Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Wrzesień 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 2436 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr Nr 50/VIII/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Suchedniów na 2010r.
2010 2437 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr Nr 51/VIII/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny , przypadających Gminie Suchedniów lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 2438 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr Nr 52/VIII/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010
2010 2435 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr 40/VII/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przywodnego parku kultury, sportu i wypoczynku w Suchedniowie
2010 2432 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/405/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie.
2010 2433 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/406/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie ustalenia cen i zasad zwolnień za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie.
2010 2434 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/411/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 2439 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/235/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w podziale Gminy Bałtów na okręgi wyborcze
2010 2440 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/236/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Bałtów
2010 2444 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr LXXIII/602/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2010 2445 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr LXXIII/609/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kąpieliska usytuowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "Wilga" będącego w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie
2010 2442 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/353/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Chmielniku za 2009 rok.
2010 2448 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/220/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2441 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XL/343/2010 Rady Powiatu Sandomierskiego z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych
2010 2443 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr LX/364/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów.
2010 2446 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr LXXIV/611/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2010 2447 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr LXXIV/613/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Staszów i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
2010 2449 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/231/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawieokreślenia szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Bałtów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2450 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/232/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2010 2454 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr 49/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 sierpnia 2010r. dotycząca sprostowania oczywistych pomyłek pisarskich zaistniałych w uchwale Nr 48/2010 Kolegium RIO w Kielcach
2010 2455 2010-09-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.911/51/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 lipca 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLV/344/2010 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie zaliczenia dotychczasowych odcinków dróg gminnych do kategorii dróg wewnętrznych
2010 2451 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/373/10 Rady Gminy Masłów z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zasad odpłatności za korzystanie ze świadczeń udzielanych przez oddziały przedszkolne prowadzone przez szkoły podstawowe na terenie gminy Masłów
2010 2452 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/374/10 Rady Gminy Masłów z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Ciekoty, gmina Masłów
2010 2453 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/239/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie podziału gminy Mirzec na okręgi wyborcze ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Mircu.
2010 2456 2010-09-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.0911/54/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2010r. stwierdzające nieważność uchwały nr XLV/186/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do podpisania porozumienia międzygminnego dotyczącego zwrotu dotacji przekazanej przez Gminę Miejską Sandomierz Niepublicznemu Punktowi Przedszkolnemu na dzieci będące mieszkańcami Gminy Samborzec – w części określonej w § 3.
2010 2457 2010-09-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-85/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VIII/11/10 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie jednostki E11 „Kolonijki 1” na obszarze miasta Starachowice
2010 2458 2010-09-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-86/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VIII/12/10 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie jednostki E4 „Nowowiejska 2” na obszarze miasta Starachowice
2010 2470 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/251/2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2462 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2010 roku
2010 2467 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr 230/XLIV/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2010 rok
2010 2459 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr L / 62 / 2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.
2010 2466 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/253/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok.
2010 2468 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/39/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2469 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/40/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w Pierzchnicy
2010 2464 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/288/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie Zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Miedziana Góra.
2010 2460 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2010 Rady Gminy Brody z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2461 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami uzytkowymi oraz ustalania stawek czynszu za lokale uzytkowe znajdujące się w zasobie Gminy Brody
2010 2465 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/314/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 2471 2010-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2010 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.
2010 2463 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/167/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2472 2010-09-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-88/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXIV/288/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Miedziana Góra poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, która dotyczy: |- § 7 ust. 3, § 9 ust. 2, § 11 pkt 1, 2 i 3, § 13, § 14, § 17 pkt 3, § 18 pkt 3, § 21, § 22 uchwały
2010 2474 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr Nr XL/202/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2010 2477 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/241/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2478 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/242/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2479 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/243/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2010.
2010 2480 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/246/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2010 2481 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr 46/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 lipca 2010r.
2010 2475 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr Nr XLVI/266/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010r.
2010 2476 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr LI / 261/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2010 rok
2010 2473 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/33/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze roku budżetowego
2010 2482 2010-09-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 1 września 2010r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Nowym Korczynie w Okręgu Wyborczym Nr 5.
2010 2483 2010-09-06 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Bodzentyn na obwody głosowania
2010 2484 2010-09-06 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Nagłowice na obwody głosowania
2010 2492 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/347/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/212/2008 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 04 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmieloiwie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2010 2493 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/ 350/ 2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2010 r.
2010 2494 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr LIX/731/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 2495 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr LIX/743/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 r.
2010 2501 2010-09-08 Sprawozdanie Sprawozdanie nr I/2010 Wójta Gminy Waśniów z dnia 29 kwietnia 2010r. Sprawozdanie Wójta Gminy Waśniów z wykonania budżetu gminy Wasniów za 2009 rok
2010 2499 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/370/10 Rady Gminy Masłów z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dolina Marczakowa I" na terenie gminy Masłów.
2010 2497 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr LI/349 /2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie :podziału Gminy Ożarów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Ożarowie.
2010 2496 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr LI/348 /2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie: podziału Gminy Ożarów na obwody głosowania oraz ustalenia ich granic i numerów .
2010 2498 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr X/16/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr VIII/9/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r., w sprawie podziału miasta Starachowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Starachowicach.
2010 2500 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Słupia na stałe obwody głosowania, ustalenie ich granic i numerów siedzib obwodowych komisji wyborczych
2010 2502 2010-09-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-83/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 lipca 2010r. stwierdzajace nieważność części uchwały Nr XLVIII/370/10 Rady Gminy w Masłowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina Marczakowa I” na terenie gminy Masłów, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, w zakresie: |- terenu oznaczonego symbolem PG3 (teren przemysłu).
2010 2487 2010-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/286/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2490 2010-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/217/2010 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz planów finansowych gminnych osób prawnych, będących samorządowymi instytucjami kultury i Gminnego Ośrodka Zdrowia za pierwsze półrocze roku budżetowego
2010 2488 2010-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/207/2010 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczępy na 2010 rok
2010 2489 2010-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/215/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Tuczępy na lata 2010-2014”
2010 2491 2010-09-07 Uchwała Uchwała nr 50/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 sierpnia 2010r. dotycząca: wskazania nieprawidłowości występującej w uchwale Rady Gminy w Solcu Zdroju Nr XLII/200/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2010 rok oraz wskazania sposobu i terminu usunięcia nieprawidłowości
2010 2486 2010-09-07 Uchwała Uchwała nr LX/431/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, 16 Stycznia, Zamkowej, Ks. Granata i Strażackiej.
2010 2485 2010-09-07 Uchwała Uchwała nr 431/LXVIII/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chęciny
2010 2519 2010-09-09 Informacja Informacja Starosty Starachowickiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie operatów opisowo-kartograficznych ewidencji budynków i lokali dla obrebu: Rzepin Pierwszy gm. Pawów oraz obrebów: Gadka i Jagodne gm. Mirzec
2010 2518 2010-09-09 Porozumienie Porozumienie z dnia 7 czerwca 2010r. zawarte pomiędzy Starostą Opatowskim Panem Kazimierzem Kotowskim zwanym dalej "Starostą" a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem Jerzym Pasternakiem zwanym dalej "Nadleśniczym"
2010 2504 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXVII/184/09 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
2010 2503 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/247/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2010 rok
2010 2505 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
2010 2516 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/264/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2506 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LIII/361/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 2515 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXXII/200/2010 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
2010 2508 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/294/10 Rady Gminy Bieliny z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2010 2507 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/237/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
2010 2514 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LX/338/10 Rady Gminy Łagów z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie w ramach działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie świetlicy środowiskowej i zmian statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie
2010 2509 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXI/519/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 2510 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXI/520/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zmiany do uchwały Nr LXVII/503/10 z dnia 10 maja 2010 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
2010 2511 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXI/521/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie: udzielenia przez Gminę Iwaniska poręczenia kredytu zaciąganego przez Instytucję Kultury - Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.
2010 2512 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXII/522/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2513 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXII/523/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2517 2010-09-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 września 2010r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku-Zdroju.
2010 2524 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr LVI/335/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok
2010 2525 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr LVI/338/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie:zmiany Uchwały Nr XXXII/195/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2009roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec.
2010 2532 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/427/10 Rady Gminy w Morawicy z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli oraz przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2010 2522 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr LII/1231/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także terminów i sposobu zgłaszania kandydatów do Rady.
2010 2523 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr LII/1232/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2526 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr LXXII/583/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały NR LXV/531/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progarmu Profliaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok dla Gminy Staszów
2010 2527 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr LXXIII/607/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom na os. "Na Stoku" oraz numeracji nieruchomości w gminie
2010 2521 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/205/10 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału powiatu opatowskiego na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Opatowie
2010 2531 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr LIV/277/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, drogi Nr 327026T w Woli Żydowskiej.
2010 2529 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr LIV/272/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kije
2010 2530 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr LIV/276/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2520 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/41/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz dla nauczycieli szkół zaocznych, zasady udzielania i rozmiar zniżek oraz zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne funkcje kierownicze, w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kieleckiego.
2010 2528 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie podziału gminy Fałków na stałe obwody głosowania.
2010 2544 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/28/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2545 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/32/10 Rady Gminy Stopnica z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmian planu finansowego zakładu budżetowego na 2010 rok.
2010 2533 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XL/690/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 2534 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XL/691/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 2535 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XL/692/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 2536 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XL/693/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 2537 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XL/694/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 2538 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XL/695/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 2539 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XL/696/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 2540 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XL/697/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 2541 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XL/698/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 2542 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XL/699/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 2543 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XL/700/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Chęcińsko - Kieleckiego Parku Krajobrazowego
2010 2556 2010-09-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2557 2010-09-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2010 Wójta Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2554 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXV/208/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie przeniesień w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2549 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/312/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Straż Gminna w Nagłowicach
2010 2546 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr LVIII/48/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2010 2547 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr LVIII/52/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2010 2548 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr LI/63/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.
2010 2558 2010-09-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2010 Wójta Gminy w Brodach z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2559 2010-09-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2553 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XL/200/2010 Rady Gminy Tarłów z dnia 10 sierpnia 2010r. zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2552 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/198/2010 Rady Gminy Tarłów z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2550 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/195/2010 Rady Gminy Tarłów z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2551 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/196/ 2010 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Tarłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 r.
2010 2555 2010-09-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 2560 2010-09-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I-911/63/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 sierpnia 2010r. stwierdzające nieważność pkt II. 3 załącznika do uchwały Nr XLVII/312/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Straż Gminna w Nagłowicach.
2010 2561 2010-09-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-106/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVII/351/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Żelisławice I" na obszarze gminy Włoszczowa
2010 2563 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XLV/313/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2564 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XLV/315/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
2010 2565 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XLV/316/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/195/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku Nr XXXVIII/259/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria
2010 2566 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XLV/317/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr XVI/154/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii.
2010 2571 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/137/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2572 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/138/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie: przyjęcia herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Moskorzew
2010 2570 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XLI/29/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie : zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok
2010 2567 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/221/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2568 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/222/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/187/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2010 rok.
2010 2562 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr L/292/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2569 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/33/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2010 2580 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XL/299/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010 rok
2010 2581 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XL/300/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/294/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/282/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn
2010 2582 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XL/301/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/264/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Chełmce na terenie gminy Strawczyn
2010 2586 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XVII/42/2010 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2010
2010 2585 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLV/229/2010 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2584 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLV/227/2010 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Waśniów na 2010 rok
2010 2577 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr Nr.LI/234/10 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale Nr.VI/24/07 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12.02.2007 r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości , inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2010 2573 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr LI/230/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 2574 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr Nr.LI/231/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 2575 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr Nr.LI/232/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 2576 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr Nr.LI/233/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 2579 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr RG – XLVII/ 379 /10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2010 r.
2010 2578 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr Nr RG – XLVII / 377 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Szewce na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2010 2583 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/220/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie przeniesień w planie wydatków w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2587 2010-09-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 września 2010r. o sprostowaniu błędu w uchwale Nr XXXVIII/294/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/282/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 194 z dnia 28 czerwca 2010r. pod poz. 1819 oraz w uchwale Nr LVI/336/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie: podziału Miasta i Gminy Połaniec na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Połańcu, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 239 z dnia 23 sierpnia 2010r. pod poz. 2366.
2010 2599 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/202/10 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2600 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr 31/ 252 /10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Małogoszcz.
2010 2594 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr 439/LXX/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
2010 2593 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLI/207/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2010 2588 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLV/198/10 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2010 r.
2010 2589 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLV/199/10 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Starachowickiemu zadania z zakresu realizacji projektu pn. "Nad Czarną i Kamienną nieodkryte piękno północnej części Województwa Świętokrzyskiego.”
2010 2590 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLV/200/10 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Opatowie
2010 2591 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLV/202/10 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian i uzupełnień w Statucie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Nieskurzowie Nowym.
2010 2592 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLV/203/10 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności usamodzielnianych wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Nieskurzowie Nowym za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2010 2595 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XL/ 368 /2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego.
2010 2596 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XL/370/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian budżetu na 2010 rok.
2010 2597 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLV/48/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2010r.
2010 2598 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLV/53/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb realizacji Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
2010 2615 2010-09-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/174/10 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem dróg, dla których zarządcą jest Gmina Sadowie
2010 2614 2010-09-20 Uchwała Uchwała nr LXVI/310/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.
2010 2610 2010-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 221 /2010 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale dotyczącej zasad określających wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz wysokość i zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Oksa w roku 2009.
2010 2611 2010-09-20 Uchwała Uchwała nr LXV/305/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.
2010 2612 2010-09-20 Uchwała Uchwała nr LXV/306/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacanów oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na rok 2010.
2010 2613 2010-09-20 Uchwała Uchwała nr LXV/307/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacanów oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2011-2012.
2010 2601 2010-09-20 Uchwała Uchwała nr LII/424/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.
2010 2602 2010-09-20 Uchwała Uchwała nr LII/425/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta na 2010r.
2010 2603 2010-09-20 Uchwała Uchwała nr LII/426/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok.
2010 2604 2010-09-20 Uchwała Uchwała nr LII/427/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2010 rok.
2010 2605 2010-09-20 Uchwała Uchwała nr LII/428/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 2606 2010-09-20 Uchwała Uchwała nr LII/432/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie podziału miasta Sandomierza na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miasta Sandomierza
2010 2607 2010-09-20 uchwala Uchwala nr XLVII/367/10 Rady Gminy Masłów z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2010 2609 2010-09-20 uchwala Uchwala nr XLIX/386/10 Rady Gminy Masłów z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2010 2608 2010-09-20 uchwala Uchwala nr XLVIII/377/10 Rady Gminy Masłów z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2010 2616 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr X/1/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2010 rok.
2010 2617 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr X/2/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2010 rok.
2010 2626 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr X/11/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2010 rok
2010 2618 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr X/3/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2010 rok.
2010 2619 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr X/4/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2010 rok
2010 2620 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr X/5/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Staarchowice na 2010 rok
2010 2621 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr X/6/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2010 rok.
2010 2622 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr X/7/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2010 rok i udzielenia w 2010 r. pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu.
2010 2623 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr X/8/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2010 rok.
2010 2624 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr X/9/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały nr VII/3/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 maja 2010r. w sprawie przejęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa odcinka ulicy Kanałowej wraz z rozbudową skrzyżowania ulicy Radomskiej z ulicą Kanałową" w części należącego do właściwości Powiatu Starachowickiego i udzielenia pomocy rzeczowej w 2010 roku dla Powiatu Starachowickiego
2010 2625 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr X/10/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2010 rok.
2010 2627 2010-09-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 października 2010 r.
2010 2632 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr 1/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Ponidzie" w Kielcach z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
2010 2628 2010-09-22 uchwala Uchwala nr XLIII/225/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2629 2010-09-22 uchwala Uchwala nr XLIII /226/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/194/2010 zatwierdzającej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Górnie na rok 2010.
2010 2633 2010-09-22 uchwala Uchwala nr 51/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 września 2010r. postanawiająca uznać, że Rada Gminy w Czarnocinie doprowadziła do zgodności z prawem uchwałę Nr XXXVIII/211/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 czerwca 2010 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok
2010 2634 2010-09-22 uchwala Uchwala nr 52/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 września 2010r. postanawiająca uznać,że Rada Miejska w Daleszycach doprowadziła do zgodności z prawem uchwałę Nr XLIV/44/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2010 roku
2010 2631 2010-09-22 uchwala Uchwala nr XXV/214/2010 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tuczępy na lata 2010-2015
2010 2630 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr 3/XLIX/10 Rady Gminy w Mniowie z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2010 rok
2010 2646 2010-09-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2010 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.
2010 2641 2010-09-23 Uchwała Uchwała nr XXX/19/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2635 2010-09-23 Uchwała Uchwała nr LXXV/658/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2010 2636 2010-09-23 Uchwała Uchwała nr LXXV/659/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staszów
2010 2637 2010-09-23 Uchwała Uchwała nr LIV/362/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustanowienia miejsca pamięci narodowej
2010 2638 2010-09-23 Uchwała Uchwała nr LIV/363/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego na terenie gminy Stąporków.
2010 2639 2010-09-23 Uchwała Uchwała nr LIV/369/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 2640 2010-09-23 Uchwała Uchwała nr LIV/370/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 2645 2010-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/164/10 Rady Gminy Secemin z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.
2010 2643 2010-09-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/168/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2644 2010-09-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/170/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów, które zostały dotknięte skutkami powodzi w 2010 r
2010 2642 2010-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2010 roku
2010 2661 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr LXIV/343/2010 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok
2010 2653 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/256/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok
2010 2654 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/258/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
2010 2655 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/259/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowym Korczynie Nr XXVII/147/2009 z dnia 20 lutego 2009roku w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Korczyn.
2010 2656 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/260/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie opłat za świadczenia w punkcie przedszkolnym prowadzonym przez gminę Nowy Korczyn
2010 2650 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/317/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/197/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalania regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionych w placówkach oświatowych w Gminie Nagłowice dodatków do wynagrodzeń i nagród
2010 2652 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/319/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 2651 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/318/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2010 2649 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/316/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 sierpnia 2010r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Straż Gminna w Nagłowicach
2010 2647 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/244/2010 Rady Gminy Michałowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2648 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XLV/432/10 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/41/04 Rady Gminy w Morawicy w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy
2010 2660 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/362/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
2010 2663 2010-09-24 zarzadzenie Zarzadzenie nr 72/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 2658 2010-09-24 uchwala Uchwala nr XXXVI/168/2010 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 12 maja 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 2659 2010-09-24 uchwala Uchwala nr XXXVII/169/2010 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 2662 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/8/10 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast w Końskich z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2010 rok.
2010 2657 2010-09-24 uchwala Uchwala nr XXXV/167/2010 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie terminu likwidacji Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Krzczonowie
2010 2665 2010-09-24 Aneks Aneks nr 1 Starosty Staszowskiego z dnia 11 marca 2010r. do porozumienia zawartego w dniu 19 lutego 1999 roku pomiędzy Starostą Staszowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Staszów zmienionego aneksem z dnia 05 marca 2009 roku
2010 2664 2010-09-24 Aneks Aneks nr 1 Starosty Staszowskiego z dnia 11 marca 2010r. do porozumienia zawartego w dniu 22 stycznia 1999 roku pomiędzy Starostą Staszowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Chmielnik zmienionego aneksem z dnia 05 marca 2009 roku
2010 2666 2010-09-24 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 17 września 2010r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Stąporków na obwody głosowania
2010 2677 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr V/34/03 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pn. Zespół Szkół w Bliżynie.
2010 2679 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/245/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 2678 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/244/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli prowadzonych przez gminę Bliżyn
2010 2674 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/223/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach pomocy materialnej dla uczniów
2010 2676 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/231/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Baćkowice uprawnienia w zakresie stanowienia o wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice
2010 2675 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/225/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2673 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr X/19/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2010 rok
2010 2670 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr X/15/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Starachowice.
2010 2671 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr X/17/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych przez Gminę Starachowice na realizację zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
2010 2672 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr X/18/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Starachowice na rzecz najemców lokali
2010 2668 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/437/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010r. W sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pińczów oraz jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 2669 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/440/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich.
2010 2667 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/436/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2010 2681 2010-09-27 uchwala Uchwala nr 53/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 września 2010r. postanawiajaca uznać,że Rada Powiatu w Pińczowie doprowadziła do zgodności z prawem uchwałę Nr XL/202/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 7 lipca 2010 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2010 2680 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/225/2010 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia.
2010 2683 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/213/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok
2010 2684 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/222/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok
2010 2689 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/166/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok
2010 2690 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/170/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany regulaminów określających wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, kryteria i tryb przyznania nagród dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Imielno w roku 2009
2010 2693 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr LXXIII/526/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie: udzielenia przez Gminę Iwaniska poręczenia kredytu zaciąganego przez Instytucję Kultury - Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.
2010 2695 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr LXII/345/10 Rady Gminy Łagów z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie przekazania prowadzenia punktów przedszkolnych dla Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach.
2010 2696 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr LXII /346 /2010 Rady Gminy Łagów z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Łagów .
2010 2685 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2010 rok
2010 2686 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z gminnej hali sportowej w Fałkowie
2010 2687 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 2688 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/233/2010 z dnia 09.07.2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2010 rok
2010 2692 2010-09-28 uchwala Uchwala nr LXXIII/525/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2691 2010-09-28 uchwala Uchwala nr LXXIII/524/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2694 2010-09-28 uchwala Uchwala nr LXXIV/529/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2010r.
2010 2697 2010-09-28 Aneks Aneks do porozumienia zawarty w Ostrowcu Św. w dniu 12.05.2010 r. pomiędzy Starostą Powiatu Ostrowieckiego Panem mgr Waldemarem Markiem Paluchem zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem mgr inż. Jerzym Pasternakiem zwanym dalej „Nadleśniczym”
2010 2682 2010-09-28 uchwala Uchwala nr LVI/401/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 16 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy
2010 2700 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr LVIII/326/10 Rady Gminy Łagów z dnia 26 maja 2010r. w sprawie określenia granicy obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piotrowie.
2010 2699 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr LII/1221/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 29 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
2010 2698 2010-09-29 uchwala Uchwala nr LII/1220/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 29 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
2010 2701 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr VII/44/10 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy
2010 2702 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr VII/45/10 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2703 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/253 /2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2704 2010-09-30 uchwala Uchwala nr 54/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 września 2010r. postanawiająca uznać, że Rada Gminy w Solcu Zdroju doprowadziła do zgodności z prawem uchwałę Nr XLII/200/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Solec- Zdrój na 2010 rok