie: pomnika przyrody.
2011 2087 2011-07-21 Ogłoszenie Ogłoszenie nr - Starosty Kieleckiego z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kieleckim
2011 2088 2011-07-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.76.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr X/68/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski - w części określonej w §5, §7 i §8 ust.3, §10 ust.3 i §11 ust.2.
2011 2089 2011-07-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.77.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 67/VIII//2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu
2011 2090 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2011 2091 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2011 2092 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr XII/51/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
2011 2093 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr XII/59/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a nastęnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2011 2094 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.
2011 2095 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/56/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2011 r.
2011 2096 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/59/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
2011 2097 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/60/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Samorządowego Inspektoratu Oświaty w Ćmielowie
2011 2098 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/66/2011 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011 2099 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr 42/IX/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 maja 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015
2011 2100 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr 44/IX/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 maja 2011r. w sprawie przystąpienia Gminy Oleśnica do projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działania 7.1. Poddziału 7.1.1 ,, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej’’.
2011 2101 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr 47/IX/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2011 rok
2011 2102 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr 55/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach Nr VI/25/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku
2011 2103 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.
2011 2104 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr 20/V/2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów.
2011 2105 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2011r.
2011 2106 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/87/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok
2011 2107 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/89/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 2108 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/91/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru podatku rolnego
2011 2109 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/92/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru podatku leśnego
2011 2110 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/93/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Zbludowicach
2011 2111 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/94/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju
2011 2112 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/96/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój
2011 2113 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku Zdroju.
2011 2114 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/100/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Busko-Zdrój na lata 2011 - 2032.
2011 2115 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/255/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „NIEWACHLÓW – cz. I” położonego w Kielcach, w rejonie ulic: Łódzkiej, Zakładowej, B. Markowskiego i Batalionów Chłopskich
2011 2116 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/62/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Żelisławice I” na obszarze gminy Włoszczowa
2011 2117 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr Nr XI/73/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2011 rok
2011 2118 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VII/4/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2011 rok.
2011 2119 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VII/8/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
2011 2120 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/66/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2011 rok.
2011 2121 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 10 maja 2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz stawki opłat za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym przez przewoźnika wykonującego publiczny transport zbiorowy na terenie gminy NAGŁOWICE
2011 2122 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 10 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011 2123 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmiany inkasenta podatków i opłat lokalnych pobieranych w drodze inkasa
2011 2124 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011 2125 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie
2011 2126 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Czarnocin przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
2011 2127 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 czerwca 2011r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
2011 2128 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII / 48 / 2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
2011 2129 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr III / 7 / 2010 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
2011 2130 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr III / 8 / 10 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/191/09 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łoniów
2011 2131 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2132 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VII / 44 / 2011 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 maja 2011r. w sprawie w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miedziana Góra miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2011 2133 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 maja 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2011 2134 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/48/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 maja 2011r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedziana Góra
2011 2135 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/49/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 2136 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr X/51/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.
2011 2137 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr X/55/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Skarżysko Kościelne.
2011 2138 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr 43/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2139 2011-07-27 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2011 Starosty Jędrzejowskiego z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Jędrzejowskim
2011 2140 2011-07-27 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Sandomierskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Sandomierzu
2011 2141 2011-07-28 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 28 marca 2011r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA STARACHOWICE ZA 2010 ROK, SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINY STARACHOWICE ZA 2010 ROK ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STARACHOWICE
2011 2142 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2011 rok.
2011 2143 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i tryb ich pobierania
2011 2144 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Łączna przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.
2011 2145 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie uznania za pomnik przyrody.
2011 2146 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII /73/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011 rok
2011 2147 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr X/50/11 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę nr XXV/148/09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania oraz ustalania wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łoniów
2011 2148 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr X/51/11 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę nr XXV/149/09 Rady Gminy Łoniów z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łoniów
2011 2149 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/27/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Pierzchnica
2011 2150 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/29/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2011 2151 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/31/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne prowadzone przez szkoły podstawowe na terenie gminy Pierzchnica
2011 2152 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2153 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 52/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie Zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kajetanów na terenie gminy Zagnańsk
2011 2154 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 55/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie Zmiany Nr 9 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk na terenie gminy Zagnańsk
2011 2155 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kazimierskiego na 2011 rok
2011 2156 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Bodzentyn
2011 2157 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr 66/XI/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r.
2011 2158 2011-07-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Sandomierza z dnia 15 czerwca 2011r. z wykonania budżetu miasta Sandomierza za 2010 rok