Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Kwiecień 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 880 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr 40/V/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Skarżyskiego oraz jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2011 881 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/115/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 17 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok
2011 882 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 883 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V/11/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bejsce na 2011 rok
2011 884 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V/17/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 885 2011-04-01 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Iwaniska.
2011 886 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr IV / 23 / 2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2011 rok
2011 887 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/31/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Usarzowie
2011 888 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/32/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Słoptowie
2011 889 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/34/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynarodzenia za inkasa
2011 890 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Piekoszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
2011 891 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V/20/11 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadowiu
2011 892 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi świadczone przez przedsiębiorców w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sadowie
2011 893 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2011 rok
2011 894 2011-04-01 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 29 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010r. położonych na obszarze Gminy Daleszyce
2011 895 2011-04-04 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-73(9)/2010-2011/173/VIII/AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 marca 2011r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach
2011 896 2011-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Skarżysko Kościelne w Okręgu Wyborczym Nr 2 i Nr 9.
2011 897 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr I/9/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Bodzentyn
2011 898 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Włoszczowa
2011 899 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/20/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmian w Statucie Biblioteki Publicznej we Włoszczowie
2011 900 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmian w Statucie Domu Kultury we Włoszczowie
2011 901 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmian w Statucie Domu Kultury w Kurzelowie
2011 902 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli we Włoszczowie
2011 903 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/30/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2011 rok.
2011 904 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr III/10/10
2011 905 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2011 906 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/25/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych
2011 907 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomści za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2011 908 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr 29/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr IV/24/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 stycznia 2011 roku dotyczącej wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2011 909 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr 33/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 marca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr V/14/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI /192/10 w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
2011 910 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr 34/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 marca 2011r.
2011 911 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr 35/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 marca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr V/21/11 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznego punktu przedszkolnego prowadzonego na terenie gminy Sadowie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
2011 912 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr 36/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 marca 2011r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr V/30/11
2011 913 2011-04-04 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 7 marca 2011r. w sprawie w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na terenie gminy Solec – Zdrój za rok 2010
2011 914 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr V/17/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie terminu podjęcia uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 915 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2011-2012 rok
2011 916 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Imielno
2011 917 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie
2011 918 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/11/11 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 919 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VIII/58/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie: przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Przepiórowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach.
2011 920 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VIII/59/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie: przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach.
2011 921 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VIII/60/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie: przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bp. Jana Chrapka w Jastrzębskiej Woli w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach.
2011 922 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VIII/61/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie: przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach.
2011 923 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VIII/62/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie: przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach.
2011 924 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VIII/63/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie : likwidacji Publicznego Gimnazjum w Mydłowie.
2011 925 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VIII/64/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 926 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr RG - V / 33 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2011 rok
2011 927 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VI/21/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Skarżysko Kościelne.
2011 928 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VI/22/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Skarżysko Kościelne.
2011 929 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VI/24/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.
2011 930 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr VII/13/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2011 roku
2011 931 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr VII/16/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
2011 932 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011
2011 933 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr II/1/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2011 rok.
2011 934 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr II/6/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie dopłaty do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z terenu miasta Starachowice w zakresie ulic: Ostrowiecka, Letniskowa, Wschodnia i Warszawka
2011 935 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr II/10/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/14/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych między ulicami: Łączną, Pastwiska, Smugową i Moniuszki na obszarze miasta Starachowice.
2011 936 2011-04-07 Aneks Aneks nr 1/2011 z dnia 22 lutego 2011r. do porozumienia zawartego w dniu 05 lipca 1999 roku pomiędzy Starostą Buskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Chmielnik w Chmielniku w sprawie powierzenia przez Starostę Buskiego Nadleśniczemu Nadleśnictwa Chmielnik prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Buskiego.
2011 937 2011-04-07 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Sandomierza z dnia 22 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok
2011 938 2011-04-07 Sprawozdanie Sprawozdanie nr I z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Pińczowie za rok 2010 z dnia 10 lutego 2011r.
2011 939 2011-04-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 682/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 3 marca 2010r.
2011 940 2011-04-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 625/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 28 października 2010r.
2011 941 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/25/11 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2011 r.
2011 942 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/8/2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie Regulaminu korzystania z placu zabaw w miejscowości Szyby
2011 943 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/9/2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie Regulaminu korzystania z placu zabaw w miejscowości Gromadzice
2011 944 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/10/2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie Regulaminu korzystania z centrum sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Goździelin
2011 945 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/11/2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie Regulaminu korzystania z centrum sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Sudół
2011 946 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI / 14 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego
2011 947 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI / 19 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok.
2011 948 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określania zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Brody oraz pobierania z tego tytułu opłat
2011 949 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 950 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/16/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.
2011 951 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/17/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2011 rok
2011 952 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/1/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
2011 953 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/2/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok
2011 954 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/3/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXI/20/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 października 2010 roku w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2011
2011 955 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/4/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/30/2007 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie określenia wzorów formularzy , informacji i deklaracji podatkowych
2011 956 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/5/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących statutów sołectw i osiedla w gminie Kluczewsko
2011 957 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy w Mircu z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 958 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy w Mircu z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy
2011 959 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie
2011 960 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24 lutego 2011r. o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Klonowie.
2011 961 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej poprzez likwidację Filii Szkoły Podstawowej w Zagórzu z klasami I-III i oddziałem przedszkolnym
2011 962 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24 lutego 2011r. o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Kowalskiego w Zaleziance.
2011 963 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie o zamiarze likwidacji Gimnazjum w Zaleziance.
2011 964 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze gminy Łączna
2011 965 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/15/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 966 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/17/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok
2011 967 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/20/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2011 rok
2011 968 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/22/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na realizację zadań na drogach powiatowych na terenie Gminy Samborzec
2011 969 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i unieszkodliwiania tych odpadów.
2011 970 2011-04-11 Informacja Informacja nr OŚiGM-Vc-7141/4c/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2010r położonych na terenie Gminy Pińczów
2011 971 2011-04-11 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 marca 2011r.
2011 972 2011-04-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.49.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/21/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Czarnocinie w części określonej w § 12 ust.1 Statutu
2011 973 2011-04-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.14.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2011r. stwierdzające nieważność Uchwały Nr V/30/2011 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze gminy Łączna, w części dotyczącej działek nr ewid. 124/8 i 125 obręb Zagórze gmina Łączna, położonych na terenie oznaczonym symbolem PG2 (teren zwałowiska wraz z osadnikami)
2011 974 2011-04-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.52.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/35/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i unieszkodliwiania tych odpadów w części określonej w § 1
2011 975 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/37/2011 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Jędrzejowskiego
2011 976 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Osiek oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2011 977 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz odbiór i transport nieczystości ciekłych
2011 978 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/20/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian do uchwały Nr V/14/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 stycznia 2011r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2011 rok.
2011 979 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/22/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 980 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/24/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
2011 981 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/25/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w szkołach prowadzonych przez Gminę Dwikozy.
2011 982 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/26/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXV/99/08 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 1 października 2008r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dwikozach.
2011 983 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2011 rok
2011 984 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/36/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn na 2011 rok.
2011 985 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/5/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie sposobu poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Pierzchnica.
2011 986 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/ 19/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2011 rok
2011 987 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/ 20/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011
2011 988 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/ 21/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011
2011 989 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/ 22/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szydłów
2011 990 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/ 23/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2011 991 2011-04-11 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/11 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 4 kwietnia 2011r. W sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego.
2011 992 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/98/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2011r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2011 roku.
2011 993 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2011
2011 994 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie przyznawania nagród Starosty Buskiego w dziedzinie kultury
2011 995 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Buskiego w dziedzinie kultury fizycznej
2011 996 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania Stypendium Sportowego Starosty Buskiego
2011 997 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr 11.II. 2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2011 rok
2011 998 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr IV/50/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok
2011 999 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr IV/54/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Busko – Zdrój
2011 1000 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr IV/55/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/334/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zasad udzielania ,,Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój".
2011 1001 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr RG - V / 35 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
2011 1002 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/22/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy WODZISŁAW na 2011 r.
2011 1003 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VI / 24 / 2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 1004 2011-04-13 Informacja Informacja Wójta Gminy Bliżyn z dnia 29 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Bliżyn.
2011 1005 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/25/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska na 2011 rok
2011 1006 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/22/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2011 rok
2011 1007 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr V/43/2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy w Wiślicy na 2011 rok
2011 1008 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr V/46/2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Chotlu Czerwonym
2011 1009 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr V/47/2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Hołudzy
2011 1010 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr V/49/2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 1011 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr IV/35/2011 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia: „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria”
2011 1012 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Nr.IV/18/2011 z dnia 31.01.2011 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2011 rok.
2011 1013 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2011 rok
2011 1014 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2011 rok
2011 1015 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2011 rok
2011 1016 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2011 rok
2011 1017 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/ 28 / 2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 1 marca 2011r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 1018 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V /29 /2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 1 marca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Obrazów
2011 1019 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/ 31 /2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Obrazowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1020 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/41/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok.
2011 1021 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/43/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/248/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów
2011 1022 2011-04-14 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na jej obszarze lub części
2011 1023 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr IV/5/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2011 rok
2011 1024 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr IV/8/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia prowadzonego przez Gminę Daleszyce Przedszkola Samorządowego w Daleszycach.
2011 1025 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr IV/33/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2011 rok
2011 1026 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr VII/31/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok
2011 1027 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata
2011 1028 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2011r.
2011 1029 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr V/41/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Stąporków programu zapobiegania bezdomności zwierząt
2011 1030 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Moskorzew w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 1031 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy Raków z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011 1032 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/47/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 z dnia 28 stycznia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.
2011 1033 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/48/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie przeniesień w planie wydatków w budżecie gminy na 2011 r.
2011 1034 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/52/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/108/2001 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 marca 2001 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1035 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/53/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010 – 2015
2011 1036 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/54/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/121/2008 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
2011 1037 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/58/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2011 1038 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/60/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 1039 2011-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1040 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/4/11 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2011 rok
2011 1041 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rytwiany na 2011 rok
2011 1042 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr Nr VII/38/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1043 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VII /40/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości lub w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Rytwiany oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1044 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Rytwiany
2011 1045 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie szczegółowości uchwalania budżetu gminy.
2011 1046 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Fałków na 2011 rok.
2011 1047 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Fałków
2011 1048 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr Nr IV/21/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Górno na rok 2011.
2011 1049 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2011 rok
2011 1050 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/36/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Szczukowskie Górki III” w części położonej na obszarze gminy Piekoszów
2011 1051 2011-04-18 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2011 Wójta Gminy Mniów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Mniów.
2011 1052 2011-04-18 Informacja Informacja nr I/2011 Wójta Gminy Morawica z dnia 22 marca 2011r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Morawica.
2011 1053 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 4 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr III/10/201 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania miasta Sędziszów
2011 1054 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 4 marca 2011r. zmieniająca uchwałę własną NrLII/433/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1055 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 4 marca 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 1056 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 4 marca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Sędziszów
2011 1057 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr Nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 4 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2011 rok
2011 1058 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 2 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok, oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2014.
2011 1059 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 2 marca 2011r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Gowarczów”
2011 1060 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1061 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr V/17/2011 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy MOSKORZEW na 2011 rok.
2011 1062 2011-04-18 Informacja Informacja nr 1/11 Starosty Włoszczowskiego z dnia 3 marca 2011r. w sprawie operatu opisowo- kartograficznego ewidencji budynków i lokali dla obrębów : Brygidów, Mieczyn, Skorków, Stojewsko, Świdno, Wojciechów, Wola Świdzińska, Występy, Żeleźnica – Zabrody gm. Krasocin, powiat włoszczowski
2011 1063 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/4/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2011 rok
2011 1064 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/11/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu koneckiego w 2011 roku.
2011 1065 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/14/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie podwyższenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach rodzinnych funkcjonujących na terenie Powiatu Koneckiego
2011 1066 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2011 rok
2011 1067 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r.
2011 1068 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/32/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Końskie
2011 1069 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/33/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2011 1070 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej
2011 1071 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/35/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Modliszewice, gmina Końskie
2011 1072 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/46/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Końskie
2011 1073 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/47/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
2011 1074 2011-04-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 28 lutego 2011r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej "Powierzającym" a Zarządem Powiatu Staszowskiego
2011 1075 2011-04-19 Sprawozdanie Sprawozdanie nr I/2011 z dnia 25 lutego 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 roku
2011 1076 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr XLI / 243 / 10 Rady Gminy Łoniów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 1077 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr III / 6 / 10 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 1078 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VI/17/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wojciechowice na 2011 rok
2011 1079 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr II / 10 / 11 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "NIDZICA" w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Nidzica” na 2011 rok
2011 1080 2011-04-20 Porozumienie Porozumienie z dnia 16 lutego 2011r. zawarte pomiędzy Starostą Sandomierskim – zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. – zwanym dalej „Nadleśniczym”.
2011 1081 2011-04-20 Porozumienie Porozumienie Starosty Sandomierskiego z dnia 16 lutego 2011r. zmieniające porozumienie zawarte w dniu 8 lutego 1999 r. pomiędzy Starostą Sandomierskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Staszów, dotyczące przekazania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
2011 1082 2011-04-20 Zestawienie Zestawienie nr 1/2011 Wójta Gminy Łagów z dnia 23 lutego 2011r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2010 położonych na obszarze gminy Łagów.
2011 1083 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VIII/19/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 4 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
2011 1084 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 9 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr 44/95 Rady Gminy w Bielinach z dnia 30 grudnia 1995r.
2011 1085 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 9 marca 2011r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień sportowych oraz ich rodzajów i wysokości
2011 1086 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 27 stycznia 2011r. określenia formy organizacyjno – prawnej szkół prowadzonych przez gminę Masłów
2011 1087 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Masłów z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Masłów na 2011 rok.
2011 1088 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr V/18/2011 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso.
2011 1089 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VI/6/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy
2011 1090 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VI/10/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2011 rok
2011 1091 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr 31/V/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1092 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr Nr V/31/2011 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2011 rok
2011 1093 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/34/2011 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Jędrzejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2011-2014”.
2011 1094 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 8 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok
2011 1095 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 8 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/412/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1096 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso.
2011 1097 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr Nr VI/17/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1098 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/36/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 4 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
2011 1099 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/ 41 /11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 4 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia inkasenta podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty targowej na terenie gminy Pawłów.
2011 1100 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr II/10/2011 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2011 rok
2011 1101 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/30/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2011 rok
2011 1102 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/34/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2011 1103 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XII/89/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r., w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie, sposobu pobierania opłat oraz zasad i trybu korzystania z miejsc parkingowych
2011 1104 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/43/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Pińczów”
2011 1105 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kije.
2011 1106 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/83/07 Rady Gminy w Kijach z dnia 19 grudnia 2007 roku w spawie uchwalenia wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007 – 2013
2011 1107 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kije na 2011 rok
2011 1108 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/ 24/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 8 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2011 rok
2011 1109 2011-04-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 18 kwietnia 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bodzentynieprzeprowadzonych w dniu 17 kwietnia 2011 r.
2011 1110 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/27/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2011
2011 1111 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/30/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa w Powiecie Ostrowieckim
2011 1112 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu
2011 1113 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr 45/VII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 10 marca 2011r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Chęciny
2011 1114 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr VII/28/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono obowiązki kierownika szkolenia praktycznego.
2011 1115 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2011 1116 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.
2011 1117 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr VII/21/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1118 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr VII/22/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 marca 2011r. w sprawie: inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów.
2011 1119 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr VII/23/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łubnice
2011 1120 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr 7/II/11 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2011 rok
2011 1121 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/7/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2011 rok
2011 1122 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/36/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2011 r.
2011 1123 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/37/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ćmielów lub jej jednostkom podległym
2011 1124 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/40/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ćmielów
2011 1125 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/41/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie.
2011 1126 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/30/11 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1127 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/34/11 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koprzywnica
2011 1128 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2011r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2011 1129 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2011r. w sprawie opłat za dodatkowe świadczenia w zakresie nauczania i wychowania Przedszkola „Pod Sosnami” w Koprzywnicy poza podstawą programową wychowania przedszkolnego
2011 1130 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
2011 1131 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2011r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2011 1132 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/45/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Koprzywnica na dofinansowanie kosztów związanych pakowaniem, transportem i utylizacją zmagazynowanych odpadów zawierających azbest
2011 1133 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr II/8/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruda Maleniecka na 2011 rok
2011 1134 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr II/9/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ruda Maleniecka
2011 1135 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr II/10/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej
2011 1136 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr II/12/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011r. o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie
2011 1137 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr II/19/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/39/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości wzorów deklaracji i informacji podatkowych oraz zwolnień z tego podatku i poboru podatku w drodze inkasa.
2011 1138 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr II/20/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/41/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny zwolnień od tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa.
2011 1139 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr II/21/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/40/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, oraz zwolnień od tego podatku i poboru podatku w drodze inkasa.
2011 1140 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/38/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2011 1141 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/46/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 marca 2011r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok.
2011 1142 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na obszarze gminy Strawczyn
2011 1143 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na obszarze gminy Strawczyn
2011 1144 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011r.
2011 1145 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/31/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 1146 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
2011 1147 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/36/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/308/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Oblęgór na terenie gminy Strawczyn
2011 1148 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr 44/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso.
2011 1149 2011-04-26 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 kwietnia 2011r.
2011 1150 2011-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.1.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 stycznia 2011r. stwierdzajace nieważność uchwały Nr III/6/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na obszarze gminy Strawczyn, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego: I. W części, która dotyczy: - terenu wyznaczonego na rysunku zmiany planu miejscowego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem ZLz. II. Wskazuje się na nieistotne naruszenie prawa, w zakresie: |braku w legendzie rysunku zmiany planu miejscowego oznaczenia i opisu cienkiej, przerywanej, niebieskiej linii, która znajduje się na tym rysunku. III. Wada określona w punkcie II niniejszego rozstrzygnięcia powinna zostać usunięta przez podjęcie stosownej uchwały na jednej z najbliższych sesji.
2011 1151 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr III/3/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2011 rok
2011 1152 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr III/9/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
2011 1153 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr IX/66/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Iwaniska w sprawie opłaty targowej na obszarze gminy Iwaniska
2011 1154 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr IX/67/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 marca 2011r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 1155 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr IX/69/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1156 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr IX/71/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 marca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczone przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie tej działalności
2011 1157 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 18 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2011 rok.
2011 1158 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 18 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr II/8/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
2011 1159 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 18 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/130/2008 z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie poboru podatku rolnego i leśnego oraz ustalenia wynagrodzenia za ww. czynności
2011 1160 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 18 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnych w drodze bezprzetargowej.
2011 1161 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 7 marca 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/18/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2011 rok
2011 1162 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 7 marca 2011r. w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie zadania polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sobków i upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie do prowadzenia indywidualnych spraw i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.
2011 1163 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 7 marca 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Sobków
2011 1164 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr V/36/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 7 marca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sobków.
2011 1165 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr V/37/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 7 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sobków na lata 2011-2016
2011 1166 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr V/38/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 7 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Sobków oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1167 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr V/39/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 7 marca 2011r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 1168 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 marca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 1169 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 marca 2011r. w sprawie : zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1170 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Ozarowie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2011 rok.
2011 1171 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 1172 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr VII/28/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok
2011 1173 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Tarłów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian do uchwały Nr V/27/2000 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 sierpnia 2000 roku dotyczącej nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarłowie.
2011 1174 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr Nr V/20/2011 Rady Gminy Tarłów z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2011 rok
2011 1175 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy Tarłów z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Tarłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011r.
2011 1176 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Tarłów z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarłów uchwalonego Uchwałą Nr III/21/03 Rady Gminy Tarłów z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarłów.
2011 1177 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Gminy Tarłów z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarłowie
2011 1178 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Tarłów z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznei w Tarłowie
2011 1179 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr II/8/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nida 2000” z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2000 na 2011 rok
2011 1180 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/24/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2011 rok.
2011 1181 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/32/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zarządzenia inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia inkasentów i określenia wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso należności, zmienionej uchwałą Nr X/42/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 maja 2007r., uchwałą Nr XXX/134/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 stycznia 2009r, uchwałą Nr XXXV/170/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 lipca 2009r., uchwałą Nr XXXVIII/181/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 października 2009r.
2011 1182 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bałtów lub jej jednostkom podległym
2011 1183 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2011 1184 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/27/11 Rady Gminy Łagów z dnia 7 marca 2011r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1185 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/28/11 Rady Gminy Łagów z dnia 7 marca 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz preliminarza wydatków na 2011 rok.
2011 1186 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/13/2011 Rady Gminy w Oksie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oksa na 2011 rok.
2011 1187 2011-04-29 Informacja Informacja nr OC.7115.2.2011 Burmistrza Koprzywnicy z dnia 22 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Koprzywnica.
2011 1188 2011-04-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie ogłoszenia informacji o wyrejestrowaniu Związku Międzygminnego „Gazociąg” z siedzibą w Radoszycach z Rejestru związków międzygminnych.