Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Maj 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 1189 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr VI/100/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2011r. w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji ,,Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020"
2011 1190 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr VI/105/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok
2011 1191 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/76/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2011 rok
2011 1192 2011-05-02 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Bogoria z dnia 28 marca 2011r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Bogoria za 2010 rok
2011 1193 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2011 rok
2011 1194 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr IV/9/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku
2011 1195 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr IV/14/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Chmielnik lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2011 1196 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr VI/28/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2011 1197 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: zatwierdzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku
2011 1198 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr IV / 14 / 2011 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2011 rok
2011 1199 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Tarłów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 1200 2011-05-04 Porozumienie Porozumienie nr 826/2011 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 15 kwietnia 2011r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Koruba zwanym dalej „Powierzającym” a Starostą Ostrowieckim Zdzisławem Kałamagą zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia i przyjęcia niektórych zadań wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008r, Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) zwanej dalej ”specustawą drogową” a dotyczących decyzji Nr 13/10 z dnia 07.12.2010r, znak: IG.III.7047-21/10 Wojewody Świętokrzyskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej – ulicy Zagłoby w Ostrowcu Św. od Al. 3 Maja – droga krajowa Nr 9 do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła „Brezelia” na przecięciu z ulicą Zygmuntówka – droga wojewódzka Nr 755.
2011 1201 2011-05-04 Informacja Informacja nr Adm-0111-98/11 Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2011r. DODATKOWA LISTA
2011 1202 2011-05-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.8.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/14/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Chmielnik lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych - w części określonej w §3 ust. 1 oraz §6 ust. 1
2011 1203 2011-05-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.9.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/9/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku w części określonej w § 2 ust. 2, § 6 ust. 4 i 5 oraz § 9 ust. 2 załącznika
2011 1204 2011-05-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.53.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/258/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania w 2009r. nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
2011 1205 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym
2011 1206 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/210/2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2011 1207 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 1208 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1209 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 21 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/137/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania oraz ustalania wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zawichost
2011 1210 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 21 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/136/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zawichost
2011 1211 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 1212 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 18 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011 1213 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 18 marca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Brodach
2011 1214 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2011 rok.
2011 1215 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2011 rok
2011 1216 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V / 35 / 2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok.
2011 1217 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V / 37 / 2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lipnik na 2011 rok.
2011 1218 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/38/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok.
2011 1219 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/39/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok.
2011 1220 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr XXII/27/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nida 2000” z dnia 28 października 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Związku Międzygminnego "NIDA 2000" na 2010 rok.
2011 1221 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr 42/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr VII/20/2011 Rady Gminy w Samborcu z dnia 24 lutego 2011 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2011 rok.
2011 1222 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr 45/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Gminy w Samborcu Nr VII/20/11 dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2011 rok.
2011 1223 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 21 marca 2011r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie poprzez likwidację Oddziału Pomocy Doraźnej
2011 1224 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/35/11 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2011 r.
2011 1225 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr II/11/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na rok 2011.
2011 1226 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr RG - VI / 45 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2011 r.
2011 1227 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr RG- VI / 47 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG- IV/24/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu samorządowym z grupą żłobkową oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny
2011 1228 2011-05-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.
2011 1229 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr 31/VI/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały
2011 1230 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr 34/VI/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2011 rok
2011 1231 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr V/15/11 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadowie na 2011 rok
2011 1232 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy Secemin z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2011rok
2011 1233 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Secemin z dnia 16 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1234 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Gminy Secemin z dnia 16 marca 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w uchwale Nr V/18/07 Rady Gminy Secemin z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego.
2011 1235 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Gminy Secemin z dnia 16 marca 2011r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XXVII/130/09 Rady Gminy Secemin z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów
2011 1236 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Secemin z dnia 16 marca 2011r. w sprawie: zmian budżetu gminy na 2011 rok.
2011 1237 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr V/3/11 Rady Gminy Stopnica z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2011 rok
2011 1238 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr V/10/11 Rady Gminy Stopnica z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stopnica
2011 1239 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr IV/7/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2011 1240 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr 10/V/2011 Rady Gminy w Mniowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustanowionego terenu górniczego złoża „Gościniec” wraz z działkami 67/4, 44/2 i częścią działki nr 44/3 położonego na obszarze wsi Pałęgi gmina Mniów
2011 1241 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr IV/12/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek za dzierżawę gruntów mienia komunalnego
2011 1242 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2011 rok
2011 1243 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr V/17/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie w sprawie określenia górnej stawki opłat za odbiór i opróżnianie ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nagłowice
2011 1244 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie w sprawie zmian w Statucie Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury ,,DWOREK MIKOŁAJA REJA ,, W Nagłowicach
2011 1245 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011 1246 2011-05-09 Aneks Aneks nr 8 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 kwietnia 2011r. do Porozumienia zawartego w dniu 31 października 2006 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącego przekazania Dyrektorowi ŚOW NFZ przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania tych umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2011 1247 2011-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.55.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/7/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego – w części określonej w § 2, § 6 ust.2 oraz § 7 ust. 2 pkt 1 – zwrot ,,za każdą przepracowaną godzinę zajęć,’’§ 7 ust. 2 pkt - 2 zwrot ,, za każdą faktycznie przepracowaną godzinę’’, §7 ust. 3-zwrot ,,za każdą przepracowaną godzinę zajęć ‘’, § 7 ust.4- zwrot ,, za każdą godzinę przepracowaną w takich warunkach’’
2011 1248 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr 52/VI/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 32/IV/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2011 rok
2011 1249 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr V/58/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok
2011 1250 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr V/59/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 1251 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr V/62/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 marca 2011r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2011 1252 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr V/65/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych i dworca, znajdujących się na terenie gminy Busko-Zdrój.
2011 1253 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr V/67/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku Zdroju.
2011 1254 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr V/68/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/74/2007 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój
2011 1255 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/51/11 Rada Gminy Morawica z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadającym Gminie Morawica oraz jej jednostkom organizacyjnym
2011 1256 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr III/25/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1257 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr 2/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2011 rok
2011 1258 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr 13/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi Umer-Zarzecze położonej na terenie gminy Zagnańsk
2011 1259 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr 14/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi "ul. Dębowa w msc Kaniów wraz z łącznikiem do Borowej Góry" położonej na terenie gminy Zagnańsk
2011 1260 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr 21/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Zagnańsk przyjętym Uchwałą Nr 10/2002 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 14 marca 2002r. z późniejszymi zmianami
2011 1261 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr 23/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Zagnańsk, i nadanie jej statutu
2011 1262 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr III/1/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2011 rok.
2011 1263 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr III/2/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2011 rok
2011 1264 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr III/4/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2011 rok.
2011 1265 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr III/7/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/1/99 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starachowicach ul. 1-go Maja 11.
2011 1266 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr III/8/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr II/2/99 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Starachowicach ul. Ostrowiecka 134.
2011 1267 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr III/9/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr II/5/99 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 6 w Starachowicach ul. Moniuszki 117, zmienionej uchwałą Nr II/18/2000 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 13 marca 2000 r.
2011 1268 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr III/10/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/99 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 9 w Starachowicach ul. Mrozowskiego 5.
2011 1269 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr III/11/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr II/7/99 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 10 w Starachowicach AL. Armii Krajowej 1, zmienionej uchwałą nr II/19/2000 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 13 marca 2000 r.
2011 1270 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr III/12/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/99 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 11 w Starachowicach ul. Leśna 2.
2011 1271 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr III/13/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/99 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 12 w Starachowicach ul. Słoneczna 1a, zmienionej uchwałą Nr II/20/2000 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 13 marca 2000 r.
2011 1272 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr III/14/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/99 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 13 w Starachowicach ul. Prądzyńskiego 2.
2011 1273 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr III/15/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/99 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 1 w Starachowicach ul. Kielecka 3
2011 1274 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr III/16/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/99 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 w Starachowicach ul. Iłżecka 39, zmienionej uchwałą Nr II/21/2000 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 13 marca 2000 r.
2011 1275 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr III/17/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/99 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 3 w Starachowicach ul. Leśna 2, zmienionej uchwałą Nr II/22/2000 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 13 marca 2000 r.
2011 1276 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr III/18/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/17/99 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 4 w Starachowicach ul. Prądzyńskiego 2, zmienionej uchwałą Nr II/23/2000 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 13 marca 2000 r.
2011 1277 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr III/19/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Starachowice publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2011 1278 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr III/21/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/14/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych między ulicami: Łączną, Pastwiska, Smugową i Moniuszki na obszarze miasta Starachowice
2011 1279 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/7/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/98 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 17 grudnia 1998 roku w sprawie uchwalenia Statutu Organizacyjnego Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku
2011 1280 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/8/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 5 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/22/2004 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku
2011 1281 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/9/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1282 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/12/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Kluczewsko w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 1283 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1284 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr VI /37/ 2011 Rady Gminy Michałów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2011 1285 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/16/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2011 r.
2011 1286 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2011 r.
2011 1287 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/50/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/62/2007 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 maja 2007r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Ćmielów.
2011 1288 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr 5/31/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 marca 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Małogoszczu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1289 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/23/2011 Rady Gminy w Moskorzewiu z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 1290 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 marca 2011r. w sprawie : zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie .
2011 1291 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Solec-Zdrój
2011 1292 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1293 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2011 rok
2011 1294 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/30/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 r.
2011 1295 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/31/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 r.
2011 1296 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/44/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1297 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/47/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie 10 miasta Jędrzejowa.
2011 1298 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt
2011 1299 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia cen i zasad zwolnień za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie.
2011 1300 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr Nr VII/47/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2011 rok
2011 1301 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę własną Nr III/41/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Sędziszów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2011 1302 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/24/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Nagłowice.
2011 1303 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/25/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 1304 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011 1305 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/13/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1306 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/17/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pierzchnica
2011 1307 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/18/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pierzchnica lub jej jednostkom podległym
2011 1308 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/27/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian do Uchwały nr VI/25/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska na 2011r.
2011 1309 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/29/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 roku
2011 1310 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/32/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 marca 2011r. w sprawie nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Usług Komunalnych w Słupi.
2011 1311 2011-05-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 5 maja 2011r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
2011 1312 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/33/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
2011 1313 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Opatów lub jednostkom jej podległym.
2011 1314 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2011 rok
2011 1315 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1316 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 31 marca 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad funkcjonowania stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach
2011 1317 2011-05-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2011 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pierzchnica
2011 1318 2011-05-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Sandomierskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wraz z informacją o realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” na terenie powiatu sandomierskiego za 2010 rok.
2011 1319 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011
2011 1320 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku w sprawie
2011 1321 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustanowienia stypendium socjalnego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski
2011 1322 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/56/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego
2011 1323 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr IX/31/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
2011 1324 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr 13/IV/2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2011.
2011 1325 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr 15/IV/2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.
2011 1326 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr 17/IV/2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Suchedniów za wysokie wyniki sportowe.
2011 1327 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 7 marca 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Cedzynie.
2011 1328 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 7 marca 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Bęczkowie.
2011 1329 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 7 marca 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Krajnie.
2011 1330 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr V/34/11 Rady Gminy w Górnie z dnia 7 marca 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1331 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/ 26/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których właścicielem i zarządcą jest Gmina Szydłów
2011 1332 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/ 28/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze godzin
2011 1333 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/ 29/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/ 80/ 2004 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 lutego 2004 roku w sprawie zarządzania poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1334 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/ 32/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr V/ 19/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2011 rok
2011 1335 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Południowej, Jana Ponurego Piwnika, Robotniczej, Mjr Hubala, 16 Stycznia i Zamkowej
2011 1336 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/43/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok
2011 1337 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/47/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1338 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/53/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIX/210/04 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Staszów o nazwie: „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie”, zmienionej uchwałą Nr XXXI/301/05 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 stycznia 2005 roku i uchwały Nr LIII/428/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 czerwca 2009 roku
2011 1339 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/54/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli prowadzonych przez Gminę Staszów.
2011 1340 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr V/ 28 /2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego , leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso .
2011 1341 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr V /30/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
2011 1342 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr VII/27/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 1343 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr VII/30/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dwikozy.
2011 1344 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr X/72/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011rok.
2011 1345 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr VI/57/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiam w budżecie gminy Radoszycena rok 2011
2011 1346 2011-05-16 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2011 Wójta Gminy Nowa Słupia z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2011 1347 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr VI/23/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Brzeście, na obszarze gminy Bliżyn
2011 1348 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr VI/24/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gilów1", na obszarze gminy Bliżyn.
2011 1349 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2011 1350 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn
2011 1351 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2011 1352 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr V/47/2011 Rady Gminy w Bogorii z dnia 22 marca 2011r. w sprawie zmian do uchwały Nr IV/29/2011 z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2011 rok
2011 1353 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr V/49/2011 Rady Gminy w Bogorii z dnia 22 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011 1354 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/52/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r.
2011 1355 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2011 rok
2011 1356 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza
2011 1357 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2011 1358 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2011 rok
2011 1359 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/42/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Piekoszów
2011 1360 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/44/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/22/2011 Rady Gminy Piekoszów z dnia 22 lutego 2011 roku
2011 1361 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/45/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2011 1362 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr IV/39/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Wjazdowej, Warszawskiej, Wojska Polskiego, Lipowej, 1 Maja, Mieszka I, Iwo Odrowąża i Spółdzielczej
2011 1363 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/25/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2011 r.
2011 1364 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/26/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2011 rok
2011 1365 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/28/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso.
2011 1366 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2011 1367 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
2011 1368 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt „ Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Skalbmierz”
2011 1369 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz w 2011r
2011 1370 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Nr.V/22/2011 z dnia 01.03.2011 r.
2011 1371 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2011 rok
2011 1372 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/28/2011r. Rady Gminy w Obrazowie z dnia 01.03.2011r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 1373 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 4 marca 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok
2011 1374 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok
2011 1375 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2011 1376 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr II/17/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych
2011 1377 2011-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.14.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/16/11 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Filipy Gminy Radoszyce.
2011 1378 2011-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.15.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/17/11 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górniki Gminy Radoszyce.
2011 1379 2011-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.16.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2011r. stwierdzające nieważnośc uchwały Nr V/18/11 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grębosze Gminy Radoszyce.
2011 1380 2011-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.17.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/19/11 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grodzisko Gminy Radoszyce.
2011 1381 2011-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.18.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/20/11 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gruszka Gminy Radoszyce.
2011 1382 2011-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.19.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/21/11 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Huta Gminy Radoszyce.
2011 1383 2011-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.20.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/22/11 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jacentów Gminy Radoszyce.
2011 1384 2011-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.21.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/23/11 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jakimowice Gminy Radoszyce.
2011 1385 2011-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.22.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/24/11 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jarząb Gminy Radoszyce.
2011 1386 2011-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.23.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/25/11 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jóźwików Gminy Radoszyce.
2011 1387 2011-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.24.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/26/11 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kaliga Gminy Radoszyce.
2011 1388 2011-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.25.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/27/11 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kapałów Gminy Radoszyce.
2011 1389 2011-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.26.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/28/11 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kłucko Gminy Radoszyce.
2011 1390 2011-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.27.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/29/11 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lewoszów Gminy Radoszyce.
2011 1391 2011-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.28.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/30/11 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łysów Gminy Radoszyce.
2011 1392 2011-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.29.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/31/11 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Momocicha Gminy Radoszyce.
2011 1393 2011-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.30.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/32/11 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mościska Duże Gminy Radoszyce.
2011 1394 2011-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.31.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mościska Małe Gminy Radoszyce.
2011 1395 2011-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.32.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/34/11 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mularzów Gminy Radoszyce.
2011 1396 2011-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.33.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/35/11 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nadworów Gminy Radoszyce.
2011 1397 2011-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.34.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/36/11 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nalewajków Gminy Radoszyce.
2011 1398 2011-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.35.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/37/11 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pakuły Gminy Radoszyce.
2011 1399 2011-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.36.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/38/11 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Plenna Gminy Radoszyce.
2011 1400 2011-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.37.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/39/11 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podlesie Gminy Radoszyce.
2011 1401 2011-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.38.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/40/11 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radoska Gminy Radoszyce.
2011 1402 2011-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.39.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/41/11 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radoszyce Gminy Radoszyce.
2011 1403 2011-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.40.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/42/11 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Salachowy Bór Gminy Radoszyce.
2011 1404 2011-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.41.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/43/11 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sęp Gminy Radoszyce.
2011 1405 2011-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.42.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/44/11 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szóstaki Gminy Radoszyce.
2011 1406 2011-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.43.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/45/11 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wyrębów Gminy Radoszyce.
2011 1407 2011-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.44.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/46/11 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Węgrzyn Gminy Radoszyce.
2011 1408 2011-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.45.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/47/11 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilczkowice Gminy Radoszyce.
2011 1409 2011-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.46.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/48/11 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wiosna Gminy Radoszyce.
2011 1410 2011-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.47.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/49/11 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wisy Gminy Radoszyce.
2011 1411 2011-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.48.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/50/11 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zychy Gminy Radoszyce.
2011 1412 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/121/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu samorządu województwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Województwa Świętokrzyskiego
2011 1413 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/132/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 17 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok
2011 1414 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/133/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 17 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok
2011 1415 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/44/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Połaniec, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie, na lata 2011 – 2014, (z uwzględnieniem perspektywy do 2032r.)"
2011 1416 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Stąporkowie
2011 1417 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/45/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Krasnej
2011 1418 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/49/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
2011 1419 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/51/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Stąporkowie Nr V/34/2011 z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2011r.
2011 1420 2011-05-20 Obwieszczenie Obwieszczenie nr Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 12 maja 2011r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2011 1421 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/37/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2011.
2011 1422 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne niż Powiat Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 1423 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/51/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/55/2003 r. Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy w Kunowie (Dz.Urz.Woj.Św. z 2003r. Nr 46 , poz.576 z późn.zm) .
2011 1424 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Klonowie
2011 1425 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej poprzez likwidację Filii Szkoły Podstawowej w Zagórzu z klasami I-III i oddziałem przedszkolnym
2011 1426 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2011r. w sprawie likwidacji Gimnazjum w Zaleziance.
2011 1427 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011 rok
2011 1428 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy w Łącznej z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr V/30/2011 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Bukowa Góra II" na obszarze gminy Łączna.
2011 1429 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 14/VI/11 Rady Gminy w Mniowie z dnia 23 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zbywania, nabywania i wydzierżawiania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata
2011 1430 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 37/V/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Miedzierzy
2011 1431 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 1432 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 1433 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 47/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 maja 2011r. postanawiająca wszcząć postępowanie w sprawie nieważności w części zał. Nr 2 lp. 14 do uchwały Nr VII/41/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010
2011 1434 2011-05-23 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej z dnia 28 kwietnia 2010r.
2011 1435 2011-05-23 Porozumienie Porozumienie nr 2 Zarządu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej z dnia 14 września 2010r.
2011 1436 2011-05-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 maja 2011r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Gminy w Stopnicy w Okręgu Wyborczym Nr 2.
2011 1437 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Raków z dnia 31 marca 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011 1438 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Raków z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/192/2009 Rady Gminy Raków z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom i nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, którym powierzono stanowiska kierownicze i dla których organem prowadzącym jest Gmina Raków, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego oraz dla nauczycieli realizujących różny tygodniowy wymiar godzin.
2011 1439 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1440 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr Nr VIII/46/2011 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rytwiany
2011 1441 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/29/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały R ady Gminy w Waśniowie nr VI/22/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2011 rok
2011 1442 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2011 1443 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2011 1444 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy
2011 1445 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.
2011 1446 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.
2011 1447 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr V/16/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 2011 rok
2011 1448 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr V/18/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie
2011 1449 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr V/21/11 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasocin.
2011 1450 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Cieślach
2011 1451 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: sposobu i trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1452 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2015 rok.
2011 1453 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2011 r.
2011 1454 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr VI/52.2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1455 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr II/08/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2011 rok
2011 1456 2011-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 1 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1457 2011-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 16 marca 2011r. w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1458 2011-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1459 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr V/19/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2011 roku.
2011 1460 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2011 1461 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VII/48/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1462 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok.
2011 1463 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VII/33/2011 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1464 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VIII/29/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 marca 2011r. w sprawiezmian do Uchwały Nr L/287/10 z dnia 28 października 2010 roku dot. uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2011.
2011 1465 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VIII /30/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2011 1466 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VIII/33/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.
2011 1467 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/28/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.
2011 1468 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych
2011 1469 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/36/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie w sprawie ustanowienia nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2011 1470 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie.
2011 1471 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2011 rok.
2011 1472 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
2011 1473 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Masłów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2011 1474 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 16 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.
2011 1475 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 16 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Bobrza gm. Miedziana Góra
2011 1476 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/33/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 16 marca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 1477 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/40/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1478 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr 36/VII/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2011 rok
2011 1479 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr V/13/11 Rady Gminy Stopnica z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1480 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/25/11 Rady Gminy Stopnica z dnia 22 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011rok
2011 1481 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/26/11 Rady Gminy Stopnica z dnia 22 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1482 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Gminy Tarłów z dnia 9 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1483 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2011 Rady Gminy Tarłów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1484 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr 41/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały Nr VII/19/11 Rady Gminy w Samborcu z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Samborzec na lata 2011 – 2020.
2011 1485 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie:określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1486 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie : określenia kryteriów wyboru inwestycji lub przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska do finansowania lub dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczenia
2011 1487 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: ustalenia stawek opłat z korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ożarów.
2011 1488 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ożarów oraz zasad korzystania z dworca.
2011 1489 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie : zmian w budżecie
2011 1490 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2011 roku
2011 1491 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/237/2010 Rady Gminy Łopuszno z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Łopuszno
2011 1492 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/26/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2011 rok
2011 1493 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/27/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Samborzec środków stanowiących „fundusz sołecki”
2011 1494 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/30/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 marca 2011r. w sprawie dokonania zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Samborcu
2011 1495 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/31/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 marca 2011r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Samborzec
2011 1496 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/62/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 kwietnia 2011r. sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych pow. 4,5% (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Tuczępy.
2011 1497 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/63/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011
2011 1498 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/64/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie przeniesień w planie wydatków w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1499 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/25/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 marca 2011r. zmiany uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XXXII/121/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 r w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości ,leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2011 1500 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/27/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/17/2011 z dnia 28 lutego 2011 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wojciechowice na 2011 rok
2011 1501 2011-05-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2011r. z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2010 rok
2011 1502 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok
2011 1503 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Sieradzicach.
2011 1504 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 12 kwietnia 2011r. zminiająca uchwałę własną w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę Sędziszów.
2011 1505 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez gminę Sędziszów.
2011 1506 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Zakłąd Usług Komunalnych w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
2011 1507 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2011 rok
2011 1508 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2011 1509 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Klimontów
2011 1510 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr V/34/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole prowadzone przez Gminę Klimontów
2011 1511 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr V/35/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXVII/286/10
2011 1512 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr V/37/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIX/272/06
2011 1513 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr V/39/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 1514 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VI / 45 / 2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok.
2011 1515 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr 30/V/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1516 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr 33/V/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Smyków na lata 2011 - 2015
2011 1517 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok
2011 1518 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych
2011 1519 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr II/19/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie
2011 1520 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr 46/VIII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r.
2011 1521 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr 52/VIII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 463/LXXIV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 1522 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/39/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok
2011 1523 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/41/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/288/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.
2011 1524 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/43/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Miasta i Gminy Połaniec
2011 1525 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/56/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 1526 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/35/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 1527 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 7 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1528 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1529 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr Nr VII/42/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2011 1530 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.
2011 1531 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Chmielnik
2011 1532 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Krasińskiego-Okrzei” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.
2011 1533 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/29/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1534 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/30/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń placówek oświatowych na terenie Gminy Wąchock.
2011 1535 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/31/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku.
2011 1536 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/32/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 1537 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/30/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 16 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Porzecze na terenie gminy Miedziana Góra.
2011 1538 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 11/III/10 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
2011 1539 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/48/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2011 rok.
2011 1540 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2011 1541 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrowcach
2011 1542 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/51/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2011 rok
2011 1543 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/33/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Samborzec
2011 1544 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/35/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2011 rok
2011 1545 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/ 35/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2011 rok
2011 1546 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/ 36 / 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia „Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szydłów w latach 2011-2015"
2011 1547 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/ 39/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/ 80/ 2004 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 lutego 2004 roku w sprawie zarządzania poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1548 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 49/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 maja 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr IX/33/2011 Rady Gminy w Samborcu z dnia 15 kwietnia 2011r, dotyczącej warunków i trybu finansowania sportu w Gminie Samborzec
2011 1549 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/160/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy w mieście Kielce
2011 1550 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/161/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 14 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok
2011 1551 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/162/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 14 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok
2011 1552 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/168/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Kielce
2011 1553 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/169/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.
2011 1554 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/178/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu
2011 1555 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/181/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.
2011 1556 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr V/38/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2011 rok.
2011 1557 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr V/40/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania , odraczania terminu spłat oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 0siek , jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego .
2011 1558 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr V/42/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie okreslenia wysokości opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Osiek oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2011 1559 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 20 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2011 rok
2011 1560 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2011 rok
2011 1561 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr RG - VII / 48 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 1562 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr RG - VII / 52 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2011 r.
2011 1563 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
2011 1564 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/47/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień miasta Sandomierza za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.
2011 1565 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/27/2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg gminnych
2011 1566 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zasad odpłatności za korzystanie ze świadczeń udzielanych przez punkty przedszkolne prowadzone przez gminę Fałków
2011 1567 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr VI /35/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2011 rok.
2011 1568 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych na terenie gminy Fałków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1569 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/34/11 Rady Gminy Secemin z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011 1570 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2011 rok
2011 1571 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/42/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/48/2007 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 1572 2011-05-31 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Starachowickiego z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Starachowicach.
2011 1573 2011-05-31 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/2011 Starosty Staszowskiego z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Staszowskim
2011 1574 2011-05-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 32/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 24 lutego 2011r.
2011 1575 2011-05-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 33/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 24 lutego 2011r.
2011 1576 2011-05-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 34/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 24 lutego 2011r.
2011 1577 2011-05-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 35/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 24 lutego 2011r.
2011 1578 2011-05-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 36/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 24 lutego 2011r.
2011 1579 2011-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.60.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/30/2011 Rady Gminy Łopuszno z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół, dla których gmina Łopuszno jest organem prowadzącym oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2011 1580 2011-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.65.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 maja 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VII/27/2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg gminnych - w części określonej w załączniku- zapisy zawarte pod tabelą w zdaniu pierwszym i drugim.