Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Czerwiec 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 1581 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VIII/33/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie statutów sołectw
2011 1582 2011-06-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.67.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/33/11 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie statutów sołectw, w części dotyczących zapisów w: § 4, § 21 ust. 3, § 22 ust. 1 załącznika nr 1, załącznika nr 2, załącznika nr 3, załącznika nr 4, załącznika nr 5, załącznika nr 6, załącznika nr 6, załącznika nr 7, załącznika nr 8, załącznika nr 9, załącznika nr 10, załącznika nr 11, załącznika nr 12, załącznika nr 13, załącznika nr 14, załącznika nr 15, załącznika nr 16, załącznika nr 17, załącznika nr 18, załącznika nr 19, załącznika nr 20 wymienionych w § 1 uchwały
2011 1583 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr 220/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2010 rok
2011 1584 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Bałtów
2011 1585 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2011 1586 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/63/11 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/261/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2011 1587 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/67/11 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 1588 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/48/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
2011 1589 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/56/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie wyznaczenia inkasenta podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty targowej na terenie gminy Pawłów.
2011 1590 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/57/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian uchwały Nr IX/65/07 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2011 1591 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/58/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli dla których organem prowadzącym jest Gmina Pawłów, a także warunków i sposobu ich wypłacania.
2011 1592 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr 4/III/2011 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany w budżecie Związku na 2011 r.
2011 1593 2011-06-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/11 Wójta Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2010 rok
2011 1594 2011-06-02 Sprawozdanie Sprawozdanie nr Fn.B. 3021.68.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2010 rok
2011 1595 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/112/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji aglomeracji Łagów
2011 1596 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/115/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013
2011 1597 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/122/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie województwa świętokrzyskiego
2011 1598 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/125/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok.
2011 1599 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/25/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2011 roku.
2011 1600 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1601 2011-06-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego
2011 1602 2011-06-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek opiekuńczo – wychowawczych i ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego
2011 1603 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr IV/1/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2011 rok i udzielenia w 2011 r. pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.
2011 1604 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr IV/2/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2011 rok.
2011 1605 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr IV/4/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze świadczeń w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Starachowice.
2011 1606 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr IV/5/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 1607 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 1608 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 1609 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/157/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego.
2011 1610 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie.
2011 1611 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie.
2011 1612 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/ 32/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/21/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie
2011 1613 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
2011 1614 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/24/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1615 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1616 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1617 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 1618 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej wobec dłużników alimentacyjnych.
2011 1619 2011-06-06 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Buskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Buskim
2011 1620 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w okresie od dnia 06.06.2011r. do dnia 10.01.2012 roku na terenie Powiatu Jędrzejowskiego
2011 1621 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2011 1622 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/54/11 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2011 r.
2011 1623 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/70/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2011 1624 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/71/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/308/09 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Busko - Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunlanej Sp. z o.o. w Busku - Zdroju
2011 1625 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/72/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok
2011 1626 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII / 35 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie sposobu poboru podatków w drodze inkasa , określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso .
2011 1627 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII / 37 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok.
2011 1628 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Bodzechów
2011 1629 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/32/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 1630 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 5 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2011 rok
2011 1631 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 5 maja 2011r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Nr.VII/37/2011
2011 1632 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/55/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość wynagradzania zasadniczego, oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2011 1633 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/60/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2011 1634 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 roku
2011 1635 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
2011 1636 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2011 rok
2011 1637 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Waśniowie Nr XIV/74/2004 z dnia 25 lutego 2004 roku dotyczącej poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1638 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Waśniów na lata 2011-2015"
2011 1639 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2011 1640 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011r.
2011 1641 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr II/15/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z funkcjonowaniem dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn
2011 1642 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr X/71/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/55/2003r. Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 21 lutego 2003r w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy w Kunowie (DZ.Urz.Woj.Św.z 2003r Nr 46, poz.576 z późn.zm.).
2011 1643 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2016.
2011 1644 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Filialnej we Włoszczowicach.
2011 1645 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2011 1646 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1647 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kije
2011 1648 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr V/15/11 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 6 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1649 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr V/20/11 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 6 maja 2011r. w sprawie sposobu poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1650 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 6 maja 2011r. w sprawie zmiany programu współpracy Gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok
2011 1651 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr 39/VIII/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2011 rok
2011 1652 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok
2011 1653 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr Nr IX/49/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1654 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/211/2006 Rady Gminy Rytwiany z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Rytwiany na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli oraz postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji zmienionej uchwałą Nr XXIV/124/2008 Rady Gminy Rytwiany z dnia 7 listopada 2008 r
2011 1655 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr 38/V/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Smyków .
2011 1656 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr 46/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr VII/38/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 marca 2011r, dotyczącej udzielenia dotacji celowej klubowi sportowemu.
2011 1657 2011-06-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.53.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr II/15/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z funkcjonowaniem dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn – w części określonej w § 1 pkt 5 i § 6, § 7 oraz § 8.
2011 1658 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr III/31/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso opłaty targowej na terenie Gminy Bodzentyn
2011 1659 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 maja 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1660 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VII/50 /2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso .
2011 1661 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
2011 1662 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1663 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
2011 1664 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr XI/79/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1665 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 2 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r
2011 1666 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr XII/81/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 2 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
2011 1667 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VI/28/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 1668 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VI/30/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krasocin.
2011 1669 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 marca 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 1670 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 13 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1671 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 13 maja 2011r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2011 1672 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 13 maja 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2011 1673 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr X/52/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok
2011 1674 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr X/54/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec
2011 1675 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr X/58/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 maja 2011r. w sprawie utworzenia parków miejskich w Połańcu oraz ustalenia ich regulaminu
2011 1676 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr X/65/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg lokalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Połaniec nie zaliczonych do innych kategorii.
2011 1677 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VIII/37/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 1678 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr V / 18 / 2011 Rady Gminy Łoniów z dnia 3 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2011 rok
2011 1679 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr V / 20 / 2011 Rady Gminy Łoniów z dnia 3 marca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/34/2003 z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1680 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr V / 21 / 11 Rady Gminy Łoniów z dnia 3 marca 2011r. w sprawie:określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1681 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr V /23 /2011 Rady Gminy Łoniów z dnia 3 marca 2011r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 1682 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VI / 29 / 2011 Rady Gminy Łoniów z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2011 rok
2011 1683 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VI / 31 / 2011 Rady Gminy Łoniów z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Łoniów i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 1684 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Łoniów z dnia 14 kwietnia 2011r. określenia kryteriów wyboru inwestycji lub przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska do finansowania lub dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczenia .
2011 1685 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr 70/LXII/10 Rady Gminy w Mniowie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 1686 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr IX/ 41/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2011 rok
2011 1687 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/47/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2011 rok.
2011 1688 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/50/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmian do uchwały Nr XXVII/184/09 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
2011 1689 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania , odraczania terminu spłat oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 0siek , jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
2011 1690 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Osiek
2011 1691 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011r.
2011 1692 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.
2011 1693 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok.
2011 1694 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 kwietnia 2011r. o zmianie uchwały Nr V/45/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej.
2011 1695 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/341/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu oraz Uchwałą Nr XLII/367/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu.
2011 1696 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/59/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach
2011 1697 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Raków z dnia 12 maja 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011 1698 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy Raków z dnia 12 maja 2011r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2011 1699 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/43/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.
2011 1700 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 12 maja 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Skarżysku Kościelnym oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1701 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/41/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2011 rok
2011 1702 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/60/2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 10 maja 2011r. w sprawie określenia wysokosci stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 1703 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII /63/ 2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 10 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/215/06 z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wiślica
2011 1704 2011-06-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.58.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 kwietnia 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/29/11 Rady Gminy Baćkowice z dnia 17 marca 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Baćkowice
2011 1705 2011-06-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.59.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/30/11 Rady Gminy Baćkowice z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2011 1706 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Jana Piwnika „Ponurego”, Robotniczej, Sienkiewicza, Majora Hubala, Leśnej, Południowej, Wiśniowej i Żużlowej
2011 1707 2011-06-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 6 czerwca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Skarżysko Kościelneprzeprowadzonych w dniu 5 czerwca 2011 r.
2011 1708 2011-06-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 6 czerwca 2011r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy w Stopnicyprzeprowadzonych w dniu 5 czerwca 2011 r.
2011 1709 2011-06-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.18.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 kwietnia 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Jana Piwnika „Ponurego”, Robotniczej, Sienkiewicza, Majora Hubala, Leśnej, Południowej, Wiśniowej i Żużlowej, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego: ||I. W części, która dotyczy: |1. Terenu wyznaczonego na rysunku planu miejscowego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem US3, |2. Zapisu § 5 ust. 1 pkt 13 uchwały i części zapisu § 12 ust. 2 uchwały o brzmieniu: „podjętej na wniosek właścicieli nieruchomości”. ||II. Wskazuje się na nieistotne naruszenie prawa, w zakresie zapisów przedmiotowej uchwały, określonych w: |- § 14 ust. 5 pkt 4 lit. „f” uchwały, |- § 14 ust. 7 uchwały, w zdaniu pierwszym oraz w pkt 3 lit. „d”, |- § 14 ust. 8 uchwały.
2011 1710 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr IV/25/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 marca 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu na zadania publiczne inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli realizacji zleconego zadania
2011 1711 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/55/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok
2011 1712 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/61/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok
2011 1713 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/62/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 maja 2011r. w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego w Woli Osowej Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach
2011 1714 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/63/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 maja 2011r. w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego w Oględowie Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach
2011 1715 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/64/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Staszów.
2011 1716 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/65/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 maja 2011r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zniżek w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów.
2011 1717 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1718 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr 4/IV/11 Rady Gminy w Mniowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2011 rok
2011 1719 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr 17/VI/11 Rady Gminy w Mniowie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1720 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2011 1721 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/45/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/132/2008 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 1722 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego.
2011 1723 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/47/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zwolnień od podatku leśnego.
2011 1724 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/56/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie
2011 1725 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/60/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie zakładu pod nazwą „Wodociągi Gminne w Sobkowie”
2011 1726 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/64/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Sobków
2011 1727 2011-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1728 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011
2011 1729 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011
2011 1730 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/56/11 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2011 r.
2011 1731 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr 63/X /11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 5 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r.
2011 1732 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr LII/69/2010 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skarżysko - Kamienna i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 1733 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Skarżysko – Kamienna oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi
2011 1734 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/25/11 Rady Gminy Łagów z dnia 7 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2011 rok
2011 1735 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII / 34 / 2011 Rady Gminy Łoniów z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2011 rok
2011 1736 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr RG - VIII / 58 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2011 r.
2011 1737 2011-06-15 Zarządzenie Zarządzenie nr RG / 0151 / 01 / 2010 Wójta Gminy Łoniów z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2011 1738 2011-06-15 Zarządzenie Zarządzenie nr RG / 0151 / 04 / 2010 Wójta Gminy Łoniów z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2011 1739 2011-06-15 Zarządzenie Zarządzenie nr RG / 0151 / 05 / 2010 Wójta Gminy Łoniów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2011 1740 2011-06-15 Zarządzenie Zarządzenie nr RG. 0151. 16. 2011 Wójta Gminy Łoniów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 1741 2011-06-15 Zarządzenie Zarządzenie nr RG. 0151. 17. 2011 Wójta Gminy Łoniów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 1742 2011-06-15 Porozumienie Porozumienie Starosty Koneckiego
2011 1743 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr Uchwała Nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 maja 2011r. zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok
2011 1744 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Kazimierza Wielka.
2011 1745 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kazimierzy Wielkiej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1746 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 20 maja 2011r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Edwarda Haruzy w Dobiesławicach.
2011 1747 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/52/2011 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii
2011 1748 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/53/2011 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011 1749 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/54/2011 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Bogoria
2011 1750 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/61/2011 Rady Gminy w Bogorii z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2011 1751 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie.
2011 1752 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I (11) 99 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 lutego 1999r. w sprawie ustalenia sieci szkół publicznych na terenie Gminy Ruda Maleniecka.
2011 1753 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IV/29/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej.
2011 1754 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IV/33/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 kwietnia 2011r. W sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci i sztandaru Gminy Ruda Maleniecka oraz zasad ich stosowania.
2011 1755 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IV/35/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1756 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/32/2011 Rady Gminy Sadowie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 1757 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Sadowie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sadowie
2011 1758 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy Sadowie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Sadowie.
2011 1759 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 51/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 czerwca 2011r. dotycząca: wskazania nieprawidłowości występujących w Uchwale Nr VI/25/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2011 roku
2011 1760 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 53/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 czerwca 2011r. postanawiająca uznać, że Rada Powiatu w Busku Zdroju doprowadziła do zgodności z prawem uchwałę Nr VII/41/2011 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011
2011 1761 2011-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kijach w okręgu wyborczym Nr 2
2011 1762 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.
2011 1763 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/42/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy
2011 1764 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/45/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
2011 1765 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/46/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie likwidacji filii w Silpi Dużej, wchodzącej w skład Szkoły Podstawowej im. Jana Brożka w Kurzelowie
2011 1766 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/47/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2011 rok.
2011 1767 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/34/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 27 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1768 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2011 1769 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr X/48/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 25 maja 2011r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych na terenie gminy Mirzec
2011 1770 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 25 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1771 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr X/57/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
2011 1772 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr X/58/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2010 r. z tytułu wykonania budżetu gminy.
2011 1773 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr X/59/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Pacanów”
2011 1774 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/41/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 roku
2011 1775 2011-06-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie świętokrzyskim
2011 1776 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VI/22/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2011r.
2011 1777 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie likwidacji Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
2011 1778 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VII/43/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie likwidacji Poradni Okulistycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
2011 1779 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie likwidacji Poradni Profilaktyki Chorób Piersi w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
2011 1780 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr X/47/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
2011 1781 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
2011 1782 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VII/47/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 27 maja 2011r. w sprawie określenia oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli
2011 1783 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VII/48/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gnojno
2011 1784 2011-06-21 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-48(31)/2010/2011/13859/II/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 czerwca 2011r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla źródeł i sieci ciepłowniczych eksploatowanych w województwie świętokrzyskim dla Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2011 1785 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr IV/40/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką
2011 1786 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/58/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r.
2011 1787 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI /59/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Końskie
2011 1788 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/61/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy Końskie
2011 1789 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/66/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
2011 1790 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/67/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Jana Piwnika „Ponurego”, Robotniczej, Sienkiewicza, Majora Hubala, Leśnej, Południowej, Wiśniowej i Żużlowej
2011 1791 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/68/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Wjazdowej, Warszawskiej, Wojska Polskiego, Lipowej, 1 Maja, Mieszka I, Iwo Odrowąża i Spółdzielczej
2011 1792 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/69/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką
2011 1793 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1794 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia prowadzonego przez Gminę Górno Gminnego Przedszkola w Cedzynie.
2011 1795 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/ 45/ 2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 19 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego i funkcyjnego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym na terenie Gminy Górno.
2011 1796 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Górno
2011 1797 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/49/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2011 zatwierdzającej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Górnie na rok 2011.
2011 1798 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/32/11 Rady Gminy Łagów z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2011 rok
2011 1799 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/34/11 Rady Gminy Łagów z dnia 27 kwietnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/115/08 Rady Gminy Łagów z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, określenia zasad poboru oraz ustalenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 1800 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/35/11 Rady Gminy Łagów z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów naukowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagów.
2011 1801 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr IV/30/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody obowiązującego na obszarze Gminy Ruda Maleniecka.
2011 1802 2011-06-22 Porozumienie Porozumienie nr 830/2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2011r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w sprawie powierzenia zadań należących do kompetencji Wojewody Świętokrzyskiego
2011 1803 2011-06-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu Kieleckiego.
2011 1804 2011-06-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.20.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 kwietnia 2011r. stwierdzające nieważność § 24 uchwały Nr IV/40/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką.
2011 1805 2011-06-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.68.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/27/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Lipie podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Postawowej im. Stefana Żeromskiego w Rudzie Malenieckiej wchodzącej w skład Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej
2011 1806 2011-06-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.69.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2011r. stwierdzające częściową nieważność uchwały Nr IV/30/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody obowiązującego na obszarze Gminy Ruda Maleniecka w zakresie §3 ust.1 oraz 41 ust.3 Uchwały
2011 1807 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr XLV /212 / 2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2011 1808 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVI /217 / 2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2011 1809 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr II/7/2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
2011 1810 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1811 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 20 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1812 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2011 1813 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Usarzowie
2011 1814 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr VII/51/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Słoptowie
2011 1815 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok
2011 1816 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr VII/53/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok
2011 1817 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr VII/54/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok
2011 1818 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr VII / 55 / 2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok.
2011 1819 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr VII / 58 / 2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok.
2011 1820 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 26 maja 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1821 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr 3/5/2011 Zarządu Powiatu Kazimierskiego z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu Kazimierskiego na 2011 rok
2011 1822 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr 48/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 maja 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały Nr VI/52/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2011 – 2021.
2011 1823 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr 50/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 maja 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr VI/49/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 20 kwietnia 2011 r. dotyczącej zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
2011 1824 2011-06-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego
2011 1825 2011-06-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ogłoszenia informacji o wyrejestrowaniu Turystycznego Związku Gmin Świętokrzyskich z siedzibą w Kielcach z Rejestru związków międzygminnych
2011 1826 2011-06-27 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/11 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2011 1827 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2011 1828 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr V/19/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2011 rok.
2011 1829 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr X/206/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 19 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok
2011 1830 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr X/214/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 19 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Kielce publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2011 1831 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr X/222/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 19 maja 2011r. w sprawie ustalenia cen i opłat dodatkowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w Kielcach i przepisów porządkowych
2011 1832 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr IX/58/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2011 1833 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr IX/62/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Pińczów
2011 1834 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków budżetowych na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych
2011 1835 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2011 1836 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr IX/68/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały NrXXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej,będących przedmiotem najmu
2011 1837 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VI/1/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2011 rok.
2011 1838 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VI/2/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2011 rok
2011 1839 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VI/3/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2011 rok i w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych.
2011 1840 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VI/10/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w mieście Starachowice.
2011 1841 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VI/12/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 maja 2011r. w sprawie : uchwalenia Statutu Miasta Starachowice.
2011 1842 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr 81/2011 Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dnia 18 maja 2011r. w sprawie w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem w lokalach mieszkalnych.
2011 1843 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2011 1844 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1845 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych
2011 1846 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna.
2011 1847 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011 rok
2011 1848 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czerwona Górka
2011 1849 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gózd
2011 1850 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/51/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jęgrzna
2011 1851 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kamionki
2011 1852 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/53/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Klonów
2011 1853 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/54/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łączna
2011 1854 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/55/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osełków
2011 1855 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/56/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podłazie
2011 1856 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/57/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podzagnańszcze
2011 1857 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/58/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Występa
2011 1858 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/59/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zagórze
2011 1859 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/60/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zalezianka
2011 1860 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/61/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zaskale
2011 1861 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr IX/50/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2011 rok
2011 1862 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2011 1863 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr IX/43/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok
2011 1864 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu
2011 1865 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr IX/47/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2002 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Opatowiec
2011 1866 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/19/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pierzchnica