Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Czerwiec 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 1527 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/389/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 1528 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/390/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 1529 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/391/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 1530 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/392/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 1532 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/393/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 1531 2009-06-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 czerwca 2009r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Miedzianej Górze w Okręgu Wyborczym Nr 5
2009 1533 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/122/2009 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 11 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2009 1534 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XX/120/2008 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Łopuszno
2009 1535 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy w Łopusznie na 2009 rok
2009 1536 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/120/2008 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Łopuszno
2009 1537 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w roku 2009
2009 1548 2009-06-02 Sprawozdanie Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wraz z informacją o realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” za 2008 rok
2009 1545 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXV/222/2009 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 4 marca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Sandomierskiego
2009 1546 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXX/18/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 1547 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXX/20/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok
2009 1544 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2008 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Kazimierskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2009 1549 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009r.
2009 1550 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 12 marca 2009r. w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski
2009 1551 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/778/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 1552 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/779/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 1553 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/791/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 marca 2009r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kielce
2009 1554 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/792/2009. Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 marca 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2009 1555 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/09 Rady Gminy Michałów z dnia 12 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
2009 1556 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/09 Rady Gminy Michałów z dnia 12 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2009 rok
2009 1557 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/2009 Rady Gminy Michałów z dnia 12 marca 2009r. w sprawie realizacji obsługi finansowo-księgowej i zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie
2009 1558 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/2009 Rady Gminy Michałowie z dnia 12 marca 2009r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałów oraz wysokości opłat za korzystanie z posiłków w tych stołówkach
2009 1559 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2009 Rady Gminy Michałów z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2009 1560 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXII/125/09 Rady Gminy Złota z dnia 16 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Złota
2009 1561 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXX/142/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej przez teren Gminy Koprzywnica
2009 1562 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXX/145/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli na 2009r.
2009 1563 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXX/146/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1564 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/09 Rady Gminy Michałowie z dnia 12 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałów na 2009r.
2009 1565 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/294/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2009 1566 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/192/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 12 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2009 rok
2009 1570 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXII/186/09 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
2009 1571 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXII/188/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1572 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXII/193/2009 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia”
2009 1567 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr 19/147/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009 1568 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr 19/152/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 marca 2009r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli: dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Małogoszcz
2009 1569 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr 19/153/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Małogoszcz
2009 1585 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr RG-XXXI/251/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 18 marca 2009r. w sprawie pozbawienia dotychczasowych dróg gminnych kategorii dróg gminnych
2009 1586 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr RG-XXXI/252/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 18 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w m. Kowala Mała na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny i zmianie jej nazwy
2009 1587 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr RG-XXXI/254/09 Rady Gminy Sitkówka Nowiny z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2009r
2009 1580 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/123/09 Rady Gminy Krasocin z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2009 1581 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/124/09/ Rady Gminy Krasocin z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 1582 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/125/09 Rady Gminy Krasocin z dnia 18 marca 2009r. sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso podatków
2009 1583 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/127/09 Rady Gminy Krasocin z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmiany górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1584 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/129/09 Rady Gminy Krasocin z dnia 18 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krasocin
2009 1594 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/147/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2009 rok
2009 1593 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/19/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 1588 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/131/09 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2009r.
2009 1591 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 9 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/150/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2009 1592 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 9 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2009 1590 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/461/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2009r
2009 1589 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr 261/XLII/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 12 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r.
2009 1597 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 12 marca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/113/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2009 rok
2009 1596 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/23/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 13 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok
2009 1595 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XVI/140/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 9 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2009 rok
2009 1598 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXII/130/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2009 rok
2009 1599 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXII/132/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1600 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXII/134/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodzisław podjętego uchwałą Nr XXXVI/291/06 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 marca 2006 roku
2009 1601 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXII/135/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, instytucje i podmioty gospodarcze, za usługi w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2009 1602 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXII/137/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 marca 2009r. w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Wodzisław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok
2009 1622 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2009 Rady Gminy w Bejscach z dnia 17 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bejsce na 2009 rok
2009 1623 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/2009 Rady Gminy w Bejscach z dnia 17 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Bejsce
2009 1624 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2009 Rady Gminy Bejscach z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2009 rok
2009 1625 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2009 Rady Gminy w Bejscach z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zdjęcia z ewidencji drogi gminnej
2009 1626 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2009 Rady Gminy Bejsce z dnia 17 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2009 1627 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2009 Rady Gminy w Bejscach z dnia 17 marca 2009r. w sprawie podziału drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu dróg
2009 1637 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 9 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 1638 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XVII/206/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 9 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowa
2009 1635 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/246/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 5 marca 2009r. W sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 1636 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/272/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/06 Rady Gminy w Morawicy z dnia 17 lutego 2006r. dotyczącej zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania oraz wysokości stypendiów sportowych
2009 1633 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/129/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 11 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 1634 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/131/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 11 marca 2009r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę długoterminowego kredytu
2009 1640 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/115/09 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 12 marca 2009r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju
2009 1641 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/116/2009 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 12 marca 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy na 2009 rok
2009 1642 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/117/09 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 12 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2009 1643 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/118/09 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Solec-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustaleniu ich przebiegu
2009 1644 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/91/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 2 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wojciechowice na 2009 rok
2009 1639 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 9 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1647 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/116/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 10 marca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/115/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Działoszyce na 2009 rok
2009 1648 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/117/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 10 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2009 1645 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/227/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009
2009 1646 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/228/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 marca 2009r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku
2009 1649 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXV/176/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zaliczenia i ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn
2009 1650 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXV/177/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009 rok
2009 1663 2009-06-09 Aneks Aneks Nr 1/2009 do porozumienia zawartego w dniu 05 lipca 1999 roku pomiędzy Starostą Buskim Panem Jerzym Kolarzem, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Chmielnik w Chmielniku Panem Piotrem Jaroszem w sprawie powierzenia przez Starostę Buskiego Nadleśniczemu Nadleśnictwa Chmielnik prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Buskiego
2009 1661 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXX/154/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 13 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Skarżysko Kościelne
2009 1651 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XL/223/09 Rady Gminy Łagów z dnia 3 marca 2009r. w sprawie aktualizacji nazwy drogi gminnej o nr 001485T i drogi o nr 001487T
2009 1652 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XL/224/09 Rady Gminy Łagów z dnia 3 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2009 1653 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XL/225/09 Rady Gminy Łagów z dnia 3 marca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/256/05 Rady Gminy Łagów z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1654 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XL/226/09 Rady Gminy Łagów z dnia 3 marca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/230/05 Rady Gminy Łagów z dnia 30 września 2005r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Łagów do kategorii dróg gminnych
2009 1655 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XL/227/09 Rady Gminy Łagów z dnia 3 marca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/74/07 Rady Gminy Łagów z dnia 13 września 2007r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Łagów do kategorii dróg gminnych
2009 1656 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XL/233/09 Rady Gminy Łagów z dnia 3 marca 2009r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach na realizacje i współfinansowanie zadań w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z miejscami parkingowymi przy drodze wojewódzkiej 756 Starachowic - Stopnica, ul. Rynek w Łagowie oraz budowę chodnika w m. Zamkowa Wola przy drodze wojewódzkiej 756 Starachowice Stopnica
2009 1658 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/09 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 2 marca 2009r. w sprawie zmian do uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne Nr XXV/128/08 z dnia 18 grudnia 2008r w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych
2009 1659 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/150/09 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 2 marca 2009r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze
2009 1660 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/09 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 2 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok
2009 1662 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXX/155/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 13 marca 2009r. w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych
2009 1657 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XLI/235/09 Rady Gminy Łagów z dnia 24 marca 2009r. zmieniająca uchwalę Nr XVI/123/04 z dnia 30 marca 2004r. dotyczącej ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Łagów za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez, Państwową Straż Pożarną
2009 1664 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/285/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 marca 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2009 rok
2009 1665 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/291/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/285/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 04.03.2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2009 rok
2009 1666 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/292/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2009 rok
2009 1667 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/293/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 marca 2009r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Busku-Zdroju
2009 1668 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/296/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój
2009 1669 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/297/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój
2009 1673 2009-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 374/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2009r. zawarte w dniu 5 marca 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bo-żentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Połaniec reprezentowaną przez Pana Jacka Tarnowskiego - Burmistrza Połańca zwaną dalej „Beneficjantem” w sprawie powierzenia zadań, przyzna-nia dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz spra-wowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 1674 2009-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 375/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2009r. zawarte w dniu 5 marca 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego - Prezydenta Kielc zwanym dalej „Beneficjantem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 1675 2009-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 376/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2009r. zawarte w dniu 5 marca 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bogoria reprezentowaną przez Pana Władysława Brudka - Wójta Bogorii zwaną dalej „Beneficjantem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 1676 2009-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 377/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2009r. zawarte w dniu 5 marca 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Ożarów reprezentowaną przez Pana Marcina Majchera - Burmistrza Ożarowa zwaną dalej „Beneficjantem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 1677 2009-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 378/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2009r. zawarte w dniu 5 marca 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Opatów reprezentowaną przez Panią Krystynę Kalisz - Burmistrza Opatowa zwaną dalej „Beneficjantem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 1678 2009-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 379/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2009r. zawarte w dniu 5 marca 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bliżyn reprezentowaną przez Pana Mariusza Walachnię - Wójta Bliżyna zwaną dalej „Beneficjantem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 1679 2009-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 380/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2009r. zawarte w dniu 5 marca 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Nowa Słupia reprezentowaną przez Pana Jerzego Gałkę - Wójta Nowej Słupi zwaną dalej „Beneficjantem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 1680 2009-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 381/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2009r. zawarte w dniu 5 marca 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Piekoszów reprezentowaną przez Pana T. Dąbrowę - Wójta Piekoszowa zwaną dalej „Beneficjantem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 1681 2009-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 382/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2009r. zawarte w dniu 5 marca 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Obrazów reprezentowaną przez Pana Lecha Niezgodę - Wójta Obrazowa zwaną dalej „Beneficjantem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 1682 2009-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 383/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2009r. zawarte w dniu 5 marca 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Chmielnik reprezentowaną przez Pana Jarosława Zatorskiego - Burmistrza Chmielnika zwaną dalej „Beneficjantem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 1683 2009-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 384/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 marca 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Starachowice reprezentowaną przez Pana Wojciecha Bernatowicza - Prezydenta Starachowic zwaną dalej „Beneficjantem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2009 1684 2009-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 385/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 marca 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Mniów reprezentowaną przez Pana Leonarda Świerczyńskiego - Wójta Mniowa zwaną dalej „Beneficjantem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2009 1685 2009-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 386/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 marca 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Samborzec reprezentowaną przez Pana Witolda Garnuszka - Wójta Samborca zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2009 1686 2009-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 387/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 marca 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Skarżysko-Kamienna reprezentowaną przez Pana Romana Wojcieszka - Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 1687 2009-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 388/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 marca 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Jędrzejów reprezentowaną przez Pana Marka Wolskiego - Burmistrza Jędrzejowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2009 1688 2009-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 389/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 marca 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Ostrowiec Świętokrzyski reprezentowaną przez Pana Jarosława Wilczyńskiego - Prezydenta Miasta Ostrowiec Świętokrzyski zwaną dalej „Beneficjantem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2009 1689 2009-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 390/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 marca 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Działoszyce reprezentowaną przez Pana Zdzisława Leksa - Burmistrza Działoszyc zwaną dalej „Beneficjantem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2009 1690 2009-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 391/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 marca 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Kazimierza Wielka reprezentowaną przez Pana Adama Bodziocha - Burmistrza Kazimierzy Wielkiej zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2009 1691 2009-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 392/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 marca 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Słupia Jędrzejowska reprezentowaną przez Pana Janusza Grabka - Wójta Słupi Jędrzejowskiej, zwaną dalej „Beneficjantem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2009 1692 2009-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 393/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 marca 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Staszów reprezentowaną przez Pana Andrzeja Iskrę - Burmistrza Staszowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2009 1693 2009-06-10 Porozumienie Porozumienie nr 394/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Chęciny reprezentowaną przez Pana Roberta Jaworskiego - Burmistrza Chęcin zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2009 1695 2009-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr WG-PLF/29/09 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2008 r.
2009 1694 2009-06-10 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 18 maja 2009r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla komunalnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w Bolechowicach, gmina Sitkówka-Nowiny, powiat kielecki
2009 1706 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XLI/236/09 Rady Gminy Łagów z dnia 24 marca 2009r. sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Łagów
2009 1696 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 6 marca 2009r. w sprawie zmiany nazw dróg gminnych położonych na terenie Gminy Bogoria
2009 1697 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 6 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Bogoria
2009 1698 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 6 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii
2009 1699 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/09 Rady Gminy Bogoria z dnia 6 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 1700 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 6 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 1701 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 6 marca 2009r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników obsługi szkół i przedszkoli
2009 1707 2009-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/09 Wójta Gminy Bogoria z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2008
2009 1702 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2009 Rady Gminy w Górnie z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2009 rok
2009 1703 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/2009 Rady Gminy w Górnie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie sprostowania uchwały budżetowej
2009 1704 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/09 Rady Gminy w Górnie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
2009 1705 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/09 Rady Gminy w Górnie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1718 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa
2009 1725 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XX/10/2009 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1722 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XX/6/2009 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2009 1723 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XX/7/2009 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1724 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XX/9/2009 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
2009 1717 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/234/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych położonych na terenie Gminy Włoszczowa
2009 1719 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/236/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa
2009 1720 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/237/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie nadania częściom dróg publicznych - powiatowych nazwy „Plac Majora Mieczysława Tarchalskiego”
2009 1721 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 1726 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 24 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiślica na 2009 rok
2009 1727 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/163/2009rok. Rady Gminy w Wiślicy z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów, wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
2009 1728 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/09 Rady Gminy Wiślica z dnia 24 marca 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiślica
2009 1729 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2009 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr. XXVI/143/2008 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2009 rok
2009 1739 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/2009 Rady Gminy Tarłów z dnia 6 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1740 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/09 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 6 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu - istniejących dróg gminnych na terenie gminy Tarłów
2009 1736 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/381/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 1737 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/382/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 1738 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/383/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Staszów oraz ustalenia ich przebiegu
2009 1741 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/391/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
2009 1743 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/394/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 1742 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/392/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie nadania drogom gminnym nazw oraz ustalenia i aktualizacji ich przebiegu na terenie gminy Staszów
2009 1744 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieliny
2009 1745 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bielinach
2009 1746 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 27 marca 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1753 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/281/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 marca 2009r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Sędziszów
2009 1754 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/282/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2009 1755 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/283/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca uchwałę własną Nr VIII/84/2007 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2009 1756 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/284/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009 1757 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/285/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1758 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr 274/XLIII/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 marca 2009r. Uchwała
2009 1759 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2009 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 1761 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2009 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2009 1762 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2009 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Raków oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1760 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2009 Rady Gminy Raków z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 1766 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie wystąpienia Gminy Nagłowice ze Związku Międzygminnego Gazownictwa „Nida”
2009 1767 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 1763 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/141/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Baćkowice
2009 1764 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/143/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Baćkowice
2009 1765 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/145/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 1768 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/199/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów
2009 1769 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/204/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1770 2009-06-17 Informacja Informacja z dnia 29 maja 2009r. O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr WCC/541-ZTO-B/2249/W/OŁO/2009/TB
2009 1771 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/78/09 Rady Gminy w Radkowie z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Radkowie
2009 1772 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/79/2009 Rady Gminy w Radkowie z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
2009 1773 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/81/09 Rady Gminy w Radkowie z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
2009 1774 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/82/09 Rady Gminy w Radkowie z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokości podatku i opłat lokalnych na 2009 rok
2009 1775 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/83/2009 Rady Gminy w Radkowie z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2009r.
2009 1782 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/156/2009 Rady Gminy Sobków z dnia 23 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2009 rok
2009 1783 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/158/2009 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Nr VIII/37/2007 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 14 maja 2007r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego i wyznaczenia stałych inkasentów
2009 1776 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XXII/133/09 Rady Gminy Radoszyce z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2009
2009 1777 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XXII/135/09 Rady Gminy Radoszyce z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2009 1778 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XXII/136/09 Rady Gminy Radoszyce z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Radoszycach
2009 1779 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XXII/139/09 Rady Gminy Radoszyce z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1780 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XXII/140/09 Rady Gminy Radoszyce z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/113/08 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 05.12.2008 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radoszycach
2009 1781 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2009 Rady Gminy Radoszyce z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach mienia komunalnego Gminy Radoszyce
2009 1785 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XX/98/09 Rady Gminy Secemin z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/183/06 Rady Gminy Secemin z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2006-2013
2009 1784 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XX/97/09 Rady Gminy Secemin z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 1792 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXI/100/09 Rady Gminy Secemin z dnia 16 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1793 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXI/102/09 Rady Gminy Secemin z dnia 16 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 1786 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/130/09 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009r.
2009 1787 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/136/09 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/110/08 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gnojno
2009 1788 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr 154/XXVIII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 1789 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr 155/XXVIII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Oleśnica do kategorii dróg gminnych
2009 1790 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr 156/XXVIII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica
2009 1791 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr 158/XXVIII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie przekazania dróg gminnych przez Gminę Oleśnica na rzecz Gminy Pacanów
2009 1794 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia „Strategu Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Fałków na lata 2009-2013
2009 1795 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/140/2009 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2009 rok
2009 1796 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/142/09 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Obrazów na lata 2009-2013
2009 1798 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/146/2009 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
2009 1799 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXI/13/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Pierzchnica
2009 1800 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXI/15/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2009 1801 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXI/16/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1802 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr II/9/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1803 2009-06-18 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie wniosku o udzielenie koncesji w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie z siedzibą w Pińczowie
2009 1804 2009-06-18 Informacja Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/1163B/13859/W/OWA/2009/ML, Nr PCC/1139B/13859/W/OWA/2009/ML, Nr OCC/335A/13859/W/OWA/2009/ML z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Spółka z o.o. na wytwarzanie ciepła, na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem
2009 1797 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/145/2009 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2009 1806 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XVII/130/2009 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2009 rok
2009 1807 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XVII/136/2009 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1808 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XVII/139/2009 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/69/07 Rady Gminy Tuczępy z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1809 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XVII/140/2009 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2009 1810 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XVII/141/2009 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych
2009 1811 2009-06-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Godpodarki Wodnej w Kielcach z dnia 20 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia informacji o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2008 roku
2009 1805 2009-06-18 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 21/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie uchylenia Rozporządzenia Nr 8/2008 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie rezerwatu przyrody „Świnia Góra”
2009 1835 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/162/2009 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1836 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/165/2009 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szydłów
2009 1830 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/186/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock
2009 1831 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1833 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXII/91/09 Rady Gminy w Moskorzewiu z dnia 25 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
2009 1834 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXII/92/09 Rady Gminy w Moskorzewiu z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2009 1832 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXII/90/09 Rady Gminy w Moskorzewiu z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1837 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/220/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 1838 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/221/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 1839 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXX/160/2009 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1840 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/129/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 25 marca 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Samborzec na rok 2009
2009 1841 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/130/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 25 marca 2009r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Samborzec na rok 2009
2009 1843 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr X/2/2009 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nida 2000” z dnia 31 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2000 na 2009 rok
2009 1842 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009 rok
2009 1849 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2009 rok
2009 1845 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2009r.
2009 1846 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświaty na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2009 1847 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Ćmielów
2009 1848 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 2 kwietnia 2009r. W sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Ćmielów
2009 1844 2009-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 maja 2009r. w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach
2009 1855 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr III/18/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/2009 w spranie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009
2009 1856 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr III/21/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2008 rok
2009 1857 2009-06-22 Informacja Informacja o decyzji w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła dla Miasta i Gminy Końskie prowadzących działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich
2009 1859 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/118/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 17 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1860 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/119/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Działoszyce
2009 1861 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2009 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2009 1858 2009-06-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 22/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zniesienia ochrony pomnika przyrody
2009 1862 2009-06-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2009 Wójta Gminy w Brodach z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 1863 2009-06-23 Protokół Protokół ustalenia wyniku Referendum Gminnego w sprawie przejęcia przez Gminę Skarżysko Kościelne obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zarządzanych na dzień 07 czerwca 2009r.
2009 1866 2009-06-23 Aneks Aneks Starosty Staszowskiego z dnia 5 marca 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 22 stycznia 1999 roku pomiędzy Starostą Staszowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Chmielnik zmienionego aneksem z dnia 31 marca 2008 roku
2009 1867 2009-06-23 Aneks Aneks Starosty Staszowskiego z dnia 5 marca 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 19 lutego 1999 roku pomiędzy Starostą Staszowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Staszów zmienionego aneksem z dnia 31 marca 2008 roku
2009 1864 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/135/2009 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1865 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/141/09 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1868 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/238/2009 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Sandomierskiego na rok szkolny 2008/2009”
2009 1869 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr II/16/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr I/11/09 z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Nowa Słupia na 2009 rok
2009 1870 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr II/18/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1871 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr II/19/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminny w granicach Gminy Nowa Słupia
2009 1872 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr II/22/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi
2009 1877 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XLI/345/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Iwaniska w roku 2009
2009 1875 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XLI/343/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej Borków - Kamieniec Kolonie znajdującej się na terenie sołectw: Borków i Kamiemniec
2009 1876 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XLI/344/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Iwaniskach
2009 1878 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XLI/346/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1879 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XLI/347/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok
2009 1880 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XLI/348/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1881 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XLI/349/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 1882 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XLI/350/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 1883 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XLI/351/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok
2009 1884 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XLII/352/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok
2009 1873 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/14/2009 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2009 roku
2009 1874 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/16/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 1893 2009-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/22/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Daleszyce na lata 2009-2032”
2009 1894 2009-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/409/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 1895 2009-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/410/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 1896 2009-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/411/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 1897 2009-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/412/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 1898 2009-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/413/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 1899 2009-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/414/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 1900 2009-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/415/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 1901 2009-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/416/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 1902 2009-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/417/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 1903 2009-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/418/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 1904 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr IV/1/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2009 rok
2009 1905 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr IV/2/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2009 rok
2009 1906 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr IV/5/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2009 rok
2009 1907 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr IV/6/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2009 rok
2009 1908 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr IV/7/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany brzmienia nazwy zadania inwestycyjnego ujętego w budżecie Miasta Starachowice na 2009 rok oraz zmiany załącznika nr 3 „Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2009-2011” do Uchwały nr I/2/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 8 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2009r. z późniejszymi zmianami
2009 1909 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr IV/8/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Starachowice na 2009 rok w części zawartej w załączniku Nr 12 do uchwały Nr I/2/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 8 stycznia 2009r.: Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2009 1910 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr IV/9/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań finansowych przez Gminę Starachowice na realizacje zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg oraz opróżniania i konserwacji koszy ulicznych
2009 1911 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr IV/10/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2009r. w sprawie przejęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania mogił wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Starachowice
2009 1912 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr IV/13/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2009r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach
2009 1915 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/09 Rady Gminy w Wodzisławiu z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1916 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/09 Rady Gminy w Wodzisławiu z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1917 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/09 Rady Gminy w Wodzisławiu z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2009 1919 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/09 Rady Gminy w Wodzisławiu z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2009 1920 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/09 Rady Gminy w Wodzisławiu z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany nazwy drogi
2009 1921 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/09 Rady Gminy w Wodzisławiu z dnia 31 marca 2009r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2009 1918 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/09 Rady Gminy w Wodzisławiu z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych
2009 1913 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 marca 2009r. w spawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Ożarów
2009 1914 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie
2009 1929 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/150/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2009 rok
2009 1930 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2009 rok
2009 1931 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowy Korczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009
2009 1922 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/09 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie
2009 1923 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr 243/XXXV/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Skarżyskiego
2009 1927 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1928 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/174/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/83/07 Rady Gminy w Kijach z dnia 19 grudnia 2007r.
2009 1932 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 27 marca 2009r. zmieniająca uchwałę nr XX/131/2009 Rady Gminy w Słupi z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r.
2009 1933 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany nazwy i ustalenia przebiegu drogi gminnej Nr 003078 T Radwanów - Słomiana - Biały Ług
2009 1934 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXI/148/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Słupia
2009 1924 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/151/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/150/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych lokalnych do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych w gminie Bałtów
2009 1925 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/152/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1926 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/154/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji, ustalania wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie gminy Bałtów
2009 1936 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/245/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 1938 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/116A/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 25 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
2009 1939 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/117/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 25 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Opatowiec
2009 1940 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/118/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec
2009 1941 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 25 marca 2009r. w sprawie podziału drogi gminnej Nr 002577 T na dwa odcinki
2009 1937 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/250/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Gminy Włoszczowa i nadania nowego statutu
2009 1935 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr 17/III/2009 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2009
2009 1942 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXX/194/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr XVI/154/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 6 sierpnia 2004r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii
2009 1943 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXX/195/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria
2009 1944 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXX/197/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 1945 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXX/199/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych na terenie Gminy Bogoria poprzez wyłączenie z użytkowania
2009 1946 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/100/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wojciechowice 2009-2032”
2009 1947 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionych w placówkach oświatowych w Gminie Nagłowice dodatków do wynagrodzeń i nagród
2009 1948 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/200/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 1949 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 1950 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata
2009 1951 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2009 1952 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian uchwały Nr XIV/105/04 z dnia 6 sierpnia 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2009 1953 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/133/09 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009
2009 1954 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/266/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 1955 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Lipnik
2009 1956 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipnik
2009 1957 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/216/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2009 1958 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2009 1959 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2009 1960 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2009 1961 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipnik na lata 2009-2013”
2009 1962 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/222/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipnik na lata „2009-2032”
2009 1963 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/224/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009r. w sprawie aktualizacji nazw i ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2009 1964 2009-06-26 Protokół Protokół ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie przejęcia przez gminę Skarżysko-Kościelne od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalanej przez Radę Miasta Skarżyska-Kamiennej zarządzone na 07 czerwca 2009r
2009 1965 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/2009 Rady Miasta i Gminy w Kaziemirzy Wielkiej z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok
2009 1966 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/2009 Rady Miasta i Gminy w Kaziemirzy Wielkiej z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Kazimierza Wielka
2009 1967 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/2009 Rady Miasta i Gminy w Kaziemirzy Wielkiej z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zmiany ulic w mieście Kazimierza Wielka
2009 1968 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/134/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska na 2009 rok
2009 1969 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 1607/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2008 rok
2009 1972 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/397/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 1971 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/287/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1970 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/20/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Kieleckiego
2009 1974 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/813/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 1973 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 277/XLIV/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r.
2009 1984 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 5/II/09 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie zmian do budżetu na rok 2009 uchwalonego Uchwałą Nr 6/I/09 z dnia 26 lutego 2009r Zgromadzenia EZGOK
2009 1975 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/299/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 1976 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/300/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 1977 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/301/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 1978 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/302/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 1979 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/303/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 1980 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/305/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 1981 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/306/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 9 kwietnia 2009r. uchylająca uchwałę Rady Miejskiej w Opatowie w sprawie pozbawienia drogi Brzezie - Nikisiałka Duża - Nikisiałka Mała kategorii drogi gminnej
2009 1982 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/307/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie pozbawienia drogi Brzezie - Nikisiałka Duża - Nikisiałka Mała kategorii drogi gminnej
2009 1983 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXX/141/09 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009r.
2009 1985 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 5/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2009 rok
2009 1986 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 6/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2009 rok
2009 1987 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 7/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg i ulic o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych
2009 1988 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 8/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przebiegu dróg i ulic gminnych w granicach administracyjnych Gminy Mniów
2009 1989 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 10/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie
2009 1990 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 11/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie ustalania sposobu sprawienia pogrzebu
2009 1992 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXV/123/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Opatowiec
2009 1991 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr 12/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015
2009 2000 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/214/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
2009 2001 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/258/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/227/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia przez Gminę Końskie od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętych obowiązków
2009 2002 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/234/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady tworzenia specjalnego funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 2003 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2009 2004 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 18 marca 2009r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oksa
2009 2007 2009-06-30 Sprawozdanie Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2008
2009 2005 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 18 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2009 2006 2009-06-30 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 2 marca 2009r. w Busku-Zdroju pomiędzy Gminą Busko-Zdrój, zwaną dalej „Zleceniodawcą”, w imieniu której działa Piotr Wąsowicz - Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, przy kontrasygnacie Artura Tokarza - Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój, a Powiatem Buskim, zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, w imieniu którego działają: Jerzy Kolarz - Starosta Buski i Stanisław Klimczak - Wicestarosta Buski.
2009 1542 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/256/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 5 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/03 Rady Gminy w Morawicy z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Morawica
2009 1543 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/260/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 5 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/242/09 Rady Gminy w Morawicy dnia 30 stycznia 2009r. dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Morawica dla szkół publicznych założonych i prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego
2009 1538 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/394/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 1539 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/395/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXII/382/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2009 rok
2009 1540 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/222/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 4 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Buskiego
2009 1541 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 4 marca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego
2009 1576 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
2009 1577 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2009 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr. XXVI/143/2008 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2009r.
2009 1578 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wiślica
2009 1579 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zmiany w uchwale nr VI/35/2007 z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2009 1573 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/220/2009 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz terminów płatności dla inkasentów
2009 1574 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/226/2009 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Piekoszów
2009 1575 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/2009 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie określającej wysokość wynagrodzenia zasadniczego, oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1605 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/289/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 1606 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 1607 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/291/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 marca 2009r. w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2009 1608 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/292/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 marca 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Opatów
2009 1609 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/293/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Opatów
2009 1610 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/294/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 marca 2009r. w sprawie pozbawienia drogi Brzezie - Nikisiałka Duża - Nikisiałka Mała kategorii drogi gminnej
2009 1611 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr 142/XXVII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 1612 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr 145/XXVII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10 marca 2009r. Uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Oleśnica na lata 2009-2015
2009 1613 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr 146/XXVII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10 marca 2009r. W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2009 1614 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr 148/XXVII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10 marca 2009r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Pieczonogach
2009 1615 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr 150/XXVII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Oleśnica za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym
2009 1616 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr 153/XXVII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10 marca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr 139/XXVI/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 05 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica
2009 1604 2009-06-05 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 20/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zniesienia ochrony pomnika przyrody
2009 1603 2009-06-05 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 19/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2009r. zmieniające rozporządzenie Nr 18/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2009 roku
2009 1617 2009-06-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
2009 1618 2009-06-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 1 czerwca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Tarłowie przeprowadzonych w dniu 31 maja 2009r.
2009 1619 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 9 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2009r
2009 1620 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 9 marca 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie gminy Stąporków
2009 1621 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/1/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gowarczów na lata 2009-2015”
2009 1631 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 11 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok
2009 1632 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/275/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 11 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2009 rok
2009 1629 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXX/270/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/344/2001 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 grudnia 2001r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1630 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXX/271/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2009 1628 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/09 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 3 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa w Powiecie Ostrowieckim
2009 1671 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/298/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustanowienia statutu Uzdrowiska Busko-Zdrój
2009 1672 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/299/2009 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój
2009 1670 2009-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Rytwianach w Okręgu Wyborczym Nr 7
2009 1716 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/222/2009 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1712 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXI/2/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gowarczów na lata 2009-2016
2009 1713 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXI/7/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XIX/40/08 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie wzorów formularzy
2009 1715 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXI/9/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Gowarczów
2009 1708 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XL/302/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu określenia szczegółowych warunków przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli: dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów
2009 1714 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXI/8/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 1709 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XL/303/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów
2009 1710 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XL/304/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2009 1711 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XL/305/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu ulic stanowiących drogi gminne na terenie miasta Jędrzejowa
2009 1735 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/161/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 1731 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2009 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn
2009 1732 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2009 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009 1733 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/159/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok
2009 1734 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/160/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian do Uchwały Nr X/43/07 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 16 listopada 2007r w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
2009 1730 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/285/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz
2009 1747 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr 272/XLIII/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chęciny
2009 1748 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1749 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 marca 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2009
2009 1750 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
2009 1751 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w nazwie „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Mirzec na rok 2009”
2009 1752 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 marca 2009r. w sprawie w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz ustalenie górnych stawek opłat za wykonanie zastępcze w tym zakresie
2009 1819 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/163/04 Rady Gminy Masłów z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie
2009 1812 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/468/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski
2009 1813 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/469/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2009r. w sprawie nadania statutu dla Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim
2009 1814 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/470/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2009r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2009 1815 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/471/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2009r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim
2009 1816 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/482/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2009 1817 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/485/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia zmiany przebiegu niektórych dróg gminnych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2009 1818 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/486/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2009r.
2009 1820 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/147/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1821 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/150/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
2009 1823 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/152/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny
2009 1822 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/151/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
2009 1824 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/15/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2009 1825 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/16/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2009 1826 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/17/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1827 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/18/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Mietlu
2009 1828 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/19/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Klępiu Górnym
2009 1829 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/20/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Stopnica
2009 1850 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/336/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
2009 1851 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/337//09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1852 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/338/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 1853 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr XL/341/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok
2009 1854 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr XL/342/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 1886 2009-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/18/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie likwidacji Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Daleszycach
2009 1887 2009-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/20/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Daleszyce
2009 1885 2009-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/17/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie sposobu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2009 1888 2009-06-24 Uchwała Uchwała nr XLI/186/09 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok
2009 1889 2009-06-24 Uchwała Uchwała nr XLI/189/09r. Rady Gminy w Pacanowie z dnia 12 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2009 1890 2009-06-24 Uchwała Uchwała nr XLI/190/09r. Rady Gminy w Pacanowie z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmiany nazwy dróg gminnych
2009 1891 2009-06-24 Uchwała Uchwała nr XLII/195/09 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok
2009 1892 2009-06-24 Informacja Informacja O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr WCC/444-ZTO-A/306/W/OŁO/2009/TB i Nr PCC/465-ZTO-A/306/W/OŁO/2009/TB z dnia 18 czerwca 2009r.
2009 1998 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/104/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wojciechowice
2009 1993 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XIX/87/09 Rady Gminy w Radkowie z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radków
2009 1994 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XIX/88/09 Rady Gminy w Radkowie z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2009 1995 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XIX/89/2009 Rady Gminy w Radkowie z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2009r.
2009 1996 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XIX/90/09 Rady Gminy w Radkowie z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie pozbawienia dróg gminnych dotychczasowej kategorii drogi gminnej przez ich wyłączenie z użytkowania i zaliczenie ich do dróg wewnętrznych
2009 1997 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XIX/91/09 Rady Gminy w Radkowie z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie zaliczenia i ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Radków
2009 1999 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr I/02/09 Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy z dnia 25 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2009 rok