Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Wrzesień 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 2773 2009-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/320/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wspólnej z samorządem województwa realizacji zadania publicznego
2009 2774 2009-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/321/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2009 2775 2009-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/324/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Pińczów oraz granic ich obwodów
2009 2776 2009-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/325/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXIII/305/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 2777 2009-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/300/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2778 2009-09-01 Uchwała Uchwała nr 299/XLIX/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach gminy i miasta Chęciny
2009 2779 2009-09-01 Uchwała Uchwała nr 306/XLIX/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r.
2009 2780 2009-09-01 Uchwała Uchwała nr XXV/148/09 Rady Gminy Łoniów z dnia 25 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania oraz ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łoniów
2009 2781 2009-09-01 Uchwała Uchwała nr XXV/149/09 Rady Gminy Łoniów z dnia 25 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łoniów
2009 2782 2009-09-01 Uchwała Uchwała nr 133/XIX/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 125/XVIII/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 29 kwietnia 2009r.
2009 2783 2009-09-01 Uchwała Uchwała nr 134/XIX/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2784 2009-09-01 Uchwała Uchwała nr 136/XIX/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Smyków
2009 2802 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiana uchwały Nr IV/25/03 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych położonych na terenie Gminy Mirzec
2009 2803 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiana uchwały Nr VII/39/03 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych położonych na terenie Gminy Mirzec
2009 2804 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/115/2008 Rady Gminy w Mircu z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej położonej na terenie Gminy Mirzec
2009 2805 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Mirzec
2009 2806 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2807 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazanie uprawnionych do tego organów
2009 2796 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 2797 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/211/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2798 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/213/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Wąchock
2009 2799 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/214/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku
2009 2800 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/215/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku
2009 2801 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/216/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Wąchock do kategorii dróg gminnych
2009 2795 2009-09-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 września 2009r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Górnie w Okręgu Wyborczym Nr 2
2009 2808 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2809 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonywania zadań zleconych
2009 2810 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wiślica
2009 2811 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Wiślica w dziedzinie sportu i kultury
2009 2812 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiślica
2009 2822 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XLI/528/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2009 2823 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/09 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2824 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2009 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 2825 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/34/2003 z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 2826 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/129/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia statutu i regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
2009 2827 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/130/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany w uchwale nr III/21/2002 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Opatowiec
2009 2828 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XLI/550/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2009 2829 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2830 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę XX/141/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
2009 2834 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/170/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2009 rok
2009 2831 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXX/157/2009 Rady Gminy Tarłów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2832 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXX/162/2009 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w uchwale: w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru i terminów płatności oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia
2009 2833 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXX/163/09 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 2835 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2009 2836 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2009 2837 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III(12)2006 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 grudnia 2006 w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Osiek w 2007r.
2009 2838 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2009 2839 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2009 2840 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Osiek
2009 2841 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/300/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 2842 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany siedziby Gimnazjum w Ćmielowie
2009 2843 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2009r.
2009 2844 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/264/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy w Ćmielowie
2009 2846 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad określających wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania podatków do wynagrodzenia oraz wysokość i zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Oksa w roku 2009
2009 2847 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2009 2848 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2009 2845 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2849 2009-09-04 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 26 czerwca 2009r. w Kielcach pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty w sprawie przekazania do realizacji przez Kuratorium Oświaty zadań związanych z dofinansowywaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2009 2853 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/124/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2854 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009 rok
2009 2855 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia i ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn
2009 2856 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/168/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 2857 2009-09-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 1 września 2009r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Miejskiej we Włoszczowie
2009 2864 2009-09-07 Zarządzenie Zarządzenie nr RG/0151/123/2009 Wójta Gminy Łoniów z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2865 2009-09-07 Zarządzenie Zarządzenie nr RG/0151/125/2009 Wójta Gminy Łoniów z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2862 2009-09-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/259/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 2858 2009-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/256/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/247/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 4 czerwca 2009r w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009
2009 2859 2009-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/257/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009
2009 2860 2009-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/258/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku
2009 2861 2009-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/265/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/240/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dodatków, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski
2009 2863 2009-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/243/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 2866 2009-09-07 Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzja prezesa urzędu regulacji energetyki Nr OŁO-4210-26(6)/2009/VII/291/DS z dnia 31 sierpnia 2009r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła dla Energetyki Cieplnej miasta Skarżysko-Kamienna Spółka z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
2009 2867 2009-09-07 Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzja prezesa urzędu regulacji energetyki Nr OŁO-4210-39(6)/2009/2648/IX/BG z dnia 1 września 2009r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp z o.o. z siedzibą we Włoszczowie
2009 2882 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/32/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 2879 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/170/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/32/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zarządzenia inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia inkasentów i określenia wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso należności, zmienionej uchwałą Nr X/42/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 maja 2007r. oraz uchwałą Nr XXX/134/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 stycznia 2009r.
2009 2880 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/172/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2881 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/173/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/178/2005 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 2884 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr V/26/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie przyjęcia wieloletniego prgogramu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ruda Maleniecka oraz zasady wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2009 2885 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr V/28/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2883 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/217/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok
2009 2878 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/337/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych oraz sposobu ich pobierania
2009 2886 2009-09-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Znak: PNK.I-0911/133/09 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 29 lipca 2009r. stwierdzające częściową nieważność uchwały Nr XXIX/337/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych oraz sposobu ich pobierania w zakresie § 3 ust. 2 pkt 2 Uchwały
2009 2887 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/310/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009r.
2009 2888 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/311/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok
2009 2889 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/312/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009r.
2009 2890 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/313/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009r.
2009 2891 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/314/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009r.
2009 2892 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/316/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr IV/38/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej
2009 2893 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/317/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza na lata 2009-2032”
2009 2894 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/318/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania tych dotacji oraz kontroli wykonywania zadań
2009 2895 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/141/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2009 2896 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2009 roku
2009 2899 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/2009 Rady Gminy Raków z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2897 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/255/2009 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Piekoszów
2009 2898 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/256/2009 Rady Gminy Piekoszów z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok
2009 2911 2009-09-09 Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzja prezesa urzędu regulacji energetyki Nr OŁO-4210-8(16)/2009/1273/VII/MM z dnia 1 września 2009r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Elektrowni Połaniec Spółka Akcyjna - GDF SUEZ Energia Polska z siedzibą w Połańcu
2009 2912 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XLII/551/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2009r.
2009 2916 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Wilczyce na 2009 rok
2009 2917 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyce
2009 2913 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr LIV/435/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 2915 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/218/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok
2009 2914 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2009 Rady Gminy Bliżyn z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009 2918 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/899/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 2919 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/900/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 2923 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/905/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 2924 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/918/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Miasta Kielce
2009 2925 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/919/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie pozbawienia ulic położonych na terenie Miasta Kielce kategorii dróg gminnych
2009 2926 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/920/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie Miasta Kielce
2009 2920 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/850/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 maja 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Miasta Kielce
2009 2921 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/851/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 maja 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie Miasta Kielce
2009 2922 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/852/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 maja 2009r. w sprawie pozbawienia ulic położonych na terenie Miasta Kielce kategorii dróg gminnych
2009 2927 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/163/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2934 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie: zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach
2009 2935 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Nagłowice
2009 2936 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2928 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/174/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2929 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/120/2008 Rady Gminy Bieliny z dnia 16 maja 2008r. w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród sportowych oraz zasad i trybu ich przyznawania w gminie Bieliny
2009 2930 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bieliny z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2009
2009 2932 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/258/09 Rady Gminy Łagów z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/141/04 Rady Gminy Łagów z dnia 29 czerwca 2004r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2009 2933 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/259/09 Rady Gminy Łagów z dnia 27 lipca 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr II/9/06 Rady Gminy Łagów z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 2931 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2009 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009 2937 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/224/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 2938 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/225/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 2939 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/226/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 2940 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/227/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 2942 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2009r.
2009 2946 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2009 2943 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/260/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 2944 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/263/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 2945 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr 34/XLII/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2947 2009-09-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 września 2009r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 października 2009r.
2009 2948 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie utworzenia straży gminnej
2009 2949 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Jadłodajnia Gminna w Bogorii i nadania jej Statutu
2009 2950 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 2951 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bogoria
2009 2952 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane w roku 2009 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bogoria
2009 2953 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/118/09 Rady Gminy Secemin z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 2957 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/320/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok
2009 2956 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/323/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009r.
2009 2959 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2958 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/192/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2954 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/143/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2009 2955 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/144/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 31 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/115/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Działoszyce na 2009 rok
2009 2961 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/144/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok
2009 2962 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/145/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Samborzec na rok 2009
2009 2968 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr 56/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2963 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/28/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2964 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/30/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2965 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/31/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2966 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/35/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stopnica
2009 2967 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/36/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2960 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/2009 Rady Gminy Bejsce z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Bejsce
2009 2976 2009-09-15 Uchwała Uchwała nr V/50/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2969 2009-09-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/381/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2970 2009-09-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/382/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2971 2009-09-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/383/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2972 2009-09-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/384/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2973 2009-09-15 Uchwała Uchwała nr L/387/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2974 2009-09-15 Uchwała Uchwała nr L/388/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2975 2009-09-15 Uchwała Uchwała nr L/389/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2977 2009-09-15 Uchwała Uchwała nr 10/2009 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast w Końskich z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2009 rok
2009 2978 2009-09-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
2009 2979 2009-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/491/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 2980 2009-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/492/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 2981 2009-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/493/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 2982 2009-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/494/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 2983 2009-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/495/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 2984 2009-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/496/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 2985 2009-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/497/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 2986 2009-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/498/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 2987 2009-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/499/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 2988 2009-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/500/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 2989 2009-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/501/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 2990 2009-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/502/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 2991 2009-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/503/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 2992 2009-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/506/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze poprzez likwidację Poradni Kardiologicznej i Endokrynologicznej w Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach
2009 3000 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/132/09 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Solec-Zdrój
2009 3001 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/1342009 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy na 2009 rok
2009 3002 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/135/09 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 3 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Solec-Zdrój
2009 2999 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/147/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2009 2998 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/154/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009r.
2009 3003 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XIX/156/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 7 sierpnia 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2009 3004 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XIX/157/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 7 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3005 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XIX/158/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 7 sierpnia 2009r. w sprawie przeniesień w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3006 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 7 sierpnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia zawartego porozumienia z Gminą Szydłów w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Remont drogi gminnej Grzymała - Solec Stary łączącej się z drogą powiatową Nr 0146T Sieczków - Grzymała gmina Tuczępy a drogą wojewódzką Nr 765 gmina Szydłów” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
2009 2997 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr LV/450/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koniemłotach
2009 3007 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr 21/167/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2009 3008 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/162/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 7 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3009 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2009 rok
2009 3010 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/154/2009 w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2009
2009 3011 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3012 2009-09-17 Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzja prezesa urzędu regulacji energetyki Nr OŁO-4210-23(10)/2009/13859/I/BG z dnia 9 września 2009r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2009 3028 2009-09-18 Uchwała Uchwała nr LV/444/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 3029 2009-09-18 Uchwała Uchwała nr LV/445/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 3030 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XL/228/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 5 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2009 rok
2009 3031 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/2009 Rady Gminy Raków z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3032 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2009 Rady Gminy Raków z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom i nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, którym powierzono stanowiska kierownicze i dla których organem prowadzącym jest Gmina Raków, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego oraz dla nauczycieli realizujących różny tygodniowy wymiar godzin
2009 3033 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2009 Rady Gminy Raków z dnia 14 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raków
2009 3043 2009-09-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/2009 Wójta Gminy w Brodach z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3042 2009-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 17 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2009 rok
2009 3041 2009-09-22 Uchwała Uchwała nr 37/XLIII/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3040 2009-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/192/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 13 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3034 2009-09-22 Uchwała Uchwała nr LI/391/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 4 sierpnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
2009 3035 2009-09-22 Uchwała Uchwała nr LI/392/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 4 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3036 2009-09-22 Uchwała Uchwała nr LI/393/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 4 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3037 2009-09-22 Uchwała Uchwała nr LI/394/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 4 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3038 2009-09-22 Uchwała Uchwała nr LI/395/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 4 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3039 2009-09-22 Uchwała Uchwała nr LI/396/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 4 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3049 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr XXV/141/09 Rady Gminy w Złotej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3047 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/177/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok
2009 3048 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/179/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Skarżysko Kościelne
2009 3044 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2009 3045 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku
2009 3046 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/200/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku
2009 3050 2009-09-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2009 Wójta Gminy w Brodach z dnia 4 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3051 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/149/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2009 3052 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/150/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 20 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/115/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Działoszyce na 2009 rok
2009 3053 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/152/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Działoszyce
2009 3054 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/153/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Działoszyce
2009 3055 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/154/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Działoszyce
2009 3056 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/155/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Działoszyce, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2009 3057 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/278/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w Statucie Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
2009 3058 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/279/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie
2009 3059 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/280/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Włoszczowa
2009 3060 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 3061 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/287/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie
2009 3062 2009-09-23 Zarządzenie Zarządzenie nr RG 0151/133/2009 Wójta Gminy Łoniów z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3064 2009-09-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/34/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 3072 2009-09-24 Uchwała Uchwała nr VI/29/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3068 2009-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/126/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu
2009 3069 2009-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/127/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3067 2009-09-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Imielno
2009 3066 2009-09-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/127/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2009 rok
2009 3063 2009-09-24 Uchwała Uchwała nr 42/VIII/09 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Suchedniów”
2009 3065 2009-09-24 Uchwała Uchwała nr 44/VIII/2009 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2009
2009 3070 2009-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/183/2009 Rady Gminy Rytwiany z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3071 2009-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/184/2009 Rady Gminy Rytwiany z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/31/2007 Rady Gminy Rytwiany z dnia 14 marca 2007r, w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości lub w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Rytwiany oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 3073 2009-09-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2009r. o sprostowaniu błędu
2009 3074 2009-09-24 Uchwała Uchwała nr XXX/162/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2009 3078 2009-09-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/222/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok
2009 3079 2009-09-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/224/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Pacanów
2009 3080 2009-09-24 Informacja Informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 15 września 2009r. dodatkowa lista lekarzy psychiatrów - biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Kielcach na okres 2009-2013
2009 3076 2009-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/163/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3077 2009-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/165/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2009 3075 2009-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/225/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3084 2009-09-25 Informacja Informacja Starosty Starachowickiego z dnia 17 lipca 2009r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2009 3081 2009-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/229/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2009 rok
2009 3082 2009-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/230/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/226/09 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2009 3083 2009-09-25 Uchwała Uchwała nr XLI/240/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/188/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg lokalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Połaniec nie zaliczonych do innych kategorii (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2009r. Nr 57 poz. 783)
2009 3087 2009-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski
2009 3088 2009-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/272/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2009 3089 2009-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2009 3090 2009-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/274/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie upoważnienia dyrektorów oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego do zwiększania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom
2009 3091 2009-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/275/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2009 3086 2009-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/268/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku
2009 3085 2009-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009
2009 3092 2009-09-25 Uchwała Uchwała nr RG-XXXV/287/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie gminy Sitkówka-Nowiny
2009 3093 2009-09-25 Uchwała Uchwała nr RG-XXXV/288/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie gminy Sitkówka-Nowiny
2009 3094 2009-09-25 Uchwała Uchwała nr RG-XXXV/292/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sitkówka-Nowiny na 2009r.
2009 3103 2009-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/147/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Samborzec na rok 2009
2009 3104 2009-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/148/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Skotnikach
2009 3105 2009-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/149/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Śmiechowicach
2009 3106 2009-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/150/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zawierzbiu
2009 3107 2009-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/153/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 3100 2009-09-28 Uchwała Uchwała nr 23/182/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009 3101 2009-09-28 Uchwała Uchwała nr 23/185/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Małogoszcz oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony
2009 3102 2009-09-28 Uchwała Uchwała nr XXV/107/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/94/09 Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2009r.
2009 3108 2009-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII/1/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2009 rok
2009 3109 2009-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII/2/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2009 rok
2009 3110 2009-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII/5/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2009 rok
2009 3111 2009-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII/6/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco” ewentualnych roszczeń dotyczących środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starachowice w 2009r.
2009 3112 2009-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII/8/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2009 rok
2009 3113 2009-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII/9/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2009 rok
2009 3114 2009-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII/11/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Gminę Starachowice na realizację inwestycji na lata 2010-2012
2009 3115 2009-09-29 Informacja Informacja o decyzji w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania ósmej taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu
2009 3120 2009-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/234/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zasad określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody stanowiący 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych
2009 3121 2009-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3119 2009-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/233/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/197/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 marca 2009r w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalania regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionych w placówkach oświatowych w Gminie Nagłowice dodatków do wynagrodzeń i nagród
2009 3116 2009-09-29 Uchwała Uchwała nr XXII/18/2009 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3117 2009-09-29 Uchwała Uchwała nr XXX/172/09 Rady Gminy Michałów z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3118 2009-09-29 Uchwała Uchwała nr XXX/173/2009 Rady Gminy Michałów z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zaliczenia drogi Jelcza Mała - Zagajów do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu
2009 3122 2009-09-29 Uchwała Uchwała nr XIII/34/2009 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2009
2009 3123 2009-09-29 Uchwała Uchwała nr XIII/35/2009 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji programu edukacyjnego pod nazwą: „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady - IV edycja”
2009 3124 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVII/238/09 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w stołówce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim
2009 3127 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr 170/XXXIV/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 3128 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3129 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie potwierdzenia przejęcia dróg gminnych
2009 3130 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie potwierdzenia przejęcia drogi gminnej
2009 3131 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie potwierdzenia przejęcia dróg gminnych
2009 3132 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 31 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr VII/33/2007 z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Słupia
2009 3125 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/157/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2009 3126 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/158/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 31 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/115/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Działoszyce na 2009 rok
2009 3095 2009-09-28 Uchwała Uchwała nr VI/53/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3096 2009-09-28 Uchwała Uchwała nr VI/59/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 sierpnia 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr I/14/09 z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych
2009 3097 2009-09-28 Uchwała Uchwała nr VI/60/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowa Słupia
2009 3098 2009-09-28 Uchwała Uchwała nr VI/61/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia Regulaminu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podległych Gminie Nowa Słupia
2009 3099 2009-09-28 Uchwała Uchwała nr VI/62/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze
2009 2789 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany treści Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie
2009 2790 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie podziału nadwyżki budżetowej za lata ubiegłe (częściowa)
2009 2791 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2009 2787 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 czerwca 2009r. o zmianie Uchwały nr XXXI/182/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieliny
2009 2788 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Bieliny
2009 2792 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/169/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2009 rok
2009 2793 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu położonych na terenie gminy Nowy Korczyn
2009 2794 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych na terenie gminy Nowy Korczyn
2009 2785 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/58/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiego Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku Kamiennej
2009 2786 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/64/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/80/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna
2009 2816 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/126/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
2009 2817 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/134/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 2814 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2009 Rady Gminy w Bejscach z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XX/122/2008 Rady Gminy w Bejscach z dnia 12 września 2008 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności rodziców za pobyt dziecka w Przedszkolu w Bejscach
2009 2815 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2009 Rady Gminy w Bejscach z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach
2009 2813 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr 30/VI/2009 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2009
2009 2818 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2009 Rady Gminy Mirzec z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2819 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/99/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2820 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/102/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/03 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Moskorzew
2009 2821 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/103/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wyboru banku do wykonywania obsługi bankowej budżetu Gminy Moskorzew oraz jednostek organizacyjnych Gminy Moskorzew
2009 2850 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XLV/210/09 Rady Gminy w Pacanów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok
2009 2851 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XLV/213/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pacanów
2009 2852 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XLV/214/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2014
2009 2868 2009-09-07 Uchwała Uchwała nr XLI/288/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Końskie” wraz z „Planem gospodarki odpadami”
2009 2876 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr XLI/285/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok
2009 2869 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr XLI/286/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Kazimierskiego Ośrodka Kultury
2009 2877 2009-09-08 Informacja Informacja Starosty Buskiego z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Busko-Zdrój, obręb 06
2009 2873 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/152/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 17 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2874 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/153/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/150/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r
2009 2875 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/157/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 17 lipca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/137/2009 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie aktualizacji nazw i ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Dwikozy
2009 2870 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr XLI/289/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009r.
2009 2871 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr XLI/297/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 2872 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr XLI/298/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miasta Końskie do kategorii dróg gminnych
2009 2908 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/225/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2009 rok
2009 2909 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/226/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2009 2910 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr 169/XXXIII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 2900 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XL/330/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 2901 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XL/331/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 2902 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XL/332/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 2903 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XL/333/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 2904 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XL/334/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 2905 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XL/335/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Opatów oraz określenia kryteriów sprzedaży tych lokali
2009 2906 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XL/337/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Opatów
2009 2907 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XL/341/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 2941 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/229/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie aktualizacji Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Stąporków
2009 2993 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/2009 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym działającym na terenie Powiatu Starachowickiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 2995 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/317/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sędziszów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
2009 2996 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/319/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sędziszów.
2009 2994 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/2009 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/255/2009 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym działającym na terenie Powiatu Starachowickiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 3013 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XLII/288/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok
2009 3015 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/158/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/153/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/150/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3016 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/159/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3017 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/160/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3018 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/161/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2009 3019 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/259/2009 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 13 sierpnia 2009r. w sprawie zarezerwowania środków finansowych w latach 2009-2011 na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Micigózd gm. Piekoszów i Promnik gm. Strawczyn”, współfinansowanego w ramach działania 3.21 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
2009 3020 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/262/2009 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 13 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok
2009 3014 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XLI/343/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 3021 2009-09-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 września 2009r. w sprawie ogłoszenia informacji o wyrejestrowaniu Związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych z siedzibą w Kielcach z Rejestru związków międzygminnych
2009 3022 2009-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/44/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2009 roku
2009 3023 2009-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/52/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zmian zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2009 3026 2009-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2009 rok
2009 3027 2009-09-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/219/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok
2009 3024 2009-09-18 Uchwała Uchwała nr VII/48/2009r. Rady Gminy w Brodach z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3025 2009-09-18 Uchwała Uchwała nr VII/49/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.