Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Maj 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 1164 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/419/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg krajowych nr 7, 9, 74 i 77 z terenu województwa świętokrzyskiego”
2009 1165 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/2/2009 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżysko-Kamienna na 2009 rok
2009 1166 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/6/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Akacjowa 1
2009 1167 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2009 rok
2009 1168 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XV/101/2007 z dnia 13 grudnia 2007 dotyczącej poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2009 1169 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Ćmielów
2009 1170 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/217/2008 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności
2009 1171 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/740/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 15 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 1172 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/2009 Rady Gminy Masłów z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Masłów od właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalanej przez Radę Gminy Masłów
2009 1177 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr RG-XXIX/240/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowiny
2009 1178 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr RG-XXIX/241/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2009 1179 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr RG-XXIX/245/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2009r.
2009 1180 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr RG-XXIX/246/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2009r.
2009 1174 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr 252/XL/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r.
2009 1175 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr 254/XL/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Chęciny
2009 1176 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr 257/XL/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dzieci w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych w Kielcach
2009 1173 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/397/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Świętokrzyskiego
2009 1181 2009-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok
2009 1183 2009-05-05 Aneks Aneks do porozumienia zawartego w dniu 01.08.2007r. pomiędzy: Gminą Górno reprezentowaną przez Wójta Gminy inż. Jarosława Królickiego, a Gminą Bieliny reprezentowaną przez Wójta Gminy mgr inż. Sławomira Kopacza w sprawie zasad współpracy Gminy Górno oraz Gminy Bieliny dotyczące realizacji zadań określonych w art. 18 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. w odniesieniu do osób mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Bieliny
2009 1182 2009-05-05 Porozumienie Porozumienie Or.6/2009 zawarte w Ostrowcu Św. w dniu 12.01.2009r. pomiędzy Starostą Powiatu Ostrowieckiego Panem mgr Waldemarem Markiem Paluchem zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem mgr inż. Jerzym Pasternakiem zwanym dalej „Nadleśniczym”
2009 1184 2009-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/130/08 Rady Gminy Baćkowice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice
2009 1196 2009-05-06 Decyzja Decyzja URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI ODDZIAŁ CENTRALNY W WARSZAWIE OWA-4210-13(5)/2009/6/VII/BH
2009 1201 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXX/134/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 16 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach
2009 1202 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXX/135/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
2009 1199 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXX/131/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2009 rok
2009 1200 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXX/133/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 16 stycznia 2009r. w spawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Baćkowice na lata 2009-2015
2009 1203 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXII/211/2008 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Chmielnik na 2009 rok
2009 1204 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/214/09 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Chmielnik oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2009 1205 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/220/2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie zmian budżetu na 2009r.
2009 1226 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/08 Rady Gminy Masłów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2009 1223 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/132/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bałtów na 2009 rok
2009 1224 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIII121/2008 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 1225 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/08 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
2009 1228 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2008 Rady Gminy Masłów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2009 rok
2009 1227 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2008 Rady Gminy w Łoniowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2009 rok
2009 1229 2009-05-08 Decyzja Decyzja z dnia 30 kwietnia 2009r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła dla „STOLBUD WŁOSZCZOWA” S. A.
2009 1237 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XLV/368/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 1241 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr I/1/2009 Zgromadzenia Międzygminnego Związku "Planowanie Przestrzenne" z siedzibą w Kielcach z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie powołania skarbnika Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach
2009 1242 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr I/2/2009 Zgromadzenia Międzygminnego Związku "Planowanie Przestrzenne" z siedzibą w Kielcach z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Zgromadzenia Międzygminnego „Planowanie Przestrzenne" z siedzibą w Kielcach na 2009 rok
2009 1235 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/284/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie miasta Pińczowa
2009 1238 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XLV/369/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koniemłotach, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/228/04 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 sierpnia 2004 roku
2009 1239 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr 3/I/09 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowego obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Suchedniów w roku 2009
2009 1240 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr 4/I/09 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w roku 2009
2009 1243 2009-05-11 Aneks Aneks nr 1/2009 z dnia 20 stycznia 2009r. do Porozumienia z dn. 16 stycznia 2008r. zawartego pomiędzy Starostą Opatowskim Panem Kazimierzem Kotowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem Jerzym Pasternakiem
2009 1244 2009-05-11 Aneks Aneks nr 1/2009 z dnia 6 lutego 2009r. do Porozumienia z dn. 16 stycznia 2008r. zawartego pomiędzy Starostą Opatowskim Panem Kazimierzem Kotowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Staszów Panem Adamem Luberą
2009 1236 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/285/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania, dodatki do wynagrodzenia nauczycieli
2009 1249 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/275/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2009 rok
2009 1250 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/278/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie
2009 1251 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2009 1252 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr 2/2009 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Ponidzie" w Kielcach z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok
2009 1274 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/215/09 Rady Gminy w Łagowie z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych
2009 1275 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/218/09 Rady Gminy Łagów z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z Powiatem Kieleckim na realizacje wspólnego zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej Piotrów - Gułaczów
2009 1276 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr I/1/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, określenia górnej wysokości opłaty za odbiór ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi oraz ustalenia wysokości dopłat z budżetu Gminy dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach
2009 1277 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr I/4/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1278 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr I/11/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Nowa Słupia na 2009 rok
2009 1279 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr I/13/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, gimnazjach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Słupia
2009 1280 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr I/14/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych
2009 1281 2009-05-13 Sprawozdanie Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Busku-Zdroju za 2008 rok
2009 1282 2009-05-13 Sprawozdanie Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Pińczowie za rok 2008
2009 1283 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2009 1284 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/127/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r
2009 1285 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/128/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia drogi transportu rolnego oznaczonej w ewidencji gruntów jako część działki ewid. nr 35 położonej w obrębie wsi Mściów do kategorii dróg gminnych
2009 1286 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/131/2009 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2009 rok
2009 1287 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/135/09 Rady Gminy Obrazów z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1288 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXV/122/2009 Rady Gminy Tarłów z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1289 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXV/123/2009 Rady Gminy Tarłów z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie zmian do uchwały Nr V/27/2000 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 sierpnia 2000 roku dotyczącej nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarłowie
2009 1291 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/121/2009 Rady Gminy w Samborcu z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Samborzec dla części miejscowości Chobrzany
2009 1290 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/124/09 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2009 rok
2009 1292 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/264/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za składowanie odpadów komunalnych na Składowisku Odpadów Komunalnych w Boruszowicach
2009 1293 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/265/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli lub zarządców nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1294 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/267/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie ustalenia kosztu 1 godziny usług opiekuńczych w 2009r. świadczonych przez opiekunki domowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie
2009 1295 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/272/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Sędziszów
2009 1296 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/276/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1297 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/277/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1298 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/280/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez gminę Sędziszów
2009 1299 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr 136/XXVI/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleśnica na 2009 rok
2009 1300 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr 137/XXVI/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2009 rok
2009 1301 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr 139/XXVI/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica
2009 1302 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr 141/XXVI/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 5 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę Nr 121/XXIV/08 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 01 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2009 1303 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/1/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie
2009 1304 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/3/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za wywóz nieczystości płynnych
2009 1305 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/5/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bodzechów na 2009 rok
2009 1316 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XLI/193/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Słupi i w Caritas Kieleckiej Domu Opieki w Ratajach Słupskich dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
2009 1312 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/09 Rady Gminy w Górnie z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Górnie na rok 2009
2009 1313 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2009 Rady Gminy Górno z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego
2009 1314 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XL/179/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok
2009 1315 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XL/185/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego
2009 1317 2009-05-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 5 maja 2009r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu w Końskich
2009 1319 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXV/113/2009 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2009 rok
2009 1318 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXV/112/2009 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1320 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/09 Rady Gminy Masłów z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Masłów na lata 2009-2015
2009 1321 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009r
2009 1322 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski
2009 1323 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVII/147/01 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 10 listopada 2001 roku w sprawie przyjęcia herbu Powiatu i flagi Powiatu Włoszczowskiego
2009 1324 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Włoszczowskiego
2009 1325 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009r.
2009 1326 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2009 1327 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie miasta Końskie do kategorii dróg gminnych
2009 1328 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, dla których Gmina Wąchock jest organem prowadzącym
2009 1329 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/128/2009 Rady Gminy Łoniów z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1344 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr I/1/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1345 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr I/6/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/60/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Ruda Maleniecka
2009 1346 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr I/7/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ruda Maleniecka
2009 1347 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/138/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2009 rok
2009 1348 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/139/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2009 rok
2009 1349 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/143/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1350 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/237/2009r. Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2009 1351 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok
2009 1352 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/237/2009 z dnia 14 stycznia 2009r. Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
2009 1353 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/118/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Samborzec
2009 1355 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Mirzec na rok 2009
2009 1356 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2009 Rady Gminy Raków z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VI/41/2003 Rady Gminy Raków z dnia 20 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raków
2009 1357 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/159/2009 Rady Gminy Raków z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r
2009 1358 2009-05-20 Aneks Aneks nr 1/2009 z dnia 18 marca 2009r. do Porozumienia z dn. 12 lutego 2007r. zawartego pomiędzy Starostą Opatowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Łagów
2009 1354 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mirzec na 2009 rok
2009 1359 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/7/2009 Rady Powiatu w Końskich z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zamiaru likwidacji internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie
2009 1360 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/9/2009 Rady Powiatu w Końskich z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
2009 1364 2009-05-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku ze swojej działalności w 2008 roku
2009 1361 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/752/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 1362 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/754/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
2009 1363 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/762/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 179/99 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 1999 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2009 1365 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/120/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/14/06 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Samborzec na lata 2007-2013
2009 1366 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr 116/XVII/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 1367 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr 117/XVII/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wypłacania nagród i innych świadczeń nauczycielom w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Smyków
2009 1368 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr 121/XVII/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Smyków
2009 1369 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Sobów gmina Ożarów
2009 1370 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXiX/200/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr II miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zawada gmina Ożarów
2009 1371 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/1/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2009 1372 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/276/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 1373 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 1374 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 12 lutego 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Opatów
2009 1375 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009 rok
2009 1381 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania na-uczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1376 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/449/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 12 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2009 1377 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/455/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 12 lutego 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2009 1378 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/456/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2009 1379 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/459/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 12 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2009r.
2009 1380 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/460/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 12 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2009r.
2009 1383 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/139/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/101/2008r. Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 września. 2008r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Bałtowie
2009 1384 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/140/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/102/2008r. Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 września 2008r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Okole
2009 1385 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/141/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Bałtów oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych
2009 1386 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/146/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1387 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/149/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2009 1388 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/150/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych lokalnych do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych w gminie Bałtów
2009 1382 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/115/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Działoszyce na 2009 rok
2009 1409 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/138/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2009 rok
2009 1410 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/140/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 roku
2009 1411 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn na 2009 rok
2009 1412 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/141/2006 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 marca 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Korczyn
2009 1413 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi Winiary - Czarkowy położonej na terenie gminy Nowy Korczyn
2009 1408 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr IV/11/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Starachowice, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 1414 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr XX/234/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2009r.
2009 1415 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr XX/235/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIX/227/2009 z dnia 22 stycznia 2009 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/101/2007 z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2009 1416 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr XX/239/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zamiany uchwały Nr XXXIII/206/2006 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie wprowadzenia dopłat do biletów dla emerytów i rencistów oraz honorowych krwiodawców mieszkańców Miasta i Gminy Ćmielów na środki lokalnego, krajowego transportu zbiorowego
2009 1417 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr XXV/120/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2009 rok
2009 1433 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/231//08 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morawica na 2009 rok
2009 1449 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2009 rok
2009 1450 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2009 1451 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec uchwalonego dnia 12 lutego 2003 roku
2009 1452 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec
2009 1474 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/139/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2009 rok
2009 1476 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr XXI/1/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1475 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr L/399/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Staszów oraz wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowych zasad jego przyznawania
2009 1479 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr XXII/113/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2009 rok
2009 1478 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/373/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 1477 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr 260/XLI/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r.
2009 1480 2009-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 350/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Smyków reprezentowaną przez Pana Józefa Śliza - Wójta Smykowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 1481 2009-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 351/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Małogoszcz reprezentowaną przez Pana Jana Głogowskiego - Burmistrza Małogoszczy zwaną dalej „Beneficjantem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 1482 2009-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 352/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Łoniów reprezentowaną przez Pana Szymona Kołacza - Wójta Łoniowa, zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 1483 2009-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 353/02009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bodzentyn reprezentowaną przez Pana Stanisława Marka Kraka - Burmistrza Bodzentyna zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 1484 2009-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 354/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Klimontów reprezentowaną przez Pana Ryszarda Bienia - Wójta Klimontowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 1485 2009-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 355/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sędziszów reprezentowaną przez Pana Wacława Szarka - Burmistrza Sędziszowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 1486 2009-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 356/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Końskie reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Obratańskiego - Burmistrza Końskich zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 1487 2009-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 357/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Morawica reprezentowaną przez Pana Mariana Burasa - Wójta Morawicy zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 1488 2009-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 358/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Stąporków reprezentowaną przez Pana Edmunda Wojnę - Burmistrza Staporkowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 1489 2009-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 359/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Solec-Zdrój reprezentowaną przez Pana Adama Pałysa - Wójta Solca-Zdroju, zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 1490 2009-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 360/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Nagłowice reprezentowaną przez Panią Elżbietę Frejowską - Wójta Nagłowic zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 1491 2009-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 361/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Nowy Korczyn reprezentowaną przez Pana Wiktora Kwasa - Wójta Nowego Korczyna zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 1492 2009-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 362/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Dwikozy reprezentowaną przez Pana Marka Łukaszka - Wójta Dwikozów, zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 1493 2009-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 363/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Michałów reprezentowaną przez Pana Stanisława Szewczyka - Wójta Michałowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 1494 2009-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 364/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Skalbmierz reprezentowaną przez Pana Michała Markiewicza - Burmistrza Skalbmierza zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 1495 2009-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 365/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Daleszyce reprezentowaną przez Pana Wojciecha Furmanka - Burmistrza Daleszyc zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 1496 2009-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 366/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Włoszczowa reprezentowaną przez Pana Bartłomieja Dorywalskiego - Burmistrza Włoszczowej zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 1497 2009-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 367/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Słupia reprezentowaną przez Pana Witolda Wójcika - Wójta Słupi, zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 1498 2009-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 368/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Baćkowice reprezentowaną przez Pana Mariana Partykę - Wójta Baćkowic zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 1499 2009-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 369/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Pacanów reprezentowaną przez Pana Wiesława Skopa - Wójta Pacanowa, zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 1500 2009-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 370/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Opatowiec reprezentowaną przez Pana Henryka Barańskiego - Wójta Opatowca, zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 1501 2009-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 371/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Zawichost reprezentowaną przez Pana Andrzeja Wzorka - Burmistrza Zawichostu zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 1502 2009-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 372/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sandomierz reprezentowaną przez Pana Jerzego Borowskiego - Burmistrza Sandomierza zwaną dalej „Beneficjantem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 1503 2009-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 373/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Ruda Maleniecka reprezentowaną przez Pana Leszka Kucę - Wójta Rudy Malenieckiej zwaną dalej „Beneficjantem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 1504 2009-05-28 Aneks Aneks nr Nr 1 zawarty w dniu 4 marca 2009r. pomiędzy: Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Świętokrzyskiego Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach do Porozumienia Nr 304/08 z dnia 26 lutego 2008r. przekazującego zadania z zakresu ochrony zdrowia i ratownictwa medycznego.
2009 1512 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XIX/2/2009 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2009 1513 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XIX/4/2009 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/14/2005 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 10 czerwca 2005 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1514 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XX/131/2009 Rady Gminy w Słupii z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2009 rok
2009 1515 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XX/132/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dodatku wiejskiego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania na rok 2009
2009 1516 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XX/133/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Słupia za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
2009 1517 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XX/135/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi
2009 1185 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXII/208/2008 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu na 2008r.
2009 1186 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/832/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Kielce obwodów głosowania w szpitalach, w zakładach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
2009 1187 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/264/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 1188 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/223/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie podziału miasta i gminy Kunów na stałe obwody głosowania
2009 1189 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/308/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku oraz w Szpitalu Powiatowym w Opatowie w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2009 1191 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia za odpłatnością przez gminę, obowiązku odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości
2009 1192 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/120/09 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
2009 1193 2009-05-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
2009 1194 2009-05-06 Informacja Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/49-ZTO-A/1273/W/OŁO/2009/TB i Nr PCC/53-ZTO-A/1273/W/OŁO/2009/TB z dnia 24 kwietnia 2009r.
2009 1195 2009-05-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Starachowickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008
2009 1190 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/28/2009 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 10 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Bodzechów na obwody głosowania w wyborach do Rady Gminy w Bodzechowie
2009 1197 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/240/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2009 1198 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/242/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Morawica dla szkół publicznych założonych i prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego
2009 1206 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/220/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych - ulic położonych w mieście Włoszczowa
2009 1207 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych - ulic położonych w mieście Włoszczowa
2009 1208 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXV/185/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2009 1209 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXV/186/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2009 1210 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXV/191/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2009 1211 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/91/09 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2009 rok
2009 1216 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/216/08 Rady Gminy w Masłowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1217 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/08 Rady Gminy w Masłowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 2008
2009 1212 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr II/1/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2009 rok
2009 1213 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr II/2/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zmiany brzmienia nazwy zadania ujętego w budżecie Miasta Starachowice na 2009 rok
2009 1214 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr II/3/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Starachowice na 2009 rok w części zawartej w załączniku Nr 12 do uchwały Nr I/2/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 8 stycznia 2009r.: Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2009 1215 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr II/4/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Starachowice
2009 1218 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI/178/09 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedziana Góra na 2009 rok
2009 1219 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI/179/2009 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miedziana Góra
2009 1220 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI/182/09 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miedziana Góra a Miastem Kielce
2009 1221 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI/183/09 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych w Kielcach
2009 1222 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI/184/09 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych.
2009 1233 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/209 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2009 1234 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2009r. w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipnik na lata 2009-2015
2009 1230 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/263/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2009 1231 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/265/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 11 lutego 2009r. sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Sandomierz
2009 1232 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/266/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych
2009 1246 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr I/3/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009
2009 1247 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr I/5/09 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr V/44/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 maja 2008r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Brody
2009 1248 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXII/107/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 1245 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/274/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2009 rok
2009 1253 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/1/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest powiat staszowski
2009 1254 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/2/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, sposobu podziału środków na nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do nagród
2009 1255 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 1256 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia na 2009 rok programu współpracy Gminy Bogoria z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2009 1258 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2009 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1259 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/2009 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkoły publicznej oraz dla niepublicznych przedszkoli
2009 1260 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/109/09 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
2009 1261 2009-05-12 Informacja Informacja Starosty Ostrowieckiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2009 1257 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/2009 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Kostomłoty Drugie gm. Miedziana Góra
2009 1265 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/210/2009 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2009 rok
2009 1266 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/211/2009 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 5 lutego 2009r. zmiany uchwały Nr XXIII/217/2004 z dnia 16.11.2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie
2009 1267 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/212/2009 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszowie
2009 1262 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/2009 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu w granicach gminy Bieliny
2009 1263 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2009 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Bieliny z dnia 6 stycznia 2009r.
2009 1264 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/2009 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Bieliny
2009 1273 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXX/175/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2009 rok
2009 1268 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/192/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 1269 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/193/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 1270 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/204/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kunów na lata 2009-2032”
2009 1271 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 1272 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych/publicznych form wychowania przedszkolnego - zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Kunów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2009 1306 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2008 Rady Gminy w Górnie z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 1307 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr 2/2009 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1308 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr 3/2009 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Zagnańsku Nr 2/2007 z dnia 26 lutego 2007r w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i uchwały nr 72/2007 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 19 listopada 2007r w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Zagnańsku Nr 2/2007 z dnia 26 lutego 2007r w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 1309 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr 6/2009 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 16 lutego 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr 127/2008 Rady Gminy w Zagnańsku dnia 25 września 2008r. w sprawie Zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jaworze na terenie gminy Zagnańsk
2009 1310 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr 11/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Zagnańsk obowiązującego od 2009 roku
2009 1311 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr 28/2009 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zmiany załącznika w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1331 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2009 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bliżyn na lata 2009-2014
2009 1332 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2009 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009 1330 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2009 rok
2009 1336 2009-05-18 Zarządzenie Zarządzenie nr RG/0151/87/2009 Wójta Gminy w Łoniowie z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 1337 2009-05-18 Zarządzenie Zarządzenie nr RG/0151/96/2009 Wójta Gminy w Łoniowie z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 1335 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXX/151/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Waśniów
2009 1333 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXI/1/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2009 rok
2009 1334 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXII/13/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1341 2009-05-19 Porozumienie Porozumienie z dnia 9 lutego 2009r. zmieniające porozumienie zawarte w dniu 8 lutego 1999r. pomiędzy Starostą Sandomierskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Staszów, dotyczące przekazania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
2009 1342 2009-05-19 Porozumienie Porozumienie z dnia 23 lutego 2009r. zmieniające porozumienie zawarte w dniu 18 lutego 1999r. pomiędzy Starostą Sandomierskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św., dotyczące przekazania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
2009 1338 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/118/09 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r.
2009 1339 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr 18/09 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2009 roku
2009 1340 2009-05-19 Aneks Aneks Nr 4 z dnia 6 lutego 2009r. do Porozumienia z dnia 31 października 2006 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskiego a Dyrektorem Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach dotyczącego przekazania Dyrektorowi OW NFZ zadania przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2009 1343 2009-05-19 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 23 lutego 2009r. pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna w imieniu, której działa: Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna - Roman Wojcieszek a Powiatem Skarżyskim w imieniu, którego działają: 1. Jerzy Żmijewski - Starosta Powiatu Skarżyskiego 2. Jolanta Garbala - członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego
2009 1393 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oksa na 2009 rok
2009 1394 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie zasad określających wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz wysokość i zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Oksa w roku 2009
2009 1395 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2009 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1396 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/2009 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/151/2009 z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkoły publicznej oraz dla niepublicznych przedszkoli
2009 1389 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Włoszczowa
2009 1390 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2009 1391 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa
2009 1392 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/228/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych położonych na terenie Gminy Włoszczowa
2009 1397 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr III/1/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2009 rok
2009 1398 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr III/4/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Starachowice
2009 1399 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr III/6/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z terenu miasta Starachowice w zakresie ulic: Ostrowiecka, Letniskowa, Wschodnia i Warszawka
2009 1400 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr III/8/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Starachowice na rzecz najemców lokali
2009 1407 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 1402 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/207/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 1403 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/208/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości powiatu
2009 1404 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/209/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVII/206/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30.01.2009r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych/publicznych form wychowania przedszkolnego - zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Kunów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2009 1405 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/214/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/257/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia poboru podatku w formie inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 1406 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie
2009 1401 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/398/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego”
2009 1418 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr I/4/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2009 1419 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr II/6/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/2009 w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009
2009 1420 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr II/10/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1421 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr II/15/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2009 rok
2009 1422 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr II/16/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 1423 2009-05-25 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 10 marca 2009r.
2009 1426 2009-05-26 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 19 maja 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na terenie gminy Solec-Zdrój za rok 2008
2009 1424 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2009r.
2009 1425 2009-05-26 Informacja Informacja o decyzji w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach
2009 1428 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/158/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kije oraz warunki ich przyznania
2009 1429 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1430 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr X/28/2009 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
2009 1431 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XI/29/2009 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
2009 1432 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XI/30/2009 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr X/27/2009
2009 1427 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr I/6/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na rok 2009
2009 1437 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/232/08 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Morawicy Nr XXIV/213/08 z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1434 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/217/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 1441 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/140/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok
2009 1442 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/141/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 1443 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/143/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zmian do uchwały NR XXI/99/08 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26.09.2008r., dotyczącej określenia zasad i trybu udostępniania lokali użytkowych (pomieszczeń) wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
2009 1444 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/144/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym do prowadzenia postępowań polegających na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych
2009 1445 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/145/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie utworzenia Świetlicy Środowiskowej w sołectwie Świerczek
2009 1446 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/146/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXV/124/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku dot. uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2009
2009 1447 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie nadania nazw ulic dla terenów sołectwa Lipowe Pole Skarbowe
2009 1436 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2009 1435 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/112/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1438 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/109/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego
2009 1439 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody z urządzeń sieci komunalnej i odprowadzanie ścieków w gminie Opatowiec
2009 1440 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/116/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom
2009 1448 2009-05-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18 maja 2009r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody: „Murawy Dobromierskie”, „Góry Pieprzowe”, „Górna Krasna”, „Gagaty Sołtykowskie”.
2009 1460 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr 6/I/09 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2009 rok
2009 1454 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2009 rok
2009 1455 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia inkasentów podatków na terenie gminy Fałków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 1456 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg położonych na terenie gminy Fałków zaliczonych do kategorii dróg gminnych
2009 1459 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr RG-XXX/250/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2009r.
2009 1457 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXV/8/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna
2009 1458 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXV/10/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2009 rok
2009 1453 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/795/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/817/2005 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2005 roku, w sprawie ustalenia cen i opłat dodatkowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w Kielcach oraz przepisów porządkowych
2009 1462 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/290/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2009 1467 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/2009 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2009 rok
2009 1468 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2009 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 26 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2009 1461 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2009 1463 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/155/2009 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1464 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/156/2009 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2009 1465 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/157/2009 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009
2009 1466 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/158/2009 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009
2009 1470 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/124/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2009 rok
2009 1471 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/127/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy w Samborcu Nr XXVI/99/05 w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Samborzec
2009 1472 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/128/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu i nadania statutu
2009 1469 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/122/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Samborzec do kategorii dróg gminnych
2009 1473 2009-05-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008
2009 1508 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXI/86/09 Rady Gminy w Moskorzewiu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Moskorzew na 2009 rok
2009 1509 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXI/89/09 Rady Gminy w Moskorzewiu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad przedłużania na kolejny okres umów dzierżawy, najmu zawartych na czas oznaczony do 3 lat
2009 1510 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 1506 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2009 Rady Gminy Michałowie z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2009 1507 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2009 Rady Gminy Michałowie z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przysługujących gminie i jej jednostkom organizacyjnym
2009 1505 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr 233/XXXIV/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Skarżyski dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym
2009 1511 2009-05-29 Sprawozdanie Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Skarżyskiego za rok 2008
2009 1518 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXX/127/09 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2009r.
2009 1519 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/1/2009 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2009 roku
2009 1520 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/2/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 1521 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/6/2009 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy „NAD LUBRZANKĄ” w miejscowości SUKÓW
2009 1522 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr 7/II/2009 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2009
2009 1524 2009-05-29 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Starachowice DO POROZUMIENIA w sprawie realizacji zadań edukacji publicznej dotyczących korzystania z opieki przedszkolnej przez dziecko będące mieszkańcem Gminy Mirzec w Przedszkolu Miejskim Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka w Starachowicach, ul. Górna 13, funkcjonującym na terenie Gminy Starachowice zawartego w dniu 14 października 2008r. pomiędzy: Gminą Starachowice reprezentowaną przez: Pana Wojciecha Bernatowicza - Prezydenta Miasta Starachowice a Gminą Mirzec reprezentowaną przez: Pana Bogusława Nowaka - Wójta Gminy Mirzec
2009 1525 2009-05-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Buska-Zdroju w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminach Busko-Zdrój i Radziemice oraz w Powiecie Staszowskim”
2009 1526 2009-05-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Opatowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - za rok 2008 -
2009 1523 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr VI/18/08 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDZICA” z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Nidzica” na 2009 rok